Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009
Patrik Thoma - Svět tisku // řííjen 2009


Datum narození: 6. června 1972
Rodinný stav: ženatý
Děti: 2 děti
Auto: Audi A6
Oblíbené jídlo: italská kuchyně
Oblíbený nápoj: červené víno
Záliby:  rodina, lyžování, squash, potápění

 

Ve společnosti Xerox Czech Republic v průběhu letních měsíců proběhla významná změna v managementu. Do pozice generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko byl totiž na místo Petra Sichrovského jmenován Libor Holík. V rozhovoru s panem Liborem Holíkem jsme se proto nejprve zajímali o jeho vztah ke společnosti Xerox.

Pro společnost Xerox pracuji již od roku 2002. Tehdy jsem nastoupil na pozici finančního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku, v níž jsem působil více jak čtyři roky. Další kariérní postup jsem pak zaznamenal v roce 2007, kdy jsem byl jmenován ředitelem slovenské pobočky. To byl také první krok k této nové funkci, do níž jsem byl jmenován v průběhu léta tohoto roku. Již před tím jsem měl možnost podrobně se seznámit s problematikou a situací na tuzemském trhu, měl jsem příležitost provést důkladnou analýzu aktuálního dění v oboru, tak abych mohl co nejlépe těchto získaných zkušeností využít ve své nové funkci. Z uvedených analýz vyplynulo, nejenom jakým směrem se bude Xerox v tomto regionu ubírat, ale také další dílčí informace o tom, jak například lépe a efektivněji pracovat a komunikovat s naší partnerskou sítí apod.

 

 

Jaké byly vaše profesní postupy před vlastním příchodem do společnosti Xerox?

Vystudoval jsem Univerzitu Wilfrid Laurier v Ontariu v Kanadě, kde jsem získal titul Honours Business Administration, a program Executive MBA (EMBA) na KATZ School of Business University Pittsburg. Na pozici ředitele jsem byl již před svým nástupem do společnosti Xerox. Ve firmě Alfa Laval jsem působil jako finanční a administrativní ředitel, působil jsem také v auditorské firmě Arthur Andersen na pozici senior konsultanta v oddělení auditu.

 

Od nového generálního ředitele společnosti se očekává i nová vize. Jaká je ta vaše?

Tato otázka má v podstatě dvě různé odpovědi. Za prvé je nutné říci, že ve výhledech a vizích společnosti bude v současné době hrát významnou úlohu i celosvětová hospodářská krize, která ovlivňuje ekonomiku a vývoj nejenom malých podniků, ale i velkých nadnárodních společností, mezi něž se Xerox řadí. Z hlediska dlouhodobých strategií společnosti je však hospodářská krize pouze krátkodobou překážkou. Je tudíž nutné konsolidovat společnost tak, aby do skončení hospodářské krize vykazovala pokud možno stabilní výsledky. Je tudíž žádoucí, abychom si v tomto období zachovali ziskovost a pozitivní cashflow, což znamená snahu o to, abychom nebyli závislí na jiných druzích financování než z vlastních prostředků. Cestou k tomuto cíli je uskutečňování takových obchodů, které nebudou příliš rizikové. Podobně jako bankovní instituce, i my jsme proto přistoupili ke zpřísnění hodnocení bonity jednotlivých zákazníků, tak abychom se pokud možno vyhnuli příliš rizikovým obchodním případům.

Při plánování dlouhodobých strategií se daleko více opíráme o aktuální trendy v segmentu tisku. Zde totiž stále častěji pozorujeme jistý odklon od tradičního ofsetového tisku směrem k tisku digitálnímu. I ofsetové tiskárny, které byly doposud až na některé výjimky odpůrci digitálních tiskových řešení, stále častěji začínají uvažovat o digitálním tisku nejenom jako o formě konkurence, ale o formě řešení na aktuální tlaky na snížení nákladů tiskových zakázek, zvýšení rychlosti zpracování a v neposlední řadě také na celkovou cenu zhotovené zakázky. Ofsetové tiskárny tak dnes začínají vnímat digitální stroje a digitální tisková řešení jako téměř plnohodnotnou náhradu a právě v tomto segmentu spatřujeme velký potenciál trhu.

