Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Liberecký kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Liberecký kraj je co do územní velikosti po Praze druhým nejmenším regionem v České republice. S plochou 3 163 km2 zabírá přibližně 4 % jejího území. V kraji trvale žije okolo 430 tisíc obyvatel. Podíl Libereckého kraje na polygrafické produkci v Česku v minulých letech kolísal okolo jednoho procenta, a řadil se tak k těm nejmenším (viz graf). Nižší podíl vykázal už jenom Karlovarský kraj s podílem 0,3 až 0,4 %.

V seriálu článků o polygrafii v jednotlivých krajích České republiky čerpáme údaje ze statistického šetření organizovaného pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přestože databáze subjektů se pravidelně aktualizuje, podíly na polygrafické produkci nebyly za rok 2007 zatím dopočítány. V textu a grafu proto vycházíme z údajů za roky 2004 až 2006. Aktualizovaná databáze Českého statistického úřadu vykázala k 31. prosinci 2007 v Česku celkem 12 533 subjektů, které mají ve svém předmětu podnikání zapsán některý z oborů odvětví polygrafie. V Libereckém kraji je takových subjektů 411, což představuje 3,3 % z celorepublikového počtu podnikatelů v polygrafii.

 


Podíl Libereckého kraje na polygrafické produkci ČR

 

Kraj se čtyřmi okresy

Území Libereckého kraje zahrnuje čtyři okresy: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Počty polygrafických subjektů v jednotlivých okresech jsou uvedeny v tabulce. V porovnání s ostatními kraji ČR je Liberecko co do počtu podnikajících subjektů průměrným regionem. Největší počet subjektů je zpravidla zaregistrován v okrese, jenž zahrnuje také krajské město. Nejinak je tomu i v Libereckém kraji, v němž samotný okres Liberec zaujímá se 197 podnikateli téměř poloviční podíl (47,9 %) na počtu subjektů v regionu.

Podobně jako ve všech ostatních českých regionech i v Libereckém kraji mají v organizační struktuře převahu fyzické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona. V libereckém regionu jich lze napočítat 381, tj. 92,7 % z celkového počtu 411 subjektů. Samostatně podnikající fyzické osoby však často kumulují ve své činnosti více oborů, statistika tudíž nemusí vždy věrně zobrazovat realitu. Společností s ručením omezeným je v kraji 27. Knihvazačstvím se zabývá jedno družstvo a v oboru působí také jedna akciová společnost. V celkovém počtu subjektů figuruje rovněž jeden zapomenutý státní podnik v likvidaci.

Podrobnější členění podnikatelských aktivit lze získat rozborem podnikatelských subjektů podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Celou skupinu OKEČ 22.2 – tisk a činnosti související s tiskem, má v Libereckém kraji zapsánu jako obor podnikání 113 subjektů. Dvacet podnikajících subjektů se zabývá tiskem ostatním, jinde neuvedeným (OKEČ 22.22). Vázání knih, tj. OKEČ 22.23, si vybralo jako hlavní činnost dvanáct podnikatelů. Jedenáct dalších podnikajících subjektů se zabývá přípravou tisku (OKEČ 22.24) také jako svou prioritní činností. Skupinu OKEČ 22.25, která zahrnuje ostatní činnosti související s tiskem, si vybralo jako svůj podnikatelský obor 255 subjektů. Skupina OKEČ 22.2 zahrnuje ještě obor OKEČ 22.21 – tisk novin, který se však v Libereckém kraji ve výčtu podnikatelských oborů nevyskytuje, což ovšem nemusí znamenat, že jej také nikdo nevykonává. Tisk regionálních novin je zpravidla zajišťován jako součást ostatních polygrafických činností.

Až na výjimky je v seznamu 411 subjektů podnikajících v Libereckém kraji jenom velmi málo firem, které mají na nadregionálním trhu určitou váhu. Jako samostatné osoby podniká 362 subjektů, z toho 210 údaj o počtu zaměstnanců vůbec neuvádí a 152 přiznává, že pracuje bez zaměstnanců. Ve skupině s jedním až pěti pracovníky je zařazeno 27 firem, od šesti do devíti zaměstnanců vykazuje sedm organizací a stejný počet podniků udává personální stav 10–19 osob. Analýzou podnikajících subjektů podle počtu zaměstnávaných osob lze dále zjistit, že s 20 až 24 pracovníky fungují na Liberecku čtyři firmy, do velikostní skupiny 25–49 osob lze zařadit tři organizace a jednu společnost (Unipress v Turnově) je možné zatřídit do kategorie s 50 až 99 zaměstnanci.


