Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


DUKASE, s. r. o.
Ivan Doležal - Svět tisku

Historie královéhradecké tiskárny DUKASE se začala psát již v roce 1990 (vlastně už na samém konci roku 1989), kdy se tři mladíci, kteří pracovali v jednom podniku, jenž ovšem neměl s polygrafií nic společného, rozhodli společně začít soukromě podnikat. Založili proto firmu, které dali název složený z počátečních slabik svých příjmení. Třetí společník ale firmu záhy po založení opustil a zbyla po něm jen poslední slabika v jejím názvu.

 


Řezací pracoviště je vybaveno moderní digitalizovanou jednonožovou řezačkou Perfecta

 

Michal Dunda a Filip Kaška začali své podnikatelské představy uvádět do praxe a v pronajatých podkrovních prostorách zahájili výrobu především hotelových tiskovin luxusnějšího typu technologií horké ražby fólií, jako jsou například navštívenky, dopisní papíry, obálky nebo spotřební tiskoviny pro hosty. Od toho už sice byl pouze malý krůček k běžnému akcidenčnímu tisku, ale výhradně horkou ražbou se zabývali až do roku 1994, kdy si teprve pořídili první tiskové stroje – ofsetový Romayor a příklopový knihtiskový Grafopress, které doplnilo ještě vybavení DTP studia a řezačka Maxima, a začali se věnovat skutečnému tisku reklamních a merkantilních produktů.

Už v následujícím roce se firma přestěhovala do nových pronajatých prostor v areálu společnosti FOMEI poskytujících dostatek místa pro instalaci dvoubarvového archového ofsetového stroje Adast Dominant 525 ve formátu B3, jenž dále rozšířil její technologické vybavení a na kterém byla zahájena výroba i náročnějších plnobarevných tiskovin. Díky tomu začala produkce rychle nabývat na objemu i náročnosti. Okruh jejích zákazníků díky dosahované kvalitě tiskových produktů, komplexnosti a spolehlivosti poskytovaných služeb se postupně utěšeně dále rozrůstal jak z objemového, tak i územního hlediska. Zpočátku totiž měla tiskárna DUKASE klienty hlavně z Hradce Králové a okolí, ale postupně je získávala také v dalších regionech naší republiky, zejména v Praze. V současnosti tiskne pro zákazníky z celé republiky, ale třeba i ze Slovenska nebo Lucemburska.

Tento nárůst objemu výroby a rozšiřování zákaznického portfolia vedly k potřebě zřízení obchodního zastoupení firmy DUKASE v Praze. Čtyři pracovníci této dislokované zakázkové kanceláře se nyní snaží poskytovat klientům komplexní servis takovým způsobem, aby nepocítili, že vlastní výroba probíhá v Hradci Králové, což umožňuje jak elektronické zasílání dat tiskových podkladů prostřednictvím internetu, tak i rychlý firemní dopravní servis hotových zakázek při expedici.

V roce 2002 tiskárna DUKASE opět změnila adresu a přestěhovala se do větších pronajatých prostor v přízemí obchodního objektu na třídě Edvarda Beneše uprostřed jednoho z královéhradeckých sídlišť. Na tomto novém působišti byl instalován už čtyřbarvový Adast Dominant 746 ve formátu A2, který umožnil další zvýšení kapacity, urychlení výroby a zvýšení kvality vyráběných tiskovin. Ovšem jejich objem postupně dále narůstal, takže i tento stroj poměrně brzy přestal postačovat potřebám tiskárny zejména z hlediska nižšího stupně automatizace a z toho vyplývajících dlouhých časů na přestavbu při změnách zakázek, ale také nižší finální kvality tisku. Proto jej v roce 2005 nahradil opět čtyřbarvový archový ofsetový stroj Polly Prestige 474 z produkce společnosti Grafitec z Dobrušky vybavený vyšším stupněm automatizace. Současně byla v tiskárně zmodernizována předtisková příprava, respektive způsob zhotovování tiskových desek. Analogový způsob osvitu z filmů byl nahrazen CtP zařízením Highwater pro digitální osvit fotopolymerních desek fialovým laserem. Průběžně firma investovala také do modernizace a rozšiřování vybavení pracoviště na dokončující zpracování tiskovin, které nyní disponuje mimo jiné moderní jednonožovou řezačkou Perfecta kompatibilní s CIP4, linkou c.p.bourg na výrobu drátem šitých vazeb V1 a V3 vybavenou dvouvěžovým vertikálním snášecím zařízením s 20 stanicemi, skládacím strojem Stahl se čtyřmi kapsami, dvěma nožovými křížovými lomy a další kapsou za prvním křížovým lomem, laminovacím strojem Foliant, strojem na balení do smrštitelné fólie a řadou zařízení na další běžné knihařské operace.

