Warning: session_start(): The session id contains invalid characters, valid characters are only a-z, A-Z and 0-9 in /var/www/buxus/generate_page.php on line 43
Svět tisku - Papír a papírové odpady
Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Papír a papírové odpady
Ing. Vojtěch Barták - Svět tisku

V dalším dílu našeho seriálu, který se zabývá ekologií v polygrafických provozech, se zaměříme na tu nejdůležitější surovinu – papír a s ním související papírové odpady.

Historicky se papír vyráběl zejména recyklací starého papíru a například hadrů, recyklace je součástí jeho výroby od nepaměti. Musíme si ale uvědomit, že ne každý papír se dá recyklovat. Například sololit, střešní lepenky, hygienické papíry, asfaltový papír apod., ale také některé velmi zušlechtěné tiskoviny recyklovat nelze. Další skupinu tvoří tiskoviny, které se k recyklaci záměrně nedostanou. Příkladem tohoto typu tiskovin mohou být knihy. Díky tomu je velmi obtížné dosáhnout kvóty Evropské unie, která stanovila, že při výrobě papíru ve státech Evropské unie musí být použito 66 % recyklovaného papíru. V České republice ale dostatečné kapacity na zpracování sběrového papíru chybí. Jestliže se u nás sebere ročně 750 000 tun papíru a kapacity na jeho zpracování jsou 450 000 tun, přebytek je nutné vyvézt do zahraničí (obrovským odběratelem je Čína, která trpí nedostatkem surovin, sběrový papír se stejně jako další suroviny dostává do Číny prázdnými kontejnery od zboží). Problémem se tak stává velmi nízká výkupní cena sběrového papíru a přístup státu k této problematice. Státní dotace dostávají veškeré podniky, které se tříděním zabývají (třídírny odpadu, sběrny odpadu apod.), ovšem postavit další výrobní kapacity na zpracování sběrového papíru, abychom jej většinu nemuseli vyvážet, je díky ekologickým iniciativám a přístupu státu velmi komplikované. Řetězec koloběhu papíru, kdy je nejprve nutné jej sebrat, následně roztřídit a zpracovat, funguje pouze zčásti. Papír je sice sebrán a roztříděn, ale recyklovaný papír se vyrobí jen z malé části celkového sebraného množství a z důvodu nedostatečných kapacit pro zpracování se přebytek vyváží. V Česku se vyrábí 900 000 tun papíru, zatímco spotřeba tvoří 1,5 milionu tun. Z 900 000 vyrobených tun jde 700 000 tun na vývoz, zatímco import činí 1,3 milionu tun papíru. Pětaosmdesát procent papíru, který spotřebováváme, se tedy dováží (např. kancelářské papíry formátu A4 se v tuzemsku vůbec nevyrábí). V řadě států, například na Slovensku, je situace jiná. Vyrábí více papíru, než spotřebuje, a zásobuje kromě jiných zemí i Česko (např. tissue či DIP papíry a bezdřevé grafické papíry). Je tedy (z pohledu zachování našeho životního prostředí) jedno, zda ušetříme více či méně papíru z čerstvých či recyklovaných vláken, protože se u nás nevyrábí. Například Finsko vyrábí 13x více a Rakousko, jako náš blízký soused, 5x více papíru z čerstvé buničiny než Česká republika. Jde o místní surovinu založenou na trvale obnovitelných přírodních zdrojích, které jsou stále k dispozici, dá se tedy říci, že jde o ekologický přístup. Pokud tento typ průmyslu srovnáme například s automobilovým průmyslem, musíme si uvědomit, že v něm se zpracovávají již neobnovitelné zdroje, jako je například ropa na výrobu plastických hmot apod. Navíc se v podstatě veškeré zdroje musejí dovážet ze zahraničí, z tuzemských se nepoužívají buď žádné, nebo pouze jejich minimální množství. Česká republika tedy tento závazek se stávajícími výrobními kapacitami bohužel splnit nemůže, navíc k vytvoření odpovídajících výrobních kapacit nejsou podmínky. Podmínky pro splnění této kvóty nejsou ale ani v jiných státech, výše zmiňované Finsko vyrobí 13 mil. tun papíru, z toho 12 mil. tun vyveze. Z toho jasně vyplývá, že nedokáže splnit ani 50 % využití reckyklovaného vlákna, které má nyní Česká republika, protože by muselo obrovské množství sběrového papíru dovážet z celého světa zpět. Kvóta je tedy dosti obecná, platí například pro státy, jako je Německo, Francie, Belgie apod., tedy země, které více spotřebovávají, než vyvážejí. V těchto zemích se nezabývají exportem čerstvých vláken, ale jejich recyklací, mohou proto tuto kvótu splnit lehce. Další otázkou jsou elektronická média a zejména zařízení, na kterých jsou prohlížena (počítače, elektronické knihy, chytré telefony, PDA apod.). Na nich můžeme zobrazit velké množství dat, na jejichž vytištění bychom spotřebovali značné množství papíru, ovšem jejich výroba je velice energeticky náročná a používají se při ní neobnovitelné zdroje, navíc mají tato zařízení ve srovnání s tištěnými médii velmi krátkou životnost, jejich výroba je tedy z dlouhodobého hlediska neekologická.

