Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
Ivan Doležal - Svět tisku // srpen 2009

Zajímavou historií, současností a promyšlenými plány do budoucnosti se může pochlubit další z představovaných reprezentantů tuzemského oborového odborného školství, jímž je Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. O tom všem jsme si povídali s jejím ředitelem PaedDr. Svatoplukem Kubešem.

 

 

Svoji tradici tato škola odvozuje od Středního odborného učiliště polygrafického, které v Rumburku vzniklo v roce 1981 z bývalé učňovské školy a jeho zřizovatelem byl n. p. Severografia, jenž ve své době patřil mezi největší polygrafické podniky v tehdejším Československu. Toto učiliště mělo více než sto zaměstnanců, působilo v šestnácti objektech v pěti obcích Šluknovského výběžku a na výkon polygrafických profesí připravovalo 450 žáků. Po roce 1990, kdy došlo k rozpadu zřizovatelského podniku a privatizaci jeho částí, bylo třeba přistoupit také k restrukturalizaci odborného učiliště, po které v něm zůstalo pouze 35 zaměstnanců a 180 žáků. V roce 1992 se stalo samostatným právním subjektem a od roku 1994 byla jeho činnost soustředěna do areálu v Rumburku, kde dodnes působí ve dvou objektech. Za dobu své existence SOU polygrafické změnilo několikrát také svého zřizovatele. Po Severografii byly jeho zřizovateli postupně Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od roku 1999 se posledním zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 došlo k další transformaci učiliště na střední odbornou školu a střední odborné učiliště a od března roku 2006 působí pod novým názvem Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace.

Už od počátku velkých změn, kterými tato odborná vzdělávací instituce v uplynulém období procházela, těžila z moderního a pokrokového přístupu svého vedení i celého pedagogického sboru. Už v roce 1993 se začali její žáci seznamovat s počítači a pracovat na nich, i když jejich zajišťování a pořizování nebylo v té době vůbec jednoduché. Škole se také velmi osvědčilo důsledné uplatňování filosofie, že nejlépe se žáci mohou učit a získávat zkušenosti při produktivní práci, ne při zkušebním tisku vzorových aplikací, které se potom vyhodí do odpadu. Produktivní práce žáků totiž pomáhala získávat finanční prostředky, jejichž zajišťování jiným způsobem by bylo velice obtížné. Tak například při centralizaci a soustřeďování všech aktivit do Rumburku bylo třeba realizovat různé rekonstrukce, přestavby a přístavby budov v areálu školy. To si vyžádalo investice ve výši zhruba 12 milionů korun, ale od zřizovatele škola na tyto účely dostala pouhý jeden milion a všechny ostatní prostředky získala právě z produktivní práce svých žáků. Podobným způsobem byla potom částečně financována také obnova a modernizace technologického vybavení školy.

V současné době navštěvuje rumburskou SOŠ mediální grafiky a polygrafie zhruba 215 studentů ze sedmi krajů České republiky od Chebu až po Hradec Králové. Škola nabízí studium v sedmi učebních a studijních oborech. Konkrétně se jedná o tříletý učební obor reprodukční grafik, zakončený závěrečnou zkouškou, čtyřletý studijní obor reprodukční grafik pro média, zakončený maturitou, tříletý učební obor tiskař na polygrafických strojích, zakončený závěrečnou zkouškou, čtyřletý studijní obor tiskař na polygrafických strojích – operátor, zakončený maturitou, tříletý učební obor knihař, zakončený závěrečnou zkouškou, čtyřletý studijní obor polygrafie, zakončený maturitou, a dvouleté nástavbové studium polygrafický průmysl, určené pro absolventy tříletých polygrafických učebních oborů, kteří mají zájem složit maturitní zkoušku.

