Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Pressart Ostrava s. r. o.
Gustav Konečný - Svět tisku // únor 2009

Ostravská firma Pressart se zaměřuje na specializované tiskařské a dokončující zpracování. Pokud komerční tiskárna potřebuje kvalitní výsek, termoražbu, reliéfní ražbu, perforaci, rýhování, laminování nebo číslování, je v Pressartu na správné adrese. Zkušený tým je připraven předvést zájemcům celou šíři své nabídky tiskařských a knihařských prací i ukázky jednotlivých produktů. Společnost Pressart také radí zákazníkům, jak oživit design reklamních tiskových materiálů, a hledá pro ně optimální řešení.

Firma Pressart vznikla v Ostravě v roce 1991 jako knihtisková tiskárna. Prvním strojem v tiskárně byl Grafopress. Zakázky se zpočátku zaměřovaly na tisk hospodářského a společenského merkantilu. „Vývoj se ale ubíral jiným směrem a knihtisk byl nahrazován ofsetem. Odhaduje se, že v první polovině devadesátých let vzniklo v Ostravě a blízkém okolí přibližně šedesát malých ofsetových tiskáren,“ uvedl zakladatel a majitel Pressartu pan Pavel Lhota. „Garážové“ tiskárny začínaly obvykle se stroji Romayor. Scházely však firmy, které by pro ofsetové tiskárny zajišťovaly servis v dokončujícím a knihařském zpracování. Pavel Lhota vystihl mezeru na trhu a začal se orientovat právě tímto směrem. Pressart se v průběhu let postupně vypracoval do pozice tiskárny, jejíž hlavní náplní je specializovaný finishing a post-press. Zpracování všech nabízených technologických operací Pressart nyní provádí až do formátu B1.

 

 

Specializace v post-pressu

Původní vysoký počet tiskáren, pro něž Pressart zajišťoval v regionu dokončující zpracování, se od poloviny devadesátých let samozřejmě zredukoval, zato však narostl objem zpracovávané polygrafické produkce. V současné době zkušený tým Pressartu zajišťuje zpracování tiskovin v široké škále zušlechťujících operací a nabízí technologie, které běžné tiskárny obvykle v celé šíři nemají. Kromě rýhování, perforování a číslování firma poskytuje zákazníkům veškeré druhy výseku, termoražby a reliéfní ražby. Termoražbu provádí přes metalické, difrakční i holografické fólie. Pressart laminuje potištěné archy i v kombinaci s jinými technologiemi a ručí za kvalitu kompletního zpracování.

Pojetí kooperace, jak ji zajišťuje Pressart, se v průběhu posledních let vyvíjí. Střední a velké polygrafické společnosti měly dřív tendenci budovat si komplexní vlastní kapacity i pro výrobu specialit v dokončujícím a knihařském zpracování. Technologická náročnost a potřeba kvalifikovaných pracovníků je od tohoto trendu nyní většinou odrazuje a objevují výhodnost spolupráce se specializovanou firmou. Poznatky z velkých tiskáren zaměřených na výrobu knih potvrzují, že provozování technologií pro specifické aplikace v dokončujícím zpracování je v podmínkách polygrafické velkovýroby málo efektivní. Termoražby a reliéfní ražby knih proto tvoří ve firmě Pressart významnou část zakázkové náplně. Při tom úspěšně kooperuje s významnými tiskárnami, které patří mezi největší výrobce knih v České republice. Na druhé straně spektra polygrafických firem jsou malé a drobné tiskárny. Pro ně je kooperace v dokončujícím zpracování o to víc nezbytná, neboť budování vlastních specializovaných technologií je ve vztahu k zakázkové struktuře nerentabilní.

Jedním ze špičkových produktů tiskárny je speciální zušlechtění knižní vazby. Pro výrobce knih Pressart zajišťuje například reliéfní ražbu a výseky do již zhotovených knih, anebo ražbu a výseky do knižních desek, které jsou potom připravené k zavěšení do knižního bloku. Velkou část produkce tvoří rovněž speciální zušlechtění paperbackových vazeb a knižních přebalů pomocí ražby a zlacení. Kapacitu výseku vytěžuje také výroba nejrůznějších speciálních krabiček, skládaček, složek apod. Firma archivuje asi 200 základních typů složek. Pokud si zákazník zvolí připravený formát, lze samozřejmě zpracování zakázky urychlit. Jestliže dává přednost nějakému speciálnímu formátu, je firma schopna potřebnou formu do 24 hodin zajistit.

