Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Střední škola polygrafická Olomouc
Gustav Konečný - Svět tisku // červen 2009

Střední škola polygrafická navazuje na dlouholetou tradici výuky polygrafie v Olomouci. Jako samostatný plnohodnotný subjekt se statutem odborné střední školy s teoretickou i praktickou výukou existuje od roku 2002. Žákům nabízí odborné vzdělání ukončené maturitou v oborech tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik pro média a polygrafie. O současnosti i cílech školy jsme hovořili s ředitelkou PhDr. Marcelou Hanákovou.

Paní Hanáková začínala jako učitelka na středním odborném učilišti. Potom učila na gymnáziu. Pracovala také na Ministerstvu školství a v České školní inspekci. Ředitelkou SŠP se stala loni, když vyhrála konkurz na místo po dlouholetém řediteli Mgr. Miloši Korhoňovi, který odešel do důchodu. „Řízení školy je víc manažerská než pedagogická práce,“ uvedla ředitelka Hanáková. Ostatně pro manažerskou práci podmínky, v nichž SŠP působí, poskytují dostatek příležitostí. Škola totiž sídlí ve dvou budovách. V okrajové části Olomouce je sídlo školy, kde probíhá také celá teoretická výuka a menší část praktické výuky, která zahrnuje dílnu tiskařů pro první ročník se stroji Romayor a dílny pro výuku reprodukčních grafiků. Hlavní budova je v majetku Krajského úřadu, ale starat se o ni musí vedení školy. Druhá budova patří městu Olomouc, leží v centru krajského města, slouží jako internát pro žáky ze vzdálenějších okresů a je v ní soustředěna také hlavní část praktické výuky tiskařů ve druhém a vyšších ročnících, pro které jsou k dispozici jedno- a vícebarvové tiskové stroje ve formátech A2 a B2. Škola využívá své grafické dílny i tiskové kapacity také ke komerčním účelům. Zakázková kancelář sídlí rovněž v budově v centru Olomouce. Komunikace mezi jednotlivými pracovišti probíhá po síti.

 

 

Tři studijní obory

SŠP žákům nabízí tři studijní obory – tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik pro média a obor polygrafie. Všechny obory jsou čtyřleté a ukončeny maturitou. Doposud se každým rokem otevírala jedna třída pro tiskaře a jedna pro reprodukční grafiky. Třída pro obor polygrafie se otevírala jednou za dva roky. Vedení školy uvažuje o každoročním zahajování studia na oboru polygrafie, a to již od školního ročníku 2010/2011. Vychází při tom ze zjištění, že o obor reprodukční grafik pro média je až nadprůměrný zájem, zatímco obor tiskař už tak moc netáhne. „Obor polygrafie je více koncipován i jako příprava pro další studium,“ poznamenala Marcela Hanáková. Studium šířeji zaměřeného oboru polygrafie na druhé straně vyžaduje také určité studijní předpoklady.

 

 
Žáci ve školním roce 2008/2009

 

Absolvent studijního oboru tiskař na polygrafických strojích má komplexní znalosti o polygrafické výrobě. Získává řemeslné dovednosti v oblasti zhotovování tiskových forem a přípravy, obsluhy a realizace tisku na různých tiskových strojích za použití rozdílných technik tisku a při využití široké škály potiskovaných materiálů. Reprodukční grafik pro média získává znalosti a dovednosti v oblasti digitálního zpracování obrazu a textu a také v oblastech digitální fotografie, webdesignu a animace. Technologický studijní obor polygrafie má univerzálnější charakter. Absolventi studijního oboru polygrafie nacházejí uplatnění zejména ve výrobních a technických odděleních polygrafických firem. Pracují rovněž v grafických studiích, reklamních agenturách a v nakladatelsko­‑vydavatelské sféře. Absolventi všech maturitních oborů mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 

 
Počty žáků od roku 2002

 

Spolupráce s firmami

Rozsah praktické výuky ve firmách se liší podle oboru studia. Potřeba praxe u studentů reprodukční grafiky je menší, protože škola má dobře vybavené učebny pro teoretickou i praktickou výuku, a to z pohledu hardwaru i softwaru. Nejintenzivnější a také nejpotřebnější je praxe v tiskárně z pochopitelných důvodů u žáků v oboru tiskař. Podobně jako všechny další polygrafické školy v České republice, ani SŠP v Olomouci nemůže mít nejnovější tiskové stroje. Starší jednobarvové a dvoubarvové tiskové stroje Adast Dominant vyžadují zvýšenou servisní péči, což se samozřejmě promítá do provozních nákladů.

