Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Slovenská technická univerzita
Gustav Konečný - Svět tisku // duben 2009

Slovenská technická univerzita v Bratislavě si letos připomíná 35 let od zahájení výuky polygrafie. Studijní směr Polygrafie a fototechnika byl na Chemicko-technologické fakultě Slovenské vysoké školy technické založen v roce 1974 jako první vysokoškolské studium polygrafie na území Československa. O současných možnostech studia polygrafie jsme v Bratislavě hovořili s doc. ing. Michalem Čeppanem, CSc., a doc. ing. Jánem Panákem, CSc.

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislavě jako jediná vysoká škola na Slovensku má ve svých studijních programech také polygrafii. Fakulty Slovenské technické univerzity se člení na ústavy a oddělení. Výuka polygrafie organizačně přináleží na Fakultu chemické a potravinářské technologie, kde je jako Oddělení polygrafie a aplikované fotochemie součástí Ústavu polymerních materiálů. Kdo si potrpí na zkratky, má jich tady celý řetězec: STU-FChPT-ÚPM-OPAF. Občané České republiky nemusí za studium na slovenských školách platit a totéž platí pro Slováky, kteří chtějí studovat v Česku. Skutečností však zůstává, že zájem slovenských občanů o studium v České republice převyšuje počty českých studentů na Slovensku. Slovenské vysoké školy přitom nabízejí řadu zajímavých studijních programů. Studenti si do jisté míry volí vlastní profil studia. Ze zvolených předmětů vzniká studijní modul, který je potom součástí studijního programu.

 

Rozhoduje vůle a pracovitost

Studenti se zájmem o polygrafii přicházejí na technickou univerzitu ze středních škol všech typů, tzn. z gymnázií i odborných škol. Není tedy pravidlem, že by převažovali žáci ze středních polygrafických škol. Podle zkušeností vysokoškolských pedagogů nezáleží ani tak na škole, odkud žák na univerzitu přichází, ale spíš rozhodují osobní vlastnosti. „Není důležité z jaké školy žák přichází, rozhodují vůle a pracovitost,“ uvedl docent Čeppan, vedoucí Oddělení polygrafie a aplikované fotochemie. Cílem výuky je příprava absolventů s širokým vědním a technologickým základem. Bakaláři a inženýři by měli být dostatečně adaptabilní v prostředí s dynamickým vývojem technologií, v němž se rychle mění požadavky. Všeobecný základ a solidní přehled o technologickém oboru zajišťuje flexibilitu absolventů v delším časovém období.

Tříleté bakalářské studium se na fakultě organizuje v devíti akreditovaných studijních programech. Studijní program, který by byl zaměřen pouze na polygrafii, se jako samostatný nepřipravuje. Profilace na polygrafii je začleněna do studijního programu Technologie polymerních materiálů. Základy polygrafie jsou jednou ze čtyř oblastí studijního programu. Profilaci ve zvoleném zaměření lze doplnit formou volitelných předmětů, jako například Zpracování obrazu a textu, Technologie povrchových vrstev, Obaly a Polymery v restaurátorství. Studijní modul Polygrafie a fotografie je sestaven takovým způsobem, aby v rámci programu Technologie polymerních materiálů reagoval na rozvoj technologií v polygrafickém průmyslu, zobrazovacích technologiích a multimediálních publikačních technologiích.

Absolventi bakalářského studia získávají titul Bc. a mohou pokračovat na inženýrském stupni studia programu Technologie polymerních materiálů. Statistická data prokazují, že většina bakalářů pokračuje v dalším studiu. Jeho absolventi získávají titul Ing. a jsou potom připraveni zastávat funkce technologů nebo výrobních manažerů. Jsou schopni vést velké projekty, pracovat ve výzkumu a vývoji nebo v oblasti řízení jakosti. Absolventi jsou připravováni na samostatné odborné funkce nebo i na vedoucí manažerské pozice. Organizační, komunikační a řídící schopnosti si samozřejmě musí otestovat až v praxi, ale zkušenosti z předních slovenských tiskáren potvrzují, že studium vytváří absolventům dostatečné předpoklady dobrého uplatnění.

Řada „kapitánů“ slovenského polygrafického průmyslu studovala polygrafii právě na technice v Bratislavě. Nyní pracují v top managementu nejvýznamnějších polygrafických společností na Slovensku. „Mladší absolventi jsou zatím na nižších stupních podnikové hierarchie, ale určitě o nich ještě uslyšíme,“ poznamenal docent Panák. Podle průzkumu STU se dřív přímo ve vystudovaném oboru uplatnilo až 80 % absolventů. Při soudobé různorodé nabídce pracovních míst nyní odchází po vystudování do oboru asi 55 až 60 % absolventů. Šancí pro absolventy jsou obchodní oddělení firem, které působí jako dodavatelé strojů a materiálů pro polygrafický průmysl. Část absolventů „vyráží“ po ukončení studia na zkušenou do zahraničí.

 

 

Diplomové práce

Inženýrské diplomové práce vycházejí většinou z vědecko-výzkumné činnosti nebo z praktické spolupráce s průmyslem. Přestože zájem organizací z polygrafického průmyslu o stáže budoucích absolventů v průběhu let kolísá, celkově lze uvést, že ze spolupráce mezi univerzitou, firmami a institucemi vznikla řada zdařilých diplomových prací. K nejzajímavějším patřila například diplomová práce na téma grafické diagnostiky. Připravovala se za podpory Kriminalistického ústavu. Ceněná je vlastní iniciativa studenta, který již v průběhu studia spolupracuje s firmou z oboru. Téma diplomové práce čerpá z prostředí organizace a potom v ní nachází i uplatnění.

