Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Ivan Doležal - Svět tisku // únor 2009

Pražská grafická škola se může pochlubit velice dlouhou, už téměř devadesátiletou historií. Vyučování totiž zahájila již ve školním roce 1920/1921 v uměleckořemeslných oborech, konkrétně fotografickém, reprodukčním a knihvazačském. Od roku 1924 působila pod všeobecně známým názvem Státní grafická škola. K uměleckořemeslným oborům bylo postupem času přiřazeno také oddělení kreslířské a po roce 1945 se potřeby tuzemského polygrafického průmyslu promítly do vzdělávacího programu školy zřízením výuky pro knihtiskaře a reprodukční techniky.

V roce 1949 byla ale tato státní grafická škola zrušena. Z kreslířských oddělení byla v rámci strukturálních změn tehdejšího školství vytvořena nová střední výtvarná škola, dnes Výtvarná škola Václava Hollara, část uměleckořemeslných oborů přešla na střední uměleckoprůmyslovou školu a ze zbývajících tříd byla vytvořena Průmyslová škola grafická se sídlem v Hellichově ulici na Malé Straně, jako dvouletá mistrovská škola navazující na učební obory fotograf, knihař, knihtiskař a reprodukční grafik. Změny v následujících letech zahrnovaly přechod z dvouletého studia na odborné čtyřleté v oborech Polygrafie, Užitá fotografie, Grafická úprava tiskovin a Průmyslová retuš, k nimž v roce 1954 přibyl ještě obor Konzervátorství a restaurátorství, a od roku 1957 bylo studium zakončováno maturitní zkouškou. Od roku 1961 měla škola název Střední průmyslová škola grafická.

Dalšími významnými změnami potom škola začala procházet v průběhu devadesátých let. V tehdejší době docházelo nejenom ke změnám koncepce výuky směřujícím k modernizaci škol, ale také ke změně právního postavení škol, které získaly právní subjektivitu, což jim přineslo určitou míru svobody právě v rozhodování o profilu absolventů a jejich vzdělávacím programu. A záleželo právě na jejich managementech, do jaké míry byly ochotny a schopny reflektovat moderní trendy, které sem přicházely ze světa a pomáhaly dohánět technologické zpoždění v průmyslové výrobě i ve vzdělávací politice. Další důležitou změnou bylo vytváření a prohlubování spolupráce s odborným profesním zázemím, kterému napomáhalo konstituování profesních komor, jež se stávaly pro odborné školy přirozenými partnery. A konečně třetí podstatnou změnu přinesl technologický vývoj v podobě nekompromisního zavádění počítačových technologií do praxe, a to jak do polygrafie, tak i do grafického designu. Školy se musely snažit orientovat se v těchto technologických novinkách a současně také vytvářet finanční rezervy pro případ nákupu těchto technologií. S těmito úkoly si grafická škola poradila velmi úspěšně.

 

Rozvoj školy po roce 1996

V roce 1996 získala Střední průmyslová škola grafická jako jedna z prvních v celé České republice od ministerstva školství akreditaci na vyšší odborné vzdělávání a stala se tak i Vyšší odbornou školou grafickou. Ve stejném roce nastoupil do funkce jejího ředitele PhDr. Jan Sehnal. „Počítačové technologie začaly do naší školy přicházet už v druhé polovině devadesátých let, a to zejména formou zapůjčování nebo sponzorských darů od podniků z profesního zázemí. V té době procházela naše země průmyslovou recesí a prostředky investované do školství byly nedostatečné. Proto jsme se o pomoc obrátili na naše profesní partnery,“ říká Jan Sehnal. „Ovšem nejpodstatnější změnu jsme zaznamenali až ve školním roce 2001/2002, kdy se mi podařilo přesvědčit zřizovatele, kterým se stal v roce 2000 Magistrát hlavního města Prahy, aby aktivnějším způsobem investoval do nákupu počítačových technologií, respektive na tento nákup škole uvolnil prostředky. Tímto způsobem jsme získali 2 miliony Kč a v souběhu událostí jsme dostali také grant 1,5 milionu Kč na založení nakladatelství naší školy orientující se na vydávání učebnic a také bibliofilií. Tyto prostředky jsme sdružili, takže se nám podařilo školu vybavit skutečně nejmodernější technologií, která tehdy byla na trhu. To byl základ, ze kterého čerpáme až doposud, a snažíme se ve zhruba čtyřletých cyklech vždy o částečnou obměnu tohoto technologického vybavení. Zatím se nám to daří, protože na jeho modernizaci využíváme jednak vlastního investičního a rezervního fondu, jednak se samozřejmě snažíme čerpat také státní dotace a granty a v rámci vícezdrojového financování získávat prostředky také z naší hospodářské činnosti.“

V roce 2002 postihla školu poměrně radikálním způsobem katastrofální povodeň. Přišla o část technického vybavení umístěného v budově na Maltézském náměstí, takže bylo opět nutné přesvědčit zřizovatele, aby masivním způsobem investoval nejen do obnovy poničeného zařízení a prostor, ale aby také dalšími stavebními úpravami zvýšil dosavadní provozní standard školy. To se podařilo a zaplavené prostory byly renovovány na přelomu let 2002/2003, avšak už nebyly využity jako grafické dílny, ale byla v nich pro studenty zřízena galerie. V budově v Hellichově ulici byla potom zahájena přestavba, která měla tři fáze. Začala v roce 2003 adaptací půdních prostor a pokračovala dalšími prostorovými úpravami a realizací přístavby ve dvoře až do roku 2006, kdy byla ukončena. Poslední velká investice ve výši 1,2 milionu Kč, tentokrát z vlastních zdrojů, se uskutečnila na podzim 2008, kdy škola zakoupila vybavení do nového počítačového studia. Nyní vedle grafických ateliérů disponuje čtyřmi počítačovými studii vybavenými nejmodernější technologií, samozřejmě včetně odpovídajících softwarů.

