Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Tiskárna Vyšehrad, s. r. o.
Patrik Thoma - Svět tisku // leden 2009

Historické město Český Krumlov nepatří mezi polygrafické bašty, přesto zde nalezneme tiskárnu, která se svým moderním vybavením může směle rovnat s ostatními polygrafickými provozy nejenom na tuzemském trhu, ale díky své poloze také s tiskárnami v nedalekém Rakousku. Tímto polygrafickým provozem je Tiskárna Vyšehrad.

 


V roce 2006 vybudovala Tiskárna Vyšehrad svůj nový provoz nabízející dostatek prostoru pro případnou další expanzi

 

V této tiskárně si začali uvědomovat, že kvalitních a standardizovaných tisků s vysokou produktivitou práce není možné dosahovat bez moderních řešení s vysokým stupněm automatizace. Proto se také v letních měsících tato českokrumlovská tiskárna vybavila nejenom novým pětibarvovým tiskovým strojem z produkce společnosti Heidelberg, ale také výkonným řezacím centrem, jež napomáhá k významnému zvýšení produktivity tiskárny v oblasti řezání archů. Hned v úvodu je však třeba podotknout, že Tiskárna Vyšehrad k dosažení současného stavu musela urazit dlouhou cestu. Její historie sahá do roku 1995, což znamená, že v letošním roce tiskárna oslaví již 14 let své existence, i když její jednatel Petr Hulec podnikal v oboru polygrafie již před založením tiskárny. Ten totiž již předtím provozoval grafické studio a DTP pracoviště, připravující pro regionální tiskárny celou řadu zakázek. Práce bylo na počátku devadesátých let opravdu hodně, postupem času však docházelo k vývoji zákazníků, kteří v počátcích požadovali především grafické zpracování a přípravu filmových výtažků, posléze však stále častěji požadovali komplexní zpracování zakázek včetně tisku, dokončujícího zpracování a expedice. V tomto ohledu spolupracoval Petr Hulec s řadou tiskáren v regionu, k vybudování vlastního polygrafického provozu s názvem Tiskárna Vyšehrad byl však již jen velmi malý krok. V počátcích tato tiskárna vznikla jako malý polygrafický provoz orientující se zejména na klienty z jihočeského regionu. V té době tiskárna disponovala stroji tuzemské výroby, když v prvních letech existence tiskárny se jednalo především o jedno- a dvoubarvové stroje. I s tímto vybavením bylo možné zákazníkům nabídnout kvalitní polygrafické produkty, nevýhodou však byla poměrně malá produktivita tohoto řešení. Proto se také na začátku tohoto tisíciletí, konkrétně v roce 2001, vedení tiskárny rozhodlo pro investici do čtyřbarvového tiskového stroje Adast, pracujícího v maximálním formátu A2. Díky tomuto stroji došlo nejenom ke zvýšení kvality tisku, ale i k významnému navýšení produktivity tiskárny. Ve stejné době se adekvátním způsobem začala rozrůstat i sekce knihařského a dokončujícího zpracování. Snahou majitelů tiskárny přitom bylo, aby bylo možné knihařské zpracování většiny produkce zvládnout vlastními silami bez využití kooperací, které do zpracování zakázky mohou vnášet další případné problémy. V tomto období tiskárna kooperovala pouze některé typy zakázek, které nebyla schopna zpracovávat vlastními silami. Jednalo se především o zakázky, které využívaly většího formátu, než jaký nabízely tiskové stroje v Tiskárně Vyšehrad. Kooperacemi procházely i zakázky, u nichž byl extrémní požadavek na tiskovou kvalitu, kterou se stávajícím vybavením mohla tiskárna nabídnout pouze v omezeném rozsahu.

Dalším mezníkem v historii Tiskárny Vyšehrad se stal rok 2006, v němž došlo k vybudování nového sídla tiskárny. „V nově přebudovaném objektu, do něhož se tiskárna v roce 2006 přestěhovala, máme odpovídající zázemí nejenom pro obchodně-administrativní chod firmy, ale pochopitelně i pro vlastní tiskové stroje. Budova navíc disponuje velkými skladovými prostory, které bude možné v budoucnosti dále rozdělit, a vybudovat tak v případě potřeby větší tiskový sál a odpovídající prostor pro knihařské a dokončující zpracování,“ míní Petr Hulec.