 


Proces rozvlákňování buničiny

 

Díky zvýšené recyklaci sběrového papíru a snížené ceně druhotných vláken (tedy vláken, která již jednou nebo vícekrát byla zpracována) jsou sběrové papíry významnou surovinou pro papírenský průmysl. Papír se dá teoreticky vyrábět od 0 do 100 % recyklované složky. V praxi ho bývá od 20 do 90 %. Pokud se vyrábí ze 100% sběrového papíru, přidává se nové vlákno pouze na rozjezd procesu. V Evropě činí využití sběrového papíru více než 40 % (jak jsme již uvedli, s 50 % je Česká republika nad tímto průměrem), ovšem je potřeba si uvědomit, že pro udržení cyklu vlákna je nutné vždy přidat určité množství vláken primárních, aby byly zajištěny požadované mechanické vlastnosti papíru (příliš krátká vlákna jsou vyplavena při procesu flotace, „vytřídí“ se tedy sama). Aby byl sběrový papír využit efektivně, je nutné třídit papír podle vhodných skupin jakosti. Tříděný papír se dále zpracovává na balíkovacích lisech buď ve sběrných dvorech, nebo přímo v polygrafických provozech, ve kterých je zpracování odpadního papíru částečně či plně automatizováno (centrální odsávání papíru s následným lisováním). Odtamtud je již ve slisovaném stavu dopravován přímo do papírenských závodů. Následné zpracování druhotných vláken v papírně lze rozdělit do několika skupin. Papírny přijímají papír v podobě balíků, či přímo ve volné formě v kontejnerech. Ty jim dodávají sběrné dvory, či přímo polygrafické provozy. Pokud jde o malý provoz, většinou je papír odvážen od strojů do kontejnerů, které obvykle provozuje třetí strana zabývající se svozem recyklovatelných materiálů. Pokud jde ale o většího dodavatele sběrového papíru, má většinou již vlastní kompletní linku na jeho zpracování, zahrnující poloautomatický či plně automatický lis. Tiskárny, které se zabývají kotoučovým tiskem, mívají také řešen centrální odvod papírových odřezků pomocí systému odsávání přímo od jednotlivých zařízení v celé tiskárně. Odřezky putují potrubím přímo do zásobníku papíru a jsou následně lisovány. Balíky slisovaného papíru jsou obvykle zajištěny pomocí kovové pásky, kterou lze před zpracováním v papírně odstřihnout a stejně jako papír zrecyklovat. Velmi důležité pro tiskárny je třídění jednotlivých typů papíru i z ekonomického hlediska. Čím je papír kvalitnější, tím vyšší je jeho výkupní cena (viz tabulka na konci článku).

 


Papírenská zařízení

 

Obecně lze říci, že čím jsou papíry více zušlechtěné (natírané, horká ražba, UV laky, fólie), tím horším jsou sběrovým materiálem. Je velmi důležité provádět separovaný sběr, a to jak z hlediska následného zpracování, tak i výkupních cen materiálu. Papíry zušlechtěné UV laky a laminovací fólií je třeba vytřídit již při třídění materiálů v tiskárně, knihárně apod. Například nepotištěné odřezky z knihárny mají skoro o řád vyšší výkupní cenu, protože jde v podstatě o buničinu, ze které není problém znovu vyrobit papír bez nutnosti zatěžovat životní prostředí jeho bělením apod. Potištěný papír tvoří další skupinu, záleží na plošném pokrytí potisku a typu, jeho výkupní cena je nižší. Další skupinu tvoří tiskoviny, které jsou lakované, laminované nebo je na nich například ražba. UV lak i laminovací fólie (ačkoliv se jedná o problematičtější znečištění než například u barev) se dá odstranit při flotaci. U laminovací fólie je velmi důležité, aby zůstala při rozvlákňovacím procesu v co největších kusech, aby se její malé části nedostaly mezi vlákna papíru a neznehodnotily ho tak, případně nezkomplikovaly výrobní proces.

