Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


EIZO L768 - vyspělá devatenácka
ing. Václavíček - Svět tisku

LCD monitory deklarované výrobci pro oblast grafiky a fotografie byly prozatím směrovány na zcela profesionální segment trhu s vysokými nároky v otázce barevného podání, velikosti pracovní plochy atd.

Ovšem ani v těch nejnáročnějších provozech nebývá reálně používaná technika pouze z oblasti high-end, ale je nutno vybavit i další pracoviště střední kategorie vhodnými nástroji za dostupné finanční prostředky. Do této „střední“ kategorie je firmou EIZO NANAO směrována nová řada x68.

Modelová řada končící číslem „68“ je tvořena dvěma podobnými monitory, které prakticky odlišuje jen fyzický rozměr LCD panelu. Jedná se o 17-palcový model L568 a většího příbuzného L768 s úhlopříčkou 19 palců (viditelná plocha 376 x 301 mm). Tato recenze se bude dále zabývat zejména 19” modelem L768, který byl firmou Avnet AC s. r. o. zapůjčen k testování.


Nový LCD monitor s označením L768 vyráběný společností EIZO NANAO

 

Očekávaný přínos – zlepšení

Ze zpráv japonského výrobce lze vyčíst, že nové LCD x68 přináší oproti předchůdcům znatelné zlepšení v obrazové kvalitě, kde se jedná hlavně o hodnoty kontrastu a pozorovacího úhlu.

Při letmém pohledu na technické údaje v datasheetu upoutá nebývale vysoká hodnota maximálního kontrastu 1 000:1. Na základě dosavadního vývoje v produkci LCD monitorů by se dalo očekávat, že bude zvýšen jas při zachování úrovně černé, což by pro DTP nemělo žádný přínos. Konstruktéři EIZO se ale zaměřili na podstatné zlepšení nejhlubší „černé“, což je ta náročnější cesta ke zvýšení kontrastu. Tento konstrukční záměr naznačuje, že bylo od počátku dbáno na požadavky grafického trhu, odkud občas zaznívá kritika na relativně vysokou svítivost černé, přičemž prakticky již není požadováno další zvyšování jasu pro hodnoty bílého bodu (odpovídá na výstupu z grafické karty hodnotě R, G, B = 255).

 

Co jsme kontrolovali

Cílem technické části tohoto testu bylo ověřit následující parametry:

• hodnoty maximálního kontrastu pro celý rozsah uživatelsky nastavitelného jasu,

• dosahovaný maximální jas pro bílý bod,

• dosahovaný minimální jas černého bodu,

• hodnoty černého a bílého bodu při běžném pracovním nastavení,

• přesnost nastavení teploty chromatičnosti dle OSD menu,

• přesnost nastavení gradace (koeficient gama) dle OSD menu,

• přesnost nastavení režimu sRGB,

• plošná rovnoměrnost zobrazení.

Při všech kontrolách technických parametrů jsme pracovali s vypnutou správou barev na úrovni operačního systému, grafické karty i použitých aplikací. V této části testu bylo použito výhradně digitální propojení monitoru s počítačem a testy proběhly ve zcela zatemněné místnosti. V záležitostech týkajících se jasu a kontrastu bylo záměrně použito výchozího továrního nastavení režimu Custom (pokud není uvedeno jinak), kdy je teplota chromatičnosti v nativní poloze „Off“.


Detailní pohled na uchycení monitoru k výškově stavitelné noze

 

Jak dopadla kontrola

Jako první přišla na řadu měření jasových hodnot pro černý a bílý bod při různých uživatelských nastaveních jasu. Získané hodnoty z kontaktního měření na povrchu LCD panelu posloužily následně pro vyhodnocení kontrastních poměrů. Kritická měření zejména černého bodu byla provedena na dvou náhodně vybraných monitorech připojených na odlišných počítačích s různými OS (Windows XP, Mac OS 9) s odlišnými grafickými kartami (ATI, Matrox) a navíc v různých dnech a vzdálených budovách. Velmi příjemným překvapením pak bylo, že se naměřené hodny téměř nelišily – rozdíl v řádu 1 % (!). Pro přehlednost jsou data uspořádána do tabulky.

Závislost kontrastu na jasu

Jas

Černá [lx]

Bílá [cd/m2]

Kontrast

100 % 0,49 207 1 095:1
  75 % 0,47 195 1 075:1
  50 % 0,34 139 1 065:1
  25 % 0,23   82    930:1
    0 % 0,09   20    705:1

První kontrolní část tedy potvrdila pravdivost tvrzení o skutečně vynikajících hodnotách maximálního kontrastu, a to bez výjimky v celém využívaném rozsahu nastavení jasu.