 

Stroje a technologie

Zejména špičkové reklamní materiály si často vyžadují speciální úpravu, která má upoutat zájem finálních spotřebitelů. Výrobci tiskových strojů přicházejí s in-line technologiemi zušlechťování, které mohou nahradit off-line zpracování s autonomním prováděním jednotlivých operací. Na loňské světové výstavě Drupa novinky v této oblasti předvedly nejznámější výrobní společnosti. K tomu je ovšem nutné podotknout, že takto investičně náročné tiskové stroje jsou dostupné jenom největším tiskárnám, které mají navíc dlouhodobě zajištěn odbyt v poměrně úzkém segmentu trhu. Dlouhodobé zakázky jsou však spíše výjimkou. V tiskárnách převažuje složení zakázek, při němž se speciální dokončovací technologie využívají pouze občas. Na trhu je proto dostatek místa i pro specializované firmy, jakou je i ostravský Pressart. Specializace je obvyklá i na nejvyspělejších zahraničních trzích. Ofsetové tiskárny se koncentrují na tisk a další zhodnocení tiskovin pomocí špičkových technologií přenechávají specializovaným firmám.

Strojový park odpovídá potřebám i produktovému zaměření tiskárny. Základ strojového vybavení tvoří modernizované knihtiskové stroje Heidelberg a Grafopress. Tiskárna má k dispozici dva stroje Grafopress pro formát B4, jeden Heidelberg ve formátu B3 a dva stroje Heidelberg Cylinder pro formát B2. Ve formátu B1 má tiskárna příklopový stroj od firmy Strati. Všechny stroje jsou upgradovány a uzpůsobeny pro speciální dokončující zpracování. Knihtiskové stroje Heidelberg využívané v Pressartu prošly modernizací ve Francii a Anglii. Zkušenosti tiskárny Pressart potvrzují známou skutečnost, že knihtiskové stroje Heidelberg jsou po mechanické stránce prakticky nezničitelné. Doplnění knihtiskových strojů vyrobených v šedesátých letech o elektronickou nadstavbu z nich činí moderní prostředky polygrafické výroby.

„Přestože technologický vývoj jde dopředu, značná část speciálního dokončujícího zpracování při různorodé skladbě zakázek zůstává na modernizovaných klasických knihtiskových strojích,“ konstatoval pan Lhota. Firma si sama vyrábí polymerové štočky. Hořčíkové štočky si zajišťuje v kooperaci. Laminování se provádí na laminovacím stroji Komfi ve formátu B2. Nejnovějším strojem ve firmě Pressart je řezačka Polar 78 X. Olomoucká pobočka společnosti Heidelberg Praha ji nainstalovala v listopadu loňského roku. Firma byla nucena investovat do technologie přesného řezu, neboť část produkce přichází k zušlechtění na arších potištěných ve víceprodukci. Pro kvalitní dokončující zpracování je nezbytné přesné rozdělení archu na cílové produkty. Starší řezačka Maxima 80 nyní slouží jako doplňkové zařízení.

 

 

