Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


ISŠP Brno
Gustav Konečný - Svět tisku // březen 2009

Integrovaná střední škola polygrafická navazuje na dlouhou tradici výuky polygrafických oborů v Brně. Jako samostatná střední škola vznikla před dvaceti lety. Od té doby ISŠP absolvovalo téměř tisíc žáků. V současné době ji navštěvují více než čtyři stovky žáků. O možnostech studia a cílech školy jsme hovořili s ředitelkou ing. Jarmilou Šustrovou.

 

 

Škola se ve svých studijních programech orientuje na potřeby polygrafie na začátku 21. století. ISŠP nabízí žákům studium perspektivního oboru. Vedení školy v současné době usiluje o modernizaci a vybudování nových počítačových učeben, zařazení osvitové jednotky tiskových desek do výuky žáků a o pořízení dalšího ofsetového tiskového stroje. Modernizace se týká teoretické i praktické výuky, jež jsou umístěny v samostatných místně odloučených budovách v Brně.

 

Obory vzdělání a rozvoj školy

Poslední absolventi tříletých oborů školu ukončili v roce 2007. Nyní tvoří základ vzdělávacích programů čtyřleté studijní obory s maturitou. V grafu, který zachycuje počty absolventů od roku 1999, je patrný postupný útlum tříletých oborů a nárůst absolventů ze čtyřletých maturitních oborů. „Máme nabídku vzdělání jak pro uchazeče ze základních škol, tak i pro absolventy jiných středních škol,“ uvedla ing. Šustrová. Pro žáky ze základních škol je na ISŠP k dispozici pět oborů vzdělání. V oboru Obalová technika je studium zaměřeno na výtvarnou přípravu a navrhování, obalový design, obalovou techniku a materiály. V oboru Polygrafie se žáci zabývají výtvarnou a technickou přípravou tiskovin, zhotovováním tiskových forem, tiskovými technikami a základy knižní vazby. Obor Reprodukční grafik pro média má výtvarně-řemeslné zaměření. Jeho absolventi získávají znalosti o výtvarné a technické přípravě tiskovin, typografii, digitální fotografii, webdesignu a animaci. Absolventi oboru Technik dokončovacího zpracování tiskovin studují podobně jako předchozí dva obory výtvarnou a technickou přípravu tiskovin, a navíc výtvarnou knižní vazbu a průmyslové knihařství. Pátým oborem je Tiskař na polygrafických strojích. Absolvent získává detailní poznatky o základních tiskových technikách, včetně obsluhy tiskových strojů, a znalosti o polygrafických materiálech i objektivním hodnocení kvality tisku. Brněnská ISŠP nabízí šanci k doplnění vzdělání také absolventům jiných středních škol, kteří takto mohou modifikovat své profesní zaměření. Pro ně se nabízí zkrácené studium v oborech Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik. Jednoleté studium je zakončeno výučním listem z příslušných odborných předmětů. Škola průběžně organizuje také odborné kurzy pro zaměstnance tiskáren.

ISŠP prochází etapou, která je charakteristická zvyšováním úrovně odborné výuky. Škola se zapojila do regionálního operačního programu s projektem předtiskové přípravy a inovace oblasti tisku. Zveřejnila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku, která zahrnuje ofsetový tiskový stroj, náhledové stoly a bezpečnostní skříně. Byly dokončeny stavební úpravy počítačových učeben a je připraven nábytek. Další výzva na veřejnou zakázku obsahuje osvitovou jednotku tiskových desek, a to jak hardware, tak i software. Před podpisem smlouvy je projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek při využívání informačních a komunikačních technologií v odborných předmětech a bude realizován v budově teoretické výuky. Projekt klade primární důraz na zapojení ICT do výuky. Přispívá ke zlepšování podmínek pro žáky i učitele v teoretické části výuky odborných předmětů. „Žáci také projevili zájem o širší vzdělání i v oblastech, které přímo nespadají do jejich oboru. Škola se proto rozhodla inovovat část hodin odborných předmětů s důrazem na mezioborový přesah,“ konstatovala paní Šustrová. V rámci projektu bude zajištěno ICT vybavení a bude proškoleno pět učitelů. Ke každému předmětu budou vytvořeny studijní materiály. Výstupy a výsledky projektu se projeví v posílení dovedností žáků v informačních a komunikačních technologiích. Jako součást Operačního programu životního prostředí škola předloží projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti objektů ISŠP. Připravuje se stavební projektová dokumentace a energetický audit na zateplení obou budov školy. K tomu přistupuje také rekonstrukce sociálního zařízení v budově teoretické výuky.

 

 

Vzdělávací programy a sociální partnerství

ISŠP Brno připravuje školní vzdělávací programy, které jsou součástí školské reformy. Polygrafické obory mají schválené rámcové vzdělávací programy od dubna 2008. Návazně na to musí školy do dvou let zpracovat vlastní vzdělávací programy a zahájit podle nich výuku. Při zpracování školních vzdělávacích programů se předpokládá spolupráce ve formě konzultací i s ostatními polygrafickými školami. Ve školních vzdělávacích programech musí být popsány všechny aspekty vzdělávacího procesu, mj. i spolupráce se sociálními partnery. ISŠP přikládá právě spolupráci se sociálními partnery velký význam. Sociální partnerství zahrnuje spolupráci školy s rodinami žáků, zaměstnavateli, úřady práce, profesními organizacemi, dodavateli polygrafického zařízení a materiálů a celou řadou dalších partnerů. Průběh výchovného a vzdělávacího procesu ve škole je rozhodující pro uplatnění absolventů v polygrafickém průmyslu a vlastně pro celý jejich život. První místo mezi sociálními partnery zaujímají rodiny žáků, které jsou rozhodujícími faktory sociálního a kulturního prostředí. Škola má propracovaný systém komunikace s rodiči, kteří se v případě zájmu a možnosti mohou přímo z domova informovat o prospěchu a docházce svých dětí prostřednictvím internetu. Při výběru střední školy a oboru vzdělání je dobré seznámit se s vývojem situace na trhu práce. Informace o žádaných a perspektivních profesích jsou k dispozici na úřadech práce. Rodiče žáků může zajímat, kolik absolventů školy nebo oboru je evidováno na úřadech práce.

