Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Ivan Doležal - PR - Svět tisku

Polygrafický podnik s tímto jménem se může chlubit velmi dlouhou tradicí. Ta se totiž odvíjí od firmy s názvem Grafický ústav Otto & Růžička, založené v Pardubicích už v listopadu roku 1897, ze které se Východočeská tiskárna postupem času vyvinula. Koncem loňského roku tedy dovršila 110 let své nepřetržité existence a nepochybně tedy patří mezi několik málo nejstarších tuzemských kontinuálně fungujících tiskáren.


Více než sto let sídlil tento polygrafický podnik prakticky v samém centru města Pardubic. Už krátce po svém vzniku díky dosahované vysoké kvalitě tisku, ale zejména díky předvídavému a technicky pokrokovému uvažování svých zakladatelů, dokázal rozšířit pole své působnosti daleko za hranice svého domovského regionu. Tak například už v roce 1910 byl v této tiskárně jako vůbec v první v tehdejším Rakousku–Uhersku instalován ofsetový stroj značky MAN s ručním nakládáním, a v období první republiky se firma dokázala prosadit i v tehdejším tvrdém konkurenčním prostředí, kdy díky rozsáhlému technologickému vybavení mohla mimo jiné tisknout také bankovky a další ceniny včetně akcií. Po roce 1948 prošla tiskárna znárodňovacím procesem a v roce 1950 byla spolu s dalšími polygrafickými provozy začleněna do nově vytvořeného národního podniku Východočeské tiskárny. V následujících letech si dokázala v rámci daných možností udržet svoji vysokou odbornou i technickou úroveň a kvalitu tiskové produkce, takže na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století byl v pardubickém výrobním provozu převládající knihtisk nahrazen ofsetovou tiskovou technologií a horká sazba postupně přecházela na fotosazbu. Po roce 1990 byl potomky zakladatelů tiskárny zahájen privatizační proces, který vyvrcholil 1. dubna 1994 vznikem Východočeské tiskárny, spol. s r. o.

 


Nejnovějším přírůstkem strojního vybavení Východočeské tiskárny je pětibarvový archový ofsetový stroj KBA Rapida Universal 105–5+L ALV, nainstalovaný v listopadu loňského roku

 

Krátce poté byla zahájena rozsáhlá modernizace technologického vybavení tiskárny, zahrnující vybudování moderně vybaveného DTP studia a kompletní obměnu tiskových strojů i zařízení na dokončující zpracování tiskovin. Jen o chvíli později začala také postupná realizace záměru na přestěhování tiskárny do nových prostor, o které se uvažovalo už před zahájením její privatizace. Původní objekt ve Smilově ulici v centru Pardubic totiž už dávno přestal postačovat potřebám moderní tiskové produkce jak z hlediska velikosti, tak i prostorového členění a dopravní dostupnosti. V úvahu připadaly dvě možnosti: buď koupit vhodný, již hotový objekt a adaptovat jej pro potřeby tiskárny, nebo postavit zcela nový provoz na zelené louce. Řešení bylo nakonec kombinací obou těchto možností, neboť v roce 2000 byl zakoupen pozemek se zhruba sto let starou budovou bývalé obuvnické továrny v Sezemicích nedaleko Pardubic. Pozemek měl vyhovující rozlohu, zaručující dostatek prostoru pro další případné přístavby v rámci rozšiřování kapacit, tak byl snadno přístupný z hlediska dopravní obslužnosti. Budova staré továrny ale byla zbourána a na jejím místě byla postavena zcela nová hala, vyhovující všem nárokům moderních výrobních technologií a umožňující seřazení jednotlivých částí polygrafického výrobního procesu za sebou způsobem zaručujícím maximální možnou míru automatizace s minimálními nároky na počet obsluhujících pracovníků.

Demolice staré továrny začala v druhé polovině roku 2003 a výstavba nové haly v květnu 2004. Pokračovala velice rychle, takže už koncem léta 2004 byly v novém objektu postupně instalovány stroje a zařízení, a to jak zcela nové, jako byl například desetibarvový ofsetový stroj KBA Rapida 105–10 SW, tak i stroje přestěhované z původního výrobního provozu. Přesun výrobních technologií i pracovníků byl dokončen v listopadu 2004 a v novém závodě podniku Východočeská tiskárna byl následně zahájen provoz.

