Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Provozní náklady CtP
Gustav Konečný - Svět tisku

Investicemi vynaloženými na pořízení CtP tok nákladů souvisejících s technologií Computer to Plate zdaleka nekončí. Provozní výdaje na přípravu tiskových desek začnou po instalaci CtP teprve nabíhat. V podmínkách české a slovenské polygrafie není zatím dostatek podkladů pro analýzu nákladů na provoz CtP, a proto jsme sáhli po studii americké konzultační firmy John Zarwan Partners. Údaje použité ve studii vycházejí samozřejmě ze situace na americkém trhu a nelze je jednoduše poměřovat s informacemi, které by pravděpodobně signalizoval průzkum provedený v našich podmínkách – kdyby ovšem existoval.

Americká studie se soustřeďuje zejména na cenové relace desek, chemie a vyvolávání. Zabývá se také náklady na vypalování desek, pronájem výrobních ploch a likvidaci odpadů. Rozptyl údajů, zjištěných průzkumem v amerických tiskárnách, je značný a připouští i nejednoznačné interpretace. Závěry, které vyplývají ze studie Johna Zarwana, mohou být nicméně podnětné i pro nás. Systémy CtP se začínají prosazovat i ve firmách střední a menší velikosti. Studie může jejich majitele inspirovat k důslednějšímu sledování a vyhodnocování provozních nákladů. Konzultační firma provedla průzkum v 63 tiskárnách, z toho byla třetina ve velikosti do 49 zaměstnanců, 40 % dotazovaných firem mělo od 50 do 99 pracovníků a zbytek, tj. 27 % statistického vzorku, tvořily tiskárny se 100 a více zaměstnanci. Autoři průzkumu sestavili analyzovaný soubor tiskáren tak, aby v něm byly pokud možno zastoupeny nejrůznější značky a typy tiskových desek. Nejčastěji se vyskytovaly termální desky Fuji a KPG (po 18 %), následované deskami Agfa s 16 %. Desky Western/Lastra a Presstek měly zastoupení po 12 %. Desky KPG Sword byly ve statistickém souboru zastoupeny 11 %, s osmi procenty následovány deskami Fuji pro osvit technologií fialového laseru. Zbytek tvořily termální desky ostatních značek.

 

Ceny desek

Mezi cenami jednotlivých výrobců a typů desek se projevují velké rozdíly. Potvrzuje to i studie Johna Zarwana. Zjištěný cenový rozptyl je poměrně značný. Pohybuje se od 8,6 do 21,5 USD/m2, při průměrné ceně 12,3 USD/m2. Mezi hlavní důvody širokého cenového rozptylu patří především celkové množství zakoupených desek, velikost desek a smlouvy s preferovanými zákazníky. Další příčiny vyplývají z poskytnutých rabatů a cena desek bývá také často spojena s financováním nákupu zařízení. Lze předpokládat, že velkoodběratel bude mít při nákupu desek cenové výhody. Výsledky průzkumu však nepotvrdily tak silnou závislost ceny na velikosti tiskárny a spotřeby, jak bychom očekávali. Bylo zjištěno, že kolísání cen desek je pouze z osmi procent způsobeno objemem spotřeby. Mnohem více je variabilita v cenách desek závislá na výrobci a typu desek.

 


Graf č. 1 – Rozptyl cen desek

 

Graf č. 1 orientačně znázorňuje rozptyl cen desek podle výrobce a typu, jak byly zjištěny průzkumem. Kolísání do plusu i do mínusu oproti průměru je skutečně značné. Mezi výrobci a dodavateli existují v podmínkách severoamerického trhu velké rozdíly. Výsledky průzkumu potvrzují, že cena desek patří mezi nejsložitější faktory podnikání v americkém polygrafickém průmyslu. Za situace, kdy převažuje nabídka desek, vstupuje do hry soustava rabatů a pobídek, která cenový vějíř dále rozšiřuje.

 

Komplexní pojetí nákladů

Studie se poměrně podrobně zabývá komplexem nákladů souvisejících s vyvoláváním tiskových desek. Je skutečností, že sledování nákladů na zpracování desky, které následuje po osvitu, je v mnoha firmách v plenkách. Studie uvádí roční náklady na provoz automatu na vyvolávání desek ve formátu B2 ve výši 80 až 100 tisíc dolarů. Čísla vyjadřují plné náklady za vynaloženou práci, odpisy, údržbu a ostatní výdaje. Autoři studie vyčíslují investiční náklady na pořízení vyvolávacího automatu ve výši 20 až 40 tisíc dolarů, avšak poněkud překvapivě cenu nezahrnují do celkové nákladové bilance s odkazem na skutečnost, že „velmi málo tiskáren za automat skutečně platí, jelikož téměř všechny automaty jsou poskytovány zdarma“. Nic není ovšem zadarmo a cena za automat se potom nutně promítá do ceny zařízení CtP nebo do výdajů za desky, v závislosti na způsobu uzavření kontraktu mezi tiskárnou a dodavatelem.

