Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Vybrané polygrafické profese a prodlužování délky aktivního pracovního života
Ivan Doležal - Svět tisku

Jedním z bodů projednávaných na letošní Valné hromadě Svazu polygrafických podnikatelů byla informace o stavu projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Tento projekt se zabývá problematikou, která je pro majitele i zaměstnance tiskáren natolik zajímavá, že jsme se rozhodli o ní alespoň stručně informovat.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a sociálním partnerem, ČMKOS, rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných pozicích na dopady a změny, vyplývající z důchodového systému. Jedná se zejména o skutečnost, že tito zaměstnanci budou vykonávat svoji profesi do vyššího věku.

Základním problémem, k jehož řešení chce projekt svojí realizací přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic i ve vyšším věku a umožnit tak udržení pracovního místa co nejdéle.

Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odrážejí potřeby cílové skupiny, tedy vybraných profesí a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup nejen na straně sociálních partnerů, ale i tripartity na celostátní úrovni, k řešení této problematiky.

Rovněž polygrafie se prostřednictvím sociálních partnerů, představovaných Svazem polygrafických podnikatelů na straně zaměstnavatelů a odborovým svazem Typografická beseda na straně zaměstnanců, k výše uvedenému projektu připojila. Projekt s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému, jehož druhá etapa se blíží ke svému závěru, byl zahájen v roce 2013 takzvanými Informačními semináři ve vybraných podnicích a polygrafických školách. V rámci těchto seminářů byl vysvětlován smysl projektu, jeho východiska a předpokládané postupy.

Odrazovým můstkem se stala Prognóza zaměstnanosti v odvětví polygrafického průmyslu do roku 2033, zpracovaná ve spolupráci s vybranými experty z praxe v roce 2016. Projekce vývoje zaměstnanosti v odvětví byla zpracována ve třech variantách – základní, pesimistické a optimistické.

Základní scénář předpokládal pokles zaměstnanosti mezi lety 2013–2033 z 22 800 pracovníků na zhruba 14 535, pesimistický na 10 730 a optimistický na 17 710 zaměstnanců.

Problém polygrafie je stárnutí. Průměrný věk pracovníků v polygrafickém průmyslu je dlouhodobě vyšší než průměrný věk pracovníků v celé ekonomice, konkrétně v současnosti 42,8 let proti 40,9 let v roce 2013. Navíc průměrný věk v odvětví roste výrazně rychleji než je celorepublikový průměr, z čehož vyplývá, že rozdíl se zvyšuje.

Již z těchto základních údajů je patrné, jak důležitá je péče o generaci dříve narozených pracovníků za předpokladu, že v roce 2033 bude nadále ekonomicky aktivních 90 % těch pracovníků, kteří v roce 2023 budou spadat do kategorie 45–54 let.

Projekce budoucího vývoje byla zpracována pro tři nejdůležitější pracovní pozice, tedy pracovníci přípravy tisku, tiskaři a pracovníci dokončujícího zpracování tisku. Tyto nejdůležitější pozice se staly součástí šetření jako východiska pro účinný „age management“. Šetření probíhalo anonymně, elektronickou formou a zúčastnili se ho pracovníci polygrafických podniků i oborových odborných škol. Věková struktura byla tedy různorodá, aby se ukázaly oblasti, ve kterých se rozdíly ve znalostech respondentů nejvíce odlišují. Pro šetření byly zvoleny metody orientované zejména na pracovní chování, motivaci, kreativitu, numerické myšlení, prostorovou orientaci, apod.

Další akcí bylo tzv. Měření prostředí. Jednalo se o dotazníkovou akci, rovněž s anonymní zpětnou vazbou. Zde bylo hodnoceno prostředí, ve kterém se jednotlivé pracovní pozice nachází. Výstupy z jednotlivých oblastí včetně rozhovorů externích specialistů s vybranými pracovníky, kteří se šetření zúčastnili, sloužily jako podklad pro tzv. „kulaté stoly“, které se uskutečnily převážně v průběhu loňského roku se zaměřením na:
• definování okruhu problémů, týkajících se možností uplatnění starších pracovníků v polygrafických profesích
• vyhodnocení dat z provedených šetření
• hledání způsobu, jak usnadnit setrvání starších pracovníků na současných pracovních pozicích, případně jak realizovat rekvalifikaci

Kulatých stolů, kterých se uskutečnilo celkem 21, tedy 7 pro každou sledovanou pozici, se zúčastnili jak přímo pracovníci zastávající jednotlivé pozice, tak i manažeři polygrafických podniků a odborných škol.

Problémové okruhy vytipované na těchto kulatých stolech jsou následující:
• budoucnost oboru z hlediska stability trhu (časopisy, letáky, knihy, noviny)
• psychická zátěž
a) ve vztahu na špatnou připravenost podkladů od zadavatele
b) při neustále se zkracujících termínech zpracování zakázky
• fyzická zátěž (velikost tiskových strojů včetně následných operací po tisku)
• směnnost a její vliv zejména na generaci 55+
• atraktivita povolání
• nastavení vzdělávacího systému včetně rekvalifikací
• úroveň pracovního prostředí (zatížení hlukem, prachem, ergonomie, apod.)
• vztah k Zákoníku práce

Výše uvedené problémové okruhy jsou v současné době projednávány na Informačně-diskuzních seminářích. Jejich smyslem je posoudit, zda a jakým způsobem nastavená témata řešit. Je jasné, že některá z nich jsou taková, kde se to těžko podaří, ale jsou mezi nimi i taková, která by bylo možné řešit systémově nejenom s pomocí zaměstnavatelů a odborů, ale i státu.

 

Valná hromada Svazu polygrafických podnikatelů

Letošní Valná hromada SPP se uskutečnila 22. března 2018 v prostorách Kongresového a sportovně relaxačního centra OÁZA v Říčanech u Prahy. V úvodu jednání Valné hromady přivítal V. Hranička, který ji řídil, více než čtyřicet přítomných členů a hosty, mezi kterými byli například P. Blubla, prezident partnerského Svazu slovenských polygrafických podnikatelů, Bc. V. Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Ing. I. Ševčík, ředitel sekretariátu ACPP, nebo Ing. L. Bečvářová z Národního ústavu pro vzdělávání.

Výroční zprávu prezidia o činnosti a stavu SPP v uplynulém období přednesl prezident svazu Z. Sobota a Zprávu dozorčí rady SPP a návrh rozpočtu pro rok 2018 její přededa Dr. Ing. J. Opletal.

Potom následoval blok přednášek zabývajících se problematikou bezprostředně se týkající členských firem svazu. O aktuálních změnách v oblasti účetnictví, daní a pracovního práva v roce 2017/2018 se zaměřením na členy SPP hovořil Ing. Z. Hamáček z firmy DEUS Pardubice a aktivity Unie zaměstnavatelských svazů ČR prezentoval Bc. V. Jásek. O aktuální problematice ochrany osobních dat (GDPR) od května 2018 informoval JUDr. J. Havlíček a aktivity NÚV v polygrafických oborech vzdělávání účastníkům Valné hromady představila Ing. L. Bečvářová. V závěru přednáškového bloku vystoupili Dr. Ing. J. Opletal a Ing. J. Aust zastupující Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s přednáškou Výhled materiálně-technické základny polygrafie do roku 2030. Valná hromada SPP byla uzavřena schválením přednesených zpráv, rozpočtu a usnesení a zakončena společným obědem.

 

Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.