Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: S úctou k tradici se dívejme do budoucnosti
Datum a místo narození: 28. září 1951, Praha
Rodinný stav: ženatý, dcera, 2 vnuci
Auto: Ford Fusion
Oblíbené jídlo: zeleninové saláty
Oblíbený nápoj: kvalitní suché bílé víno
Záliby: divadlo, literatura, literární tvorba pro rozhlas a divadlo, cestování a cyklistika


Počátkem března letošního roku bylo na členské konferenci Společnosti tisku ČSVTS zvoleno nové předsednictvo a revizní komise této společnosti. Jejím novým předsedou se stal Vladimír Lukeš, odborný učitel SPŠG a VOŠG v Praze. Vzdělávací činností v oblasti tiskového průmyslu se Vladimír Lukeš zabývá už více než dvacet let, ať už jako odborný učitel, lektor kurzů následného celoživotního vzdělávání či publicista, a specifickým způsobem ji chce implementovat také do činnosti Společnosti tisku ČSVTS. Nejenom na toto téma jsme s ním hovořili při návštěvě na jeho pracovišti, odborné učebně předtiskové přípravy odborné grafické školy v Hellichově ulici v Praze.

 

Jak jste se do zajímavého odvětví tiskového průmyslu vlastně dostal?

Pocházím z takové polygrafické rodiny. Otec byl strojní sazeč, já a můj bratr jsme se vyučili v oboru tiskař, švagrová je vyučený rytec kovů a synovec se také vyučil tiskařem. Já jsem po vyučení vystudoval obor polygrafie na SPŠG v Hellichově ulici a potom jsem ještě při zaměstnání dálkově studoval dramaturgii na pražské DAMU. V tiskárně jsem pracoval nejprve jako tiskař a poté určitou dobu jako vedoucí provozu kotoučového novinového tisku až do roku 1989, kdy jsem nastoupil na tehdejší Střední průmyslovou školu grafickou Hellichova jako odborný učitel. Zde jsem se odborné vzdělávací činnosti věnoval do roku 1995, kdy jsem odešel do jedné pražské reklamní agentury, kde jsem působil na pozici nejprve kreativního a později výkonného ředitele. V té jsem pracoval až do roku 2003. Potom jsem byl takzvaně „na volné noze“ a působil jsem jako odborný lektor a učitel na různých školeních a seminářích pro dospělé, organizovaných například společnostmi IIR (Institute for International Research) a Komerční engineering, nebo přímo v podnicích. Svému oboru jsem se ale zůstal věrný, protože jsem na těchto seminářích přednášel polygrafické předměty lidem, kteří v polygrafických podnicích pracovali, nebo s nimi přicházeli do úzkého kontaktu, ale neměli žádné odborné vzdělání, jako byli například ekonomové, personalisté a podobné profese. Těmto pracovníkům jsem se snažil přiblížit základy celého polygrafického workflow, od předtiskové přípravy až po dokončující zpracování tiskovin. V roce 2009 jsem se potom vrátil zpět na SPŠG Hellichova, která se mezitím rozšířila také o VOŠG, a jako odborný učitel zde pracuji až doposud.

 

S odborným oborovým vzděláváním na různých úrovních tedy máte dlouholeté zkušenosti. Jaká je podle vašeho názoru úroveň tuzemského středního odborného školství?

