Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Ústecký kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Pohledem do Ústeckého kraje pokračujeme v seriálu článků, kterými chceme čtenářům přiblížit polygrafii a polygrafický průmysl v jednotlivých regionech České republiky. Ústecký kraj je vymezen územím bývalých okresů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Louny, Most a Chomutov. Na jeho území se v současné době nachází 16 obcí s rozšířenou působností. Podílem na polygrafické produkci České republiky patří Ústecký kraj ke středně velkým regionům.

Podíl Ústeckého kraje na polygrafické výrobě v Česku v letech 2004 až 2006 znázorňuje graf sestavený podle dat připravených pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český statistický úřad. Vidíme, že kromě zakolísání v roce 2005, kdy se podíl regionu snížil na 5,2 %, se v letech 2004 a 2006 pozice kraje udržovala na 6,0 %, resp. 6,1 % mezi kraji v ČR. Z 10 325 941 obyvatel ČR žilo v Ústeckém kraji k 31. březnu letošního roku 824 490 lidí, tj. 7,98 %. Pro úplnost ještě dodejme, že kraj má rozlohu 5 335 km², což představuje 6,8 % rozlohy České republiky.

 

Čísla z Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji bylo napočítáno celkem 448 subjektů, které mají v náplni podnikání zapsán jako hlavní obor tisk a činnosti související s tiskem, tzn. obor 22.2 podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Kromě hlavního oboru mohou mít takto vybrané subjekty samozřejmě uvedeny ve své podnikatelské charakteristice i další obory podnikání. Při interpretaci těchto statistických dat musíme mít na paměti, že v seznamu subjektů, jež mají podnikat v tisku a činnostech souvisejících s tiskem, mohou být také neaktivní položky. V celé České republice je nicméně tímto způsobem vymezeno 11 783 podnikatelských subjektů. Podíl Ústeckého kraje na počtu subjektů dosahuje 3,8 %. Rozdělení 448 subjektů podle okresů je znázorněno v tabulce.

Kromě územního členění však existuje celá řada dalších třídících hledisek, jež mohou přiblížit strukturu polygrafického průmyslu v regionu. Celý soubor 448 subjektů si například můžeme rozdělit podle podrobnějšího členění OKEČ. Tisk a činnosti související s tiskem (OKEČ 22.2) uvádí jako hlavní obor svého podnikání 105 subjektů. Tisk novin (OKEČ 22.21) vykazuje jako hlavní charakteristiku jedna společnost. Tisk ostatní (OKEČ 22.22) má za hlavní náplň 37 firem. Vázáním knih (OKEČ 22.23) se jako hlavní činností zabývá 21 subjektů. Přípravu tisku (OKEČ 22.24) nalezneme v podobě hlavní činnosti u 12 podnikatelských jednotek. Ostatní činnosti související s tiskem (OKEČ 22.25) si zvolilo za základní náplň 272 subjektů.

 

Počty subjektů podle okresů

 

Okres Počty
Děčín 93
Chomutov 51
Litoměřice 59
Louny 36
Most 69
Teplice 56
Ústí nad Labem 84
Celkem 448

 

Podle právní formy podnikání je v Ústeckém kraji 395 fyzických osob, které podnikají podle živnostenského zákona a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, tj. 88 % ze 448 podnikatelských subjektů. Společností s ručením omezeným je 44. V seznamu jsou čtyři akciové společnosti, jedno družstvo, jedna veřejná obchodní společnost a jeden státní podnik. Jako hlavní obor podnikání má vázání knih uveden dokonce jeden samostatně hospodařící rolník.

Posledním zajímavým kritériem, které lze vyčíst ze statistických podkladů charakterizujících polygrafický průmysl v Ústeckém kraji, je počet zaměstnanců. U 209 subjektů zůstává tento údaj pohříchu neuveden. Bez zaměstnanců je 174 podnikatelů. Ve skupině s jedním až pěti zaměstnanci je 41 firem. Šest organizací má od 6 do 9 pracovníků. S 10 až 19 zaměstnanci podniká pět firem. Dva podniky zaměstnávají 20–24 pracovníků. Do skupiny s 25 až 49 pracovníky se řadí sedm organizací. Tři společnosti zaměstnávají od 50 do 99 pracovníků a jedna společnost spadá do kategorie velkých organizací s 250 až 499 zaměstnanci.

