Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: Chytrým se stanete, budete-li se učit. Moudrým, budete-li přemýšlet.
Datum a místo narození: 28. března 1964, Karlovy Vary
Rodinný stav: ženatý
Děti: dvě, dcera a syn
Auto: Toyota Avensis
Oblíbené jídlo: poctivá česká hospodská svíčková
Oblíbený nápoj: jihoafrické plnotučné víno
Záliby: fotografie, hudba, cestování, jazyky

 

Jak jsme již informovali v říjnovém vydání časopisu Svět tisku, novým ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti Print Media Academy ČR se od 1. listopadu 2009 stal Mgr. Marek Kraus. V souvislosti s jeho jmenováním do těchto funkcí jsme mu položili několik otázek.


V odvětví polygrafického průmyslu nejste žádným nováčkem, pohybujete se v něm také už pěknou řádku let. Kdy jste vlastně do oblasti tiskového průmyslu poprvé vstoupil?

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Už v době studií jsem se věnoval počítačům a fotografii. Začal jsem překládat manuály počítačových grafických programů a školil uživatele v oblasti přípravy tisku. Pracoval jsem jako produktový manažer pro DTP, stále hlouběji jsem se věnoval kalibracím monitorů a tiskáren a barevnou kalibraci jsem také vyučoval. V následujícím období jsem, obrazně řečeno, zaměnil CMYK za RGB, protože jsem přešel do multimediální oblasti. Stal jsem se ředitelem multimediální divize na Barrandově a po sedm let jsem se zabýval komunikací prostřednictvím jednotlivých druhů elektronických médií. Do oblasti polygrafie jsem se vrátil prostřednictvím společnosti Heidelberg Praha a rozšířil si zkušenosti o segment dokončujícího zpracování tiskovin. Stal jsem se v této společnosti produktovým manažerem pro post-press a zabýval jsem se technologiemi dokončujícího zpracování tiskovin. Později jsem začal jako lektor toto téma vyučovat v odborných kurzech PMA ČR. Zároveň jsem byl členem dozorčí rady Print Media Academy a koncem loňského roku jsem byl požádán, abych převzal její vedení. Znamenalo to pro mě novou výzvu v mém profesním životě.

 

S jakými představami a předsevzetími jste se ujímal své nové funkce?

Je to pro mě výzva, jak promluvit k polygrafické veřejnosti. Program celoživotního vzdělávání realizovaný PMA ČR je takový „budovatelský“ projekt, probíhající jak v oblasti kreativní, tak také v oblasti obchodní či oblasti řízení, tedy manažerské. Ve všech třech těchto oblastech jsem v průběhu své pracovní praxe již působil. Proto bych rád navázal na to, co PMA ČR od svého vzniku v roce 2007 na tomto poli už udělala, a pokusil se ještě dále rozšířit a zkvalitnit odborné vzdělávání v těchto segmentech – například rekvalifikační kurzy a průběžné odborné vzdělávání managementu firem jsou na první pohled od sebe dost vzdáleny a příliš spolu nesouvisejí, ale ve výrobním provozu na sebe potom úzce navazují při realizaci konkrétních zakázek. Proto musí odborné kurzy vzdělávacího programu PMA mimo jiné přinášet také informace o tom, kam polygrafie jako taková směřuje, a v maximální možné míře zlepšovat a zdokonalovat komunikaci. Komunikace je velice důležitá. I taková mezinárodně uznávaná odborná instituce, jakou je London School of Printing, nedávno podtrhla důležitost komunikace už změnou svého názvu na London School of Communication. Ukazuje tím, kam tento obor směřuje. Nesmí striktně ustrnout na svých historických základech, ale musí se dál kreativním způsobem rozvíjet s tím, že se jedná o komunikaci. Proto je třeba více mluvit o různých druzích těchto médií a poskytovat profesním odborníkům i zákazníkům více informací, co se bude ve výhledu dít, a to nejenom u nás, ale především ve světě. Tedy vzdělávat je a pomáhat zvedat úroveň know-how, které je při šíření informací používáno. Lidem z praxe nabídnout to, na co jim často nezbývá tolik prostoru – orientovat se v novinkách a trendech. PMA chce přinášet a nabízet nejnovější odborné informace a zkušenosti zejména ze zahraničí, a to informace už nějakým způsobem zpracované a v určité podobě „kondenzované“ pro lidi, kteří je ke své práci potřebují. To je první z oblastí působnosti PMA.