 


Pohled do výrobní haly Východočeské tiskárny v Sezemicích

 

V následujícím roce se tiskárna, i když samozřejmě musela pracovat na plný výkon, „zabíhala“ v novém prostředí. Pro její zaměstnance totiž přestěhování provozu představovalo velkou změnu. Na jednu stranu zmizely všechny překážky komplikující jim práci, to znamená schodiště, chodby, výtahy, dveře atd., odpadlo také náročné převážení materiálu od stroje ke stroji z jednoho pracoviště na druhé, a navíc měli zaměstnanci na novém působišti k dispozici moderní sociální zázemí. V nové hale nejsou žádné dělicí stěny, celý výrobní proces probíhá v jednom prostoru, kolektiv zaměstnanců může tedy pracovat jako jediný tým a jeho členové k sobě mají blíž. Výhodné je to i z hlediska řízení, protože jednotlivé směny může obsáhnout pouze jediný vedoucí a operativní řízení výroby je přesunuto z kancelářského zázemí do kójí, vestavěných přímo do prostoru haly. Na druhou stranu bylo ale třeba začít řešit problémy, které vznikly právě v souvislosti s přechodem na tuto novou organizaci provozu. Zaměstnanci se museli naučit pracovat s jiným prostorem, s jiným světlem a také s jiným klimatem, protože nová hala má odlišné termoizolační vlastnosti, než měla budova starého závodu, a také výměna vzduchu probíhá jiným způsobem, takže třeba tiskaři se najednou museli potýkat s vlhčením při tisku a s dalšími prvky ovlivňujícími finální kvalitu tiskovin. Začaly se ale objevovat i další, „nepolygrafické“ problémy, o kterých pracovníci managementu vůbec netušili, že by se s nimi mohli někdy setkat. Jednalo se například o ortopedické potíže, vznikající celodenním chozením po tvrdé, zcela rovné podlaze ve výrobní hale, které bylo třeba řešit pořizováním zdravotní ortopedické obuvi, nebo začaly vznikat i specifické mezilidské konflikty, způsobené tím, že zmizely jakékoliv bariérové prvky, a zaměstnanci si jak se říká „viděli přímo do talíře“. Bylo ale také třeba řešit dopravu zaměstnanců do závodu, a to jak ve dne úpravou jízdních řádů veřejné hromadné dopravy, tak i v noci, kdy bylo třeba zajistit dopravu mikrobusem.

V roce 2005 do vedení tiskárny nastoupili noví profesionální manažeři, kteří na polygrafickou výrobu nahlíželi v první řadě přes čísla a výkony jako v jakémkoliv jiném průmyslovém odvětví. V současnosti polygrafie totiž už postupně ztrácí svůj charakter uměleckého řemesla a stále více se stává běžným průmyslovým odvětvím, závislým především na výkonech, finančních nákladech a dodržování co nejkratších dodacích termínů, o kvalitě ani nemluvě. Následující rok 2006 byl tedy podřízen především tomu, aby se všichni zaměstnanci, i na středních článcích řízení, naučili respektovat pro ně zcela nové manažerské postupy a prvky, které nový management v tiskárně zavedl.

 


Lepené měkké vazby V2 zhotovují ve Východočeské tiskárně na lince Wohlenberg City 4000

 