Na rozdíl od ceny automatu studie operuje s nákladem na pronájem výrobní plochy. Dokládá tím fakt, že výdaje za pronájem tíží americké tiskaře zejména ve velkých městech o hodně více než jejich kolegy ve střední Evropě. Pronájem plochy může být v Americe srovnatelný s výdaji za chemii. Náklady za pronájem se pohybují od 65 do 110 USD/m2 a v amerických velkoměstech jsou ještě vyšší. Autoři studie dovozují, že pronájem plochy pro umístění vyvolávacího automatu by mohl stát 5 až 10 tisíc dolarů ročně a v tiskárně střední velikosti, která ročně vynaloží na nákup desek 100 až 150 tisíc dolarů, by mohl činit okolo 10 % ceny desek.

 

Rozdílné výdaje za chemii

Náklady vynaložené na chemické přípravky potřebné při vyvolávání tiskových desek tvoří v ročním objemu významnou položku. Studie uvádí, že tiskárna zaplatí za chemii částku od 2 500 do 75 000 dolarů ročně, v závislosti na spotřebě desek, jejich typu a používaných technologiích a pracovních postupech. Rozdíly v cenách chemických přípravků jsou závislé především na velikosti balení. Vyšší bude pochopitelně cena za přípravky dodávané v kanystrech, naproti tomu s nižší jednotkovou cenou můžeme počítat při dodávkách v sudech. Autoři studie se při průzkumu setkávali s rozdílnými odhady nákladů, jak je používají jednotlivé tiskárny. Celkově však náklady na chemii představovaly obvykle 18–20 % ročních výdajů za desky. Také zde byl zaznamenán velký rozptyl, a to od 5 až přes 70 %.

 


Graf č. 2 – Kombinovaná cena desek a chemie

 

Tiskárny používající termální desky s předehříváním KPG Thermal/Gold/830 vynaloží obvykle 20 % z ceny desek za chemii. Náklady na chemii činí v průměru 2,15–
–2,70 USD/m2. Průměrné roční výdaje byly zjištěny v rozsahu 25–30 tis. dolarů. Tiskárny používající desky KPG Sword bez předehřátí vykazují výdaje za chemii v rozsahu 8 až 18 % ročních nákladů na desky. Chemie stojí asi 1,3 USD/m2, což představuje okolo 10 000 dolarů ročně. V případě desek Fuji LHPI činí náklady na chemii okolo 1,93 USD/m2, neboli v průměru 10 až 15 % ročních nákladů na desky. V závislosti na objemu desek představují celkové roční náklady na chemii 10–15 000 dolarů. Typický zákazník desek Western/Lastra utratí ročně za chemii asi 16 000 dolarů při průměrných výdajích 2,69 USD/m2. Náklady na chemii představují asi čtvrtinu z ceny desek.

Z porovnání nákladů na chemii samozřejmě nejlépe vycházejí desky Presstek, protože nepoužívají žádnou chemii. Desky Anthem se pouze oplachují vodou, desky Applause jsou zcela bezprocesní. Autoři studie zahrnuli do porovnání také desky využívající k osvitu technologii fialového laseru. Náklady na chemii pro desky Agfa činí 2,15 až 2,7 USD/m2, což představuje v průměru asi 20 % ceny desek. Roční náklady pro tiskárnu se pohybují od 10 do 15 tis. dolarů. Chemie pro fialové desky Fuji stojí zákazníky méně než 1,61 USD/m2. Roční náklady na chemii dosahují asi 13 000 dolarů. Graf č. 2 orientačně znázorňuje kombinovanou cenu za desky i chemii a rozptyl cen do plusu i do mínusu od průměrné hodnoty (0 %).

 

Vypalování desek

Studie upozorňuje rovněž na často opomíjené sledování nákladů na zapékání desek. Náklady na provoz zapékací pece se celkově zdají nedůležité a obvykle se ve firmě nedostatečně evidují, přestože mohou tvořit nezanedbatelnou výdajovou položku. Průzkum zjistil, že náklady na vypalování desek tvoří nejčastěji 10–15 000 dolarů ročně. Nejvyšší údaj nahlásila tiskárna s obratem 100 mil. dolarů, kde náklady na zapékaní představovaly částku pět tisíc dolarů měsíčně. V případech, kdy je potřebné předehřívání, mohou náklady provozu předehřívací pece činit dalších 2 500 až 6 000 dolarů ročně.