Druhou oblastí je odborné poradenství, které už PMA ČR také začala rozvíjet. Jedná se o auditorský segment a testování různých materiálů, jako jsou papíry, barvy atd. Touto činností jsme se nedávno začali zabývat na základě poptávky jak klientů, tak i samotných výrobců hardwarů nebo softwarů. Ti všichni potřebují získat »nezávislý« pohled někoho, kdo má v oboru potřebné zkušenosti a dokáže rozpoznat slabá místa v dané oblasti. PMA by v této oblasti také ráda využila znalosti a zkušenosti svých odborných lektorů, pomáhala tiskárnám zmapovat jejich činnost a hledat v jejím rámci místa, kde by se dalo ušetřit, ale také kde by bylo možné zvýšit výkonnost nebo snížit ztrátovost v daném podniku.

O třetí oblasti zaměření činnosti PMA jsem se už trochu zmínil. Jedná se o snahu stát se takovým „mostem“, spojnicí mezi tím, co se děje v tomto oboru v České republice, respektive na Slovensku, a tím, co se děje ve světě. Oba dva státy jsou součástí Evropské unie a projevují se v nich všechny vlivy, které působí také v ostatních členských zemích. Je tedy třeba orientovat se a předvídat další vývoj. PMA chce pomáhat dostat pracovníky z oboru na důležité veletrhy, workshopy a další podobné akce, na kterých získají zkušenosti v kontaktu s kolegy z ostatních evropských zemí. Tím může mimo jiné pomoci majitelům tiskáren udělat si obrázek, zda svůj podnik vedou dobře, nebo by spíš měli svoji praxi přizpůsobit nějakému osvědčenému zahraničnímu modelu.

A čtvrtou oblastí činnosti PMA by podle mých představ měla být určitá forma péče o novou mladou generaci nastupující v tomto oboru do praxe. Neměla by suplovat činnost standardních odborných škol, ale měla by podporovat chuť mladých lidí vstoupit do tohoto oboru tím, že jej pro ně učiní nějakým způsobem atraktivní. PMA má potřebné nástroje, aby tyto mladé lidi mohla oslovit a ukázat jim, že se jedná o obor s perspektivou, který se rychlým tempem posunuje kupředu. Pro prezentaci těchto nových technologií a přístupů má k dispozici velký prostor. Vzhledem k tomu, že patří do celosvětové sítě, zahrnující dalších šestnáct zahraničních PMA, může zájemcům nabídnout odborné studium v zahraničí.

PMA také spolupracuje s tuzemskými odbornými školami. Propojuje studium s praxí a podporuje spolupráci pedagogů odborných škol a polygrafických podniků. V současné době PMA připravuje několik projektů spolupráce se středními odbornými školami.

 

Chystáte se také ještě dále rozšířit sbor odborných lektorů PMA?

PMA má ve svém vzdělávacím programu širokou nabídku odborných kurzů. Současně přichází poptávka po dalších kurzech přímo z trhu a na ní musí PMA bez prodlení reagovat. V současné době chystáme rozšířit nabídku plánovaných kurzů mimo jiné o kurzy zaměřené na bezpečnost práce, na témata hybridního tisku a technologii Web­‑to­‑Print. V souvislosti s tím rozšiřujeme sbor lektorů o kvalitní specialisty na tuto problematiku. Mimoto budeme rozšiřovat okruh našich spolupracovníků schopných poskytovat auditorské služby. Můžeme čerpat nejen z českých, ale i ze zahraničních zdrojů našich sesterských PMA. Pro tuto oblast nabídneme zahraniční odborníky se zkušenostmi z různých zemí, kteří sestavovali auditorské zprávy pro řadu polygrafických podniků ve světě a pomohli jim tak optimalizovat produkční i ekonomické toky.

Jak jsem již uvedl, cílem PMA je zlepšit komunikaci v oblasti polygrafie na všech úrovních – mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, mezi zadavateli zakázek a jejich výrobci, mezi grafiky a tiskaři atd. Pokud si budeme lépe rozumět, rychleji dojdeme úspěšného cíle.

 

Velice frekventovanou problematikou je v současné době ekologie, tedy snaha o udržitelný rozvoj životního prostředí. Týká se i oblasti tiskového průmyslu, kde především dodavatelé spotřebních materiálů, ale i výrobci strojů a zařízení a samozřejmě také tiskárny mohou získat certifikace různých mezinárodních ekologických norem, například PEFC nebo C-o-C. Bude PMA ČR pořádat nějaké speciální kurzy se zaměřením na ekologickou problematiku?

