Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


i-cut Suite
Patrik Thoma - Svět tisku

Společnost EskoArtwork na veletrhu FESPA 2010, konaném letos v Mnichově, představila své první workflow v oblasti velkoformátového tisku, které dále rozšiřuje možnosti řezacího řešení i-cut, jež je určeno k ovládání stolů Kongsberg a jež bylo představeno již před dvěma roky na veletrhu Drupa.

Řešení i-cut Suite významnou měrou rozšiřuje možnosti předchozích řešení a jeho využitelnost je podstatně větší. Kromě běžné produkce ve velkoformátovém tisku jej totiž lze s úspěchem použít také v oblasti obalového průmyslu, kde se osvědčí v segmentu zpracování malonákladových zakázek a vzorkování. Mezi hlavní přednosti nového workflow i-cut patří především úspora času a také materiálu. Nezanedbatelnou předností je také eliminace chyb; řešení je totiž vybaveno i modulem pro sofistikovaný preflight s možností odstranění velkého množství chyb. Podívejme se nyní podrobněji na možnosti, které nový systém od společnosti EskoArtwork nabízí.

Celé řešení se skládá ze tří základních modulů. Prvním je i-cut Preflight, který představuje jednoduchou platformu pro preflight jednotlivých zakázek ve velkoformátovém tisku. Druhým modulem je pak i-cut Layout. Zde se pracuje s rozmístěním jednotlivých užitků na tiskovém formátu. Využít lze celou řadu optimalizačních kritérií. Posledním modulem i-cut Suite je pak i-cut Vision Pro. Tento modul se osvědčí při samotném řezání, protože jeho nejvýznamnější předností je možnost úpravy ořezové cesty podle deformací obrazu, které vznikají při samotném tisku.
i-cut Preflight

 

i-cut Suite
Rozvržení umístění jednotlivých užitků dle definovaných parametrů

 

Prvním modulem i-cut Suite je preflightový nástroj pro kontrolu souborů i-cut Preflight. Jde o řešení založené na práci s PDF soubory ve verzích PDF 1.4, 1.5, 1.6 a 1.7. Systém je přitom velmi jednoduchý a intuitivní. Jednoduše v něm lze otestovat vložené PDF, přičemž řadu nalezených chyb je možné rovnou odstranit. Řešení přitom nemá nahrazovat sofistikované grafické nástroje, nicméně i zde nalezneme mnoho nástrojů a funkcí, které jsou v editačních aplikacích využívány. Pracovní prostředí je standardní pro prostředí Windows, jednotlivé soubory je možné na otevřenou aplikaci přenést tažením. Po otevření příslušného souboru je možné provádět buď některé úpravy, nebo je možné zvolit některé z nastavení preflightu podle toho, jaký výstup chceme kontrolovat. Lze volit mezi lokálními nebo základními PDF profily. Zde je možné využít základních nastavení pro konkrétní aplikace, jako je například preflight pro PDF v procesních barvách CMYK s jednou doplňkovou barvou, preflight pro černobílý tisk či pro softproofing. V základním nastavení je možné také pracovat s profily dle specifikace PDF/X-1a až PDF/X-4 či obalové specifikace v2. Jednotlivé specifikace je přitom možné modifikovat, takže lze vytvořit i samostatný profil preflightu, který nejvíce odpovídá potřebám daného zpracovatele. Po volbě způsobu preflightu se daný dokument (i vícestránkový) zkontroluje a vygeneruje se tabulka, v níž jsou uvedeny parametry, které splňují požadavky preflightu, dále jednotlivá upozornění a pochopitelně jsou zde specifikovány i chyby, které jsou vyznačeny červeným vykřičníkem. Při kliknutí na jednotlivé chyby či upozornění se v náhledu obrázku ihned ukáže, o kterou jeho část se jedná. Obsluha tak má velmi rychle přehled o tom, jaké prvky jsou v nesouladu s nastavením preflightu a může je velmi rychle odstranit. Z výsledku preflightu je možné také vytvořit jednoduchý protokol, v němž jsou jednotlivé výsledky přehledně uvedeny.

Řadu chyb lze odstranit přímo pomocí nástrojů umístěných na paletě, pokud jde o složitější úpravy, je nutné využít některého z grafických či spíše vektorových editorů a celou operaci opakovat. Samozřejmostí je pochopitelně i možnost převodu obrazových dat z prostrou RGB do prostoru CMYK.