Pro výrobu převažující části zakázkové náplně, tvořené časopisy, knihami, plakáty a dalšími reklamními a akcidenčními tiskovinami, je Východočeská tiskárna kompletně vybavena moderními technologiemi, stroji a zařízeními. K dispozici má dvě CtP zařízení Lüscher XPose! na výrobu tiskových desek, čtyři výkonné ofsetové tiskové stroje Rapida, a na dokončující zpracování tiskovin pět skládacích strojů, snášecí linku Wohlenberg Sprinter 7009, linku na výrobu vazeb V1 Heidelberg ST 300 a linku na výrobu lepených vazeb V2 Wohlenberg City 4000. V polovině roku 2007 ji ale postihla nemilá havárie jednoho z pětibarvových archových ofsetových strojů. Jeho oprava by byla vzhledem k finanční náročnosti nerentabilní a nedošlo by po ní k žádnému dodatečnému zhodnocení stroje nebo prodloužení jeho životnosti, takže bylo nutné investovat do pořízení nového stroje. Bylo rozhodnuto zakoupit opět pětibarvový Rapida 105–5+L ALV z produkce společnosti KBA, vybavený lakovacím agregátem, prodlouženým vykladačem a sušicím zařízením. Jeho instalace v listopadu 2007 představovala pro tiskárnu další možnost zvýšení kvality a efektivity výroby, protože má vysokou produkční rychlost a díky vysokému stupni automatizace také velmi krátké časy na přípravu. Ale zároveň umožňuje potisk velmi široké škály materiálů z hlediska tloušťky a plošné hmotnosti, neboť tloušťka potiskovaných médií se může pohybovat od 0,06 mm do 1,2 mm, což reprezentuje plošné hmotnosti od 70 g/m² až do 650–700 g/m². To umožňuje podniku Východočeská tiskárna rozšíření nabídky vstupem do sektoru výroby obalů ze skládačkových lepenek, tedy do oblasti, ve které dosud nepůsobil. V současné době už jeho obchodní zástupci zkoumají na trhu možnosti a pokud se jim podaří sehnat dostatečné množství zájemců a získat tak potřebný objem zakázek, plánuje management sezemické tiskárny ještě v letošním roce pořízení automatického výsekového stroje, a výhledově, v horizontu jednoho až dvou let, potom pořízení automatického skládacího/lepicího stroje.

„Provoz v našem podniku Východočeská tiskárna je nepřetržitý,“ říká jednatel společnosti Petr Fryč. „Ceny tiskovin jsou totiž neustále stlačovány na co nejnižší úroveň, ale režijní náklady přitom stoupají, a současně je nutné pokrývat všechny takzvané fixní náklady, které nabíhají, ať tiskárna pracuje nebo stojí, jako jsou například splátky investičních úvěrů, leasingové splátky atd. Proto je třeba v maximální možné míře využívat čas, protože v současnosti je možné najít nějaké rezervy asi už jenom v této oblasti. Čím rychleji projde zakázka tiskárnou, tím je lacinější, takže všechny součásti technologického vybavení musí být využívány pokud možno nonstop. To ale neznamená, že se soustřeďujeme pouze na rychlost a rezignujeme na kvalitu. Naopak, i při vysoké rychlosti zpracování musí být dosahována co nejvyšší kvalita produktů, což nám naše technologie umožňují. Určité rezervy například vidíme ještě v oblasti pre-pressu, kde většinu zakázek dostáváme v současné době už v imprimované datové formě, ale přesto se v těchto datech ještě občas objevují chyby. Takže je musíme znovu kontrolovat a případné chyby, které prošly korekturami, odstraňovat. Proto se v této oblasti ve výhledu budeme orientovat ještě více na mechanismy kontrolující, revidující a korigující data dodaná zákazníkem, aby výstupní kvalita našich tiskovin byla po všech stránkách dokonalá a bezchybná.“

 

Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice
Tel.: +420 466 049 011
GSM: +420 777 798 090
Fax: +420 466 049 010
E-mail: vct@vct.cz
Internet: www.vct.cz

Stroje a zařízení:
CtP zařízení Lüscher XPose! 2x
KBA Rapida 105–10 SW5
KBA Rapida Universal 105–5+L ALV
KBA Rapida 74–5
KBA Rapida 74–2 SW
Skládací stroje Heidelberg KD 78/4, Heidelberg KD 78/6 KL, ­Heidelberg KI Z.1–55 KL, GUK FA 30/6,
Multiefekt 5045/3 B FS 22.11
Snášecí stroj Wohlenberg Sprinter 7009
Linka V1 Heidelberg ST 300 (100)
Lepicí linka Wohlenberg City 4000
Trojřez Perfectomat Circut F

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.