Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Střední škola polygrafická Praha, s. r. o.
Ivan Doležal - Svět tisku // květen 2009

Druhou střední odbornou školou se zaměřením na polygrafické obory sídlící v Praze je vedle Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Hellichově ulici také Střední škola polygrafická Praha, s. r. o., v Praze 10 – Petrovicích.

 

 

Svoji tradici tato škola odvozuje od Středního odborného učiliště polygrafického, založeného už v roce 1946, tehdy pro sazeče, reprodukční fotografy, tiskaře a knihaře. Teoretickou výuku zajišťovalo toto učiliště ve svých budovách v ulici V. Huga na Smíchově a na Gorkého (nyní Senovážném) náměstí na Novém Městě, praktická výuka učňů probíhala přímo v tehdejších polygrafických podnicích, jako byly tiskárny Svoboda, Polygrafie, Mír, Rudé právo a další. V sedmdesátých letech minulého století bylo rozhodnuto o výstavbě nového areálu Středního odborného učiliště polygrafického v Praze 10 – Petrovicích, financovanou ze sdružených prostředků Generálního ředitelství polygrafického průmyslu. Nový objekt byl dokončen v roce 1989 a posléze v rámci velké privatizace bylo odborné učiliště přičleněno k tiskárně Svoboda, transformované do podoby akciové společnosti. V rámci této společnosti ale nebylo odborné učiliště samostatné, nemělo právní subjektivitu a v organizační struktuře společnosti bylo zařazeno jako jeden z jejích výrobních provozů. To se ale nelíbilo Ministerstvu školství, které učilišti přidělovalo státní dotace, takže v roce 1998 rozhodlo, že buď dojde k jeho osamostatnění, nebo jako střední odborná vzdělávací instituce skončí. Proto došlo v srpnu roku 1998 k jeho transformaci do podoby samostatné společnosti s ručením omezeným a o tři roky později, v roce 2001, byly do výuky zařazeny také dva čtyřleté studijní obory – Reprodukční grafik pro média a Tiskař – ukončené maturitou, čímž se z odborného učiliště stala Střední škola polygrafická Praha.

 


Počty absolventů od roku 1999

 


Počty absolventů od roku 2004

 

V současné době připravuje SŠPP odborníky pro tiskárny, reprostudia, vydavatelství, nakladatelství, reklamní agentury a další subjekty působící v oblasti grafického průmyslu v České republice. Výuka na této odborné škole se dělí do třech hlavních proudů. Prvním z nich jsou tříleté učební obory se specializacemi Reprodukční grafik, Tiskař a Knihař ukončené výučním listem, druhým čtyřleté maturitní obory Reprodukční grafik pro média a Tiskař. Třetím hlavním proudem je potom nástavbové studium ukončené maturitou, do kterého se mohou přihlásit zájemci vyučeni v oborech Reprodukční grafik, Tiskař nebo Knihař. Konkrétně se jedná o dvouleté denní nástavbové studium nebo tříleté dálkové studium. Mimo tyto tři hlavní studijní proudy SŠPP pro zájemce o polygrafické obory s maturitou nebo s výučním listem z jiného oboru zajišťuje také rekvalifikační studium ukončené získáním výučního listu a pro zájemce o rekvalifikaci v oboru Tiskař, Knihař a Reprodukční grafik rekvalifikační kurzy, o jejichž absolvování získají osvědčení. Toto rekvalifikační studium je realizováno na základě individuálních studijních plánů, což škole umožňuje pružně reagovat na momentální poptávku i požadavky zájemců. Celkově má SŠPP v letošním roce 315 studujících, z toho 280 v denním studiu a zbytek v dálkovém. Počet absolventů všech studijních oborů dohromady se každoročně pohybuje okolo 60, přičemž více než 75 % z nich přechází do praxe v polygrafických firmách nebo podnicích zabývajících se grafikou.

 


Žáci ve školním roce 2008/2009

 

Vzhledem k tomu, že SŠPP je soukromá škola, musí se její žáci částečně finančně podílet na jejím provozu, to znamená hradit školné. Jeho výše je u jednotlivých studijních oborů odlišná a pohybuje se v rozmezí od 16 000 do 25 000 Kč ročně ve dvou splátkách. Žáci tříletého učebního oboru Knihař platí 16 000 Kč, u dalších tříletých oborů Reprodukční grafik a Tiskař je školné 23 000 Kč. U čtyřletých maturitních oborů Reprodukční grafik pro média a Tiskař je školné 25 000 Kč, u denního nástavbového studia 23 000 Kč a u dálkového nástavbového studia 17 000 Kč. Nadaným studentům ovšem od počátku školního roku 2008/2009 nabízí SŠPP stipendijní program v podobě slevy na školném, která může v případě dosahování určitých daných studijních výsledků být až stoprocentní. Podobný program, ve kterém je ale přísně prováděno individuální posuzování, nabízí také sociálně slabým žákům, kteří ovšem musí doložit špatnou finanční situaci rodiny a mimo to také dosahovat velmi dobrých studijních výsledků.

