Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


NOVOFLEX CM - nová generace flexotiskových rotaček
Ivan Doležal - Svět tisku

Německá společnost Windmöller & Höl­scher patří mezi přední světové výrobce hlubotiskových a flexotiskových strojů pro výrobu flexibilních obalů. V průběhu celé své v současnosti už více než stotřicetileté existence patřila vždy mezi velmi pokrokové strojírenské podniky a snažila se neustále držet krok s nejmodernějším vývojem ve svém oboru.

Tuto svoji dodnes přetrvávající snahu potvrdila i na letošním ročníku veletrhu DRUPA 2004 v Düsseldorfu, kde představila novou generaci flexotiskových kotoučových rotačních tiskových strojů s přímými pohony a centrálním tlakovým válcem, tisknoucí z návlekových sleevů, reprezentovanou širokoformátovou flexotiskovou rotačkou NOVOFLEX CM.

První flexotiskové stroje z produktové řady NOVOFLEX uvedla společnost Windmöller & Höl­scher na trh v roce 1998. Jednalo se o celosvětově první flexotiskové rotačky s centrálním tlakovým válcem (CI) a technologií přímého pohonu formových a aniloxových válců. Nová generace tiskových strojů z této řady, označovaná jako NOVOFLEX C a reprezentovaná na DRUPĚ 2004 flexotiskovou rotačkou NOVOFLEX CM, se posunula po technické, výkonové i kvalitativní stránce opět o stupeň výše. Flexotiskové rotačky z produktové řady NOVOFLEX C se mohou pochlubit velmi dobrou kvalitou tisku, zvýšenou provozní spolehlivostí a zvětšenou flexibilitou i při maximálních provozních rychlostech. Mezi jejich přednosti je nutné dále započítat mimo jiné i inovovaný systém rychlé a snadné výměny tiskových sleevů i aniloxových návleků při změnách zakázek, jehož výsledkem je podstatné zvýšení produktivity a efektivnosti tiskového stroje. Přitom je úplně jedno, jestli je tisk prováděn na papír, plastové nebo aluminiové fólie, vícevrstvé lamináty či kartony. Flexotiskové stroje NOVOFLEX C zvládají potisk všech těchto substrátů bez nejmenších problémů, přestože šíře tiskové plochy může u těchto zařízení dosáhnout až 2 200 mm a jejich maximální raport je buď 880 (u desetibarvových) nebo 1 250 mm (u osmibarvových). Na trhu jsou nabízeny s koncovým označením CL (s deseti tiskovými jednotkami) nebo CM (s osmi nebo deseti tiskovými jednotkami).

Vystavovaný desetibarvový NOVOFLEX CM patří mezi high-tech modely flexotiskových rotaček zkonstruovaných pro velkoformátový tisk. Jeho designové řešení svědčí už na první pohled o maximální snaze o co největší usnadnění práce obsluhy tohoto tiskového stroje.Celkový pohled na flexotiskovou rotačku NOVOFLEX CM. V popředí vozík Port-a-Sleeve na výměnu návlekových sleevů v tiskových jednotkách

 

CI sekce

První a hlavní částí této flexotiskové rotačky je CI sekce s centrálním tlakovým válcem a satelitně uspořádanými tiskovými jednotkami. Tiskové jednotky jsou zkonstruovány a uchyceny takovým způsobem, aby bylo zcela eliminováno jakékoliv chvění při provozu stroje. Tomu napomáhá i mimořádně robustní kompaktní uzavřený litý rám a celkové stabilní řešení konstrukce této části stroje, které přitom ale musí umožňovat snadný přístup k formovým a aniloxovým válcům jednotlivých tiskových jednotek a tím i jejich snadnou výměnu.

Satelitní uspořádání tiskových jednotek kolem centrálního tlakového válce zaručuje jak rovnocenný přenos barvy ze všech těchto jednotek, tak i možnost regulace jejich naprosto přesné polohy. To napomáhá i optimálním charakteristikám tisku.

Snadný a rychlý přístup ke všem tiskovým jednotkám z obsluhové strany tiskového stroje garantuje jednoduchost jak jeho vlastní obsluhy, tak i technické údržby. Všechny pohonné, sušící i výměnné komponenty flexotiskové rotačky jsou přístupné z této strany stroje.