 

Počty podnikajících subjektů

 

Okres Počet
Česká Lípa  77
Jablonec nad Nisou 61
Liberec 197
Semily 76
Celkem 411

 

Oficiální webová stránka Libereckého kraje, jako jedna z mála internetových prezentací krajských úřadů, uvádí komerční odkazy na firmy z odvětví polygrafie. V části seznamu věnované ofsetu a knihtisku zde nalezneme 59 firem, zatímco sítotisk a tampónový tisk nabízí 29 subjektů. V oblasti digitálního tisku a dalších tiskových technik působí 16 podnikatelů a stejný počet firem nabízí knihařské a vazačské práce. Sazbě, DTP a grafickým návrhům se věnuje 33 subjektů, černobílé kopírování nabízí 11 firem, zatímco zhotovování barevných kopií provádí dvanáct organizací. Deset subjektů se věnuje dodávkám strojů, zařízení a materiálů pro polygrafii. Přestože se některé firmy samozřejmě vyskytují v několika seznamech, můžeme konstatovat, že obyvatelé Libereckého kraje mají k nabídce polygrafických služeb docela dobrý přístup. Jenom některé z uváděných firem však přesahují svým významem hranici regionu.

 

Turnov

Ve výčtu významných polygrafických společností z Libereckého kraje je nutné začít městem Turnovem, v němž sídlí Unipress, který je největší tiskárnou v regionu. Historie tiskárny Unipress sahá až do poloviny 19. století. Nejnovější etapa v rozvoji tiskárny byla zahájena privatizací v roce 1993. Během patnácti let došlo ve firmě ke kompletní modernizaci strojů a technologií. Od srpna roku 2006 tiskne Unipress na stroji Heidelberg Speedmaster CD-74-5+L-C. Projekt na zakoupení stroje byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost Unipress si jako jedna z prvních tiskáren v ČR pořídila také tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM 102-8. Kromě strojů Heidelberg využívá rovněž Planetu pro tisk 1/1 ve formátu B1. Tiskové desky se připravují na CtP Luxel 9600. Tři knihtiskové stroje Heidelberg pro formát 89 x 64 cm se v tiskárně používají k ražbě, slepotisku, výseku, bigování a číslování. Unipress je známý na trhu i nabídkou sortimentu z kategorie lehké kartonáže.

Společnost Unipress se neomezuje pouze na ofsetový tisk. Jako jedna z prvních v Česku si již v roce 2004 pořídila digitální tiskový stroj HP Indigo press 3050. Unipress je komplexně vybaven také v dokončujícím a knihařském zpracování. Vazbu V1 zpracovává na lince od firmy Müller Martini. Od letošního dubna využívá ke zpracování vazby V2 novou linku Wohlenberg Quickbinder. Na přelomu roku si tiskárna koupila novou technologii na výrobu spirálové vazby. Unipress zaměstnává asi 75 pracovníků. Tiskne pro velké klienty. Jejich prostřednictvím nebo i přímo vyváží asi 80 % produkce do zahraničí. Ing. Antonín Svoboda, ředitel a spolumajitel společnosti Unipress, hodnotí polygrafii na Liberecku takto: „V našem kraji je dost menších tiskáren, které pokrývají poptávku firem a jednotlivců z regionu. Kdo chce expandovat, musí tisknout pro klienty v Praze a na vývoz.“

 


Ofsetový tiskový stroj instalovaný v tiskárně Polygraf Turnov

 