Soukromé školy totiž na rozdíl od státních nebo církevních škol dostávají na každého žáka pouze 90% dotaci, takže chybějících 10 % je třeba v rozpočtu školy nějakým způsobem dorovnat. Jedná se vlastně o určitou formu diskriminace ze strany státu, protože rodiče žáků SŠPP samozřejmě musí platit daně v plné výši, ale stát přispívá na studium jejich dětí o 10 % méně než u ostatních. Takto státní dotace, kterou SŠPP každoročně obdrží na každého žáka, ovšem zdaleka nepokrývá její finanční rozpočet. Pokrývá jen necelých 50 % nákladů potřebných na zajišťování kvalitní výuky. To znamená, že chybějící finance si škola musí zajišťovat sama jiným způsobem. Menší část pokryje zmíněné školné a zbytek potom musí zajistit využíváním technologického vybavení, které je určeno především pro výuku a praktický výcvik studentů, také pro komerční tiskovou výrobu.

 


Chloubou školy je pětibarvový archový ofsetový stroj Heidelberg Printmaster 52, patřící mezi špičkové tiskové stroje

 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že vedení školy se dlouhodobě velmi pečlivě stará o co nejvyšší úroveň technologického vybavení pro výuku, které je průběžně obměňováno a modernizováno. Tak například už v roce 1999 měla škola k dispozici dva rotační bubnové skenery Linotype Hell, což byla v té době špičková zařízení, a v roce 2002 začala jako první odborná škola v oboru využívat čtyřbarvový archový ofsetový stroj, zatímco v ostatních odborných školách výuka probíhala ještě na jednobarvových, maximálně dvoubarvových tiskových strojích. V současné době patří do technologického vybavení SŠPP pro oblast pre-pressu zhruba 50 počítačů typu PC a Mac včetně všech potřebných grafických softwarových programů a širokopásmového připojení k internetu. Dále má škola k dispozici CtP zařízení Heidelberg Prosetter, pětibarvový archový ofsetový stroj Heidelberg Printmaster 52 a řezačku Polar. Tato tři výrobní zařízení jsou propojena kompletním workflow softwarem Prinect, takže komplexní výrobní proces podle protokolu CIP4 je škola schopna vyučovat nejenom teoreticky, ale i v praxi. Do dalšího vybavení potom patří dvoubarvový archový ofsetový stroj Polly, z digitálních tiskáren potom jednobarvový produkční stroj Océ a plnobarevný stroj Xerox, dále kombinovaný skládací stroj Stahlfolder, linka Horizon na výrobu vazeb V1 s ořezem a lepička knižních bloků Minabinda MKII Auto na výrobu lepených vazeb V2. Školní středisko praktické výuky je tedy velmi dobře vybaveno na výrobu různých druhů periodických a komerčních tiskovin v malých a středních nákladech, kterou zajišťují instruktoři praktického výcviku společně s učni a studenty. Tiskové výstupy mají naprosto nekompromisní profesionální úroveň, protože uvedené strojní vybavení je na vyšší kvalitativním stupni než v řadě běžných tiskáren. Ale přestože má škola řadu svých stálých zákazníků, kteří se už o výhodách obchodní spolupráce s ní přesvědčili, nejsou její tiskové kapacity ještě plně využity. Proto by z hlediska získávání nových klientů a zakázek přivítala větší spolupráci s profesním oborovým zázemím.

SŠPP úzce spolupracuje s odbornou skupinou školství Svazu polygrafických podnikatelů, ale také s řadou dodavatelských firem pro oblast tiskového průmyslu, jako je například Heidelberg Praha, Agfa, KBA­‑Grafitec, Uniware, Graffin a další. Ty pro ni zajišťují přibližně jednou měsíčně různé odborné přednášky a semináře, na kterých se studenti školy mohou seznamovat s nejnovějšími trendy a poznatky z oboru, poskytují ji studijní materiály apod. Na dobré úrovni je také mezinárodní spolupráce s příbuznými partnerskými školami ze zahraničí, například s odbornou polygrafickou školou v německém Berlíně nebo Strednou školou polygrafickou z Bratislavy.

Zájem o studium na Střední škole polygrafické Praha je poměrně velký, i když je třeba konstatovat, že se soustřeďuje především na obor Reprodukční grafik, zatímco o obor Knihař je minimální. To je svým způsobem překvapivé, protože o pracovníky vyučené v tomto oboru má v současné době zájem poměrně hodně firem. Problém ovšem spočívá v tom, že tyto podniky nejsou ochotny vyvinout prakticky žádné aktivity z hlediska pomoci v náboru učňů nebo jiných forem spolupráce se školou, například poskytováním stipendií nebo spoluúčastí na placení školného formou sponzorování učňů, a raději si tyto pracovníky navzájem přetahují. Tento způsob získávání zaměstnanců jim ovšem nedává žádné perspektivy do budoucnosti. Odborná i praktická úroveň absolventů SŠPP je přitom na velmi dobré úrovni. Přesvědčila se o tom nedávno i Česká školní inspekce, která v SŠPP provedla počátkem dubna letošního roku velmi podrobnou a pečlivou hloubkovou kontrolu a neměla k její činnosti žádné podstatné připomínky. Naopak udělila škole pochvalu za nadstandardní technologické vybavení a nadstandardně dobrou výuku odborných předmětů.

 

Střední škola polygrafická Praha, s. r. o.
Bellova 352, 109 00 Praha 10
Tel.: +420 274 866 120
Fax: +420 274 868 998
E-mail: sspp@sspp.cz
www.sspp.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.