To není možné zevšeobecnit. Pokud budu vycházet ze situace na mé domovské škole, ale i některých dalších renomovaných odborných školách, tak v rámci dynamiky vývoje polygrafického odvětví v nich muselo dojít a také došlo k podstatným změnám vzdělávacího procesu, jež zohledňují v maximální možné míře postupnou digitalizaci tiskového workflow. A to zejména v oblasti předtiskové přípravy. Vyučuje se v nich nyní moderně, ale existují samozřejmě určité meze, které není možné překročit, protože získat například digitálně řízené tiskové stroje je pro tyto odborné školy téměř nemožné. Letitý a prakticky nikdy neřešený problém totiž spočívá v tom, že jakákoliv odnož odborného školství u nás trpí nedostatkem finančních prostředků. Z tohoto hlediska je na tom pražská grafická škola díky přístupu a aktivitě jejího vedení relativně dobře. Ovšem na některých dalších školách je problém vyučovat digitální workflow především proto, že nemají k dispozici potřebné hardwarové i softwarové vybavení. Se stavem na dalších odborných oborových školách jsem měl možnost seznámit se prostřednictvím spolupráce se Svazem polygrafických podnikatelů, jehož jsem členem. V rámci činnosti v sektorové radě jsem byl pověřován různými úkoly při sledování těchto škol, jak na nich probíhá odborná výuka, na jaké úrovni atd. Na základě těchto poznatků mohu konstatovat, že jejich úroveň je značně proměnlivá. V posledních letech se totiž mezi ně zařadilo hodně škol, které získaly akreditaci Ministerstva školství pro výuku odborných polygrafických předmětů, i když podle mého názoru nemají pro tuto činnost ani technické, ani odborné pedagogické zázemí. Domnívám se, že o tuto akreditaci usilovaly pouze z důvodu získání dotace na žáky. Nedostatečná úroveň odborného vzdělávání, které tyto školy poskytují, se potom promítá na jejich absolventech, kteří nejsou vybaveni potřebnými znalostmi pro vstup do praxe a mají problémy s uplatněním. K těmto problémům začalo docházet v době, kdy se odborné polygrafické školství rozšířilo z velkých center, tedy zejména z Prahy, Brna nebo Olomouce, i do menších měst, která nedisponují potřebným odborným zázemím.

 

Zmínil jste dynamický, až převratný vývoj v oboru v uplynulém období. Jak jste se s těmito změnami vyrovnával vy sám?

Můžu říci, že poměrně dobře. Měl jsem to štěstí, že jsem vždycky pracoval v podniku, který byl o nějaký ten krůček vepředu, takže jsem měl ke změnám blízko. A navíc mě tyto změny zastihly ve věku, kdy jsem se jim bez problémů přizpůsobil. Ten přerod jsem naopak vítal, protože přinášel celou řadu pozitivních změn z hlediska rychlosti a kvality práce, ekologie atd. Teď například na škole vyučuji předtiskovou přípravu v její současné digitalizované podobě, ke které bych jako vyučený tiskař neměl mít příliš blízko. Ale já jsem měl možnost se s ní do hloubky seznámit v reklamní agentuře, kde jsme měli DTP studio, a mojí povinností jako kreativního ředitele bylo všechny používané pracovní postupy ovládat. Zkrátka když dochází k takovémuto vývoji a změnám, které jsou stále rychlejší a dynamičtější, je to náročné nejenom pro pracovníky z praxe, ale i pro výuku studentů a není samozřejmě možné se jim vyhnout, takže to člověka nutí se jimi zabývat.
V současné době už mají zájemci o získání odborných polygrafických znalostí k dispozici také kurzy a semináře různých forem následného celoživotního vzdělávání.

Tuto formu vzdělávání považuji za velice přínosnou a prospěšnou. Jak zaměstnanci polygrafických podniků, tak i pracovníci vydavatelství a reklamních agentur dříve neměli tolik možností se dále vzdělávat nebo sledovat novinky v oboru. Návštěvy zahraničních oborových veletrhů jsou časově i finančně náročné a zejména u starších lidí stále existují i jazykové bariéry. Ovšem díky kurzům následného vzdělávání nyní mají šanci se s různými technologickými novinkami seznamovat a potřebné znalosti získávat přístupnou formou. Velký krok kupředu v tomto směru udělala Print Media Academy. Vedle její nabídky existuje v současnosti i celá řada různých jiných rekvalifikačních kurzů a školení, jejichž cílem je jednak doplňovat a rozšiřovat vědomosti v oboru pracujících profesionálů, jednak poskytovat základní znalosti i těm, kteří v podnicích tiskového průmyslu začali pracovat, aniž by měli nějaké odborné vzdělání. Proto si myslím, že je velice důležité, když mimo klasického odborného školství existuje i možnost doplňovat si vzdělání touto formou. Určité úrovně rekvalifikačních kurzů mimochodem organizují také oborové odborné školy, například naše grafická škola pořádá kurzy pro reprodukční grafiky apod.

 

Na následné celoživotní vzdělávání jsme se zeptali z toho důvodu, že Společnost tisku ČSVTS se v rámci své činnosti také chystá pořádat odborné semináře a kurzy. Bude to mít v současné době, kdy je jejich nabídka na trhu poměrně bohatá, ještě nějaký smysl?