„V poslední době musíme stále častěji řešit problémy spočívající v nerovnoměrnosti zájmu o jednotlivé specializace,“ říká ředitel školy dr. Svatopluk Kubeš. „U oborů reprodukční grafik bychom mohli každý rok otevírat klidně dvě, dokonce i tři třídy, protože zájem o ně převyšuje naše možnosti, ale máme problémy s naplněním oborů tiskař, na které se hlásí málo uchazečů. Přitom potřeby a požadavky profesního zázemí jsou trochu odlišné, protože polygrafické podniky v současnosti potřebují hlavně tiskaře. Do důchodu totiž postupně odcházejí silné poválečné ročníky a tyto zkušené pracovníky nemají kým nahradit. Proto se snažíme tento nedostatek zájmu o obory tiskař řešit ve spolupráci s naším přirozeným profesním partnerem, kterým je Svaz polygrafických podnikatelů, i jednotlivými konkrétními tiskárnami. Zvýšení zájmu studentů o tyto obory by mohla napomoci například stipendia nebo různá studijní zvýhodnění, ale to všechno je zatím ještě otázkou dalších jednání.

Studijní obor polygrafický průmysl budeme otevírat každý druhý rok nebo jednou za dva roky, abychom umožnili absolventům tříletých nematuritních oborů získat maturitu. Současný školský zákon umožňuje získat maturitu také formou studia podle individuálního studijního plánu, ale zájemců o toto nástavbové studium zatím příliš mnoho nemáme. Proto také neplánujeme ani otevření večerního nebo dálkového studia.

 


Jedna z učeben mediální grafiky a předtiskové přípravy

 

Praktická výuka na naší škole probíhá ve dvousměnném provozu, aby mohlo být v maximální možné míře využito naše technologické vybavení, a to nejenom k vlastní výuce, ale současně také k produktivní činnosti, ze které získáváme finanční prostředky na činnost školy a obnovu jejího technologického vybavení. Při současném toku peněz do školských zařízení by totiž bylo velmi obtížné tato zařízení udržet v chodu a bez produktivní práce našich studentů by jakákoliv obnova a modernizace technologického vybavení byla nemyslitelná.“

Polygrafie patří mezi průmyslová odvětví, která udělala v posledních dvou desetiletích díky masivnímu nástupu digitalizace a automatizace obrovský skok kupředu, a tento rychlý vývoj pokračuje i nadále. S ním nutně musí držet krok také její odborné školství, což se týká nejenom teoretické, ale samozřejmě také praktické výuky, pro kterou je nezbytné technologické vybavení na patřičné moderní úrovni. SOŠ mediální grafiky a polygrafie má v současné době pro výuku reprodukčních grafiků k dispozici potřebný počet počítačů Mac i PC včetně všech běžných grafických programů, které jsou užívány v praxi, a RIP Harlequin. Studenti oborů tiskař absolvují praktickou výuku na dvou jednobarvových tiskových strojích Romayor, jednom jednobarvovém Dominantu, dvoubarvovém tiskovém stroji Polly a nejmodernějším tiskovým zařízením je dvoubarvový archový ofsetový stroj Performa 66, uvedený do provozu před dvěma lety. Tiskové desky jsou ale ve škole ještě zhotovovány v současnosti již zastaralým klasickým analogovým způsobem na osvitové jednotce a vyvolávacím automatu. Do technologického vybavení knihárny potom patří dva skládací stroje na dva a čtyři lomy, ruční lepička vazeb V2, jedna sedlová a jedna plano drátošička, jednonožová řezačka papíru a příklopový lis na provádění výseku. Z tohoto výčtu je jasné, že technologické vybavení je třeba postupně modernizovat a rozšířit o další stroje a zařízení, které jsou v moderních tiskárnách už běžně využívány. Problém ovšem samozřejmě spočívá ve finančním zajištění těchto potřebných investic. Peněz na obnovu a modernizaci svého technologického vybavení škola neměla nikdy dost, i když se je snažila zajišťovat i vlastní hospodářskou činností spočívající v produktivní práci studentů. Nyní její investice začaly negativně ovlivňovat také dopady současné hospodářské krize. Ale dejme opět slovo řediteli dr. Kubešovi: „Náš zřizovatel, kterým je Ústecký kraj, nedávno zjistil, že v důsledku krize bude mít v letošním roce ve výběru daní deficit zhruba 750 milionů korun. Proto se rozhodl ze svých 170 příspěvkových organizací, mezi kterými je také 140 škol, stáhnout 90 milionů korun z jejich rezervních a investičních fondů a rozeslal jim příkaz s okamžitou platností zastavit čerpání těchto fondů. Naše škola v loňském roce neinvestovala žádné prostředky, protože letos jsme se chystali v průběhu prázdnin vybudovat dvě nové učebny pro reprodukční grafiky včetně jejich kompletního vybavení technologiemi a dále doplnit technologické vybavení školy o plnobarevný digitální tiskový stroj a zařízení na sítotisk a tampónový tisk. Na příští rok jsme potom plánovali investice do digitálního řezacího plotru a CtP zařízení na výrobu tiskových desek. Nyní jsme museli realizaci těchto záměrů zastavit a vzhledem k tomu, že do rezervního fondu ukládáme také finanční prostředky získané z hospodářské činnosti školy, dojde zřejmě k tomu, že z peněz vydělaných našimi studenty a určených na modernizaci jejich odborného vzdělávání budou financovány zcela jiné projekty kraje.“

