Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Univerzita Pardubice
Gustav Konečný - Svět tisku // leden 2009

Svět tisku zahajuje seriál článků zaměřených na podporu polygrafického školství v České republice. První z řady profilů škol nemůže patřit nikomu jinému než Univerzitě Pardubice, která u nás jako jediná vysoká škola vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro obor polygrafie. O možnostech studia a cílech Katedry polygrafie a fotofyziky jsme hovořili s paní prof. RNDr. Marií Kaplanovou, CSc., která katedru vede od roku 1992.


Katedra polygrafie vznikla na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích v roce 1986. Během více než dvaceti let absolvovalo studium polygrafie několik stovek bakalářů a inženýrů. Mnozí z nich nyní zaujímají významné pozice v polygrafickém průmyslu. V osmdesátých letech se výuka polygrafie zajišťovala v rámci čtyřletého inženýrského studia chemie a chemické technologie. Katedra tehdy neměla téměř žádné přístrojové vybavení a byla zaměřená spíše do oblasti fotochemie. „Pro praktickou výuku tisku zde byl pouze jeden stařičký Romayor,“ vzpomíná profesorka Kaplanová.

 

 

Rozvoj katedry po roce 1990

Po roce 1990 následovala řada změn. Byla ustavena Katedra polygrafie a fotofyziky, ze čtyřletého inženýrského studia se opět stalo pětileté a VŠCHT se změnila na Univerzitu Pardubice. Před rokem 1997 absolvovalo katedru 93 inženýrů. V roce 1994 bylo akreditováno tříleté bakalářské studium (Bc.) oboru polygrafie a v roce 2001 i navazující dvouleté magisterské studium (Ing.). Na magisterské studium lze navázat i doktorským studiem (PhD.). Počty absolventů bakalářského a magisterského studia jsou znázorněny v grafu. Aktuální stavy studentů uvádíme v tabulce. Katedra polygrafie a fotofyziky má v rámci České republiky unikátní postavení. Samostatný studijní program polygrafie na bakalářském a magisterském stupni je ojedinělý nejen v ČR, ale nemá obdobu ani na Slovensku. V Pardubicích proto studují také slovenští zájemci o polygrafii. Studenti ze Slovenska se mohou na Univerzitu Pardubice zapsat za úplně stejných podmínek, jaké mají jejich čeští kolegové.

Studijní obor polygrafie se nedělí na další specializace, ale kreditový systém a nabídka řady volitelných předmětů umožňuje jistou profilaci studia. Přestože je katedra i studijní obor součástí Fakulty chemicko-technologické, chemie, fyzika a matematika jsou zde omezeny jen na základní předměty vysokoškolského studia v míře nezbytné pro studium polygrafických technologií, což je pro zájemce přicházející ze středních polygrafických škol mnohem přijatelnější. Akademický, odborný a technický tým katedry tvoří kromě prof. Kaplanové dva docenti, pět odborných asistentů, dva asistenti a šest technických pracovníků.

Pro výuku předtiskových procesů, informačních technologií a elektronického publikování slouží studentům DTP studio vybavené počítači, skenery a nátiskovými tiskárnami. K praktickému osvojení polygrafických technologií má katedra k dispozici ofsetovou tiskárnu s dvoubarvovými tiskovými stroji Polly 266 a Heidelberg Quickmaster QM 46-2 i zařízení pro tampónový tisk a sítotisk. Pro přípravu tiskových forem slouží kopírovací a vyvolávací zařízení. Seznam dalších strojů a zařízení zahrnuje řezačku, laboratorní nátiskový přístroj Saueressig FP100 pro flexotisk, laboratorní nátiskový ofsetový přístroj C1 IGT, zařízení pro výrobu lepené vazby a přístroj Pulltester Sigloch PT-1 pro testování pevnosti této vazby.

K hodnocení kvality tisku slouží studentům optické mikroskopy s kamerou a příslušným softwarem pro zpracování a analýzu obrazu, spektrofotometry a denzitometry od různých výrobců, leskoměry, zařízení pro testování odolnosti tisku vůči oděru a dlouhodobé světelné expozici (Xenontest). Vlastnosti polygrafických materiálů studenti zkoumají pomocí reometru, jenž slouží k analýze reologických vlastností tiskových barev, přístroje pro měření lepivosti tiskových barev, UV VIS spektrometru, FTIR spektrometru, fotoakustického spektrometru a zařízení pro měření povrchového napětí kapalin a pevných látek. Důležitou součástí katedry je rovněž Polygrafická knihovna, která soustřeďuje ve svých fondech české i zahraniční odborné knižní publikace a časopiseckou literaturu z oboru polygrafie. Kromě studentů je denně přístupná i polygrafické veřejnosti.

 

 

Spolupráce s polygrafickým průmyslem

Katedra polygrafie a fotofyziky je v odborné veřejnosti známá také díky úzké spolupráci s polygrafickými firmami. V rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru polygrafie zajišťuje výuku ve formě licenčního studia. Pátý ročník licenčního kurzu Moderní technologie v polygrafii byl zahájen v únoru 2008. Zúčastňuje se jej 18 posluchačů. Katedra se podílí také na pořádání výukových kurzů FTA, které jsou pro pracovníky obalového průmyslu organizovány v týdenních blocích dvakrát až čtyřikrát ročně.