Opravdu velkým potěšením a též praktickým přínosem jsou hodnoty dosažené při kontrole jasových úrovní pro černý bod (R, G, B = 0). Většině uživatelů zlomky luxů mnoho neřeknou, ale tato čísla překonávají (případně vyrovnávají) hodnoty dosahované i u těch nejlepších dosavadních monitorů užívaných v DTP, a to jak CRT, tak i LCD. Při porovnání s nejlevnější produkcí LCD/CRT bychom došli k závěru, že černá na L768 je až 5x tmavší.

Uvedený rozdíl vychází z technického měření v úplné tmě na povrchu LCD, ale v reálných kancelářských podmínkách nebude v důsledku nelinearity vizuálního vjemu a odrazů od obrazovky pozorovatel vnímat tento rozdíl tak silně.

Údaje v tabulce č. 1 dále poskytují i cennou informaci o tom, jak to vypadá s nominálními hodnotami černé a bílé i jejich vztahem při běžně doporučovaných hodnotách jasu 70–130 cd/m2, což u tohoto monitoru odpovídá uživatelskému nastavení jasu přibližně na 20–45 % při nativní teplotě chromatičnosti 6 600 K, resp. 25–60 % při volbě 5 000 K. Případná změna koeficientu gama nemá žádný negativní vliv na absolutní úroveň nastaveného jasu.

Výsledky popisované v předešlých odstavcích se opírají o měření ve středu obrazovky, ale z důvodu zodpovězení otázky rovnoměrnosti zobrazení v ploše bylo ještě proměřeno dalších 8 míst po obvodu. Nastavení monitoru zůstalo stejné jako doposud s tím, že jas byl na hodnotě 75 % (rovnoměrnost plochy není změnou jasu ovlivněna).

Vyhodnocením této části testu jsme získali celkem běžný výsledek, kterým je rozptyl maximální plošné odchylky ±11 %. Geomet­rie rozložení jasu v ploše LCD nevykazovala žádné výrazné anomálie a nejsvětlejší místo najdeme v oblasti středu.

Dalším bodem kontrolního plánu je prověrka přesnosti skutečných hodnot obrazu, ke kterým se obvykle dopracuje uživatel spoléhající na tovární seřízení a údaje v OSD menu.

V tomto testu nebyly samozřejmě sledovány všechny myslitelné kombinace (těch se nabízí skutečně velmi mnoho), ale byly vytipovány určité varianty nastavení, obvyklé pro reálný provoz.

Z nabídky teplot chromatičnosti jsme se zaměřili na položky 5 000 K a 6 500 K. Druhá z vybraných teplot se často vyskytuje jako výchozí nastavení u LCD obecně a je též charakteristická pro frekventované standardy sRGB a AdobeRGB. Kontrola přednastavených průběhů gradační křivky se také týkala dvou často diskutovaných hodnot exponentu gama 1,8 a 2,2.

Vybrané hodnoty teplot a gamy byly z důvodu kompletnějšího poznání chování monitoru zkoumány v širším pásmu nastavitelného jasu, a to v celé horní polovině nabízeného rozsahu – tedy 50–100 %.

V celém sledovaném rozsahu dává 10-bitové EIZO natolik přesné výsledky, že pro běžného uživatele bez nároků na velmi přesnou kalibraci platí, že co nastaví v menu, je i na monitoru. Zjištěné odchylky se u teplot chromatičnosti pohybovaly do 150 K (do mínusu) a u parametru gama do hodnoty 0,1 (do plusu). I když takovéto hodnoty nelze obvykle odhalit pouhým okem při pozorování reálných fotografických dat, přesto by se dalo doporučit nastavení jasu někde v rozsahu 30–75 %, kde se chová L768 vzorně lineárním způsobem a zároveň se využívá vysoká dynamika pro rozlišení kresby ve stínech i světlech. Toto doporučení se vztahuje na dobře osvětlené interiéry.

V průběhu uvedených měření byla věnována zvýšená pozornost jedné kombinaci, kterou vyhodnotíme samostatně. Jedná se o volbu kombinace gamy 2,2 a teploty chromatičnosti bílého bodu 6 500 K. Toto spojení se objevuje v populárním standardu sRGB, využívaném zejména při elektronickém publikování na Internetu a v digitální fotografii. Tato norma je sice popsána ještě dalšími souřadnicemi pro primární barvy R, G, B, ale ty již z principu nelze na monitoru nezávisle měnit, protože se jedná o „pevnou“ (nativní) vlastnost hardwaru.

Zmíněnou kombinaci teploty a gradace pro simulaci barevného prostoru sRGB je možno jednoduše vyvolat jedním z devíti ovládacích tlačítek (je označeno písmenem „M“), které je určeno pouze k přepínání mezi uživatelskými režimy nastavení obrazových parametrů. Jedním z pěti režimů je i tento sledovaný, s označením „sRGB“. Pro účely testu simulace sRGB byl využit právě tento režim a úroveň jasu na 75 %.

