Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Model Obaly CZ, a. s., závod Hostinné
Ivan Doležal - Svět tisku

Skupina Model Holding AG se sídlem ve švýcarském Weinfeldenu vlastní v současné době v České republice čtyři výrobní závody zabývající se výrobou obalů z hladkých a vlnitých lepenek. Jeden z těchto výrobních závodů sídlí v podkrkonošském městečku Hostinném a objemem své produkce se řadí mezi přední tuzemské výrobce obalů z potištěných skládačkových lepenek.

Historie výroby obalů v Hostinném se začala psát už v roce 1887, kdy zde Karel Miška začal vyrábět ručně lepené sáčky pro potřeby místních obchodníků. Svoji firmu postupně rozšiřoval a nabídku doplnil také o potisk těchto sáčků kamenotiskem. V roce 1890 byl podnik zapsán do obchodního rejstříku a počátkem dvacátého století v něm byl instalován první ofsetový stroj. V té době už firma vyráběla nejenom potištěné sáčky, ale začala také s výrobou různých krabiček z lepenky, kterou postupně rozvíjela. V roce 1938 byl obalový výrobní závod v Hostinném zkonfiskován okupanty a o deset let později znárodněn a pod názvem Krpa, závod 02 začleněn do Krkonošských papíren, jejichž součástí zůstal až do počátku devadesátých let minulého století, kdy byl transformován do akciové společnosti. Polovinu akcií tehdy odkoupila společnost Cofinec S. A., která výrobní závod přejmenovala na Krpaco, a. s. – Krkonošská obalová společnost, a. s. Pod tímto názvem podnik působil až do roku 1998, kdy se společnost Cofinec stala jeho stoprocentním vlastníkem a přejmenovala jej na Cofinec Bohemia, a. s. V té době byl již podnik součástí nadnárodní skupiny s celou řadou výrobních závodů nejenom v České republice, ale také v zahraničí, například v Polsku nebo v Maďarsku. Společnost Cofinec se ale specializovala především na výrobu flexibilních obalů, ke které byla výroba obalů ze skládačkových lepenek pouze jakýmsi „přívažkem“, což se samozřejmě projevovalo také na přístupu k ní. Nekoncepčnost a nízký podíl investic do výroby vedly k postupnému snižování produktivity a s tím souvisejícím horším ekonomickým výsledkům. Tento propad se podařilo zastavit až v roce 2003, kdy výrobní závod v Hostinném odkoupila zmíněná švýcarská společnost Model Holding a stal se tak součástí skupiny Model Group. Touto akvizicí se skupina Model Group stala největším výrobcem obalů ze skládačkových lepenek v České republice, schopným na trhu nabízet téměř kompletní portfolio těchto obalových produktů.

Novému vlastníkovi se podařilo výrobní závod, který stále disponoval velmi kvalitním portfoliem zákazníků, jako byly například společnosti Nestlé, Opavia a další, velmi rychle zkonsolidovat. Bylo především třeba provést restrukturalizaci podniku a zvolit vhodnou strategii, a v neposlední řadě se také zbavit některých zakázek, které byly vyráběny nerentabilně, nebo dokonce se ztrátou. To se podařilo uskutečnit velice brzy, takže už v roce 2004 se závod v Hostinném dostal z červených čísel hospodářského výsledku zpátky do čísel černých. Bylo ale také jasné, že nezbytným krokem k tomu, aby závod dosahoval stále lepších výkonů a výsledků i nadále, musí být provedena výrazná modernizace jeho technologického vybavení. Tato modernizace byla proto zahájena také prakticky okamžitě. Z původních tiskových strojů zůstal jen jediný, sedmibarvový Heidelberg Speedmaster CD 102 s lakovací jednotkou, který prošel generální opravou, a další tři tiskové stroje nahradila už v roce 2004 nová šestibarvová KBA Rapida 105, také vybavená lakovací jednotkou s možností použití disperzních laků. Nejnovějším přírůstkem parku tiskových strojů se stala v závěru loňského roku další Rapida 105 nové generace s produkční rychlostí až 18 000 archů/hod. Tento šestibarvový archový ofsetový stroj je vybaven non-stop nakladačem, dvěma lakovacími věžemi se systémem komorových raklí, dvěma věžemi pro mezisušení a prodlouženým vykladačem. Umožňuje lakování jak disperzním, tak i bariérovým nebo blistrovým lakem, případně i UV lakem. Potiskovat může materiály od plošné hmotnosti 60 g/m² až do tloušťky 1,2 mm.

