Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Ivan Doležal - Svět tisku // duben 2009

Zavádění frankovacích automatů a masové využívání elektronických forem komunikace, tedy e-mailů a SMS zpráv, vedlo v uplynulých letech k všeobecnému úbytku potřeby používání poštovních známek. To nutilo pošty ke snižování jak počtu jejich emisí, tak i celkového objednávaného množství a jejich využívání se stále více posunuje z oblasti komerčního využívání spíše do oblasti sběratelské. Z trhu ale zatím poštovní známky v důsledku uvedených vlivů naštěstí nezmizely a specializované ceninové tiskárny v různých zemích je stále vyrábějí. České poštovní známky se mohou pochlubit tradicí odvíjející se od první známky vytištěné v roce 1918 v samostatném Československu, a navíc celosvětově prosluly také kvalitou svého tiskového provedení.

 

 

V České republice se výrobou poštovních známek a dalších cenin zabývá Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., která je držitelem takzvané „ceninové licence“ udělované Ministerstvem financí ČR. To znamená, že může tisknout produkty vybavené celou řadou bezpečnostních prvků. Podmínkou této licence je dodržování speciálního interního ochranného režimu s celou řadou mezioperačních kontrol, zajišťujících maximální bezpečnost vyráběných ceninových aplikací.

Poštovní tiskárna cenin vznikla v květnu 1992 privatizací bývalého závodu České pošty a navázala na čtyřicetiletou tradici účelové poštovní tiskárny specializované na tisk známek a jiných cenin založené v roce 1952. Od běžných komerčních tiskáren se Poštovní tiskárna cenin značně odlišuje nejenom svou vnitřní organizací a strukturou vyplývající z dodržování zvláštního bezpečnostního režimu, ale zejména svým technologickým vybavením. Při výrobě známek jsou totiž k tisku vy­užívány unikátní technologie, se kterými se v běžných tiskárnách není možné setkat.

Ale abychom byli konkrétní. Zhruba 90 % známek vyráběných pro Českou poštu je tištěno kombinací rotačního hlubotisku a ocelotisku a pouze zbývajících 10 % archovým ofsetem. U jiných pošt je tento poměr trochu odlišný, například u slovenské pošty je 50:50 a u slovinské pošty potom 60:40. Sběratelsky hodnotné a vyhledávané známky jsou potom tištěny speciální technologií archového ocelotisku deska proti desce po jednotlivých barvách na strojích s ručním nakládáním. Takové poštovní známky se tak doslova stávají vyhledávanými uměleckými díly, po kterých touží všichni filatelisté ve světě. O tom, že se jedná o technologii skutečně unikátní, svědčí fakt, že ve světě je už v současnosti využívána minimálně a v Evropě ji pražská Poštovní tiskárna cenin využívá už jako jediná.

Důvodem, proč je většina českých známek tištěna hlubotiskem kombinovaným s ocelotiskem, je skutečnost, že tyto techniky zajišťují jejich základní ochranu proti padělání. Hlubotisk je technika, která nejvěrněji zobrazí polotónovou předlohu, a ocelorytinu není prakticky možné zkopírovat, protože přenáší vyrytou čáru naprosto věrně, zatímco skener ji při zhotovování ofsetových tiskových desek převede do jednotlivých bodů. Nejpodstatnějším tiskovým strojem z technologického vybavení Poštovní tiskárny cenin je tedy čtyřbarvová hlubotisková rotačka WIFAG s ocelotiskovou jednotkou a planovykladačem. Původně byly součástí strojového parku tyto rotačky dvě, ale protože v souvislosti s celkovým poklesem objemu výroby poštovních známek došlo v uplynulých letech ke snížení kapacitních potřeb, byla starší z hlubotiskových rotaček demontována a uvolnil se tak prostor pro instalaci dvou archových ofsetových strojů, do té doby umístěných v jiné budově. Konkrétně se jednalo o čtyřbarvový archový ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-4 a dvoubarvový stroj Speedmaster SM 74-2, oba vybavené obracecím zařízením. K těm potom ještě nedávno přibyl dvoubarvový Heidelberg Quickmaster vybavený novými číslovačkami. Tisková výroba tak byla kompletně soustředěna do jednoho místa, čímž odpadla potřeba převážení rozpracovaných polotovarů, došlo ke zjednodušení a zrychlení manipulace s materiálem a současně také ke zjednodušení dozoru, který je při výrobě cenin nutný. Ve výčtu tiskových zařízení nesmíme ale opomenout ani čtyři jednobarvové archové ocelotiskové stroje vyrobené koncem šedesátých let minulého století anglickou firmou Waite, která už v současné době neexistuje. Jedná se tedy vlastně o veterány, o které se vzhledem k jejich unikátnosti pracovníci tiskárny pečlivě starají a neustále je udržují v provozuschopném stavu. Pomáhá jim v tom i skutečnost, že původně měla Poštovní tiskárna cenin těchto strojů více, ale některé už musely být vyřazeny z provozu, takže se staly vítaným zdrojem náhradních dílů.