Chceme se také zaměřit na dodávky jak vlastních hardwarových zařízení, tak i komplexních řešení. V tomto směru jsou našimi zákazníky nejenom malé kanceláře, ale i velcí korporátní klienti, pro něž jsme schopni navrhnout takové řešení, které bude co nejvíce splňovat jejich požadavky jak z hlediska tiskové kapacity, tak i nákladů na tiskovou produkci.

 

Zmínil jste digitální tiskové technologie. Co očekáváte od segmentu digitálního tisku v nejbližší době?

Jak jsem již uvedl, očekáváme výrazný posun právě v segmentu digitálního tisku. Tato technologie v posledních měsících a letech významně posílila především v oblasti kvality tisku, která byla digitálnímu tisku v minulosti často vytýkána. Nové tiskové systémy mohou kvalitou tisku do značné míry konkurovat tisku ofsetovému, v některých druzích aplikací jej dokonce předčí. O dalších výhodách digitálního tisku asi není nutné příliš hovořit. Pochopitelně že není vhodný pro všechny typy aplikací a pro všechny náklady, nicméně v malonákladovém segmentu jsou jeho přednosti neoddiskutovatelné. U větších nákladů je již situace poněkud jiná, tam je pozice ofsetového tisku do značné míry neotřesitelná. Zcela odlišná situace je v oblasti personalizovaného digitálního tisku, kde je i ve větších nákladech z pochopitelných důvodů využitelná právě digitální technologie.

 

Myslíte si, že zákazníci již dokážou ocenit a využít možnosti a přednosti digitálních řešení?

I zde je několik úhlů pohledu. Je totiž nutné zvažovat, kdo možnosti digitálního tisku hodnotí. Je totiž pravdou, že v mnoha případech zákazníci vítají přednosti v oblasti personalizace tisku, v praxi však tuto možnost příliš nevyužívají, resp. nedokážou ji správně aplikovat a prodat svým zákazníkům. Je zřejmé, že aplikace personalizace na tiskovině nemusí být pouze o výměně jména či adresy, ale může představovat daleko složitější modifikaci jednotlivých tiskových oblastí. To samozřejmě vyžaduje nejenom odpovídající tiskovou technologii, ale také kvalitní práci s daty a podklady. Právě v této oblasti mají tuzemští provozovatelé digitálních tiskových strojů a jejich zákazníci ještě jisté mezery. Nicméně i zde očekávám, že dojde postupem času k významnému zlepšení. K němu chceme pochopitelně přispět i my, když se snažíme našim uživatelům přiblížit jednoduchá softwarová řešení a nástroje, jež máme ve své nabídce a které mohou intuitivně vést uživatele při přípravě personalizovaných tiskovin.

 

 

Jaké je postavení digitálních technologií na současném tuzemském trhu v porovnání se světem?

