Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o.
Patrik Thoma - Svět tisku // březen 2009

Východočeský region patří v České republice mezi tradiční polygrafické bašty. Vždyť v tomto regionu již mnoho let působí celá řada významných tiskáren. Mezi ně patří i Pardubická tiskárna ­Silueta, která na českém trhu působí již od roku 1991, a tudíž letos dosáhne pomyslné plnoletosti.

 

 
V nedávné době se tiskárna přestěhovala do nového objektu nabízejícího dostatečné prostory

 

Historie této významné tiskárny, která v současnosti sídlí v obci Veská nedaleko Pardubic, sahá do již zmíněného roku 1991, kdy tiskárna vznikla sloučením tří samostatných subjektů. Právě spojením částí názvů sítotiskového studia Sitom, DTP studia Lukrativ a grafického ate­lié­ru Ateliér M + M vznikl také současný název Silueta. Tiskárna vznikla jako odezva na stávající poptávku po ofsetovém tisku. Hned v úvodu si tiskárna pronajala objekt v Sakařově ulici v Pardubicích, kde sídlila až donedávna. Na počátku zahájila svojí činnost s dvoubarvovým a jednobarvovým strojem tuzemské výroby a začala realizovat zakázky především pro regionální klienty. Významným mezníkem v historii firmy se stal rok 1996, kdy skončil společnosti původní pětiletý pronájem objektu, v němž tiskárna měla svoji provozovnu. V té době společnost odkoupila tento objekt a zanedlouho i přilehlou vilu, do níž se přemístilo technicko-obchodní zázemí firmy. Přesunem studia a přijetím dalších pracovníků do nového objektu bylo umožněno další rozšíření výroby. Postupem času se začalo ukazovat, že stávající strojní vybavení je nedostatečné jak z hlediska kvality, tak především produktivity tisku. Proto se také tiskárna rozhodla pro nákup čtyřbarvového stroje Polly ve formátu A2. K další obměně strojového parku došlo v roce 2002, kdy byl tento stroj nahrazen opět čtyřbarvovým strojem Polly Performer 466 z produkce společnosti Grafitec. Díky dalšímu nárůstu kapacity tiskárny začala společnost Silueta v této době významněji expandovat i za hranice pardubického regionu.

Přitom se však začalo ukazovat, že stávající působení ve dvou objektech je nevyhovující a pro tiskárnu by bylo výhodnější, kdyby všechny činnosti byly sdruženy v jednom objektu s dostatkem místa pro výrobu. Vzhledem k nutnosti velkých investic do stávajících prostor se proto majitelé tiskárny rozhodli k radikálnímu řešení. „Stáli jsme před rozhodnutím, zda postavit nový provoz tiskárny někde za hranicí Pardubic, jak se říká na zelené louce, či vynaložit nemalé prostředky do renovace stávajícího objektu s případným přistavěním nových prostor,“ vzpomíná ing. Miroslav Štichauer, jednatel tiskárny. „Nakonec se situace vyřešila úplně jinak, protože jsme se náhodou dostali k možnosti odkoupit pro provoz tiskárny ideální objekt ve vesnici Veská. Výhodou tohoto řešení také bylo, že objekt byl pro potřeby tiskárny prakticky ihned k nastěhování bez nutnosti významných stavebních úprav. Nový objekt je navíc podstatně větší, což umožnilo nejenom opětovné spojení tiskárny s dalšími součástmi firmy, ale i případný další rozvoj s možností případné expanze.“ Do nového objektu se tiskárna definitivně sestěhovala na začátku tohoto roku, již před koncem toho minulého zde však došlo k další významné změně. Čtyřbarvový tiskový stroj pracující v maximálním formátu A2, kterým byla tiskárna vybavena od roku 2002, byl v prosinci 2008 nahrazen novým tiskovým strojem KBA Rapida 75. Poměrně logicky padla volba na tiskový stroj, který dodala opět společnost KBA-Grafitec, s níž zde mají dlouhodobě dobré zkušenosti, a výhodou je také skutečnost, že vzdálenost tohoto dodavatele od tiskárny je velmi malá, což má příznivý vliv na rychlost případných servisních zásahů. „U námi zvoleného stroje vyhrály nejenom velmi dobré vztahy s dodavatelem, ale také vysoká kvalita a produktivita stroje, která zase posouvá tiskárnu na novou úroveň. Díky zvětšení formátu z A2 na B2 navíc může tiskárna nově zpracovávat i zakázky, které byly při výrobě na předchozím stroji nerentabilní,“ říká Miroslav Štichauer.