 


Manipulace s rolemi papíru připraveného k expedici

 

Problémem při odstraňování barev ze sběrového papíru mohou být také typy barev, které se používají v různých tiskových technikách. Co se týče ofsetu, jde o technologii, která využívá tisku na principu odpudivosti mastnoty a vody, respektive barvy a vlhčicího roztoku, proto není problém mastnou barvu, která se při flotaci dostane do pěny na povrchu, odstranit. Problém ale nastává při použití vodou ředitelných barev například ve flexotisku. Tyto barvy jsou označovány jako ekologické, nicméně co se týče recyklace papíru, úplně jednoznačné to není. Odstraňování barev se děje ve vodném roztoku, ze suspenze se vodou rozpustná barva odstranit nedá. Z takovéhoto materiálu se dá vyrobit pouze vlnitá lepenka, nasávaná kartonáž apod., tedy materiály, u kterých nezáleží na barvě. Tiskový papír z něj již vyrobit nelze. Využití vodou ředitelných barev je tedy ekologické, ale – neodstranitelné. V Itálii či USA, kde se značná část novin tiskne flexotiskem pomocí vodou ředitelných barev, mají s recyklovaným papírem znečištěným vodou ředitelnými barvami značné problémy (jde zejména o tisk novin, v případě potiskování obalových materiálů to tak velký problém není).

 


Řezání papíru a balení do rolí

 

Odpadní látky

Při zpracování recyklovaného papíru vznikají také tři typy odpadních látek – pevné, kapalné a plynné. Kapalné a pevné odpady obsahují řadu chemických sloučenin, jako jsou organické nečistoty, soli, živiny, těžké kovy aj. Jejich množství se liší druhem procesu čištění odpadní vody a vzduchu. Plyné emise vznikají hlavně při výrobě energie, tedy páry a elektřiny, nikoliv při výrobním procesu. Jde tedy o CO2, NOx, SO2, prach a těžké kovy. Dalším problémem, který znají obyvatelé v blízkém okolí papíren, je zápach, který negativně ovlivňuje místní ovzduší (nižší organické kyseliny a H2S). Při výrobě čerstvých vláken je používáno méně chemie, zátěž pro bezprostřední okolí i pro životní prostředí není tak velká. Musíme si uvědomit, že čím bělejší papír s dobrými mechanickými vlastnostmi chceme vyrobit, tím je proces výroby pro životní prostředí větší zátěží.

 


Kontrola kvality papíru

 

Závěrem

Recyklace papíru je velmi náročná na energetické zdroje a zejména na chemikálie. Pokud se vyrábí papír z panenských vláken, jde o bioprodukci. Jestliže se papír recykluje, musí se do něj dávat celá řada chemických látek, aby splňoval požadované optické a mechanické vlastnosti. Recyklovaný papír se například nedá 100% využít v potravinářství, nejde tedy jednoznačně říct, zda jde opravdu o „ekologický“ produkt. Dřevo (nebo další vstupní suroviny, jako jsou hadry, sláma apod.) je přírodní a obnovitelný zdroj (viz například výroba papíru z eukalyptu) a výroba čerstvé buničiny v moderních závodech není tak nešetrná k životnímu prostředí, jak se o ní obecně míní. Byla by ovšem škoda zbavovat se obnovitelné suroviny, kterou sběrový papír je, například pálením, kompostováním či ukládáním na skládky (i když o něj skládky i spalovny mají díky jeho vlastnostem značný zájem). O těchto alternativách bychom měli uvažovat až v případě, že je papír k recyklaci skutečně nevhodný, a měli bychom se snažit najít rozumný kompromis zohledňující dopady recyklace papíru na životní prostředí.

 

Pro Svět tisku připravil Vojtěch Barták


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Tiskové papíry a důsledky krize (2. 3. 2010 - Milan Souček)
× Prohlášení Asociace českého papírenského průmyslu (26. 1. 2010 - )
× Trh s papírem se mění: Ekologické povědomí zákazníků stále roste (27. 8. 2009 - )
× Setkání papírenských odborníků v Čechticích (13. 7. 2009 - )
× Staronové druhy papíru (17. 2. 2009 - Milan Souček)
× Vývoj výroby papíru (16. 2. 2009 - Patrik Thoma)
× Formátování a traťové dodávky papíru (12. 2. 2009 - Ivan Doležal)
× 15. mezinárodní konference Papír a celulóza 2008 (14. 8. 2008 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.