V průběhu uplynulých let došlo také ke změně počtu studentů školy. Od roku 1997 byly na střední škole zavedeny místo dosavadní jedné třídy s polygrafickou specializací třídy dvě, takže až do roku 2003 škola každoročně nabírala na toto odborné studium 60–66 studentů, což výrazným způsobem zvedlo počet jejích absolventů v oboru Polygrafie. V roce 1996 bylo zahájeno studium na Vyšší odborné škole grafické v oboru Grafický design a realizace tiskovin, ve kterém se prolíná technologická a návrhová část výroby tiskovin. Tím došlo k dalšímu zvýšení počtu studentů. Studium v tomto oboru probíhalo ve třech zaměřeních, z toho dvou grafických – Propagační grafika a Knižní grafika – a jednom polygrafickém – Zpracování tiskovin. V roce 2006 byla tato zaměření na základě požadavků z praxe, konkrétně Svazu polygrafických podnikatelů a Svazu knihkupců a nakladatelů, rozšířena o další – Vydavatelskou činnost a také Fotografickou tvorbu a média. Od roku 2004 jsou na střední škole jeden rok otevírány dvě třídy oboru polygrafie a druhý rok jedna, zároveň se ale na VOŠG zvyšuje počet studentů, a to i v souvislosti se státním programem vzdělávací politiky, který klade větší důraz na přesun specializovaného odborného vzdělávání do terciální sféry, tedy i do vyššího odborného školství.

 


 
 
Počty absolventů od roku 1998

 

Další aktivity školy

V roce 1997 škola poprvé vstoupila do panevropských vzdělávacích programů, tehdy do programu Sokrates – Comenius, a v roce 1999 také do programu Lingua E. Od té doby v evropských vzdělávacích programech průběžně pokračuje. Vytvořila si poměrně široký okruh partnerů z různých škol s podobným zaměřením, i když ne vždy v tom ideálním propojení výtvarné a technologické složky, jakým disponuje sama. V tomto směru je SPŠG a VOŠG Hellichova v rámci střední Evropy výjimečná. Tato spolupráce má většinou formu společných, tematicky zaměřených projektů a vzájemných návštěv jak studentů, tak i pedagogických pracovníků.

Další významnou aktivitou je nakladatelská činnost. Škola se každoročně snaží vydávat minimálně jeden odborný titul, protože v oboru polygrafie neexistuje dostatečné množství odborných textů pro výuku. Tato činnost zároveň nutí vyučující, aby takové odborné texty psali. Stejně důležitá je pro školu také tvorba bibliofilských tisků, protože se jedná o tradici, kterou je třeba udržovat. S těmito tisky se většinou účastní prestižní soutěže O nejkrásnější knihu roku, ve které téměř každoročně získává nějaké ocenění. Studenti školy se mimo to pravidelně účastní celé řady jak grafických, tak i uměleckořemeslných soutěží, ve kterých jsou také velice úspěšní.

 

Spolupráce s odborným zázemím

Tato spolupráce je realizována ve dvou hlavních rovinách. Především se jedná o koncepční spolupráci s profesním svazem SPP, který realizuje svoji vzdělávací politiku prostřednictvím školské komise, jejímž předsedou je člen pedagogického sboru školy. Zároveň škola spolupracuje s jednotlivými členy svazu jak na profesních profilech pracovníků tiskového průmyslu, tak také v rámci oponentur závěrečných prací studentů vyššího odborného studia v zaměření Zpracování tiskovin. Komentáře odborníků z profesního zázemí jsou pro studenty nesmírně užitečné, neboť přispívají k většinově vysoké úrovni studentských závěrečných prací. Stejně cenná je pro studenty a učitele školy pravidelná přednášková činnost polygrafických specialistů, která se každoročně ve škole uskutečňuje. Druhá rovina spolupráce s profesním zázemím škole pomáhá realizovat praxe studentů, a to jak na úrovni SPŠG, jejíž studenti 2. a 3. ročníků mají každoročně 14denní praxi, tak především na úrovni VOŠG, jejíž studenti mají v zaměřeních Zpracování tiskovin a Vydavatelská činnost praxi dokonce čtyřměsíční.

 

Studenti ve školním roce 2008/2009
Obor 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník   Celkem
Střední průmyslová škola grafická

 

 

 

 

 

Polygrafie 63 28 55 31 177
Užitá fotografie a média  11 11 9 10 41
Propagační výtvarnictví  11 10 11 8 40
Konzervátorství a restaurátorství  11 11 10 10 42
Celkem 96 60 85 59 300
Vyšší odborná škola grafická 

 

 

 

 

 

Propagační grafika  12 10 12 x 34
Knižní grafika  10 9 9 x 28
Fotografická tvorba a média  x 10 10 x 20
Zpracování tiskovin  12 9 11 x 32
Vydavatelská činnost  14 11 11 x 36
Celkem 48 49 53 x 150

 

Jak dál

Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu se SPŠG a VOŠG bude snažit udržet si vysoký standard materiálního a technického vybavení a vzdělávací úrovně. Jedním z dalších hlavních úkolů bude udržovat a v rámci možností i dále prohlubovat sepětí s profesním zázemím, které management školy považuje za zásadní pro kvalitativní růst školy. Chtěla by se i více otevřít také studentům ze zahraničí. A v neposlední řadě ji čeká rovněž určitá obměna pedagogického sboru.

 


Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 312 390
Fax: +420 257 312 391
E-mail: info@graficka-praha.cz
http://www.graficka-praha.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.