 


Nejnovějším přírůstkem technologického vybavení závodu v Hostinném je archový ofsetový stroj KBA Rapida 105-6+L+T+T+LALV

 

Podobným způsobem byla provedena také modernizace strojového vybavení sekce výseku. Starší výsekové stroje Wupa 4.3., které prošly generální opravou, a Bobst SP 102-CE II Matic doplnil v roce 2005 nový výsekový automat Bobst SPanthera 106 LE, umožňující zpracovávat materiály v rozsahu plošných hmotností od 70 do 1 000 g/m² v tloušťce do 2 mm produkční rychlostí až 9 000 archů/hod. Ke změnám došlo také v sekci skládacích/lepicích strojů, kde výrobní závod v Hostinném v současnosti disponuje linkami Jagenberg Matic Diana 115 a Diana 105 a skládacími/lepicími stroji Bobst Domino 85 a Bobst Baby 20. V současnosti byl v závodě instalován další nový skládací/lepicí stroj, který zvýšil počet těchto zařízení na pět a rozšířil výrobní kapacitu. Díky tomuto vybavení zde může být realizováno lepení obalů v max. produktivitě 650 m/min.

Do dalšího technologického vybavení závodu Model Obaly v Hostinném potom patří vylepovací stroje z produkce německé společnosti Heiber + Schröder. Jedná se o zařízení WPS 1100 a WP 800 umožňující vlepování transparentních fólií do vyseknutých okének, například při výrobě krabic na hygienické papírové kapesníčky nebo utěrky. Dalším poměrně unikátním zařízením je pilkovací lis LEN 25 C, na kterém jsou vyráběny kovové odtrhávací lišty používané na krabicích na potravinové fólie. Souběžně s instalacemi nových strojů a zařízení došlo v závodě Model Obaly v Hostinném také k přemístění stávající techniky ve výrobních halách takovým způsobem, aby bylo možné optimalizovat průběh výrobního workflow a na minimum redukovat převážení rozpracovaných produktů od stroje ke stroji. Všechny tiskové stroje jsou v současnosti umístěny v jedné výrobní hale a stroje na realizaci kartonážní výroby v další navazující hale. Zakázka tedy nyní plynule putuje z centrálního skladu k tiskovým strojům, odtud do kartonážní sekce, kde její zpracování pokračuje, a následně po uložení na palety nebo zabalení opět zpátky do centrálního skladu, odkud je expedována přímo k zákazníkovi.

Podobným způsobem jako v sekcích tisku a dokončující kartonážní výroby došlo k modernizaci také v oblasti předtiskové přípravy a vlastního DTP studia. V roce 2004 bylo uvedeno do provozu CtP zařízení Agfa Xcalibur 45LE a zároveň byla posíleno i grafické zpracování pořízením softwarové aplikace pro archovou montáž Plato. Výrobu přesných maket při tvorbě návrhů nových obalů ze skládačkových lepenek umožňuje nový řezací plotr Kongsberg XL20.

 


Výrobní závod Model Obaly v Hostinném

 

V roce 2005 byla provedena také významná modernizace informační sítě podniku zakoupením nových počítačů serverů a další výpočetní techniky, a zcela nedávno byla provedena implementace informačního systému SAP, jehož posláním je zajistit komplexní propojení všech výrobních závodů a prodejních míst skupiny Model Group v tuzemsku i v zahraničí, počínaje Chorvatskem a konče Francií. Tento informační systém byl ale implementován nejenom z tohoto uvedeného důvodu, ale také proto, že se množily požadavky zákazníků firmy, zejména nadnárodních společností, na umožnění vzájemné komunikace s jejich informačními systémy, týkající se především objednávek, nahlížení do skladu a kalkulací, kontraktačních náhledů a další podobné problematiky.