Od roku 2004 působí při katedře Polygrafická zkušební laboratoř, která poskytuje poradenskou a zkušební činnost zájemcům z polygrafického průmyslu. Laboratoř představuje jediné zkušební pracoviště v oboru polygrafie v rámci České republiky. Katedra velmi úzce spolupracuje se Svazem polygrafických podnikatelů i Českou a slovenskou odbornou skupinou pro flexotisk (FTA). Katedra spolupracuje také přímo na projektech pro konkrétní firmy, například pro Polygru Brno a Stapro Pardubice. Mezi polygrafickými firmami je rovněž dobře známá akce Kontakt, kterou katedra pořádá každoročně. Kontakt slouží k navázání vztahů mezi absolventy a firmami.

 

Studenti ve školním roce 2008/2009

 

Denní studium Kombinované studium  Celkem
1. ročník  30 30 60
2. ročník  19 11 30
3. ročník  24 5 29
Bakalářské studium celkem  73 46 119
1. ročník  12 1 13
2. ročník  13 1 14
Magisterské studium 25 2 27
Studenti celkem  98 48 146

 


Počty absolventů od roku 1997

 

Katedra je členem několika mezinárodních evropských i celosvětových organizací sdružujících výzkumné ústavy, vysokoškolské ústavy a pracoviště v oboru polygrafie. Aktivně se zapojuje například do práce organizace IARIGAI (International Association of Research Organisations for the Information, Media and Graphic Arts Industries). KPF má uzavřeno několik dvoustranných dohod o výměně studentů v rámci evropského projektu Erasmus. Jejími zahraničními partnery jsou univerzity v Německu, Slovinsku, Norsku, Belgii a Turecku. Programy výměny studentů se intenzivně a oboustranně využívají. „Naši studenti v rámci studijního pobytu v Norsku publikovali dvě práce na mezinárodních odborných konferencích v USA v roce 2007 a 2008,“ uvedla mj. profesorka Kaplanová.

 

 

Kontakt a Polygrafický seminář

Důležitými akcemi v letošním roce bude již zmíněný Kontakt 2009, který se uskuteční 11. března. Bude mít podobu dne otevřených dveří pro polygrafické organizace, které mohou akci využít k firemní prezentaci a zároveň k nabídce pracovních příležitostí pro budoucí absolventy. Polygrafické firmy se mohou k účasti na akci Kontakt přihlásit na KPF během ledna 2009.

Katedra pravidelně organizuje mezinárodní vědecké konference. Pod záštitou IARIGAI se bude letos konat již IX. ročník Polygrafického semináře. Uskuteční se od 23. do 25. září 2009. Na rozdíl od předcházejících seminářů bude mít zcela novou koncepci. Bude rozdělen na dvě samostatné části, z nichž první, v českém a slovenském jazyce, bude zaměřena na širokou polygrafickou veřejnost. Druhá část v angličtině bude určena pro vědecké a výzkumné pracovníky od nás i ze zahraničí. V české části bude program prvního dne rozdělen do několika bloků, které uvede rozsáhlejší přednáška zvaného odborníka, po níž bude následovat řada krátkých sdělení k dané tématice. První den bude mít spíše vzdělávací a informační charakter s výměnou zkušeností z různých pracovišť. Organizátoři semináře doufají, že se setká s velkým zájmem polygrafické veřejnosti. Druhá část semináře v anglickém jazyce (pod záštitou IARIGAI) bude vědeckou konferencí, na níž budou prezentovány výsledky výzkumu v oblasti polygrafie.

Přípravou Kontaktu a Polygrafického semináře aktivity KPF zdaleka nekončí. Katedra dokončuje přípravu publikace Moderní polygrafie, kterou vydá Svaz polygrafických podnikatelů. Nedávno byl odsouhlasen společný vědecko-výzkumný projekt se Slovinskem na téma vývoje multifunkčních barev zaměřených na ochranu proti falzifikátům. V rámci Fondu rozvoje vysokých škol podala katedra projekt na zřízení víceúčelové učebny pro modernizaci výuky oboru polygrafie v celkové požadované hodnotě 1,5 mil. Kč. Katedra chce také rozšířit výuku v magisterském programu v angličtině a zintenzivnit mezinárodní výměnu učitelů.

K důležitým cílům patří další rozvoj spolupráce s polygrafickým průmyslem při vzdělávání, výzkumu, řešení projektů EU a MPO, využívání zkušební laboratoře i zadávání témat diplomových prací. Vývoj směřuje ke kombinacím elektronické formy publikování a klasického tisku na papír a výrobě tiskovin. „Protože oproti jiným vysokoškolským pracovištím v oboru informačních a komunikačních prostředků má naše katedra možnost obsáhnout oba tyto směry, domnívám se, že by se Katedra polygrafie a fotofyziky měla v budoucnu přetvořit v Ústav polygrafie a informačních technologií,“ vyslovuje prof. Kaplanová vizi do budoucna.

 

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra polygrafie a fotofyziky
Adresa pro doručování: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Sídlo katedry: Technologický pavilon, Pardubice – Doubravice 41
Tel.: +420 466 038 031
Fax: +420 466 038 031
E-mail: kpf.fcht@upce.cz, ilona.vebrova@upce.cz
http://www.upce.cz/fcht/kpf.html

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.