Specifická výrobní náplň Poštovní tiskárny cenin ovšem vyžaduje také speciální stroje a zařízení na dokončující zpracování těchto tiskovin. A ta musí být rovněž obnovována a modernizována. K jakým změnám došlo v posledním období v této oblasti, nám řekl ředitel tiskárny Ing. Pavel Mejstřík: „Naší nejnovější investicí z hlediska dokončujícího zpracování bylo pořízení plně automatického jehlového perforovacího stroje, který jsme instalovali v říjnu loňského roku. Jedná se o svým způsobem unikátní zařízení, které jeho německý výrobce přizpůsobil přesně na podmínky využívání v našem podniku. Má samozřejmě mnohem větší výkon a dosahuje podstatně vyšší přesnosti než stávající stroje. Mimo této automatické perforovačky jsme investovali také do nové jednonožové řezačky, skládacího stroje a několika dalších drobných zařízení, jako je například vrtačka papíru, drátošička a některé další stroje. Vzhledem k současné světové ekonomické situaci si nová zařízení pořizujeme vždy jen po zralé úvaze a pouze taková, která můžeme sami financovat.“

Vedle těchto uvedených zařízení disponuje Poštovní tiskárna cenin také strojem Cavomit na aplikaci hologramů a horké ražby, příklopovými stroji na provádění slepotisku a ražby, ale také výseků a náseků, které jsou realizovány rovněž na upraveném rychlolisu (plocha proti válci).

V současné době má Poštovní tiskárna cenin 65 zaměstnanců pracujících ve dvousměnném provozu. Oproti roku 2003, kdy jich měla 120, je to podstatný pokles způsobený zejména výrazným poklesem poptávky po poštovních známkách a tím také objemu jejich výroby. Na ten bylo třeba reagovat racionalizací výrobního procesu a vytvořením nové vnitřní struktury podniku, jehož důsledkem byla také redukce počtu zaměstnanců. Tyto kroky vedení tiskárny podniklo a jejich výsledkem bylo úspěšné udržení konkurenceschopné a ziskové společnosti.

 


Dvoubarvový Heidelberg Speedmaster SM 74-2

 

Poštovní známky a další ceninové tiskoviny, jejichž výrobou se Poštovní tiskárna cenin zabývá především, vyžadují poměrně náročný způsob zabezpečení zajišťovaného různými ochrannými prvky, viditelnými i skrytými. Patří k nim mimo jiné také používání speciálních ceninových tiskových barev, například iridescentních, irisový tisk, aplikace hologramů a samozřejmě také ceninový papír s ochrannými prvky, který je registrovaný a je vyráběn výhradně pro její účely a podle jejích požadavků. A kupodivu může být k aplikaci ochranných prvků využíváno i lakování. Ale dejme slovo opět ing. Pavlu Mejstříkovi: „Ceninové aplikace tištěné ofsetem můžeme lakovat celoplošně i parciálně speciálními ofsetovými tiskovými laky nevyžadujícími sušení a obsahujícími určité ochranné prvky, které jsou tajné, takže je nemohu žádným způsobem specifikovat. Proto můžeme takové lakování provádět pouze v prostorách naší tiskárny a nemůžeme využívat kooperaci. Lakovat můžeme také známky tištěné na hlubotiskové rotačce. U těch je k takovéto povrchové úpravě využívána speciální pasta smíchaná s jakýmsi »pudrem«. U nalakovaných ploch potom funguje takzvaný »sklopný efekt«, který se stává jedním z dalších ochranných prvků. Využíváme ale také holografické ochranné prvky. Nechali jsme si vyrobit vlastní holografickou fólii, na které je naše logo a další znaky a která obsahuje několik ochranných prvků využívajících 3D efektu. Tuto holografickou pásku aplikujeme na vlastní produkty. Mimo to mají vlastní holografické fólie také česká i slovenská pošta. Tyto fólie jsou používány na různé tiskoviny ceninového charakteru, jako jsou například tzv. korespondenční lístky. U poštovních známek se holografické ochranné prvky zatím nepoužívají, i když jsme to našim zákazníkům už nabízeli.“