Další turnovská tiskárna Polygraf sídlí od roku 2005 v moderním objektu v Modřišicích na okraji Turnova. Středně velká tiskárna je vybavena moderními tiskovými stroji, jimž od loňského roku vévodí osmibarvový stroj KBA ve formátu B2. Rapida 74-8 s obracecím zařízením 4 + 4 byla nainstalována v plné výbavě s mnoha nadstandardními prvky. Pro méně náročné zakázky slouží firmě Polygraf tiskový stroj Polly 466. Přípravu desek si tiskárna zajišťuje na CtP Luxel V-9600 od společnosti FujiFilm. Produktový profil Polygrafu zahrnuje skutečně velmi širokou škálu merkantilní produkce. K jejímu dokončujícímu zpracování je firma dobře vybavena. Vazbu V1 zpracovává na lince Heidelberg ST 300, pro vazbu V2 má k dispozici lepičku Bourg BB3002. Turnovská společnost Polygraf je v post-pressu vybavena také řadou dalších strojů a technologií světových značek GUK, MBO a dalších.

 

Liberec

Liberecká ofsetová tiskárna Geoprint je příkladem standardní polygrafické firmy, která zpracovává merkantilní zakázky. Je vybavena tiskovými stroji Polly Prestige 474, Adast Dominant 715, Heidelberg Quickmaster a Zetaconte 702. V polovině května se v Geoprintu instalovalo CtP Agfa Accento, které nahradilo CtP Presstek Dimension 400, jež měla tiskárna jako jedna z prvních v ČR. Geoprint tiskne merkantilní zakázky pro klienty v Praze, Liberci a okolí. „Polygrafie na Liberecku je poznamenána převisem kapacit, ostatně jako v celé republice,“ charakterizuje situaci v regionu i v Česku pan Josef Bílek, prokurista Geoprint, s. r. o.

Největší ofsetovou tiskárnou v Liberci a jednou z největších v Libereckém kraji je firma Ruch. Byla založena v roce 1991. V současné době tiskne na strojích Heidelberg Speedmaster SM 74-4-P-H/CP 2000, Adast 757 a Adast Dominant 524. Výbava v tisku i technologiích pro výrobu vazeb V1, V2 a V3 jí umožňuje uplatnit na regionálním i celostátním trhu kompletní nabídku merkantilních tiskovin.

Tiskárna Irbis pana Jiřího Uhlíře tiskne na strojích Polly Performer 566 a 466. Osvit tiskových desek provádí na CtP Fuji Luxel 9000. Nabízí také sítotisk a tampónový tisk. „Polygrafie na Liberecku není ničím výjimečná, odpovídá velikosti regionu,“ konstatuje pan Jiří Uhlíř. K tradičním libereckým tiskárnám patří od roku 1990 rodinná firma Ofset Valeš. Tiskárna pana Jindřicha Valeše tiskne na stroji Heidelberg GTO ve formátu B3 obchodní i společenský merkantil. Dobré reference má od regionálních zákazníků i od klientů ze vzdálenějších míst v ČR a Německu.

Nejen na digitální tisk se zaměřuje společnost ReproArt v Liberci, která je vlastnicky propojena s turnovským Unipressem. Digitální tisk zajišťuje na zařízeních Canon CCL 1150, CLC 5000 a Konica Minolta CF 5001. ReproArt každý měsíc digitálně potiskne asi pět milionů stránek A4. V ofsetovém tisku má ve formátu B3 k dispozici stroj Heidelberg Speedmaster SM 52-4. Osvit desek provádí na CtP Heidelberg Prosetter 74.

 


Celkový pohled na digitální tiskový stroj HP Indigo press 3050

 

Závěr

Ze seznamu zajímavých polygrafických firem z Libereckého kraje jsme samozřejmě nemohli s ohledem na formát článku přinést vyčerpávající výčet. Region se v rámci polygrafie v České republice řadí na nižší příčky pomyslného řebříčku. Největší firmy jsou ovšem vybaveny moderními technologiemi. Kromě regionální poptávky mají klienty v Praze a často i v zahraničí. Liberecko může těžit i z výhodné polohy na rozhraní Česka, Německa a Polska. Dopravní obslužnost není limitujícím faktorem. Potenciál Libereckého kraje není z pohledu polygrafie ještě zdaleka vyčerpán.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Královéhradecký kraj (29. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Moravskoslezský kraj (19. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Pardubický kraj (9. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Kraj Vysočina (15. 6. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.