Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


György Kovacs - osobnost ST 4 / 2012
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: Létání není cílem, je to jen prostředek (Saint Exupéry)
Datum a místo narození: 3. června 1961, Budapešť
Rodinný stav: ženatý, 1 syn
Auto: Volvo S80
Oblíbená jídla: vždy nejpopulárnější jídlo té země, ve které se právě nachází
Oblíbený nápoj: české pivo
Záliby: FESPA, golf, squash, automobilové rally

Jedním z čestných hostů letošního ročníku veletrhu Reklama, Polygraf 2012 v Praze byl prezident mezinárodní asociace FESPA György Kovacs. Zúčastnil se odborného semináře Sítotiskové trendy aneb digitální tisk v sítotisku, uspořádaného Sítotiskovým svazem ČR ve spolupráci se Sieťotlačovým zväzom SR a s podporou asociace FESPA jako součást doprovodného programu veletrhu.

György Kovacs se v roce 1992 podílel na založení maďarského sítotiskového svazu a byl zvolen jeho prezidentem. Zasloužil se také o vstup tohoto profesního svazu do asociace FESPA o rok později a v roce 1996 se stal členem jejího vedení, kde reprezentoval země střední a východní Evropy a podílel se především na vzdělávacích a informačních projektech. V roce 2010 byl zvolen prezidentem FESPA a v této funkci působí doposud. Českou republiku navštívil už poněkolikáté, má u nás řadu přátel a s činností Sítotiskového svazu ČR je seznámen velice podrobně. Proto jsme tentokrát využili jeho návštěvy k rozhovoru.

 

Mohl byste čtenářům našeho časopisu představit asociaci FESPA, v jejímž čele nyní stojíte?

FESPA je federace profesních národních svazů z oblastí sítotisku a velkoformátového průmyslového a reklamního digitálního tisku. Byla založena jako federace těchto svazů z evropských zemí s tím, že jejím členem se může stát vždy pouze jeden svaz z každé země, individuální členství neexistuje. V současné době už ale má nejenom řádné členy z evropských zemí, ale také řadu přidružených členů ze zemí dalších kontinentů, protože působí a pořádá svoje akce jak na evropském území, tak po celém světě. Proto doufám, že ještě v průběhu mého prezidentského mandátu dojde ke změně jejího statutu, která umožní, aby se přidružení členové mohli stát členy řádnými. Nemůžeme dále setrvávat pouze na evropské pozici, protože v současnosti už máme více než 30 přidružených národních svazů zejména z asijských zemí, ale také z obou amerických kontinentů. Tato změna statutu je jedním z mých cílů ve funkci prezidenta FESPA.

Většina profesních odborníků z oboru aktivity a cíle asociace FESPA zná, takže se o nich zmíním pouze letmo. Veřejnosti nejvíce známou oblastí činnosti je organizace oborových výstav a veletrhů. Samozřejmě se nejedná pouze o ně, i když patří mezi velmi významné aktivity FESPA z hlediska vynakládané energie i motivace pracovníků vedení a centrály asociace. Domnívám se, že se nám daří připravovat velmi komplexní a pro návštěvníky přínosné prezentační přehlídky, pokrývající nejenom oblast tradičního sítotisku, ale také moderní a výrazným způsobem se rozvíjející technologie velkoformátového digitálního tisku a samozřejmě také oblasti všech souvisejících a navazujících oborů, tedy segmentů spotřebních materiálů, pre-pressového a dokončujícího zpracování atd. Tuto pozici organizátora nejlepších oborových přehlídek na světě si FESPA musí pečlivě udržovat a přicházet se stále novými podněty a nápady.

FESPA je neziskovou organizací, takže všechny výnosy z těchto prezentačních akcí znovu reinvestuje do pořádání vzdělávacích a informačních aktivit pro své členské svazy a také formou dotací a grantů na projekty a akce pořádané přímo těmito svazy. Jedná se o velmi propracovaný systém, který je průběžně upravován podle aktuálních potřeb národních svazů a připomínek, jež vyplývají z pravidelných zasedání sekretářů těchto svazů, která FESPA pořádá.