 


Nová „vlajková loď“ tiskárny DUKASE – vysoce moderní archový ofsetový stroj KBA Rapida 75, který měl oficiální celosvětovou premiéru na mezinárodním veletrhu Drupa 2008

 

Oba majitelé vždy velmi dbali o co možná nejoptimálnější vybavení jejich firmy moderními technologiemi. Od této zásady neustoupili ani v loňském roce, kdy se rozhodli investovat do pořízení nového tiskového stroje, který by vyšším stupněm automatizace více odpovídal potřebám tiskárny z hlediska její převažující výrobní náplně. „Situace na trhu se vyvíjela velice rychle a bylo nám jasné, že bez tiskového stroje umožňujícího podstatné zkrácení časů na přípravu při změnách zakázek a snížení množství makulatury a současně zaručujícího vysokou finální kvalitu tisku, bychom postupně rychle začali ztrácet konkurenceschopnost jak z hlediska cenového, tak i kvalitativního. Proto jsme se začali ohlížet po tiskovém stroji, který by splňoval naše představy a byl schopen vyhovovat našim potřebám,“ říká jeden ze spolumajitelů Filip Kaška. Výběr tiskového stroje prováděli velice pečlivě nejenom na základě písemných nabídek dodavatelů, ale vlastnosti, funkčnost a spolehlivost jednotlivých modelů, které připadaly v úvahu, si ověřovali a porovnávali také přímo v provozu v tiskárnách, které je už vlastnily. Jedním z parametrů, které při tomto výběru také hrály svoji roli, byly rozměry stroje, protože současné prostory, ve kterých tiskárna DUKASE nyní sídlí, už opět limitují její provozní možnosti, takže musí hodně šetřit místem. Nakonec se rozhodli pro zcela nový model archového ofsetového stroje KBA Rapida 75 ve třídě B2 s formátem zvětšeným na 520 x 750 mm, který je rychlý, snadno ovladatelný a dosahuje velmi dobrých výsledků tisku. Tento tiskový stroj vyráběný ve společnosti KBA-Grafitec v Dobrušce byl v tiskárně DUKASE instalován ve čtyřbarvové konfiguraci. Jeho maximální produkční rychlost dosahuje 15 000 archů/hod. a z hlediska tloušťky potiskovaného materiálu je flexibilnější než modely Rapida 74 a Performa 74, ze kterých jeho konstrukce vychází. Je možné na něm potiskovat archy v tloušťkách od 0,04 mm až do 0,6 mm, což je rozsah, který pokrývá prakticky celou šíři možných nejobvyklejších požadavků na tisk komerční polygrafické produkce. Jeho vysoká technická úroveň je dána mimo jiné také tím, že při konstrukci tohoto stroje byly v modifikované podobě využity patentované konstrukční prvky z tiskových strojů Rapida ve vyšších formátových třídách, jako jsou například chytačové systémy apod.

„Za hlavní přednost našeho nového tiskového stroje Rapida 75 považujeme skutečnost, že na jeho přestavení při změně zakázky potřebujeme ve srovnání s archovým ofsetovým strojem Polly 474, který nahradil, jen polovinu času. Má ale také celou řadu dalších výhod. Za všechny bych mohl uvést například vybavení nakladače i vykladače nosnými deskami, takže nakládání je možné provádět přímo z palet a odpadá časově náročné překládání stohů, dále pneumatickou boční náložku eliminující problémy se soutiskem při dalším průjezdu archů strojem, upravenou geometrii uložení tiskových válců, což ulehčuje průchod tiskových archů strojem, protože od první až po poslední tiskovou jednotku jsou vedeny téměř přímočaře. Dalšími výhodami jsou také axiální, radiální i diagonální seřizování soutisku vykřížením předávacích bubnů tak, že tuto úpravu je možné provádět na dotykovém displeji vykladače i v průběhu tisku, poloautomatický systém výměny tiskových desek nebo systémy mytí barevníkových, ofsetových a protitlakových válců pomocí mycí tkaniny. Tento tiskový stroj zkrátka nejvíce odpovídal našim potřebám jak z hlediska využití, tak i z hlediska optimálního poměru mezi jeho cenou a kvalitou, a s jeho uplatněním ve výrobě jsme velmi spokojeni,“ říká druhý ze spolumajitelů tiskárny DUKASE Michal Dunda.