 

 
Nově je zde produkce zpracovávána na čtyřbarvovým stroji KBA Rapida 75

 

Tiskový stroj KBA Rapida 75 nabízí potisk archů v maximálním formátu 530 x 750 mm. Potiskovat lze přitom široké spektrum materiálů, jejichž tloušťka se pohybuje v rozmezí od 0,04 do 0,6 mm. Výhodou nového stroje nainstalovaného v Pardubické tiskárně Silueta je jak vysoká produkční rychlost dosahující 15 000 archů za hodinu, tak i vysoký stupeň automatizace stroje, díky němuž lze významně zkrátit neproduktivní časy stroje. Tím tiskárna může rychleji reagovat na případné změny zakázkové náplně a nabídnout tak zákazníkům zpracování produkce v extrémně krátkých výrobních lhůtách. Rychlému nájezdu tiskového stroje napomáhá nejenom využívání dat získávaných prostřednictvím CIP3 z předtiskové přípravy, pomocí nichž dochází k přednastavení jednotlivých barevnicových zón tiskového stroje, ale i denzitometrické řešení Lithec Densitronic. To nabízí rychlou kontrolu správnosti vybarvení jednotlivých zakázek s případnou možností úpravy profilů vybarvení jednotlivých tiskových agregátů.

Kromě nového tiskového stroje disponuje tiskárna dále jednobarvovým strojem Adast Dominant 715, který je zde využíván především pro ekonomický jednobarvový tisk, lakování, rýhování či perforování.

Pardubická tiskárna Silueta v současnosti patří mezi moderně vybavené polygrafické provozy. Neorientuje se přitom na konkrétní typ zakázek, ale nabízí svým zákazníkům zpracování kompletního sortimentu merkantilních zakázek, a to jak periodického, tak i neperiodického charakteru. Ve spektru zpracovávaných zakázek se tak můžeme setkat se zpracováním veškerých obchodních tiskovin, jako jsou vizitky, pozvánky, firemní dopisní papíry, ale i dalšími produkty, jako jsou noviny, časopisy, plakáty, publikace, kalendáře, brožury, mapy, katalogy či letáky. V poslední době se tiskárna také více orientuje na oblast lehké kartonáže, ve které tiskne a dále zpracovává především nejrůznější krabičky, lékovky, stojánky, reklamní předměty apod. Mezi přednosti tiskárny patří především možnost zpracování zakázek ve velmi krátkých termínech, nebývá výjimkou, že u některých typů zakázek je možné zákazníkům hotové produkty dodat i v řádu několika hodin.

Mezi zákazníky tiskárny patří především pražská a regionální studia, reklamní agentury, divadla, nakladatelství, tiskárna Silueta však tiskne i pro orgány státní správy apod. Vzhledem k tomu, že velké procento klientů pochází z Prahy, je zde prakticky každodenně zajišťována doprava k zákazníkům.

 

 

Grafické studio a příprava desek

Již od svého počátku je Pardubická tiskárna Silueta vybavena také grafickým studiem, které umožňuje připravovat široké spektrum tiskových zakázek od jejich grafického návrhu. Předností tiskárny je mimo jiné to, že od svého počátku disponuje řešeními pro příjem dat prostřednictvím datových linek či v současné době internetu. Zakázky jsou zde zpracovávány zkušenými grafiky v běžných aplikacích, jako je například balík aplikací Creative Suite či CorelDraw. V současné době se pak k vyřazení používá Adobe InDesign a Ultimate Impostrip.