U nás je digitální tisk stále ještě na začátku své cesty, alespoň v některých segmentech. Je třeba totiž rozlišovat, o kterém segmentu mluvíme. Pokud budeme mluvit o transakčním tisku, tak tam se může Česká republika a Slovensko směle rovnat s vyspělými zahraničními trhy, nicméně i zde je potenciál ještě podstatně větší a brzdí jej opět malé povědomí o možnostech jednotlivých technologií a řešení. V oblasti produkčního barevného digitálního tisku jsou vyspělé, především západní trhy daleko před námi. Není to pouze o nainstalovaných zařízeních a používaných technologiích, ale především o mentalitě trhu a povědomí o možnostech a využitelnosti předností digitálního tisku. Pokud se nebude využívat vyšší přidané hodnoty při personalizovaném či malonákladovém tisku, nemohou digitální technologie v našem regionu získat takovou pozici, jakou mají v zahraničí. Na západních trzích je také daleko více provozovatelů digitálních tiskových strojů, a to ať už se jedná o čistě digitální tiskové provozy, nebo provozy ofsetové, které si digitální řešení zvolili jako doplňkovou službu. Právě ofsetové provozy u nás v tomto směru poněkud pokulhávají za provozy zahraničními. Řada tiskáren se sice rozhoduje, zda digitální tiskový stroj pořídí, či nikoliv, jejich počet je však stále malý oproti ostatním trhům. Zlepšení této situace může do jisté míry napomoci i hospodářská krize, která tlačí náklady jednotlivých zakázek pod úroveň rentability ofsetového tisku. Investice do digitálního tiskového řešení tak může být alternativou k tomu, jak si udržet stávající klientelu a případně získat i nové zákazníky.

Na druhou stranu je třeba říci, že v kancelářském a korporátním tisku je situace a pozice digitálních tiskových řešení velmi dobrá. Zde je již řadu let trh plně digitální, a myslím si, že i do značné míry nasycený. Nejsou zde tudíž žádné mezery, které by mohl některý z výrobců snadno a rychle zaplnit, spíše se zde jedná o vylepšování pozic jednotlivých výrobců na poli tohoto segmentu.

 

Zmínil jste se také o korporátních klientech. Jaké jsou jejich požadavky na digitální tisková řešení?

Situace okolo korporátních klientů a firem, jimž nabízíme tisk jako ucelené řešení, je poněkud odlišná. Zde se požadavky totiž netýkají pouze vlastního tiskového systému a jeho produktivity, popřípadě tiskové kvality a nákladů na tisk, ale důležitou roli zde hraje i řada dalších faktorů. Tito klienti často požadují mimo jiné i možnost zabezpečení tisku či možnost rozúčtování nákladů na tisk po jednotlivých divizích či střediscích. I takové požadavky jsme schopni v rámci těchto ucelených řešení splnit. Často se u těchto klientů jedná také o outsourcování tiskových služeb, kdy se tito zákazníci zbaví povinností spojených se zajištěním provozuschopnosti strojů, doplňováním tonerů a dalšího spotřebního materiálu.

Pro tyto klienty můžeme zajistit i kompletní správu toku dokumentů ve firmě či jednotlivých divizích. Řešení mohou totiž obsahovat nástroje jak pro digitalizaci dokumentů, tak i pro jejich další správu, řízené toky či konečnou archivaci. Spektrum služeb nabízených v této oblasti je skutečně značně široké.

 

Je při pracovním vytížení ředitele společnosti Xerox také čas na nějaké koníčky a relaxaci?

Je pravdou, že mě současná pozice ve společnosti Xerox do značné míry vytěžuje, a tak na koníčky a záliby nezbývá tolik času, kolik by člověk sám chtěl. Možná je to dáno i trochu tím, že v této funkci teprve začínám, a tak mi daleko více času zabere mapování trhu, kontakt s partnery a zákazníky. Svůj zbývající volný čas se proto snažím trávit především s rodinou. S dětmi vyrážíme do přírody, na výlety na kolech, v zimě dáváme přednost lyžování. Z dalších sportů mám rád squash, potápění a v poslední době se seznamuji s golfem. V tom spatřuji nejenom dobrý způsob relaxace, ale i možnost seznámení se s novými lidmi.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Jarmila Šustrová - osobnost ST 1 / 08 (24. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Robert Helbich - osobnost ST 2 / 2008 (22. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Ralf Sammeck - osobnost ST 3 / 2008 (13. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Carsten Knudsen - osobnost ST 4 / 2008 (18. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Hranička - osobnost ST 5 / 2008 (24. 5. 2008 - Ivan Doležal)
× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)
× Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009 (22. 2. 2009 - Gustav Konečný)
× Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009 (4. 4. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.