 


Hlavním výrobním nástrojem se v tiskárně stal v průběhu léta roku 2008 stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-5-P3

 

V těchto letech začala tiskárna připravovat velké množství zakázek nejenom pro regionální zákazníky, ale díky velmi vhodné poloze také pro zákazníky z nedalekého Rakouska, které se poměrně záhy pro tiskárnu stalo významnou částí trhu. Právě tento region totiž má z pohledu představitelů tiskárny velký potenciál, představuje však také region, kde je kladen velký důraz na kvalitní zpracování. Právě kvalita tisku a také opětovně nedostačující tisková produktivita postavila představitele tiskárny před rozhodnutí o modernizaci strojového parku,  tak aby mohla tiskárna vlastními silami připravovat široké spektrum zakázek v nejvyšší a standardizované kvalitě tisku.

„Rozhodovali jsme se mezi několika stroji předních světových výrobců tiskových strojů. Zvažovali jsme přitom nejenom produktivitu tisku, ale pochopitelně i jeho kvalitu a v neposlední řadě také návaznost na workflow řešení. Z provedených tiskových zkoušek, které jsme udělali na všech poptávaných strojích, vyplynulo, že nejvíce našim potřebám odpovídá tiskový stroj Heidelberg Speedmaster pracující ve formátu B2,“ říká Petr Hulec, jednatel Tiskárny Vyšehrad. „Investice do tohoto stroje byla sice vyšší než u ostatních výrobců, za tuto cenu nám však stroj nabídl nejenom vysokou produktivitu a kvalitu tisku, ale v neposlední řadě také vysoký stupeň automatizace, který vedl k významnému zkrácení neproduktivních časů při změně zakázky.“ V letních měsících tak do této českokrumlovské tiskárny putoval nový pětibarvový stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-5-P3 v provedení Drupa 2008. Stroj umožňuje pracovat se širokým spektrem materiálů v rozsahu tloušťek od 0,03 do 0,6 mm, přičemž maximální formát archu je B2. Produkční rychlost je přitom u tohoto stroje 15 000 archů za hodinu.

Jak jsme již uvedli, tiskový stroj je v provedení Drupa 2008, což znamená, že kromě změn a inovací provedených na vlastním tiskovém stroji je zařízení vybaveno i novým řídicím pultem Prinect Press Center, jenž je dále doplněn o měřicí systém Prinect Axis Control, využívající ke kontrole kvality na tiskovém archu spektrálního fotometru. Za zmínku jistě stojí, že snadnější manipulaci při nastavování a případné úpravě parametrů tiskových zakázek napomáhá projekční plocha Wallscreen, jež je součástí nového pultu. Není bez zajímavosti, že právě českokrumlovská Tiskárna Vyšehrad je první tiskárnou v České republice, kde byl řídicí pult s projekční plochou Wallscreen nainstalován. Ke standardizaci tiskové kvality a vyšší produktivitě tisku v Tiskárně Vyšehrad pak napomáhají další prvky, jimiž je stroj v nadstandardní výbavě doplněn. Zde bychom mohli jmenovat například temperaci barevníků a systém sušení archů ve vykladači.

V Tiskárně Vyšehrad je kladen velký důraz na efektivitu zpracování, a proto zde velmi oceňují i možnost začlenění tiskového stroje do komplexního výrobního workflow. „Málo tiskáren si v současné době uvědomuje, že právě integrace tiskových strojů s možností využití zpětného sběru dat může nejenom zefektivnit výrobu, ale zároveň i odhalit nedostatky, které tiskárna ve svém provozu má,“ dodává Petr Hulec. V současné době Tiskárna Vyšehrad využívá vlastního informačního systému, jenž je naprogramován přímo pro potřeby tiskárny, nicméně v budoucnu by se tiskárna ráda poohlédla po řešení nabízející ucelené řízení tiskárny.