Hlavním posláním Společnosti tisku ČSVTS je podle mého názoru přispívat k šíření nových poznatků v oboru. Toto její poslání se nemění. Je pravda, že v uplynulých letech došlo k určité stagnaci ve sledování vývoje v polygrafickém odvětví, i když bych chtěl zdůraznit, že se to netýkalo všech jejích sekcí. Například sekce flexotisku CFTA vyvíjela velice aktivní a kvalitní činnost po celou dobu nepřetržitě a 2x ročně pořádala odborné konference s velmi vysokou úrovní. Ovšem činnost dalších sekcí, třeba pre-pressu nebo ofsetu, poměrně značně stagnovala. Bylo to zaviněno mimo jiné snižováním stavu členské základny. Nové vedení společnosti se proto nyní snaží její činnost oživit ve všech sekcích a ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů, odbornými oborovými školami, ale také s výrobci a dodavateli strojů, zařízení a materiálů i dalšími organizacemi či institucemi navázat na to nejlepší v bývalé činnosti Společnosti tisku. Mimo jiné také zprostředkovaným pořádáním odborných seminářů. Budeme se snažit vyhledávat to, co je v jednotlivých polygrafických segmentech nejzajímavější, a přibližovat to členům Společnosti tisku i širší odborné veřejnosti, ale nikoliv jen na základě náhodného subjektivního výběru, ale různých cílených anket. Chceme s polygrafickou veřejností spolupracovat a komunikovat co nejtěsněji, proto budeme ankety pořádat nejenom na každém semináři, ale zveřejníme je i na našich webových stránkách apod.

Posláním Společnosti tisku v současné době bude zajímat se o aktuální novinky a hledat odpovědi na palčivé otázky a problémy z praxe. Proto byl náš nedávný odborný seminář zaměřen na problematiku standardizace kvality ofsetového tisku v rámci PSO a z toho vyplývající zvýšení ziskovosti.
Nesmírně si vážím také rozvíjející se spolupráce se Svazem polygrafických podnikatelů. Dohodli jsme se na synergické spolupráci. Například SPP pořádá hojně navštěvovanou mezinárodní odbornou konferenci PRINTforum, na které jsou aktuální témata z oblasti tiskového průmyslu prezentována z obecnějšího pohledu, a Společnost tisku na ni bude navazovat dílčími semináři, pořádanými pro menší počet účastníků. Na těch mohou být daná témata postupně probírána mnohem podrobněji a poznatky mohou být prezentovány nejenom formou přednášek odborných specialistů, ale také v průběhu interaktivní diskuse. To na konferenci PRINTforum možné není.

Takže na otázku, jestli má činnost Společnosti tisku smysl i při současné bohaté nabídce různých forem následného celoživotního vzdělávání, odpovídám: ano, určitě má, protože se jedná o komplementární záležitost. Chceme totiž zaplnit stále existující skulinku na trhu a svoji činnost realizovat tam, kde jsou ještě určitá „bílá místa“. Stále totiž existuje řada pracovníků, kteří nemají čas se zúčastnit týdenního nebo několikadenního odborného kurzu se širším záběrem, ale na několikahodinový odborný technický seminář si čas najdou. Ovšem nechceme být přímo subjektem, který bude tyto lidi vzdělávat, budeme toto vzdělání pouze zprostředkovávat. Jako Společnost tisku chceme zejména přinášet nové pohledy na techniku a technologie, rozpoutat odborné diskuse na daná témata, organicky se do těchto diskusí zapojovat a nechat se inspirovat problémy z praxe.

Společnost tisku byla v minulosti tak trochu elitní uzavřenou skupinou vybraných profesních odborníků. Nyní jsou jejími členy nejenom lidé z praxe, ale chceme ji otevřít i zájemcům o tuto problematiku z řad širší odborné veřejnosti. Cílem je, aby byla co nejotevřenější a takzvaně „šla mezi lidi“. K užší spolupráci bychom chtěli přitáhnout i žáky, studenty a vyučující z odborných škol. Tuto spolupráci si představujeme tak, že pro ně budeme připravovat nejenom odborné semináře, ale také praktické workshopy tematicky zaměřené na problematiku, která je pro ně aktuální, zajímá je a hlavně doplňuje jejich odborné vzdělání. Dokladem toho, že se nám to začíná dařit, je i účast 12 studentů VOŠG Hellichova, studujících problematiku kvality a standardizace, na semináři Zvýšení ziskovosti, který u nich vzbudil velký zájem.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.