Důsledkem v současnosti stále pokračujícího trendu snižování nákladů tiskových zakázek je nutnost stále častější výměny formových sleevů a často i potahů aniloxových válců. Proto se musejí výrobci flexotiskových strojů snažit zkracovat časy potřebné na výměnu těchto sleevů a válců, aby bylo možné zvyšovat produktivitu tisku i při nízkých nákladech. Rotačky z řady NOVOFLEX C jsou vybaveny automatickým systémem zavírání a otevírání uložení formových a aniloxových válců, což přispívá ke zkracování časů potřebných k jejich výměnám. K největším úsporám těchto časů napomáhá složitý systém plošin a vozíků zajišťujících poloautomatickou výměnu sleevů, nabízený k flexotiskové rotačce NOVO­FLEX CM jako opce. Tento systém umožňuje rychlou a snadnou výměnu formových sleevů a rastrových válců a zároveň usnadňuje obsluhu a manipulaci s komorovými raklemi a tryskami sušících systémů. Vlastní systém na rychlou výměnu formových sleevů, nazývaný Port-a-Sleeve, je možné předem naprogramovat, čímž dochází k podstatnému zvýšení produktivity tiskového stroje. Systém potom pracuje tím způsobem, že se předem vybrané tiskové sleevy umístí do vozíku zajišťujícího automatické najetí do přesně určené výměnné polohy těchto návleků. Počítač přitom určí nejoptimálnější pořadí výměny. Vlastní přesunutí návleků provádí obsluha stroje. Celá tato manipulace a transport přitom probíhá velice rychle a naprosto bezpečně, a systém vylučuje jakékoliv poškození návleků při těchto operacích.

Sofistikované řešení satelitního uspořádání tiskových jednotek po obvodu centrálního tlakového válce bylo u této flexotiskové rotačky zvoleno z naprosto zřejmých důvodů. Tento koncept totiž zajišťuje ideální přísun barev do všech tiskových jednotek, optimální možnosti jemného přesného nastavování jejich válců a přesného celkového barevného soutisku při všech provozních rychlostech tisku. Výsledkem potom je velice vysoká kvalita potisku. Dokonalého pokrývání aniloxových válců tiskovými barvami je dosahováno kombinací uzavřených raklových komor a membránových barvových čerpadel, jež přísun barvy do tiskových jednotek zajišťují.

Dalším opčním zařízením, které si zákazník s flexotiskovou rotačkou NOVOFLEX CM může objednat v rámci automatizačního balíčku, je TurboClean. Jedná se o plně automatický systém čištění cest dávkování barvy, to znamená aniloxových válců, raklových komor, hadic atd. Čištění probíhá po ukončení zakázky ve všech použitých zásobnících současně. A když už jsme se zmínili o opčním automatizačním balíčku doplňujících systémů a zařízení, patří do něj dále ještě inspekční systém kvality tisku s digitální videokamerou a systém PMR (pre-make-ready) pro předpřípravu momentálně nepoužívaných tiskových jednotek pro budoucí zakázku během tisku dokončované zakázky.

 

Odvíjení a navíjení rolí

Za CI sekcí je v rotačce NOVOFLEX CM umístěno nejprve odvíjení a dále, na úplném konci flexotiskového stroje, zpětné navíjení tiskového média. Modulární princip těchto rotaček umožňuje použití jak hřídelových, tak i servomotory přímo poháněných odvíjecích a navíjecích modulů s automatickým plynulým prováděním přelepu bez zastavení tisku. Flexotiskový stroj je zkonstruován pro zpracování rolí v průměrech od 800 až do 1 500 mm. Odvíjecí i navíjecí systém je přizpůsoben pro plně automatickou výměnu rolí v maximální provozní rychlosti stroje, která je tak závislá pouze na charakteru tištěné zakázky. Kvalita přesnosti zpětného navíjení potištěného pásu média je garantována krátkou dráhou tohoto pásu, integrovanými postranními ořezovými kolečky a průběžnou kontrolou a regulací napětí pásu v závislosti na momentálně navinutém průměru role. Plně automatické navíjecí a odvíjecí moduly vybavené letmým přelepem jsou u těchto tiskových strojů významným příspěvkem k dosahování maximální produktivity.Schéma kotoučového flexotiskového stroje NOVOFLEX CM

 

