Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Sítotisk – technika vhodná pro reklamní účely
Patrik Thoma

Nejrozšířenější tiskovou technikou u nás je bezesporu ofsetový tisk. Existují však aplikace, u nichž si s ofsetem nevystačíme a musejí přijít na řadu další, vhodnější tiskové techniky. Jednou z nich je i sítotisk.

Sítotisk, který zvláště v posledních letech zaznamenal velký rozmach, má celou řadu uplatnění. Využijeme ho například v oblasti velkoformátového tisku ve větších nákladech, kde se digitální ink-jetové technologie stávají nerentabilními, stejně jako při potisku nepapírových materiálů. Často se tak sítotiskem potiskují nejrůznější desky či fólie, a nachází uplatnění všude tam, kde chceme docílit většího nánosu tiskové barvy na potiskovaný substrát. Velmi často se pak sítotisku využívá také v oblasti potisku textilu, kde se sítotisk střetává nejčastěji s vyšíváním, o němž jsme se zmiňovali podrobněji v minulém čísle Reklamní produkce. Bez problémů lze sítotiskem tisknout na materiály se strukturovaným povrchem, stejně tak jako na materiály, jejichž povrch je zaoblen. Zkrátka a dobře je využití této tiskové techniky značně široké a v reklamní praxi má sítotisk své nezpochybnitelné místo. V následujícím článku si proto podrobněji představíme tuto tiskovou techniku, její principy, dělení a také materiály, které se zde používají. Vysvětlíme si také, jaké jsou rozdíly mezi grafickým, textilním, průmyslovým či speciálním sítotiskem.Pohled na základní princip sítotiskové výroby

 

Principy sítotisku

Pokud se podíváme na sítotisk z pohledu použité technologie tisku, pak musíme říci, že se od ostatních technik značně liší. U sítotisku se totiž jedná o průtiskový způsob tisku, což znamená, že barva, pomocí níž se tiskne, je protlačována skrz tiskovou formu. Barva se přitom protlačí pouze v místech, kde má být na potiskovaném substrátu nanesena, v ostatních místech se barva skrz formu nedostane. Jak toho je možné dosáhnout? Celkem jednoduše. Jako forma totiž slouží jemná tkanina nebo textilie, která je pevně upnuta v sítotiskovém rámu. Místa, která nemají na formě tisknout, jsou vyplněna krycí vrstvou, otvory v tkanině v místě tisku jsou pak volné. Vytváření obrazu na tiskové formě je také poměrně jednoduché. Nejprve se na tiskovou formu – síto nanese řídká hmota, z níž se posléze stává krycí vrstva. Poté se na síto přiloží filmový výtažek podobný tomu, jaký známe například z konvenčního postupu při výrobě tiskových forem při ofsetovém tisku, a dojde k osvícení formy. Tam, kde dojde k jejímu osvícení, krycí vrstva ztuhne; v místech tisku, která jsou překryta obrazem na filmovém výtažku, pak ke ztuhnutí nedojde. Takto osvícené síto se vymyje, čím se hmota z tisknoucích míst vyplaví, a my máme připravené síto k tisku. Je nutné vědět, že pro každou tiskovou barvu je třeba připravit jedno síto a pochopitelně také jeden filmový výtažek. Velmi často se přitom nepoužívá pouze čtyř barev CMYK, jako je tomu u ofsetového tisku, ale aplikují se různé barvy přímé. Dále se pak můžeme setkat také s tiskem podkladovou barvou. Té se využívá například v textilním sítotisku, kde je žádoucí, aby podkladová barva nejprve překryla barvu potiskovaného textilního materiálu a teprve potom se aplikoval samotný tisk obrazu.