Pravda je taková, že na tuzemském trhu se tlak na ekologičnost výroby projevuje většinou jen v oblasti osobní odpovědnosti, legislativní tlaky u nás nejsou zatím příliš zřejmé, a pokud existují, nejsou ve srovnání se západoevropskými zeměmi příliš silné. Nicméně ve všech státech EU platí ekologická norma, jež se týká se i polygrafických podniků. Z toho vyplývá, že souběžně s tím, jak u nás bude zesilovat tlak na ekologičnost výroby, bude stoupat i poptávka po odborných ekologických kurzech. PMA ČR na přípravě takových odborných kurzů již pracuje, aby je mohla ve chvíli, kdy po nich poptávka stoupne, v co nejkratší době a nejkvalitnější podobě zařadit do svého vzdělávacího programu. V počátcích budeme na tuto problematiku využívat především zkušené zahraniční lektory.

 

Jaký očekáváte vývoj v oblasti tiskového průmyslu v nejbližší době u nás i z celosvětového hlediska?

Pravděpodobně ode mě neočekáváte věštecké služby, ale některé trendy vývoje se určitě dají v současnosti vysledovat i s ohledem na historické zkušenosti z jiných podnikatelských oblastí. Ať už vývoj budou ovlivňovat různě pojmenované krize – hospodářské, ekologické nebo společenské, nám nezbude nic jiného, než na ně reagovat více či méně kreativně. Svým způsobem máme jako Česká republika výhodu v tom, že nejsme centrem ani polygrafického vývoje, ani hlavním světovým ekonomickým trhem. Proto se můžeme rozhlédnout kolem sebe a poučit se z jiných zemí, které víceméně kráčejí podobným vývojovým směrem. Bavíme se o Německu či Spojeném království, kde jsou vidět nejen dopady současné hospodářské krize či stagnace, ale nalezneme tam také mnoho tvůrčích příkladů, jak z této nepříjemné situace ven.

Print Media Academy ze své podstaty, jako mezinárodní síť vzdělávacích institucí v oboru polygrafie, zprostředkovává kromě jiných i toto know­‑how pro náš trh a upozorňuje na hlavní trendy vývoje trhu i způsoby, jak se s nimi vyrovnat – jedná se především o témata hybridních tiskovin, digitalizace a personalizace a tím o individualizaci nejen produktů, ale především zákazníků. Technologie, jako je Web-to-Print, přivádějí k tradičním tiskárnám netradičního zákazníka – možná dokonce někoho, kdo nikdy neuvažoval o tom, že bude „soukromým vydavatelem“ své vlastní knihy fotografií, básní nebo kalendáře. Proměňovat a přibližovat se budou určitě dva hlavní tiskové směry – klasický ofsetový s digitálním. To není nic nového. Nemyslím si, že by si měly konkurovat, spíše naopak, měly by spolupracovat na co možná nejužší bázi. Hybridní tiskárna s úspěchem využije svoji knihárnu k dokončujícímu zpracování potištěných archů bez ohledu na použitou tiskovou technologii. Do rozhodovacího procesu totiž budou stále více vstupovat otázky rentability a šíře nabídky poskytovaných služeb. Kdo nebude vědět, jak na tom jsou jeho zakázky z hlediska profitability, nebude se moci svobodně a správně rozhodnout v otázce dalšího rozvoje svého podniku. Investice do informačních systémů jsou dnes moderní a víceméně nezpochybnitelné, ale pokud nerozumíme tomu, jaké informace z nich dostáváme, anebo dokonce nemají vliv na naše rozhodování, budou právem nazývány „zbytečnými“.

Vývoj je naštěstí přirozený, i když v některých z nás může vyvolávat obavy z budoucnosti. Záleží jen na nás, zda se kolem sebe budeme dobře dívat a nezakrníme či nezpohodlníme. Print Media Academy je nám se svým systémem vzdělávání k dispozici.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)
× Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009 (4. 4. 2009 - Ivan Doležal)
× Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009 (22. 2. 2009 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)
× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Ing. Vladimír Hranička - osobnost ST 5 / 2008 (24. 5. 2008 - Ivan Doležal)
× Carsten Knudsen - osobnost ST 4 / 2008 (18. 5. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.