Po začlenění závodu do skupiny Model Group došlo k určitému rozdělení sortimentu vyráběného jednotlivými členskými podniky. Výrobní závod Model Obaly v Hostinném se v rámci tohoto rozdělení v současnosti orientuje především na výrobu okénkových skládačkových obalů a obalů určených pro přímý styk s potravinami, tedy takových, do kterých je baleno rychloobrátkové zboží potravinářského charakteru, jako jsou například sýry, cukrovinky, čaje, nebo různé potravinové doplňky. Na tyto obaly získal závod v Hostinném jako první výrobce obalů ze skládačkových lepenek v České republice certifikát BRC/IoP. Tento certifikát deklaruje, že tyto obalové produkty je možné používat v přímém styku s potravinami. Systém BRC/IoP byl vytvořen jako standard výroby obalů podle nejpřísnějších hygienických norem. To pochopitelně vyžaduje dodržování velmi striktních bezpečnostních pravidel týkajících se hygieny v celém průběhu výroby, což se týká nejenom obsluhy jednotlivých strojů, ale všech osob, které se do výrobních prostor dostanou, tedy také administrativních pracovníků, členů vedení závodu, ale i případných návštěv a exkurzí. Další významnou část produkce výrobního závodu v Hostinném potom tvoří výroba obalů na hygienické papírové kapesníčky a další výrobky společností jako je SCA, Procter & Gamble nebo Hartmann Rico, které jsou zde vyráběny takřka pro celou západní Evropu. Přibližně 31 % celkové produkce závodu je totiž exportováno do Německa a dalších evropských zemí.

Nezanedbatelnou výhodou členství závodu Model Obaly v Hostinném ve skupině Model Group je mimo rozdělení většinového zaměření výroby a kompetencí na trhu také šetření nákladů, například na dopravu, a možnost zastupitelnosti a vzájemné výpomoci mezi členskými podniky v nárazových obdobích, což přispívá k dodržování termínů dodávek, kvality produktů a vysoké úrovně komplexních služeb poskytovaných zákazníkům.

 


Výsekový automat Bobst SPanthera 106 LE patří při výrobě obalů ze skládačkových lepenek k nejproduktivnějším zařízením

 

Model Obaly v Hostinném v současnosti patří mezi nejlepší výrobní závody v rámci skupiny Model Group. Jeho celková roční produkce nyní dosahuje více než 7 000 tun obalů vyrobených ze skládačkových lepenek a hlavním cílem, kterého by závod chtěl dosáhnout nejpozději v průběhu následujících 2–3 let, je zvýšit objem této produkce na 10 000 tun. K dosažení tohoto cíle by mu mělo pomoci především další zefektivnění výrobního procesu, ale mimo to rovněž i další navýšení výrobních kapacit investicemi do nového tiskového stroje a zařízení na provádění následných operací dokončujícího zpracování, tedy výsek, lepení, vylepování a případně i vylamování. Toto zvyšování úrovně technologického vybavení a rozšiřování kapacity by mělo také umožnit ještě rychlejší reakce na potřeby a požadavky zákazníků při dodržování krátkých výrobních lhůt, vysoké kvality produkce a garantování bezpečnosti obalů ze skládačkových lepenek určených pro přímý styk s potravinami. Uspokojení z dosavadních velmi dobrých výsledků je jedna věc, ale v Hostinném si váží každého zákazníka a drží se zásady, že když je práce hodně a daří se, musejí být ještě slušnější, ochotnější a flexibilnější, než když je práce málo. Jen tak je totiž možné si udržovat a ještě dále vylepšovat renomé firmy a dobrou pozici na trhu.

 

Model Obaly CZ, a. s., závod Hostinné
Ignáta Hermanna 363, 543 71 Hostinné
Tel.: +420 499 500 111
Fax: +420 499 500 274
E-mail: info.mch@model.cz
http://www.modelgroup.com

Technologické vybavení:
Tiskové stroje
KBA Rapida 105 – šestibarvový archový ofsetový stroj se dvěma lakovacími jednotkami
KBA Rapida 105 – šestibarvový archový ofsetový stroj s lakovací jednotkou
Heidelberg Speedmaster CD 102 – sedmibarvový archový ofsetový stroj s lakovací jednotkou

Výsekové stroje
Bobst SPanthera 106 LE
Bobst SP 102-CE II Matic
Wupa 4.3.

Skládací/lepicí stroje
Heidelberg Diana Pro 114
Jagenberg Matic Diana 115
Jagenberg Diana 105
Bobst Domino 85
Bobst Baby 20

Vlepovací stroje
Heiber + Schröder WP 800
Heiber + Schröder WPS 1100

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Lepička skládaček Diana 114 Pro v Modelu (24. 4. 2008 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.