Sítotiskové tkaniny jsou jedním ze základních a nejdůležitějších materiálů, které zde vstupují do tiskového procesu. Jejich hlavním úkolem je nesení tiskové formy, zakotvené v mezivláknovém prostoru tkaniny, přes jehož neuzavřené otvory je protlačováno tiskové médium (barva, lak apod.). K výrobě sít v současnosti slouží dva základní materiály - polyamid a polyester. Pro většinu tiskových úkolů je dnes převážně používána tkanina polyesterová, která se vyznačuje vysokou pevností a podstatně menší pružností než tkanina polyamidová. Polyamidová tkanina je přibližně 2,5x pružnější, tažnější a je lépe odolná proti abrasivním látkám. Používá se právě tam, kde je zapotřebí pružné šablony odolné proti abrasivním barvám, a kde zároveň příliš nevadí vyšší protažení síta při tisku. Jednou z hlavních oblastí pro využití sít z polyamidového vlákna je potisk keramiky. Pružnost tkaniny zajišťuje, že nedochází ke kontaktu tiskové formy s potiskovaným materiálem před místem tisku nebo za ním. Síto se totiž dotýká potiskovaného materiálu pouze v místě, kde se pohybuje těrka (gumové zařízení protlačující barvu skrz síto). V sítotisku se používají tkaniny s hustotou od přibližně 24 vláken na cm až po 165, někdy i 180 vláken na cm. Z toho logicky vyplývá, že čím je větší počet vláken, tím jsou tato vlákna tenčí. Právě síla tkaniny výrazně ovlivňuje nános tiskové substance. V praxi to znamená, že čím má tkanina menší tloušťku, tím je i nános tenčí a obráceně. Sítotisk je jedinou tiskovou technologií, kde tloušťka nánosu tiskové barvy hraje velkou roli. Silné vrstvy barvy je nutné dosáhnout tam, kde je důležité naprosté barevné krytí – například při tisku světlou barvou na tmavé pozadí. Dále se vyšších nánosů barvy používá při potisku silného a savého materiálu. Naopak tenká vrstva tiskové barvy se používá například při tisku UV barvami nebo při potisku materiálů hladkých. Také samotný počet vláken má vliv na volbu tkaniny. Pokud jsou na tištěném motivu malé body a tenké linky, jsou preferovány tkaniny s větší hustotou vlákna s lepší schopností udržení tiskového bodu. Pro zjednodušení se používá pravidlo, že hustota vláken by měla být čtyřnásobkem tiskového rastru. Jako příklad uveďme, že pro tiskový rastr 34 bodů na centimetr by se měly používat tkaniny o hustotě okolo 140 vláken na centimetr.


Sítotiskový karusel sloužící pro potisk textilních materiálů

 

Rozdělení sítotisku podle jeho použití

Jak jsme si v úvodu řekli, lze tuto tiskovou techniku dělit dle způsobu použití na několik základních skupin. Rozlišujeme sítotisk grafický, technický (někdy je také nazýván průmyslový), textilní, speciální a umělecký. Uměleckému sítotisku se rovněž říká serigrafie.

Základním a velmi rozšířeným typem je sítotisk grafický. Do této kategorie náleží potisk papíru, samolepicích materiálů, reklamní potisk plastových desek, samolepicích etiket a ostatní plošný tisk, obsahující grafické motivy nebo text. Jedním z hlavních požadavků v této oblasti sítotisku je reprodukce barevné předlohy. V takovém případě se používá čtyřbarevný rastrový reprodukční tisk, kdy je obraz rozložen do čtyř výtažků (k tisku je nutné použít čtyři síta), z nichž jsou tři barvy pestré (RGB podobně jako u barevné televize) a čtvrtou barvou je rastrová černá určující jas reprodukce. Všechny čtyři části obrazu se kopírují přes tzv. autotypickou síť, pomocí níž se obraz rozloží do sítě jemných bodů, jejichž velikost odpovídá sytosti příslušné barvy v daném místě obrazu.

Druhou hojně využívanou kategorií je sítotisk technický, někdy také označovaný jako průmyslový. V této oblasti se nejvíce potiskují CD disky, obaly, láhve, keramika, ale i jiné nejrůznější výrobky, jako například hračky, výlisky apod. Velká část sítotiskové výroby v průmyslu podléhá zvláštním technologickým postupům, tj. nejde jednoznačně určit konkrétní postup, kterým by bylo možné zpracovat všechny zakázky. Ve velké míře se v průmyslovém sítotisku využívá prostorový rotační nebo kuželový sítotisk. Hlavní náplň v této oblasti pak tvoří potisk nejrůznějších PE obalů na nápoje, kosmetiku a mnoho jiných. Podskupinou sítotisku technického je sítotisk speciální. Sem bychom mohli zařadit jednotlivé speciální výrobní postupy, využívající sítotiskové technologie. Se speciálním sítotiskem se můžeme setkat například ve sklářském průmyslu při potisku plochého skla (například autoskla), dále pak také v elektrotechnickém průmyslu při výrobě desek plošných spojů apod.


Uložení sít pro velkoformátový sítotisk

Další kategorií pro využití sítotiskové techniky je textilní průmysl. Zde rozlišujeme dva základní typy sítotisku, lišící se v druhu použité barvy. Prvním typem je tisk pigmentový, sloužící nejčastěji k potisku běžné konfekce. Druhým typem sítotisku používaným v textilním průmyslu je tisk s organickými barvivy. Při sušení barvy pomocí tepla se zde nefixují barvy na potiskovaná vlákna, ale působením tepla dochází k migraci barviva do vláken a tím k jejich obarvení.