 

 

V tiskárenském provozu se samozřejmě musejí udržovat určité skladové zásoby chemie, ať už z důvodu plynulého zabezpečení polygrafické výroby, nebo jako rezerva. Mají-li firmy zásoby k dispozici v konsignačním skladu, jsou jejich výdaje za desky a chemii obvykle vyšší. Průzkumem bylo zjištěno, že výše zásob chemie v tiskárně tvoří obvykle 7–8 % roční spotřeby. Finanční hodnota zásob je v průměru 850 dolarů. Rozpětí zjištěných údajů je opět značné, interval činí 125 až 2 500 dolarů.

 

Vyvolávací automaty

Značnou položku ročních provozních výdajů tvoří také náklady na provoz a údržbu vyvolávacího automatu. Průměrné roční hodnoty jsou uvedeny v grafu č. 3. Doba na údržbu zabere v průměru 2,5 hodiny týdně. Studie uvádí v tomto případě průměrnou cenu práce 20 dolarů na hodinu, což představuje 2 600 dolarů za rok. Náklady na údržbu automatu se liší podle výrobce a typu desky. Tiskárny, které používají termální tiskové desky Agfa, mění chemii jednou týdně a operace jim zabere 4 až 5 hodin. Standardní náklady na údržbu jsou 5 000 dolarů ročně. Naproti tomu chemie pro termální desky Fuji LHPI tak častou výměnu nevyžaduje. V průzkumu bylo zjištěno, že uživatelé uvedených desek mění chemii jednou měsíčně. V mnoha případech se překračují doporučená množství desek, která podle standardů výrobce vyžadují výměnu chemie. Průměrné roční náklady na údržbu činí pouze 1 750 dolarů.

 


Graf č. 3 – Průměrné roční náklady na údržbu automatu (USD)

 

V tiskárnách, které používají termální tiskové desky KPG Gold/830, se stráví údržbou vyvolávacích automatů a výměnou chemie asi dvě až tři hodiny týdně. Roční náklady se uvádějí ve výši 3 000 dolarů. Chemie pro desky KPG Sword vyžaduje méně častou výměnu, obvykle každé dva až čtyři týdny. Na týdenní údržbu automatu se počítá s 1,5 až 2 hodinami. Obvyklé roční náklady činí 1 800 dolarů. Chemie pro desky Western/Lastra se mění v průměru jedenkrát za týden. Doba údržby vyvolávacího automatu se uvádí v rozsahu 2 až 3 hodiny týdně. Roční náklady byly ve studii vyčísleny na 3 250 dolarů.

Desky Presstek Anthem používají oplach vodou. Uživatelé čistí oplachové zařízení každý týden, přičemž operace zabere 15 až 30 minut. Náklady se odhadují na 500 dolarů ročně. V případě desek Presstek Applause se nepoužívá ani oplachová technologie. Tiskárny používající desky Agfa LAP-V mění chemii každé dva týdny. Automaty vhodné pro vyvolávání desek zhotovených technologií fialového laseru vyžadují 2 až 3 hodiny týdenní údržby. Roční náklady se v těchto případech kalkulují na 2 000 dolarů. Studie uvádí, že chemie pro „fialové“ desky Fuji se vyměňuje častěji než při práci s termálními deskami od stejného výrobce, a to jednou za týden nebo 14 dní. Také nároky na údržbu automatu jsou poněkud vyšší a představují asi 2 hodiny týdně. Náklady na údržbu se uvádějí ve výši 2 500 dolarů ročně.

 

Likvidace odpadů

Většina chemie použité v tiskárně musí být zlikvidována stanoveným způsobem. Část se po neutralizaci a zředění vodou vypouští do odpadu. Odpady z některých technologií používajících stříbro však vyžadují likvidaci specializovanou firmou. Cena za likvidaci nebezpečných odpadů činí podle výsledků průzkumu 2 500 dolarů ročně. Dá se celkem s jistotou předpokládat, že ekologické limity se budou nadále zpřísňovat. Odpovědnosti za odpad se tiskárny nemohou zbavit. Cena za likvidaci odpadů se bude i nadále zvyšovat, ať už přímo zdražením stočného, nebo také všeobecně vyššími nároky na dodržení ekologických limitů. Celkové roční náklady jsou znázorněny v tabulce. Údaje dokládají značný rozptyl dat zjištěných průzkumem. Ukazují také na skutečnost, že respondenti neuvedli ve zkoumaném období žádné náklady na pořízení vyvolávacích automatů.