Když jsem byl zvolen prezidentem FESPA, patřilo tedy mezi mé hlavní cíle (mimo určitého pootevření relativně uzavřené struktury této asociace pro další zájemce o členství z celého světa) také zdokonalení systému vzdělávání pro členské národní svazy, protože původní profesí jsem byl učitelem. Samozřejmě některé členské svazy jsou z hlediska organizování vlastních vzdělávacích a informačních akcí pro své členy aktivnější, jiné se ale tak trochu jenom „vezou“ a využívají pouze akce tohoto charakteru organizované FESPA. Mezi velmi aktivní členy patří sítotiskové svazy České republiky a Slovenska, které na jimi pořádaných vzdělávacích akcích a seminářích vzájemně spolupracují a zvou na ně také členy vedení FESPA, což velmi kvituji. Technologické vzdělávání a průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru totiž považuji za velmi důležité, protože zejména digitální technologie se posunují kupředu velmi rychle a z hlediska konkurenceschopnosti na trhu je třeba s tímto vývojem držet krok. Dalším důležitým faktorem je potom také kreativita. Domnívám se proto, že pokud se budeme intenzivně zabývat vzděláváním, významným způsobem to prospěje prosperitě trhu v těchto oblastech, a tedy i všem podnikatelským subjektům. Z tohoto důvodu se FESPA také snaží navazovat spolupráci s univerzitami v zemích střední a východní Evropy, které mají ve svém vzdělávacím programu tiskové technologie. V České republice je to Univerzita Pardubice, ovšem kontakty máme i s univerzitami v Maďarsku, Polsku, Srbsku, Slovinsku a Rusku. Naším společným cílem je vychovat další, novou generaci inženýrů, kteří budou disponovat nejnovějšími poznatky a informacemi z těchto oblastí. Univerzitám totiž nabízíme přednášky a semináře předních světových expertů se zaměřením na tuto problematiku, které se zabývají také výhledy a očekáváními dalšího vývoje. Protože máme velmi dobré kontakty s mezinárodními vědeckými institucemi zaměřenými na nejrůznější obory a spolupracujeme s nimi, byli jsme schopni vytvořit skupinu odborníků, kteří potřebnými poznatky disponují a jsou schopni je předávat dalším.

FESPA tedy může velmi efektivně vytvářet odborný základ a zázemí pro sítotiskaře a digitální tiskaře, kteří jsou členy národních profesních svazů v ní sdružených. Všechny její vzdělávací a informační aktivity k tomuto cíli směřují. Hlavní výhoda asociace FESPA potom spočívá v tom, že je nezávislá, nepatří žádnému velkému holdingu nebo společnosti, takže jejím prostřednictvím nabízené vzdělávací aktivity a informace mohou být skutečně objektivní a nejsou ničemu poplatné.

Dalším mým cílem je také rozvíjení života a činnosti této federace a jejích členských svazů takovým způsobem, aby jim to přinášelo co největší užitek. Po více než dvou letech ve funkci prezidenta FESPA se domnívám, že je tato asociace v současnosti silnější a viditelnější, než byla předtím, a jsem šťastný, že jsem k tomu svým dílem přispěl.

 

Co považujete za největší úspěch, kterého FESPA v poslední době dosáhla?

Já bych nemluvil o jednom velkém úspěchu, ale o mnoha, řekněme, malých, které ten velký úspěch dohromady vytvářejí. A jedná se zejména o úspěchy členských národních svazů, které byly dosaženy mimo jiné také díky podpoře naší asociace. Když například vezmu Sítotiskový svaz ČR, tak za významný úspěch považuji třeba to, že jeho letošního odborného semináře se zúčastnilo zřetelně více posluchačů než loňského semináře na veletrhu PRINTexpo 2011 v Brně. Znamená to, že jsme společně byli schopni posílit naše působení na řadové členy českého i slovenského svazu, kteří se letošního semináře zúčastnili. Oba tyto svazy spolupracují a pořádají vzdělávací akce s velmi zajímavým obsahem, takže jsou schopny na ně vždy získat finanční podporu FESPA. Také se domnívám, že se úspěšně daří dosahovat stále vyššího stupně osvěty jak ze strany FESPA směrem k členským národním svazům, tak i ze strany těchto svazů směrem k jejich členům. Informování členských svazů ze strany FESPA je nyní velice intenzivní. Zasíláme jim například případové studie a výzkumy zadávané asociací FESPA a svazy je využívají k informování svých členů, a domnívám se, že v dostatečné míře, o čemž svědčí jejich zájem o poskytování nabízených informací a služeb a také jejich účast na přehlídkách a veletrzích pořádaných asociací FESPA. Z toho potom vyplývá, že za další takový dílčí úspěch je možné považovat třeba to, že výstavní přehlídky a veletrhy pořádané FESPA jsou rok od roku větší a navštěvuje je stále větší počet lidí. Samozřejmě že to nemůže trvat věčně, že bude existovat nějaký vrchol, který už nebude možné překonat. Ale bezesporu se jedná o úspěch popularizace činnosti FESPA, protože tyto akce nejsou navštěvovány pouze tiskaři, ale také zadavateli tiskových zakázek, kteří na nich hledají inspiraci a nové kontakty, což tiskařům pomáhá získávat nové zákazníky. Proto je možné tento dosavadní růst považovat za společný úspěch nás všech.