Pro snazší orientaci je možné v aplikaci i-cut Preflight i přepínat mezi jednotlivými variantami náhledu. Kromě plného zobrazení je tak možné využít například náhled drátěného modelu či jednotlivých separací. V preferencích je pak možné nastavit také další parametry zobrazení. Pomocí nástroje Denzitometer lze velmi jednoduše zobrazit složení barev v jednotlivých místech obrázku včetně celkového pokrytí barvou. Na celém obrázku je pak možné zobrazit buď plochy, jejichž pokrytí přesahuje určitou zvolenou hranici, či naopak místa, kde pokrytí určitou barvou klesá pod zvolenou mez. Pokud obsluha odstraní veškerá chybová hlášení, je možné přistoupit k další části velkoformátového workflow, kterou je i-cut Layout, kde dochází k samotnému rozmístění motivů na tiskové archy.

 

i-cut Suite
V i-cut Preflight jsou velmi přehledně znázorněny výsledky preflightové kontroly

 

i-cut Layout

Modul i-cut Layout je prostředím, v němž jsou jednotlivé užitky rozmisťovány na jednotlivé archy dle obsluhou zvolených kritérií. Při spuštění aplikace se začíná výběrem média, na něž bude daná zakázka zpracovávána. Při prvním zadání se definují i jednotlivé rozměry, posléze je možné vybírat přímo ze seznamu. Poté dochází k definici jednotlivých grafik, které se budou na materiálu rozmisťovat. Rozmisťovat lze přitom více grafik najednou, není nutné pro každou zakázku vytvářet samostatnou desku. U každé zpracovávané grafiky je přitom možné nastavit celou řadu parametrů. Jedním ze základních je pochopitelně počet užitků, kolik má být pro danou grafiku rozmístěno. Definovat lze i měřítko, či dále upravovat ořezovou cestu. Ořezová cesta přitom nemusí být k danému souboru přiřazena, ale lze ji velmi jednoduše vytvořit přímo v této aplikaci. Při jejím nastavování je přitom možné definovat celou řadu parametrů, mezi nimiž bychom mohli jmenovat například definici nastavení ořezové cesty v rozích objektu. Tuto ořezovou cestu je možné vytvářet ke všem objektům, tedy jak k vektorovým souborům v PDF, tak i k umístěným bitmapám.

Zajímavé je, že ke každé grafice je možné definovat také soubor, který tvoří rubovou stranu motivu. V takovém případě je při konečném rozmisťování počítáno automaticky s umístěním rubové strany, tak aby souhlasila předozadní registrace obou motivů.

Pokud máme nadefinovány všechny grafiky, které budou rozmisťovány na jednotlivých tiskových formátech, je možné v pravé straně obrazovky přistoupit k záložce Layout, kde se definují poslední parametry pro samotné generování rozmístění grafik. Zde je možné vybrat jednu ze tří základních variant výpočtu. Je možné využít výpočtu, kde bude brán zřetel na maximální úsporu materiálu, dále lze vybírat variantu s minimem desek a konečně také variantu, kde se rozmístění provede na základě optimalizace řezu. Pro jednotlivé volby je přitom možné definovat také další parametry, například to, zda je možné natáčet umístění jednotlivých grafik, popřípadě zda je možné je natáčet pouze o 90 či 180°. Zde se také nastavuje, v jaké vzdálenosti od ořezové cesty může být ve výsledném zobrazení umístěna další grafika. Definovat je možné také provádění výpočtu, to znamená, zda má být preferována jeho rychlost, nebo přesnost. Po zvolení všech nastavení je možné přistoupit k vlastnímu generování jednotlivých tiskových archů. Mezi vygenerovanými tisky je přitom možné velmi jednoduše přepínat a kontrolovat všechna nastavení.

Velmi silný je i-cut Layout také v práci s jednotlivými separacemi a v definici používaných barev, kde samozřejmě nechybí ani nastavení technického inkoustu pro separace, které jsou určeny pro ořezové cesty. Veškerá nastavení pro jednotlivé inkousty je přitom možné měnit, stejně jako je možné definovat úhly natočení pro jednotlivé tiskové inkousty.