 

Charakteristika regionu

Po překonání potíží, které měly své příčiny v minulosti, se polygrafie na severu Čech v posledních letech stabilizovala. Vytvořila se struktura, jež je obvyklá v celém světě. Produkční základnu tvoří větší počet drobných podnikatelů a malých firem, nad nimi působí řada organizací střední velikosti a celé pyramidě vévodí několik málo skutečně velkých společností. V Ústeckém kraji mají sídlo, resp. výrobní závody významné společnosti, které ovlivňují výkony polygrafického průmyslu v Česku svou produkcí v rotačním i archovém ofsetovém tisku. Velikostnímu rozvrstvení odpovídá i tržní záběr. Malé tiskárny obsluhují lokální trh, středně velké firmy kombinují místní i nadregionální zakázky a velké podniky mají trh po celé republice i v zahraničí, neboť regionální trh by je neuživil. S organizační strukturou, jak se během let na trhu ustálila, korespondují i možnosti ve vybavení stroji a technologiemi. Firma z dolního okraje trhu se musí často spokojit se starší výbavou, zatímco středně velké organizace obnovují své technologie v investičních cyklech, přičemž jedna firma působící v konkurenčním prostředí podněcuje k následování v investicích i ostatní podniky. Velcí hráči na trhu potom mají dostatek kapitálu a mohou si dovolit nejmodernější technologie. Pro takto usazenou strukturu oboru, ať už ji chápeme regionálně či celorepublikově, zůstává charakteristické, že přechod firmy z jedné skupiny do druhé ve směru zdola nahoru je nesmírně náročný, což samozřejmě platí i pro polygrafický průmysl v Ústeckém kraji.

V regionu je řada úspěšných malých tiskáren, které působí lokálně a okrajovou částí produkce zásobují zákazníky v jiných krajích, především v Praze. Na celorepublikový trh jsou zaměřeny firmy střední velikosti. V kraji vyrostlo také několik polygrafických firem, jejichž význam přesahuje hranice ČR, zejména zprostředkovaně přes své tuzemské odběratele. Některé velké firmy ze severu Čech si vybudovaly v Praze zakázkové kanceláře. Mnohem efektivnější při akvizici nových zakázek jsou však přímá jednání a cesty manažerů z regionu k zákazníkům v centru. S možnostmi rychlé komunikace a předávání dat po síti se tudíž role detašovaných pracovišť při styku se zákazníky snižuje. Většina zákazníků důležitých pro tiskárny z Ústeckého kraje sídlí v Praze. Region zdá se zatím příliš netěží z blízkosti německého trhu, pro nějž by české ceny mohly znamenat zajímavou konkurenční nabídku. Připočteme-li k tomu zlepšující se dopravní infrastrukturu, vždyť z Ústí do Drážďan je po nové dálnici asi 60 km, je přímý a intenzivnější zájem severočeských tiskařů o německé zákazníky pravděpodobně otázkou blízké budoucnosti.

 


Podíl Ústeckého kraje na polygrafické produkci ČR

 

Nejvýznamnější tiskárny

Největší polygrafickou společností v Ústeckém kraji je Severotisk s moderní rotační heatsetovou tiskárnou v krajském městě. Firma se specializuje na výrobu plnobarevných časopisů, katalogů, prospektů a dalších akcidenčních tiskovin ve vysokých nákladech. Tiskne např. magazíny Lidových novin a Mladé fronty Dnes. Majoritním vlastníkem Severotisku je společnost Euro-Druckservice z Pasova. Kapacitu tiskárny v kotoučovém ofsetu tvoří tři rotačky MAN Roland Lithoman, a sice Lithoman III 48 S nainstalovaný v loňském roce, Lithoman III z roku 1995 a druhý Lithoman III, který byl zprovozněn o dva roky později.

Druhou nejvýznamnější kapacitu v kotoučovém tisku v Ústeckém kraji představuje teplický závod společnosti Bohemia Print. Výrobní schopnost tiskárny posílila 72-stránková rotačka Compacta 818 – nejnovější instalace, kterou společnost KBA realizovala v ČR. Tiskový stroj pracuje s válci o obvodu 1 240 mm a maximální šířkou dráhy 1 980 mm. Nejvyšší tiskový výkon dosahuje 42 500 obratů za hodinu při rychlosti dráhy 14,60 m/s.