 


Linka c.p.bourg na zpracování drátem šitých vazeb V1 a V3

 

DUKASE, s. r. o., je tiskárnou střední velikosti. V současné době má 17 zaměstnanců a široký sortimentní záběr od navštívenek a jednobarevných letáků až po náročné plnobarevné katalogy s knižní vazbou, fotografické publikace nebo umělecké publikace pro muzea a galerie kvalitativně náročné nejenom po stránce tisku, ale i dokončujícího knihařského zpracování. Provoz tiskárny je dvousměnný, což jí zajišťuje dostatečnou flexibilitu a možnost rychlé reakce na požadavky zákazníků. Přibližně třetinový podíl její produkce stále ještě tvoří výroba firemní konfekce pro hotely, další podstatnou částí jsou potom tiskové produkty pro reklamní agentury a poslední třetinou je klasický akcidenční tisk pro koncové klienty. Jedná se o stabilní zakázkovou náplň, která se díky dosahované kvalitě a spolehlivosti nabízených služeb průběžně ještě dále rozrůstá. To majitele tiskárny samozřejmě těší, ale zároveň je to nutí odpovědně se zabývat budoucností jejich podniku. „Současná adresa, na které naše tiskárna sídlí, je už třetí,“ říká Filip Kaška. „Vždycky, když jsme se přestěhovali, jsme doufali, že už se jedná o stěhování poslední. Teď jsme museli tento názor trochu poopravit a říkáme, že v současné době sídlíme na předposlední adrese, protože prostory, které zde máme k dispozici, nám stále více přestávají postačovat. Musíme se velice uskrovňovat, což má samozřejmě negativní vliv především na pracovní komfort zaměstnanců, jelikož na tiskové produkci se nedostatek místa samozřejmě projevovat nesmí. Vzniklou situaci jsme tedy museli řešit a rozhodli jsme se investovat do vybudování vlastního firemního objektu. V současnosti už máme zakoupený pozemek a chystáme se zahájit přípravu projektové dokumentace stavby výrobní haly, která by měla prostorové potřeby naší firmy vyřešit na dlouhou dobu dopředu. Vybudovat bychom ji chtěli co nejdříve, ovšem stavba bude samozřejmě záviset na dostatku finančních prostředků. Nová hala by nám měla poskytnout dostatek výrobních prostor a díky své dislokaci blízko výpadovek na Náchod, Prahu a Pardubice bude velice snadno dostupná jak pro náš klientský dopravní servis, tak i pro naše dodavatele a zákazníky.“

Stavba nového sídla firmy bude největší, ale ne jedinou novou investicí. Michal Dunda k tomu uvádí: „Pečlivě sledujeme vývoj trhu v oblastech, které se nás bezprostředně dotýkají, tedy zejména v oblasti digitálního tisku. Tiskové stroje využívající digitální technologie jsou v současnosti schopny efektivně, rychle a v odpovídající kvalitě vyrábět i zakázky, jejichž výroba ofsetovou technologií je náročnější, pomalejší a ekonomicky méně výhodná, nebo dokonce prodělečná. To je skutečnost, na kterou musíme reagovat, a proto jsme začali uvažovat o pořízení digitálního tiskového stroje jako doplňkové technologie k našemu ofsetu, na kterém bychom mohli s vyšší efektivitou vyrábět právě tyto typy zakázek. Je nám jasné, že každá tiskárna, pokud si chce udržet své postavení na trhu a být úspěšná, se musí přizpůsobit novým trendům, takže ani my nemůžeme zůstat stát stranou. K výběru digitální tiskárny chceme přistoupit se stejnou pečlivostí a zodpovědností, s jakou jsme se rozhodovali pro náš nový archový ofsetový stroj.“

„Ale podle aktuálních potřeb samozřejmě budeme také pokračovat ve standardní obměně a modernizaci strojů a zařízení našeho současného technologického vybavení,“ dodává Filip Kaška.

 

DUKASE, s. r. o.
Adresa:
tř. E. Beneše 1530, 500 12 Hradec Králové 12
Tel.: +420 495 260 233
Fax: +420 495 273 918
E-mail: info@dukase.cz
http://www.dukase.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.