 

i-cut Suite
Po označení varování se příslušné objekty zobrazí

 

Silná je aplikace i-cut Layout také v oblasti práce s jednotlivými značkami využívanými jak pro tisk, tak pro evidenci, ale především pro nastavení řezacích strojů, které využívají optického snímání jednotlivých značek a umožňují případné korekce vyplývající z jejich umístění. V prostředí aplikace i-cut Layout je totiž možné pracovat se všemi běžně dostupnými systémy značek. Zadávat je tak možné jak obrazové značky, tak i značky i-cut, stejně jako značky pro ARS kamery. Samozřejmostí je i možnost využít širokého spektra čárových kódů, kde v základu je možné volit nejenom mezi kódy GS1 či EAN, ale vybírat lze i z mnoha, u nás ne příliš používaných čárových kódů. Při manuálním zadávání značek je přitom možné využít i varianty rozkopírování, kdy lze značku umisťovat pouze na jeden objekt a při současném stisku klávesy Ctrl dochází k umístění značky i na ostatní stejné grafiky v rámci jednoho layoutu.

Aplikaci i-cut Layout je možné velmi dobře využít i pro velkoformátové tisky či billboardy, kde je nutné využít funkce Tiling. Tato funkce dokáže podle předem definovaných parametrů rozdělit výslednou tiskovou zakázku na jednotlivé díly, přičemž je možné zadávat i jednotlivé přesahy pro snadnější navázání jednotlivých dílů při kompletaci.

Podobně jako v modulu i-cut Preflight, také zde je možné využívat různých druhů náhledů na jednotlivé vygenerované soubory s příslušnými grafikami. Využívat lze jak drátěného modelu, tak i náhledu kontur, vyplnění jednotlivých grafik jednou barvou, běžného zobrazení a také zobrazení v plném rozlišení.

Pokud jsme s konečným umístěním a nadefinováním všech značek spokojeni, můžeme přistoupit k samotnému exportu jednotlivých souborů. Zde je možné definovat kromě umístění souboru a přednastavení, s nímž má být exportován, také soubor určený pro řezací plotr, kde jsou informace o jednotlivých ořezových cestách a také umístění ořezových značek, které jsou dále využívány v modulu i-cut Vision Pro.

Zajímavostí je pak také to, že přímo z prostředí aplikace i-cut Layout je možné vytvořit přepravní krabici, která přesně odpovídá rozměrům potřebným pro danou aplikaci. Současně se zakázkou je tak možné vytvořit v jednom kroku i celkový obal. Pro větší přehlednost lze prohlédnout i trojrozměrný model tohoto obalu.

 

i-cut Suite
Pro jednotlivé grafiky je možné v i-cut Layout nastavit další parametry

 

i-cut Vision Pro

Již v úvodu jsme zmínili, že i-cut Suite se skládá celkem ze tří modulů, kde poslední část tvoří i-cut Vision Pro. Pokud je zakázka z i-cut Layout správně vygenerována, jsou vytvořeny dva základní soubory. Prvním je PDF pro samotný tisk, druhým pak soubor, který slouží k nastavení řezacího stolu. Tento systém je využitelný pouze v případě, že řezací stůl je vybavený snímacím zařízením pro čtení značek i-cut, což jsou primárně řezací stoly Kongsberg, nicméně lze podobné řešení využít i na řezacích stolech jiných výrobců. V době od vygenerování souboru přes tisk až po uložení desky na stůl řezacího stroje se totiž může stát, že dojde k odchylkám od skutečných rozměrů jednotlivých produktů. Může k tomu dojít nejenom rozměrovou nestálostí materiálu, ale třeba i nepřesnostmi v tisku. Některé tyto nedostatky může odstranit právě řešení i-cut Vision Pro, které snímá jednotlivé značky i-cut a na základě jejich umístění v porovnání s umístěním v originálním souboru vyhodnocuje případné rozměrové či tvarové odchylky. Systém tak dokáže řadu nepřesností automatickou úpravou ořezové cesty sám odstranit.

 

Závěr

Řešení i-cut Suite je velmi zajímavou variantou pro mnoho subjektů, kteří pracují s velkoformátovými stroji v návaznosti s řezacími plotry. Využitelný je tento systém nejenom ve vlastní produkci velkoformátových tisků, pro níž je primárně určen, ale také v provozech, kde se řezacích plotrů využívá především pro vzorkování a tisk malých zakázek. Typickým příkladem mohou být obalářské provozy, kde se tato technologie stále více rozšiřuje. Mezi hlavní přednosti systému i-cut Suite patří především významná časová úspora a úspora materiálu. Opomenout nemůžeme ani eliminaci lidského faktoru a tím i snížení případné chybovosti. Navíc workflow nabízí i sofistikované řešení v oblasti preflightu.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.