Součástí činnosti univerzity je vědecko-výzkumný program. Z něho se odvíjejí i vědecko-odborné aktivity studentů, jakými jsou semestrální projekty, diplomové práce a doktorské disertační práce. Fakulta získává prostředky na podporu své vědecko-výzkumné činnosti pomocí národních i mezinárodních grantů. Oddělení polygrafie a aplikované fotochemie se zaměřuje především na tři oblasti:

1)  Povrchové úpravy papíru a plastových fólií a optimalizace povrchů na tisk vodivých polymerů a jejich směsí při výrobě
2)  Studium degradace písemných a grafických objektů kulturního dědictví (starých knih, rukopisů, grafických listů, maleb…) a postupů a technologií na jejich záchranu
3)  Možnosti hodnocení vlivů povrchových, morfologických a reologických vlastností materiálů na kvantitativní a kvalitativní charakteristiky přenosu tiskové barvy na tiskový substrát

Oddělení polygrafie se rovněž zúčastnilo řešení významných projektů v oblasti povrchových úprav a přípravy kompozitních materiálů pro zapouzdření fotovoltaických článků a v oblasti technologií ochrany kulturního dědictví podle 5. rámcového programu EU. Odborných zahraničních stáží zaměřených úzce na polygrafii nebo chemii není mnoho. Studenti však mají řadu možností, jak si zvýšit především jazykovou kvalifikaci během pobytu v zahraničí. Ne všichni je ale využívají. Několik studentů po ukončení bakalářského stupně odešlo do USA studovat magisterský stupeň na Western Michigan University.

Nejvyšším stupněm vysokoškolského studia je doktorandské studium. Trvá zpravidla čtyři roky. Rozhodující částí studia je příprava samostatné vědecké práce. Téma práce je úzce spojeno s vědeckým a výzkumným programem školicího pracoviště. Po obhajobě formou veřejné vědecké rozpravy kandidát získává titul Ph.D. Oddělení polygrafie a aplikované fotochemie školí a vede doktorandy v rámci studijního programu Technologie polymerních materiálů. Doposud obhájilo disertační práci 25 doktorandů.

Jedním z trendů na trhu práce je přecházení pracovníků do jiných oborů, což se pochopitelně týká i polygrafie. V polygrafii se profesionálně angažují pracovníci, kteří studovali a pracovali v jiných oborech. Obyčejně jsou odborníky v jiné specializaci a potřebují si při příchodu do polygrafie doplnit potřebné znalosti. Oddělení polygrafie pro ně organizuje specializované kurzy a školení. Jednosemestrový kurz Základy polygrafie se pořádá v dvouletých cyklech. Součástí kurzu jsou přednášky, praktické ukázky i exkurze. Spektrum frekventantů kurzu je velmi rozmanité. Během let prošly kurzem Základy polygrafie desítky zaměstnanců z předních slovenských tiskáren. Zájem o účast v kurzu projevují také zaměstnanci malých tiskáren, dodavatelských firem, vydavatelských organizací apod. Celkově kurz doposud absolvovalo 250 účastníků z celého Slovenska a několik i z České republiky. Studentům i účastníkům kurzů slouží příručka Polygrafické minimum, kterou autorsky připravili především pedagogové z Oddělení polygrafie a aplikované fotochemie. Publikace je oblíbená i v České republice. V roce 2008 vyšlo již třetí slovenské vydání. Příručka vyšla i v polském překladu.

 

Konkurence mezi vysokými školami

Na Slovensku je velká konkurence mezi vysokými školami. Studium na FChPT patří na STU k nejnáročnějším. Při obtížnosti studia technických oborů si absolventi středních škol někdy volí lehčí cestu v humanitních disciplínách. Proto také v posledních letech dochází k poklesu počtu studentů a absolventů Fakulty chemické a potravinářské technologie. Na vině jsou též slabší populační ročníky. „Vedení fakulty však v žádném případě nesleví z náročnosti studia. Fakulta je rozhodnuta udržet si vysokou úroveň pedagogického i vědecko-výzkumného procesu,“ konstatoval doc. ing. Michal Čeppan, CSc.

Ve Slovenské republice nyní probíhá akreditace vysokých škol, které se budou dělit na výzkumné univerzity, univerzity a vysoké školy. Slovenská technická univerzita má nejvyšší ambice a aspiruje na stupeň „research university“. Akreditační podmínky jsou velmi přísné. Jedná se například o poměrně vysoký počet studentů zapojených do samostatného studijního programu. Univerzita proto pro polygrafii se samostatným programem nepočítá. Polygrafie si však v nové struktuře jistě najde odpovídající místo. Nabídka studia polygrafie na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě v širším pojetí chemických věd může být zajímavou alternativou i pro studenty z České republiky.

 


Absolventi inženýrského studia od roku 1990

 

Slovenská technická univerzita
Fakulta chemické a potravinářské technologie
Ústav polymerních materiálů
Oddělení polygrafie a aplikované fotochemie
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: +421 252 495 276
Fax: +421 252 493 198
E-mail: michal.ceppan@stuba.sk
www.chtf.stuba.sk/kpaf

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

 


 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.