Po zániku některých firem v devadesátých letech je nyní situace na trhu archového ofsetového tisku stabilizovaná. V archovém tisku je největší polygrafickou společností v regionu akciová společnost Tisk Horák. Tiskárna pana Milana Horáka se stala pojmem nejenom v Ústeckém kraji. V samotném Ústí je asi dvanáct tiskáren, které zvyšují konkurenci na trhu práce. Tiskárny v regionu o sobě dobře vědí. „Můžete mít stroje v ceně desítek miliónů, ale hodnotu tiskárny tvoří lidé,“ říká pan Milan Horák, předseda představenstva. Moderně vedené tiskárny si již ověřily, že motivace zaměstnanců a moderní technologie musejí být v souladu. Fluktuace lidí je tomu někdy na překážku. Společnost Tisk Horák by přivítala, kdyby v budoucnu existovala legislativně podložená možnost výměny profesních informací o pracovnících z oboru při jejich přestupech z jedné firmy do druhé. Stejně tak cítí nedostatečnou podporu v otázce rozdělování dotací ze strukturálních fondů i při řešení problémů spojených s implementací legislativy na ochranu životního prostředí.

 

 

Tiskárna Milana Horáka začala v loňském roce jako první v ČR tisknout na desetibarvovém tiskovém stroji Heidelberg Speedmaster SM102-10-P ve formátu B1. Konfigurace systému řízení stroje je doplněna o pult Prinect Image Control pro spektrofotometrickou kontrolu kvality barevného tisku. Jako první v Česku si tiskárna pořídila dlouhý archový stroj s obracecím zařízením 5+5 a s odvíječem CutStar pro nakládání papíru z rolí. S desetibarvovým strojem ve formátu B1 začala společnost Tisk Horák konkurovat také rotačkám.

Další hvězda na severočeském polygrafickém nebi roste v Mostě. Tiskárna K&B je jedním z nejmodernějších polygrafických podniků nejen v Ústeckém kraji, ale i v Čechách. Tiskárna K&B začala v závěru minulého roku využívat nejnovější stroj z KBA-Grafitecu. Šestibarvový tiskový stroj KBA Performa 74-6 SW2L je prvním v ČR v uvedené konfiguraci s obracecím zařízením za druhou tiskovou jednotkou a lakovací věží. Tiskárna K&B má referenční statut pro testování betaverzí tiskových strojů z Dobrušky.

O společnosti Tabuc-Pack jsme psali podrobně v profilu tiskárny v ST 10/07. Firma se sídlem v Mostě a hlavním výrobním závodem v Úpořinách u Teplic působí celorepublikově v oboru kartonáže a zatím lokálně v klasické polygrafii. Nedávno si pořídila pětibarvový tiskový stroj Roland 205, s jehož pomocí se chce důrazněji prosadit na regionálním polygrafickém trhu. Pan Zdeněk Kubát, jednatel společnosti Tabuc-Pack, o polygrafii ve svém regionu říká: „V Teplicích a okolí není příliš mnoho archových tiskáren. Situace na regionálním trhu se ustálila a mezi firmami existují kooperační vazby.“

Z dalších tiskáren bychom mohli zmínit např. firmu CDL Design z Ústí nad Labem, která si jako první firma v ČR pořídila čtyřbarvový tiskový stroj Ryobi 524HE. Ve sféře obalového průmyslu se nachází společnost SCA Packaging Česká republika. Ve svém závodě v Jílovém u Děčína aplikuje při potisku kartonáže také ofsetové technologie. Jako první v ČR začala využívat šestibarvový tiskový stroj Roland 906 v konfiguraci s lakovací věží.

 

Závěr

Ve výčtu úspěšných firem v regionu bychom mohli uvádět řadu dalších podnikatelských subjektů. Není však účelem profilu Ústeckého kraje vyjmenovat všechny úspěšné tiskárny v regionu, a ani to není vzhledem k rozsahu článku možné. Celkově lze roli Ústeckého kraje v polygrafii České republiky označit za středně velkou, což dokazují i čísla o podílu polygrafické produkce na celorepublikové produkci. Ústecký kraj se v loňském roce s podílem 6,1 % zařadil doprostřed v pořadí krajů, kterému vévodí Praha se 42,9 % a uzavírá je Karlovarský kraj s 0,4 %.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.