 

Vloni jste byl hostem na brněnském veletrehu PRINTexpo, letos jste zavítal na druhý tuzemský oborový veletrh Reklama, Polygraf. Který z nich považujete za lepší?

Mám rád brněnské výstaviště a Brno jako takové, protože je blízko Budapešti, kde normálně žiji a působím. Brněnské výstaviště i zmíněný veletrh mají navíc dlouhou tradici. Ale loňský ročník veletrhu PRINTexpo na mne z hlediska vystavených exponátů působil trochu chudě. To ale může být i tím, že pražský veletrh je více specializovaný a jeho výstavní expozice jsou soustředěny na menší ploše, než tomu bylo ve skutečně velké hale v Brně, takže působí kompaktněji. Také na pražském veletrhu bylo více návštěvníků. U veletrhů je důležité, kolik je vystavovatelů a kolik návštěvníků a na jak velké ploše jsou instalovány expozice. Návštěvnost je velký problém, se kterým se potýkají prakticky všechny specializované veletrhy. A velmi důležitá je také pověst, renomé, jaké ten který veletrh má v daném regionu, jaké si dokázal vybudovat na základě svého zaměření i propagace. Velkým konkurentem veletrhů v současnosti jsou elektronická média, protože na internetu je dnes možné najít prakticky všechno, takže méně významné veletrhy v menších zemích to mají velice těžké.

 

Váš prezidentský mandát skončí v příštím roce na mezinárodním veletrhu FESPA v Londýně. Čemu se potom chystáte věnovat?

Bude to hodně záležet na tom, co budou chtít členské svazy a vedení FESPA, ale když to bude možné, velmi rád bych pokračoval ve své práci na vzdělávacích projektech organizovaných FESPA. Samozřejmě vedle toho mám v Maďarsku svůj vlastní soukromý podnik, v němž jsem sice své aktivity v průběhu svého prezidentského období musel utlumit, ale po jeho skončení se budu muset do jeho činnosti znovu intenzivněji zapojit. Jedná se o společnost podnikající v oblasti průmyslového digitálního tisku v úzkém formátu. Takže nezaměstnaný zcela jistě nebudu, spíš naopak, budu mít řadu příležitostí k uplatnění znalostí, zkušeností a kontaktů, které jsem v průběhu svého prezidentského období v asociaci FESPA získal.

 

Jste známý jako velký příznivec golfu. Máte také nějaké další záliby a koníčky?

Golf mám velmi rád, ale v tomto sportu jsem stále začátečník, takže mohu říci, že jsem spíš jeho velkým fanouškem než hráčem. Domnívám se ale, že existuje i řada jiných sportů, ve kterých je mnohem více adrenalinu než v golfu. Proto se rád věnuji také squashi nebo automobilovým rally. Ale vzhledem k tomu, že zálibou nemusí být jen sport, mohu říci, že mým největším koníčkem je FESPA. Tato asociace a její činnost mi nabídla nejvíce vzrušujících momentů, a jsem velmi rád, že jsem se na její činnosti mohl a stále ještě mohu podílet. Díky ní jsem získal dlouhou řadu velmi dobrých přátel nejenom v Evropě, ale v celém světě. Možná že jsem za dobu svého prezidentství FESPA mohl vydělat víc peněz, kdybych se naplno věnoval svému podnikání, ale ta úžasná přátelství, která jsem za tu dobu navázal, mi poskytují mnohem více uspokojení.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Radek Pavelka - osobnost ST 3 / 2012 (21. 4. 2012 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Hejl - osobnost ST 2 / 2012 (8. 4. 2012 - Ivan Doležal)
× Jan Barták - osobnost ST 1 / 2012 (16. 3. 2012 - Patrik Thoma)
× Garry McGann - osobnost ST 12 / 2011 (26. 1. 2012 - Gustav Konečný)
× Ing. Petr Ryska, Ph.D. - osobnost ST 11 / 2011 (29. 12. 2011 - Ivan Doležal)
× Prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. - osobnost ST 10 / 2011 (1. 12. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Jan Korenc, MBA - osobnost ST 9 / 2011 (12. 10. 2011 - Gustav Konečný)
× Oldřich Švimberský - osobnost ST 7-8 / 2011 (23. 9. 2011 - Patrik Thoma)
× Marek Vošta - osobnost ST 6 / 2011 (30. 7. 2011 - Ivan Doležal)
× Sarel Ashkenazi - osobnost ST 5 / 2011 (26. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Michael Brochmann Nielsen - osobnost ST 4 / 2011 (12. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Zdeněk Ungrád - osobnost ST 3 / 2011 (28. 5. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Petr Breburda - osobnost ST 2 / 2011 (16. 4. 2011 - Patrik Thoma)
× Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011 (2. 4. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.