Tiskárna disponuje také velmi dobře vybaveným grafickým studiem, takže může zákazníkům nabídnout nejenom tiskové služby, ale pochopitelně i zpracování grafického návrhu tiskoviny. K tomuto účelu je Tiskárna Vyšehrad vybavena standardními grafickými aplikacemi, zakázky je zde přitom možné přijímat v celé řadě formátů. Pro tisk jsou pak připravována data pomocí CtP Python od společnosti Highwater. Toto CtP, jež je začleněno do produkce tiskárny již více než rok, pracuje s technologií fialového laseru a v bohaté výbavě je kromě softwarových nástrojů doplněno například i o čtečku čárových kódů, pomocí nichž je možné velmi rychle a snadno identifikovat jednotlivé pláty v případě potřeby vysvícení nového plátu. Díky instalaci nového tiskového stroje se navíc rozšířilo využití CtP systému. U předchozích strojů v tiskárně totiž nebylo využíváno převzetí informací o vybarvení jednotlivých barevnicových zón pro rychlejší nastavení tiskových strojů a tím i zkrácení přípravných časů a snížení makulatury.

 


Díky instalaci nového tiskového stroje lze nyní využívat všech předností technologie CtP zastoupené zařízením Highwater

 

Tiskárna klade důraz nejenom na modernizaci v oblasti vlastního tisku, ale i dokončujícího zpracování. Dokladem tohoto tvrzení je i skutečnost, že s tiskovým strojem putovalo do tiskárny i výkonné řezací centrum Polar, které kromě jednonožové řezačky Polar 92 XT zahrnuje i zdvihací zařízení a střásací jednotku s váhou. I zde tiskárna vsadila na řešení nabízející díky automatizaci vysokou produktivitu zpracování. Kombinací přídavných zařízení, jako je střásací stůl a váha, je navíc zajištěno, že k řezání je posunut perfektně připravený stoh, z něhož je pomocí vytlačovacího válce odstraněn veškerý vzduch. To napomáhá i u obtížně zpracovatelných materiálů dosahovat větších náložek a tím i produktivity zpracování. Kromě řezání, které je jednou ze základních dokončujících operací v tiskárně, může dnes společnost Vyšehrad nabídnout zpracování i celé řady dalších operací, mezi nimiž bychom například mohli jmenovat snášení, zpracování šité vazby V1 či lepené vazby V2, děrování, perforaci, číslování, výsek atd.

 


Součástí investice v roce 2008 bylo i nové řezací centrum Polar

 

Tiskárna Vyšehrad dnes patří díky investici do nového vybavení z produkce společnosti Heidelberg mezi moderně vybavené polygrafické provozy, které mohou svým zákazníkům nabídnout zpracování širokého spektra merkantilních produktů nejenom v krátkých dodacích lhůtách, ale i ve vysoké tiskové kvalitě. Hlavní náplň této českokrumlovské tiskárny obstarávají merkantilní zakázky, mezi nimiž jsou nejrůznější prospekty, katalogy, časopisy, knihy, publikace, brožury, ale také pohlednice, kalendáře, novoročenky, pozvánky či samolepicí etikety apod. Převážné procento zákazníků tiskárny dnes tvoří především reklamní a tiskové agentury, přičemž nemalé procento zákazníků tvoří rakouské společnosti, zbylou část produkce pak obstarávají zákazníci z celé České republiky. Tiskárna Vyšehrad se tak neorientuje pouze na regionální zákazníky, ale své služby je schopna nabídnout i klientům ze vzdálenějších regionů.

Ani přes velké investice, které v letních měsících roku 2008 Tiskárna Vyšehrad učinila, zde nepřestávají uvažovat o dalších investičních krocích, které by měly vést k dalšímu kapacitnímu posílení tiskárny a také zlepšení nabízených služeb. Z tohoto důvodu se také představitelé tiskárny zaměřují především na oblast knihařského a dokončujícího zpracování, kde má tiskárna díky vysoké produktivitě nového tiskového stroje velmi malou kapacitu, kterou bude zapotřebí postupně zvýšit. V tiskárně uvažují také o nákupu dalšího tiskového stroje, popřípadě investici do nástrojů napomáhajících zvýšení efektivity produkce.


 

Tiskárna Vyšehrad, s. r. o.
Nádražní 230, 381 01 Český Krumlov
Tel.: + 420 380 713 144
Fax: +420 380 716 971 
E-mail: tiskarna@vysehrad.net

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.