„Aby se žáci dostali k moderním strojům, musí jít do firem. Je i v zájmu tiskáren, aby daly žákům šanci seznámit se s nejnovějšími technologiemi,“ řekla paní Hanáková. Škola svým žákům umožňuje praktikování ve firmách v místě bydliště, v některých případech už od druhého ročníku. Ve třetím ročníku je praxe v tiskárnách naprosto běžná. Žáci si ji zajišťují sami, nebo je do vybraných firem posílá přímo škola. Na komunikaci mezi školou a polygrafickými firmami je vždy co zlepšovat, ale spolupráce probíhá v zásadě bez problémů. Každý žák je přidělen do péče učitele odborného výcviku, který je ve spojení s instruktorem v tiskárně. Učitelé navštěvují firmy s praktikujícími žáky a sledují, jaké šance mají jejich svěřenci seznamovat se v rámci praxe s moderními stroji. Škola samozřejmě vítá, když se mezi žákem a firmou, která se možná stane i jeho budoucím zaměstnavatelem, vyvine úzká vazba. Zájem firmy o konkrétního žáka vytváří předpoklad i k efektivnějšímu zapojení absolventa do praxe. V oblasti, odkud nejčastěji přicházejí žáci do olomoucké SŠP, působí celá řada zajímavých polygrafických firem, s nimiž škola intenzivně spolupracuje. SŠP má žáky ze všech regionů na severní Moravě a ve Slezsku. Několik žáků je i z jižní Moravy a východních Čech.
Součástí praktické výuky jsou také nejrůznější exkurze ve firmách, přednášky odborníků z praxe i návštěvy výstav a veletrhů. Skupina žáků nedávno navštívila společnost KBA­‑Grafitec v Dobrušce, kde se mohla seznámit s výrobou tiskových strojů. Intenzivní spolupráci škola navázala i s olomouckou reklamní společností Grapo. V Grapu se žáci seznamují s výrobou velkoformátové reklamy. Spolumajitelka společnosti Grapo je členkou Školské rady SŠP. Školskou radu tvoří zástupci rodičů, pedagogického sboru a odborné veřejnosti. Olomouc je významným střediskem českého novinového průmyslu. SŠP využívá k exkurzím především tiskárnu společnosti Mafraprint, kde se žáci mohou seznámit s rotačním tiskem novin. Škola připravuje s firmou Mafraprint projekt zkráceného studia pro zaměstnance, kteří si potřebují doplnit vzdělání v oboru a získat výuční list nebo maturitní vysvědčení. Zkrácené studium by mělo být zahájeno v roce 2010.

Kromě ofsetových tiskových strojů disponuje škola také digitálním tiskovým strojem a v dokončujícím zpracování řezačkami papíru, skládacími stroji, drátošičkami, snášecí drátošičkou, bigovacím a perforovacím strojem, baličkou a lepičkou pro vazbu V2. Škola má rovněž knihtiskové stroje Grafopress GPE. Využívají se především pro perforaci, číslování, výsek, ražbu, slepotisk a fóliový tisk. Nově vzniká také dílna sítotisku. Žáci se v rámci hospodářské činnosti školy podílejí i na přípravě a zpracování zakázek. Většinou se tisknou zakázky charakteru drobného merkantilu. Typické jsou tiskoviny pro ostatní školy, které je využívají ke svým prezentacím na burzách škol. Přípravu tiskových desek si škola zajišťuje externě. „V Olomouci není s kooperací žádný problém,“ konstatoval pan Vlastimil Hájek, zástupce ředitelky pro praktické vyučování, a dodal: „Ve vybavení počítači je na tom škola velice dobře.“ Nové počítače si škola pořídila poměrně nedávno v rámci modernizačního projektu.

 

 

Rozvojové projekty

Škola připravuje další rozvojové projekty zaměřené na inovaci učeben, pro které by chtěla získat podporu ze strukturálních fondů v rámci programu OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Škola má připraven rovněž projekt přestavby dílen, který by měl být podpořen dotací z Regionálního operačního programu. Výhledově se počítá s přesunem praktické výuky z centra města. Dalším z řady modernizačních opatření je projekt zaměřený na zateplení budov a energetické úspory. Projekt by měl být financován Krajským úřadem.

Vedení školy dbá na průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé všeobecných předmětů to mají snazší, protože nabídka nejrůznějších kurzů je skutečně velmi rozsáhlá. Pro učitele odborných předmětů se tolik možností nenabízí, takže těžiště dalšího vzdělávání spočívá ve větší míře na samostatném studiu. Škola se je snaží podporovat například nákupem odborné literatury. V rámci propagace se škola zapojuje do nejrůznějších soutěží. Jedna z žákyň získala nedávno dobré umístění v soutěži grafických návrhů, kterou organizovala společnost Sazka. Školní tým se zúčastnil Soutěže dovednosti mladých grafiků, která proběhla na veletrhu EmbaxPrint v Brně. Výchovní poradci se snaží sledovat vývoj absolventů i po jejich odchodu ze školy. Není to vždy jednoduché, protože někteří bývalí žáci odcházejí pracovat i mimo obor. Informace o tom, jak se její absolventi uplatňují v praxi, však vytvářejí pro školu důležitou zpětnou vazbu a umožňují lépe nasměrovat obsah výuky.

Podobně jako v ostatních českých a moravských regionech, i Olomoucký kraj čeká v nejbližších letech v důsledku demografického vývoje pokles počtu žáků na středních školách. Jelikož financování škol je závislé na počtu studentů, lze očekávat boj o žáky. SŠP provádí nábor nových žáků i pomocí návštěv v základních školách. Jezdí se prezentovat také na burzy škol. Informační kampaň má za cíl vysvětlit žákům a jejich rodičům výhody studia perspektivních polygrafických oborů. Kromě účasti na burzách SŠP zvýší četnost návštěv na větších základních školách, jejichž žákům představí možnosti studia polygrafie. Všechny studijní obory jsou maturitní, takže škola už v průběhu přijímacího řízení vyřadí uchazeče se skutečně špatným prospěchem. „Naše škola si i při nepříznivém demografickém vývoji udrží vysokou odbornou úroveň,“ uzavřela hodnocení současného stavu i cílů Střední školy polygrafické v Olomouci její ředitelka PhDr. Marcela Hanáková.

 

Střední škola polygrafická
Vedení školy, teoretická výuka, praktická výuka

Střední Novosadská 55, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 759 011
Fax: +420 585 751 858
E­‑mail: skola@sspol.cz
www.sspol.cz

Praktická výuka, Domov mládeže
Třída Svobody 21, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 228 378
Fax: +420 585 203 970
E­‑mail: zakazky@sspol.cz, domov.mladeze@sspol.cz

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.