Přesné porovnání monitorové simulace s předpisem normy sRGB by vydalo na samostatný článek (jedná se o rozdíly v souřadnicích 3D), a proto se zde omezíme na zjednodušené hodnocení. To nám říká asi toto:

– nejpřesněji se shodovala teplota chromatičnosti s odchylkou do 30 K;

– vynikající soulad s předpisem vykazují rovněž souřadnice R, G, B v chromatickém diagramu CIExy;

– odchylka gradace neutrální osy a zejména rozdíly jasových složek u sekundárních (C, M, Y) barev jsou ve středních tónech již mírně znatelné a můžou vést i k pozorovatelným rozdílům, což jen potvrzuje dosavadní praxi s nutností použití individuálních ICC profilů pro spolehlivou reprodukci barev.


Konektory sou díky možnosti otočení monitoru snadno přístupné

 

Subjektivní dojmy

Při hodnocení výrobku používaného pro smyslové vnímání člověkem nelze zdaleka spoléhat jen na technická měření. Nezastupitelnou roli mají též subjektivní pozorování, pro jejichž vypovídací hodnotu je ovšem potřeba přísně dodržovat určité opakovatelné postupy. V rámci činností souvisejících se subjektivním hodnocením byla prováděna například detailní vizuální kontrola osvědčených fotografií a obrazců (greyscale, RGB, CMYK, Lab) v režimech s vypnutou i zapnutou korekcí monitoru v systému správy barev. Následovalo množství experimentů při různých světelných podmínkách okolí a odlišných pozorovacích úhlech, a v neposlední řadě také přímé porovnávání s předchozím modelem (L767).

Na samotný závěr byla ponechána zkouška vhodnosti L768 k obvyklému procesu profilace podle standardu ICC. K tomuto účelu byla využita ještě „čerstvá“ verze ProfileMaker 5.0 (GretagMacbeth), která podporuje sondy standardně nabízené s monitory EIZO. Zároveň jako první profesionální profilační program na našem trhu dovoluje jednoduše oddělit měření pro účely profilu od kalibrace monitoru, což poskytuje unikátní výhodu zachování 10-bitové kvality gama-korekce na samotném LCD-monitoru.

Na zkoušku bylo vytvořeno několik ICC profilů pro různá nastavení monitoru, a nutno konstatovat, že vše probíhalo bezproblémově – až na jednu drobnost. Téměř všechny sondy a programy určené pro kalibraci/profilaci monitorů v DTP předpokládají, že se úroveň černé bude pohybovat v rozmezí 0,3–1,0 cd/m2. U L768 ovšem svítivost černého bodu zůstává pod hodnotou 0,3 cd/m2, a tak vás většina kalibračních programů bude neodbytně vyzývat ke zvýšení jasu nebo kontrastu, ačkoli již L768 svítí naplno. Černá je zde prostě nezvykle černá...

Ačkoli ProfileMaker upozornil na přílišnou tmavost černého bodu, při zbytku operací mu tato skutečnost nedělala žádný problém a výsledný profil nevykazoval anomálie, naopak byly potvrzeny vysoké kvality výchozího obrazu bez profilace.

Při subjektivních testech zanechá tato devatenáctka opravdu silný dojem nevídanou schopností vykreslit informace v obou krajních pásmech dynamického rozsahu jasů. Skutečnost, že oblasti nejhlubší černé R, G, B = 0–7 a také maximálního jasu R, G, B = 250–255 jsou perfektně rozlišené na úrovni nejmenšího kroku (!), který je dán 8-bitovým kódem videosignálu, může znamenat až nečekané překvapení.

 

Základní popis

LCD monitor EIZO L768 je přístroj s nativním rozlišením 1 280 x 1 024 bodů (86 dpi). Samotný LCD panel pro EIZO dodává Samsung a jde o PVA-II (druhá generace PVA). Ten je zasazen společně s 10-bitovou řídící elektronikou i napájecím zdrojem do ploché skříně, která je připevněna čtyřmi šrouby (dle standardu VESA 100 x 100 mm) na výškově stavitelnou nohu (pohyb 100 mm svisle). Ta dovoluje všechny obvyklé pohyby obrazovky včetně rotace o 90° ve směru hodinových ručiček. Čistě profesionální vzhled je podtržen neobvykle úzkým matným rámečkem – nejužší části na kratších stranách mají šířku 12 mm, což je dobrý argument pro případnou vícemonitorovou sestavu s přechodem mezi plochami nepřesahujícím jeden palec.