 

Závěry

Doposud převažující technologie přípravy tiskových desek v zařízeních CtP a vyvolávacích automatech si nelze představit bez použití chemie. Celkové náklady tiskárny na chemii pro zpracování tiskových desek se mohou z mnoha důvodů lišit. Výši celkových nákladů nejvíce ovlivňuje objem zpracovávaných desek, typ desek a používané chemie, a také pracovní procedury a procesy. Cena je přirozeně rovněž závislá na formě a délce kontraktu, na způsobu financování a eventuálním využívání konsignačního skladu. Do celkových nákladů na zpracování desek musí být kromě pořizovací ceny desek a výdajů na chemii zakalkulovány rovněž náklady na skladování provozních a rezervních zásob chemických prostředků. Neopominutelnou nákladovou položku tvoří výdaje na pořízení a provoz vyvolávacího automatu, včetně jeho údržby a čištění. Pokud používaná technologie vyžaduje vypalování desek, měly by se náklady na zapékání rovněž objevit v celkové bilanci. Při kalkulaci nákladů by se nemělo zapomínat ani na skutečnost, že do bilance je nutné zahrnout také výdaje na výrobní plochy.

 

 

Větší tiskárny si pořizují větší množství desek a chemie obvykle efektivněji a za nižší ceny. Pro středně velké tiskárny mohou náklady podle výsledků průzkumu představovat 20 až 30 tis. dolarů ročně. Menší tiskárny musejí ročně počítat s 10 až 15 tisíci dolarů. Z průzkumu a studie, jež připravila konzultační firma Johna Zarwana, vyplývá několik základních zjištění. Tiskárna působící v amerických podmínkách si musí především uvědomit, že chemie může činit až 30 % z ceny desky. Na ekonomiku provozu navíc působí další faktory, jako je údržba vyvolávacího automatu a jeho čištění. K tomu přistupuje nutnost kontrolovat stabilitu procesu zpracování tiskové desky. Zadarmo není ani udržování zásob a likvidace odpadů.

Autoři studie odhadují, že průměrná tiskárna může ročně utratit 40–50 000 dolarů za chemii a další nákladové položky. Většina tiskáren podceňuje celkové náklady za chemii, vyvolávání a údržbu. Mezi významná zjištění lze jistě zahrnout zkušenost, že tiskárny, které si vedou záznamy o hodnotě pořízené chemie, přiznávají, že utrácejí za chemii mnohem více peněz, než ty, jež spotřebu chemie pouze odhadují. Studie rovněž potvrdila „přelévání“ nákladů mezi deskami a chemií. Nízké ceny desek znamenají obvykle vysokou cenu chemie, a naopak s nižšími náklady za chemii jsou zpravidla spojeny vyšší ceny desek.

Většinu uvedených nákladů redukuje bezchemická technologie, která vyžaduje po osvitu pouze oplach desky. Při využití bezprocesní technologie některé druhy provozních nákladů vůbec nevznikají. Nové postupy jsou sice „vykoupeny“ vyššími cenami bezchemických, resp. bezprocesních technologií a desek, ale lze předpokládat, že pokud na trh vstoupí kromě Pressteku i další výrobci, mohly by se bezchemické a bezprocesní technologie stát převažujícím trendem v přípravě tiskových desek pomocí systémů CtP. Studie konzultační firmy Johna Zarwana o provozních nákladech systémů CtP vychází samozřejmě z ekonomických údajů platných na severoamerickém trhu. V našich podmínkách mohou být cenové a nákladové relace zatím poněkud odlišné. S postupným sbližováním zejména personálních nákladů s okolním světem a s rostoucím počtem instalací CtP v tiskárnách střední a menší velikosti budou však majitelé tiskáren i u nás přinuceni přistoupit k podrobnějšímu sledování výdajů souvisejících s technologií Computer to Plate.

 

Celkové roční náklady (USD)
Položka Průměr Minimum Maximum
Chemie 17 500 0 75 000
Zásoby 850 0 2 400
Automat 0 0 0
Plocha 10 000 5 000 15 000
Zapékání 10 000 0 60 000
Údržba 2 600 500 10 500
Odpad 1 600 0 5 000
Celkem 42 550 5 500 167 900

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 11 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Cobalt 4 - další fialové CtP (7. 12. 2003 - Patrik Thoma)
× Python - fialové CtP od HighWater (6. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× Mako 4 (6. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Fotopolymerní tiskové desky (6. 1. 2004 - Patrik Thoma )
× PlateDriver 8 od Esko-Graphics (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× ECRM News - CtP v novinovém tisku (28. 7. 2004 - Gustav Konečný)
× Jak se dělá CtP (30. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich)
× CtP systém - Screen PlateRite 4100 (15. 12. 2004 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.