 

 
Čtyřbarvová hlubotisková rotačka WIFAG s ocelotiskovou jednotkou

 

Hlavním a nejdůležitějším zákazníkem Poštovní tiskárny cenin Praha je Česká pošta, která je také jejím majoritním akcionářem. Ta zaplňuje zhruba 62 % její výrobní kapacity, a to jednak tiskem známek, ale také dalších cenin a formulářů, jako jsou poštovní poukázky, složenky atd. Dalších přibližně 30 % výrobní kapacity zaplňuje Slovenská pošta, která se po určité době opět do pražské Poštovní tiskárny cenin se svými zakázkami vloni vrátila a pro kterou zde v posledních měsících loňského roku tiskli nové výplatní, ale také zčásti emisní poštovní známky s hodnotou v eurech, zhruba ze 60 % kombinací hlubotisku s ocelotiskem a zbytek ofsetem. Zbývající kapacitu obsazuje pošta republiky Slovinsko, jejíž výběrové řízení vyhlášené v roce 2004 Poštovní tiskárna cenin vyhrála, dále některé německé soukromé pošty a také komerční zakázky pro další zákazníky, které zajišťuje její vlastní obchodní oddělení. Většinou se jedná o jednoduché tiskoviny merkantilního charakteru, jejichž výroba musí samozřejmě odpovídat technologickému vybavení pro speciální produkci, které tiskárna vlastní. Jsou to tedy převážně jednoduché ofsetové letáky, jednoduché aplikace holografických fólií apod., ale na druhé straně také zakázky ceninového charakteru, jako jsou různé slevové kupóny, peněžní poukázky pro obchodní řetězce atd., u kterých tiskárna může využít technologii vícebarevného archového ofsetového tisku, horké ražby, slepotisku, výseku a dalších operací běžného dokončující zpracování, jako je ořez, lepení do bloků a balení.

„Náklady poštovních známek v posledních letech poklesly a v současnosti už tiskneme na hlubotiskové rotačce také náklady 10 000–15 000 archů. U příležitostných známek, jako jsou například Vánoce nebo Velikonoce, se náklady pohybují obvykle v rozmezí 200 000–250 000 archů, u běžných známek potom dosahují okolo 20 000 archů. Ve srovnání s běžnými komerčními tiskárnami je ovšem naší obrovskou výhodou skutečnost, že naprosto převládající většinu naší kapacity využívají stálí zákazníci, kterými jsou pošty, a výroba probíhá na základě jejich emisních plánů připravovaných se značným předstihem. Takže dlouho dopředu víme, co budeme kdy tisknout. Mohl bych například naprosto přesně uvést, co budeme tisknout v letošním listopadu nebo prosinci. Nepříjemná finanční a hospodářská krize, která v současnosti negativně ovlivňuje celou řadu komerčních tiskáren ve světě i u nás, se nás tedy zatím tak úplně nedotkla a nepředpokládáme, že by nás nějakým způsobem měla ovlivnit. Její případný negativní vliv by sice mohl spočívat v tom, že spotřeba poštovních známek by ještě dále poklesla, ale zatím tomu nic nenasvědčuje a vypadá to, že tiskárna by mohla krizi přežít v docela dobré kondici,“ říká ing. Pavel Mejstřík, ředitel Poštovní tiskárny cenin.

 

Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Adresa:
Ortenovo náměstí 16, 170 04 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 266 721 205
Fax: +420 266 710 150
E-mail: ptc@ptcpraha.cz
www.ptcpraha.cz

Tiskové stroje:
WIFAG čtyřbarvová hlubotisková rotačka
s ocelotiskovou jednotkou
Heidelberg Speedmaster SM 74-4
čtyřbarvový archový ofsetový stroj
s obracecím zařízením
Heidelberg Speedmaster SM 74-2
dvoubarvový archový ofsetový stroj
s obracecím zařízením
Heidelberg Quickmaster
dvoubarvový archový ofsetový stroj
4 x Waite jednobarvové ocelotiskové archové stroje
s ručním nakládáním

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.