Poslední a zcela samostatnou kategorií sítotisku je serigrafie, označovaná také jako umělecký sítotisk. Výsledkem tohoto postupu jsou ve většině případů jednotlivé originály nebo série autorizovaných obrazů. V serigrafii se využívá přímá i nepřímá výroba šablon. Přímá šablona se vytváří kresbou štětcem vykrývacím roztokem přímo na připraveném sítu, nebo se kreslí litografickou tuší či křídou a kresba se poté vymyje příslušným rozpouštědlem. U nepřímých šablon se kresba tvoří řezem do papíru nebo fólie, poté je přenesena na připravené síto. Touto technikou pracuje v serigrafii buď samotný umělec, nebo řemeslný tiskař pod jeho dohledem. Jedním z nejznámějších umělců, kteří se serigrafií zabývali, byl například Andy Warholl.Pohled na sítotiskový třičtvrtěautomat Sias Novamec S

 

Tiskové stroje a zařízení

V současné době existuje celá řada konstrukčně odlišných typů sítotiskových strojů. Ty je možné dělit podle několika základních kritérií. Jedním ze základních způsobů je dělení strojů podle způsobu práce a technického řešení strojů. Zde rozeznáváme stroje ruční, poloautomaty, třičtvrtěautomaty a automaty. Ruční stroje jsou nejjednodušší a pochopitelně také nejlevnější variantou. Jsou určeny především pro menší náklady a také pro určité speciální aplikace, kde je vyžadován vysoký podíl ruční práce. V praxi tyto stroje pracují tak, že se potiskovaný materiál uloží na pracovní stůl, v němž často bývají vyvrtány otvory, aby bylo možné pomocí podtlaku pevně přichytit potiskovaný substrát. Poté se ručně sklopí síto nad materiál a provede se tisk. Následně je nutné takto potištěný materiál dobře zasušit. Hojně se ruční stroje uplatňují v oblasti potisku textilu, kde se nejčastěji využívá tzv. sítotiskových karuselů. Toto zařízení je vybaveno větším počtem pracovních stolů a tiskových sít, přičemž stoly je možné otáčet. Znamená to, že potiskovanou textilii není nutné po každém tisku upínat na další pracovní stůl, ale dochází pouze k pootočení karuselu tak, aby se daná textilie ocitla pod dalším tiskovým sítem. Nejčastěji se můžeme setkat s karusely vybavenými čtyřmi až osmi tiskovými stoly.


Čtyřbarvová sítotisková linka Svecia v reklamní tiskárně Eclipse

Vyšší podíl automatizace již nabízejí poloautomaty. Zde jsou základní principy podobné jako u strojů ručních, ale obsluha zajišťuje pouze naložení a vyložení potiskovaného substrátu. Po naložení totiž sklopení nebo přiložení síta a samotný tisk probíhají automaticky. Po odklopení síta pak obsluha odebere potištěný arch a založí arch nový. Další kategorií sítotiskových strojů jsou třičtvrtěautomaty. Jak již samotný název napovídá, jde o zařízení vybavená ještě vyšším stupněm automatizace. U těchto strojů je již manuální pouze nakládání potiskovaného materiálu. Ostatní kroky při potisku jsou prováděny opět automaticky, podobně jako u poloautomatických zařízení. Odlišností třičtvrtěautomatů je automatické vykládání. Potištěné materiály jsou vykládány na transportní pás, odkud jsou ve většině případů dopravovány do sušárny nebo vytvrzovacího tunelu. Poslední skupinou, podle našeho řazení nejvíce automatizovanou, jsou sítotiskové automaty. Tato zařízení již provádějí všechny činnosti naprosto bez zásahu obsluhy - ta zde funguje pouze jako dozor. Automaty si samy naloží potiskovaný materiál, potisknou jej, vyloží, pokud je k sítotiskovému stroji připojena sušárna či vytvrzovací tunel, usuší, a poté automaticky stohují. Jde tedy o plně automatická zařízení, jejichž využití je především ve velkých sítotiskových provozech, kde jsou kladeny vysoké nároky na rychlost zpracování.

Tímto jsme prodiskutovali základy tiskové techniky nazývané sítotisk, která je v mnoha případech velmi vhodným řešením potisku nejrůznějších materiálů. Při zadávání zakázek pro sítotiskové tiskárny je třeba mít na paměti, že podklady pro tuto techniku jsou připravovány odlišně od ofsetového tisku. Je proto dobré si nejprve vybrat tiskárnu, která bude naší zakázku zpracovávat, a teprve poté se informovat o tom, jak připravit data. Je také třeba mít na paměti, že sítotisk, podobně jako ostatní tiskové techniky, má jistá omezení, která je nutné při tvorbě návrhu zakázky zohlednit.

 

Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Reklamní produkce 2 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Důležitost sušení v sítotiskovém výrobním procesu (16. 3. 2004 - Ivan Doležal)
× Ultraterm (UV) HA – nové sušicí tunely (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Třičtvrtěautomaty - Magra 21 a 22 (6. 1. 2004 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.