Konektorové vybavení pro videosignál je obvyklé pro střední třídu – 1x analog (D-Sub 15) a 1x digital (DVI-D). Specialitou je pak komunikační konektor USB pro nadstandardní ovládání a rozšířené nastavení monitoru prostřednictvím firemního softwaru ScreenManagerPro, který je k dispozici s dalšími informacemi a podrobným manuálem na přiloženém CD-ROMu, nebo je též volně ke stažení na přehledné www stránce technické podpory výrobce. K užitečným funkcím tohoto SW patří například uložení kompletního nastavení monitoru do řídícího souboru, který lze následně třeba po síti zkopírovat, a tím shodně nastavit větší množství dalších pracovišť s monitory této značky (použití SW je omezeno na OS Windows).

Pomocí OSD menu lze v zásadě nastavit shodné veličiny jako u ostatních 17–19” modelů firmy EIZO, vybavených 10-bitovou technologií. Jedná se o jas (0–100 %, krok 0,5 %), teplotu chromatičnosti (4 000–10 000 K s přednastaveným krokem 500 K nebo manuálně poměrem R, G, B kanálů), koeficient gama 1,8–2,6; krok 0,2 (průhyb gradační křivky), sytost (256 kroků), odstín (64 kroků; točení odstínu o ±90° v LCH).

Přímé řízení kontrastu není v nabídce OSD a nenalezneme je ani u jiných 10-bitových LCD firmy EIZO – koncepce originálního řídícího algoritmu je u těchto monitorů založena na opačném požadavku, tedy maximální snaze udržet kontrast (bílá/černá) v konstantním poměru beze změn pro všechna možná nastavení obrazových hodnot.

Z ostatních nabízených funkcí zaměřených na komfort obsluhy a ergonomii zaslouží uvést hlavně nabídka pěti uživatelských režimů pro nastavení vlastností obrazu. Pro rychlé a jednoduché přepínání mezi nimi slouží samostatné tlačítko, jehož stisk je indikován zobrazením názvu zvoleného režimu na obrazovce. Profesionála pak určitě potěší, že každý z těchto režimů se v případě potřeby resetuje do továrního nastavení samostatně a nastavení v ostatních režimech tak zůstává zachováno.

Praktickou pomůckou pro pracoviště s pravidelnou profilací bude jistě i údaj o „nasvícených“ hodinách (měří se pouze čas, kdy září podsvětlovací trubice); ten najdeme společně s dalšími informacemi pod ikonou s malým „i“.

Monitor je koncipován jako zařízení vhodné pro profesionální nasazení v širokém spektru průmyslových oborů, zejména tam, kde se pracuje s obrazovými daty na střední a vyšší úrovni, čemuž odpovídá i cenová relace (okolo 27 tis. Kč + DPH) a délka záruky 5 let nebo 30 000 hodin provozu (téměř 3,5 roku nonstop provozu).

 

Závěr

Největším překvapením je precizní reprodukce černé i odstupňování v bílé, kresba v nejkrajnějších pásmech je prostě výborná. Není nutné předstírat, že by popisovaný EIZO L768 představoval přímou hrozbu nejdražším monitorům z kategorie high-end, ačkoli některé jeho vlastnosti (kontrast, kresba v kritických okrajových pásmech jasu, linearita, 10-bitová technologie řízení) jej tam jednoznačně posouvají.

I když se na tomto typu LCD podařilo dosáhnout vynikající úrovně černé, kontrastu a dalších pozitivních vlastností, přece jen přetrvává tradiční vlastnost PVA (Patterned Vertical Alignment) panelů, vyvíjených a produkovaných velkovýrobcem Samsung (dodává také pro Sony, Barco atd.) – znatelná změna sytosti reprodukovaných barev při odklonu pozorovatele od kolmice. To je hlavní důvod, proč jsou speciály pro softproofing (kontrola barev na monitoru) vybavovány přednostně panely s uspořádáním IPS (In-Plane Switching). V každém případě je potěšitelné, že i v pozorovacích úhlech u této II. generace PVA panelů bylo dosaženo viditelného pokroku proti předcházející generaci.

EIZO L768 je z hlediska poměru ceny a výkonu vhodný pro samostatná grafická pracoviště střední kategorie nebo jako druhý monitor pro špičkové retušovací stanice.

 

Pro Svět tisku připravil ing. Václavíček

Článek vyšel v časopise Svět tisku 9 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× EIZO FlexScan L795 (30. 4. 2004 - )
× Nová série S plochých monitorů přináší digitální kvalitu (27. 5. 2004 - )
× NOVINKY společnosti EIZO: 17" LCD monitor EIZO FlexScan L568 a 19" LCD monitor EIZO FlexScan L768 (28. 7. 2004 - )
× Sony vylepšila LCD monitory řady HS: styl a kvalita pro domácí použití (12. 8. 2004 - )
× HS Premium série LCD monitorů Sony: nový standard domácích LCD (16. 8. 2004 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.