 

 

Velkou pozornost a péči SOŠ mediální grafiky a polygrafie věnuje také dalšímu průběžnému vzdělávání svých pedagogických pracovníků, i když je to finančně poměrně hodně nákladné. Vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti polygrafie jde poměrně rychle kupředu, učitelé odborných předmětů musí s tímto vývojem držet krok, aby studenty mohli informovat a seznamovat je i s nejnovějšími trendy v jednotlivých segmentech tohoto průmyslu a připravit je tak na vstup do praxe. Jeden z učitelů odborných předmětů si proto v současnosti doplňuje vzdělání dálkovým studiem na Fakultě polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice a další se zúčastňují různých odborných vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí organizovaných a pořádaných jak Svazem polygrafických podnikatelů, tak také dodavatelskými společnostmi pro polygrafický průmysl a případně i tiskárnami. Škola by ale přivítala, kdyby byla o těchto akcích ještě více a podrobněji informována a její pracovníci byli ještě častěji zváni k účasti.

Smělé a promyšlené plány má SOŠ mediální grafiky a polygrafie připraveny také pro nejbližší budoucnost. Jak už bylo zmíněno, chystá se zřídit odborné pracoviště reklamy, na kterém budou její studenti mít možnost se také v praxi seznámit se sítotiskem, tampónovým tiskem a řezanou reklamou. Dalším nově zřízeným odborným pracovištěm by mělo být středisko digitálního tisku, které bude schopné komplexně realizovat malonákladový barevný tisk do formátu A3+ od fáze zpracování dat až po vlastní tisk a dokončující zpracování tiskových produktů. A zapomenout nesmíme ani na dovybavení pre-pressového pracoviště moderní digitální technologií CtP na zhotovování tiskových desek. Škola se také chystá požádat MŠMT o akreditaci dvou nových vzdělávacích programů. Konkrétně se bude jednat o programy Automatizace výrobních procesů v polygrafii a metrologie tisku a Práce v grafických programech. Toto vzdělávání chce SOŠ mediální grafiky a polygrafie realizovat formou placených kurzů.

O úspěšnosti vzdělávací činnosti odborné oborové školy v Rumburku svědčí skutečnost, že přibližně jedna pětina jejích absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole a poměrně vysoké procento absolventů nachází uplatnění ve firmách, ve kterých v průběhu studia vykonávali odbornou praxi.

 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk
Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
Tel.: +420 412 332 320, +420 412 332 072
Fax: +420 412 332 746
E-mail: info@sosmgp.cz
www.sosmgp.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 


Další profily škol


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )
× KBA-Grafitec podporuje školy (27. 11. 2007 - )
× Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha (8. 3. 2009 - Ivan Doležal)
× Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. (28. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Střední škola polygrafická Olomouc (26. 7. 2009 - Gustav Konečný)
× Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk (29. 8. 2009 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.