Specifické postavení mezi partnery školy představují dodavatelé strojů, zařízení, materiálů a systémů pro polygrafii. „Jsme přesvědčeni, že nositelem změn v polygrafických technologiích jsou právě dodavatelské firmy,“ řekla ing. Šustrová. Dodavatelé polygrafického zařízení a materiálů díky komerčnímu charakteru svého působení disponují jako jedni z prvních informacemi o novinkách a technologických změnách v polygrafickém průmyslu. Úzká spolupráce školy s renomovanými výrobci a dodavateli skýtá žákům možnost prakticky se seznámit s moderními stroji a materiály již v době studia. Škola zve zástupce dodavatelských společností, aby přednášeli žákům o nejnovějších trendech v polygrafickém oboru. Zpravidla se jedná o dvouhodinové nebo půldenní přednášky. ISŠP pořádá rovněž exkurze žáků do dodavatelských firem. Na přelomu ledna a února byla skupina žáků se svým učitelem na stáži v KBA-Grafitecu. Úzká je také spolupráce s budoucími zaměstnavateli absolventů ISŠP. Škola jim předkládá vzdělávací programy k připomínkám. Podniky a organizace orientované na polygrafickou výrobu se podílejí na tvorbě školních vzdělávacích programů především konzultacemi obsahu učiva odborných předmětů a odborných kompetencí. Velmi důležitým přínosem pro výchovný a vzdělávací proces jsou odborné exkurze ve firmách.

ISŠP je členem Svazu polygrafických podnikatelů. Spolupracuje s odbornou skupinou SPP pro školství. Odborná skupina iniciovala a koordinovala vznik standardů vybavenosti učebními pomůckami v odborném výcviku na polygrafických školách. Členství ISŠP ve Společenstvu českých knihařů škole umožňuje plnou participaci na aktivitách Společenstva a prezentaci prací pedagogů i žáků na výstavách. ISŠP se pravidelně zapojuje do Soutěže zručnosti mladých knihařů. Spolupořadatelem je SČK. Letošní ročník se uskuteční od 1. do 3. dubna 2009 v Bratislavě. Soutěž organizuje slovenský Institut pro pracovní rehabilitaci občanů se zdravotním postižením a bratislavská Střední odborná škola pro žáky s tělesným postižením. V době výstavy EmbaxPrint ISŠP uspořádá soutěž dovedností mladých grafiků. Spoluvyhlašovatelem jsou Veletrhy Brno a Grafie CZ. Soutěž se uskuteční v prostorách brněnského výstaviště. Škola úzce spolupracuje také s konzultačními firmami a odbornými médii z oboru polygrafie.

 


Počty absolventů od roku 1999

 

 

Žáci ve školním roce 2008/2009

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Obalová technika 18 21

 

 

39

Polygrafie 16 30 27 27

100

Reprodukční grafik pro média 28 28 41 45 142
Technik dokončovacího zpracování tiskovin  15 9 13 8 45
Tiskař na polygrafických strojích  16 15 20 16 67
Celkem čtyřleté obory s maturitou  93 103 101 96 393
Reprodukční grafik pro média   

 

14

 

 

14
Tiskař na polygrafických strojích   

 

15

 

 

15
Celkem zkrácené studium   

 

29

 

 

29
Žáci celkem  93 132

101

96

452

 

Vedení ISŠP dbá na zvyšování kvalifikace pedagogů i ostatních zaměstnanců. Učitelé i žáci se podle možností zúčastňují výstav a veletrhů. Blížící se veletrh EmbaxPrint v Brně bude kromě již zmíněné soutěže dovedností mladých grafiků jistě také příležitostí pro žáky i jejich pedagogy k seznámení se s aktuálními trendy v polygrafii. ISŠP bude mít na výstavišti svůj prezentační stánek, který bude zároveň sloužit jako informační zázemí pro žáky i pro jejich rodiče. ISŠP pořádá rovněž informační a náborové akce přímo v základních školách v Brně, odkud také získává největší počet uchazečů o studium. „Demografický výhled příštích let všeobecně počítá s poklesem počtu žáků, což kopíruje pokles počtu narozených dětí po roce 1993. Školy budou nuceny bojovat o své žáky. Vedení ISŠP v Brně se pomocí modernizace vybavení i školních prostor snaží učinit svoji nabídku vzdělávacích programů vůči žákům a jejich rodičům atraktivnější než dosud,“ prohlásila ing. Jarmila Šustrová, ředitelka Integrované střední školy polygrafické v Brně.

 

Integrovaná střední škola polygrafická Brno
Tel./fax:
+420 548 211 313
E-mail: sekretariat@isspolygr.cz
www.isspolygr.cz
Vedení školy, praktická a teoretická výuka: Šmahova 110, 627 00 Brno
Teoretická výuka: Kudelova 6, 602 00 Brno

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.