Jak jsme již uvedli, společnost Silueta je od počátku poměrně výrazně orientována na zpracování dat, a proto jí přechod na technologii CtP nepůsobil větší problémy, jako je tomu u některých tiskáren, které nebyly zvyklé pracovat s digitálními daty. Prvním CtP zařízením se proto tiskárna vybavila jako jedna z prvních v regionu již v roce 2003. Tehdy zde byl uveden do provozu systém ECRM Mako 2, umožňující zpracovávat fotopolymerní desky do maximálního formátu A2. I když zde počítali s postupným přechodem na digitální zpracování desek, velmi záhy se ukázalo, že právě toto řešení je tou správnou cestou. Nasazení CtP do výrobního workflow totiž pro tiskárnu znamenalo nejenom zvýšení kvality tiskových desek, ale v neposlední řadě také významné zvýšení rychlosti přípravy podkladů pro tisk. A právě rychlost je jeden z rozhodujících faktorů důležitých pro tuto pardubickou tiskárnu, proto spolu s CtP začali takřka současně využívat i systém CIP3 pro přednastavení barevníků tiskového stroje.

V loňském roce pak došlo k další modernizaci technologie CtP, když původní fotopolymerní zařízení nahradil termální systém Agfa :Acento II s možností osvitu až do 200 lpi, který může navíc využívat i systém stochastického rastru Agfa :Sublima, jenž se zde osvědčuje především pro zlepšení kresby a barevných přechodů ve světlých tónech. Není bez zajímavosti, že nové CtP využívá bezprocesních tiskových desek :Amigo, stejně jako digitálního workflow :Apogee.

 

Dokončující zpracování

Tiskárna Silueta se zaměřuje především na zpracování malonákladových zakázek a mezi její zásadní přednosti patří rychlost zpracování. Tento typ zakázek většinou nevyžaduje velké množství dokončujících operací a tomu také odpovídá vybavení tiskárny. Pro řezání je zde použito totiž starší jednonožové řezačky Maxima MS 80, která byla doplněna o řídicí systém, nově zde taktéž byla nainstalována v únoru tohoto roku řezačka Polar 78 XT. Skládání archů zde zajišťuje jednoduchý, ale spolehlivý skládací stroj Eurofold. Vlastními silami může tiskárna zpracovávat také vazbu V1, popřípadě další operace, jako je výsek, číslování, perforace apod. Právě v segmentu výseku také společnost Silueta v poslední době posílila své kapacity, když se vybavila zařízením Heidelberg Zylinder upraveným pro výsek do formátu A2. V nabídce služeb této pardubické tiskárny je i zpracování vazby twin­‑wire. Ostatní druhy knihařského zpracování jsou kooperovány v okolních tiskárnách na základě dlouhodobé spolupráce. Kooperací je pak využíváno také při knihařském zpracování větších nákladů. „Uvědomujeme si, že právě segment knihařského a dokončujícího zpracování budeme muset v nejbližší době posílit. V současné době se tak připravujeme na nákup výkonného skládacího stroje umožňujícího zpracovávat archy do maximálního formátu B2 a nabízejícího možnost tří křížových nebo šesti paralelních lomů s možností kontinuální výroby lepené vazby V1. Posílit bychom chtěli také v oblasti výseku a zpracování lehké kartonáže. Právě tento segment se v současné době jeví jako velmi zajímavá alternativa pro rozšíření nabízených služeb,“ říká ing. Miroslav Štichauer.

Již zmíněné dokončující zpracování a posílení výroby v této oblasti tak bude v nejbližších měsících patřit k hlavním směrům, jakými se chce Pardubická tiskárna Silueta ubírat. V nejbližších dnech se také společnost připravuje na významnou událost, kterou bude slavnostní seznámení veřejnosti s provozem v novém objektu, jež je naplánováno na 14. května tohoto roku. Za zmínku stojí, že tiskárna pro své, ale i potencionální zákazníky připravila poměrně netradiční akci, kterou je Měsíc otevřených dveří, bezprostředně předcházející slavnostnímu zahájení provozu. Od 13. dubna do 13. května se tak budou moci zájemci podrobně seznámit s možnostmi této tiskárny sídlící v novém areálu ve vesnici Veská nedaleko Pardubic.

 

Pardubická tiskárna Silueta, s. r. o.
Adresa:
Veská 75, 533 04 Sezemice
Tel.: +420 461 001 987
Fax: +420 461 001 985
E-mail: silueta@silueta.cz
www.silueta.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.