Sušící systémy

Stejně dokonale promyšlený jako konstrukce tiskové CI sekce je i vysoce výkonný sušicí systém rotačky NOVOFLEX CM. Skládá se ze dvou částí. Jednak se jedná o sušicí trysky „mezibarvové“, umístěné mezi tiskovými jednotkami, a jednak o sušicí trysky dislokované v tunelu, kterým prochází pás potištěného média před zpětným navíjením na roli. Jak mezibarvové, tak i tunelové sušení je založeno na principu dvouokruhové recirkulace horkého vzduchu, a sušící systém může být doplněn ještě o vysoce efektivní monitorování koncentrace rozpou­štědla a odstraňování vzniklých zplodin. Modulární konstrukce flexotiskové rotačky umožňuje podle přání zákazníka k ohřívání sušícího vzduchu použití jak elektrické energie, tak i páry, plynu nebo lehkých topných olejů.

Základem sytému sušení ve flexotiskovém kotoučovém stroji NOVO­FLEX CM je soustředěný proud horkého vzduchu, který je systémem trysek rozváděn tak, aby dokonale pokrýval celou šířku pásu potiskovaného substrátu. Rychlost sušícího vzduchu měřená na výstupu dosahuje u mezibarvového sušení až 70 m/s, přičemž sušicí vzduch má teplotu 100 °C. Teplota sušicího vzduchu v tunelu je vyšší, dosahuje 120 °C a na výstupu je jeho rychlost 50 m/s. Zbytková množství ředidel tiskových barev jsou při tomto způsobu sušení dokonale odpařena i v případech velkého plošného pokrytí při tisku a vysokých rychlostí tisku. Vysoce výkonný dvouokruhový sušící systém tak zaručuje kvalitní zasušení tisku na různých typech tiskových substrátů i při provozních rychlostech rotačky až 600 m/min.

Dalšími výhodami tohoto sušícího systému je velmi nízká úroveň jeho hlučnosti, snadná manipulace a seřizování sušících trysek a velice jednoduchá údržba, což je možné pokládat za další příspěvek k vysoké tiskové výkonnosti a efektivitě flexotiskové rotačky NOVOFLEX CM.

 

Ovládání a řízení stroje, servis a údržba

Jednoduché a spolehlivé ovládání a řízení tohoto složitého flexotiskového stroje je zajišťováno prostřednictvím nového dotykového displeje Procontrol TS integrovaného do pultu obsluhy, s interfacem na platformě Windows NT. Tím je garantován bezproblémový vstup řídících dat, nastavení a příprava stroje k tisku při změně zakázky a rychlý rozjezd tisku bez zbytečných ztrátových časů a prostojů. Operátorovi dotykový displej Procontrol TS nabízí úplné povelové menu a řadu dalších informačních možností, potřebných k obsluze stroje.

Servis a údržba flexotiskových rotaček z řady NOVOFLEX C jsou zajišťovány Informačním a diagnostickým centrem společnosti Windmöller & Hölscher, které pracuje v nepřetržitém provozu.

Jak už bylo zmíněno, flexotiskový kotoučový stroj NOVOFLEX CM je jedním z ideálních zařízení pro potisk různých materiálů na výrobu flexibilních obalů. Jeho modulární stavba ale umožňuje i in-line připojení další flexotiskové nebo hlubotiskové jednotky, případně obou, stejně jako například modulu pro průběžné laminování potištěného média. Zkrátka, i výrobci obalářských tiskových strojů se snaží maximální měrou vyjít vstříc potřebám a požadavkům svých zákazníků a své stroje koncipují takových způsobem, aby umožňovaly co nejširší realizaci „added value“, tedy různého rozšiřování a doplňování pro výrobu speciálních tiskových zakázek.


NOVOFLEX CM
Počet tiskových jednotek 8 nebo 10
Šíře tisku 900 - 2 200 mm
Tisková délka (raport):
8-barvová konfigurace 370-880 mm
10-barvová konfigurace 370-1 250 mm
Produkční rychlost 400/600 m/min.
Sušení mezi tiskovými jednotkami 100 °C - 70 m/s
Sušení v tunelu 120 °C - 50 m/s

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 9 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× LP 3000 – novinka mezi flexotiskovými stroji (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Obalářské tiskárny v Itálii (2. 8. 2004 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.