Kvalifikovaný tým

Kvalitu produktu zajišťuje nejen příprava tisku a vlastní tisk, ale samozřejmě také oblast dokončujícího zpracování. Zejména při zpracování specialit je potřebné mít dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti, jelikož například kvalita termoražby je závislá na vlastnostech papíru i barev. Některé požadavky zákazníků se konzultují i s dodavateli fólií. Při různorodosti dodávek spotřebních materiálů na náš trh musí mít pracovníci, kteří se zabývají speciálním dokončujícím zpracováním, dostatečné znalosti také o charakteru předchozích technologických operací. „Stroje si lze koupit, ale práci ve špičkové kvalitě se lidé musí dlouho učit,“ poznamenal Pavel Lhota. Pressart má výhodu dlouhodobě stabilizovaného týmu kvalifikovaných pracovníků. Součástí zvyšování kvalifikace jsou i návštěvy výstav a veletrhů. Personální struktura Pressartu je dostatečně flexibilní, aby byla schopna pokrýt i velké jednorázové zakázky. Vytížení zakázkami v průběhu měsíce kolísá. Tiskárna se operativně přizpůsobuje termínovým potřebám zákazníků. Pressart zaměstnává dvanáct specialistů. Flexibilní charakter pracovního týmu mj. znamená, že na nárůst zakázek firma reaguje dalšími odpoledními a nočními směnami, prací o víkendech apod.

Práce v Pressartu má někdy charakter činnosti umělecké dílny. Většina požadavků zákazníků vyžaduje tvůrčí přístup. Materiály a pracovní postupy se pečlivě zkoušejí. Také ve firmě specializované na dokončující zpracování se projevuje sílící tlak na termíny. Čas na zkoušení nejvýhodnějších technologických postupů a materiálů je čím dál kratší. Pro zpracování standardních zakázek má Pressart proto vybudován konsignační sklad nejčastěji používaných materiálů, aby mohl operativně reagovat na poptávku. Pressart udržuje stálé kooperační vztahy jak se svými dodavateli, tak i se zákazníky. S některými kooperuje část jejich produkce. Jednodušší zpracování si tiskárny zajišťují vlastními silami, složitější zakázky zadávají do Pressartu. Nejpevnější kooperační vazby má Pressart v regionu severní Moravy. Některé zakázky se ovšem zpracovávají i pro klienty z Čech. Pro vzdálenější zákazníky Pressart zhotovuje především složitější speciality. Se zahraničními zákazníky firma zatím neudržuje přímé vztahy, ale pracuje pro ně prostřednictvím reklamních agentur a dalších organizací.

Volnou kapacitu výseku využívá tiskárna rovněž ke zhotovení zakázek, které svým charakterem nepatří do polygrafie. Nainstalované technologie lze samozřejmě využít i k výseku tvarovaných těsnících dílů z plastu, které slouží k montáži strojírenských výrobků, cenovek do supermarketů a dokonce i pro zpracování plošných umělohmotných panelů pro stavebnictví. „Snažíme se vyhovět každému,“ podtrhuje pan Pavel Lhota jednu z firemních zásad. Před založením firmy působil pan Lhota 25 let v novinové tiskárně v technických profesích. Od roku 1991 podnikal jako fyzická osoba. Výrobní technologie byly tehdy umístěny v Hrabyni u Ostravy. V dalších letech Pressart sídlil v pronajatých prostorách partnerské tiskárny v Ostravě-Porubě. Transformace Pressartu na společnost s ručením omezeným proběhla v roce 2001. Před dvěma lety se firma přemístila do vlastního objektu ve Slezské Ostravě. V tomto roce Pressart dokončí úpravy firemní budovy.

 

Pozice na trhu

Ve vysoce konkurenčním prostředí se bez dokonalé úpravy polygrafická produkce jenom obtížně prodává. Společnost Pressart si vybudovala na trhu specifickou pozici. Její silnou stránkou je schopnost zvýšit užitnou hodnotu ofsetového tisku. Pressart zajišťuje zpracování zakázek od několika desítek kusů až po statisícové náklady. Kvalitní práce týmu ostravské společnosti Pressart má dobrý ohlas v České republice i v zahraničí. Firma spolupracuje na nejsložitějších zakázkách, při jejichž zpracování nacházejí uplatnění veškeré technologie výseku, ražby a aplikace fólií.

 

Pressart Ostrava s. r. o.
Adresa: Bohumínská 63A, 710 00 Slezská Ostrava
Tel.: +420 596 939 524
Fax: +420 596 930 061
Mobil: +420 602 800 199
E-mail: pressart@pressart.cz
www.pressart.cz

 

Technologie:

výsek
násek
termoražba
reliéfní ražba
perforace
rýhování
laminování
číslování

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 


 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.