Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Důležitost sušení v sítotiskovém výrobním procesu
Ivan Doležal - Svět tisku // únor 2004

Racionalizace výrobního procesu je jednou z cest ke zvyšování produktivity, efektivnosti a tím i konkurenceschopnosti firmy. Pomocí racionalizace je možné dosáhnout většího a komplexnějšího využití technologického vybavení výroby, a zjednodušením obsluhy a zvýšením jejího komfortu případně i ušetřit pracovní síly.

Pražská tiskárna JH Print s. r. o. se specializuje zejména na jednostranný i oboustranný tisk samolepek z PVC, PE a PP fólií, potisk elektrostatických fólií (tzv. adhezivní nálepky) a výrobu stíracích losů, ale provádí i potisk papíru, kartonů a mikrovlnné lepenky, a celoplošné i parciální lakování UV lakem. Využívá k tomu především sítotiskovou, ale i ofsetovou technologii, i když sítotisk jednoznačně převažuje. Jedná se tedy o poměrně specifickou výrobu, při které zejména ofsetový potisk nesavých fóliových materiálů vyžaduje zvláštní technologické postupy při tisku konvenčními ofsetovými barvami, a sítotisk je zase náročný na sušení vytištěných barev nebo UV laků. Ono totiž nestačí jen vlastnit sušicí tunely s odpovídající technologií sušení, to znamená horkovzdušné pro sušení ředidlových a vodou ředitelných sítotiskových barev, a s UV lampami pro nastartování vytvrzování UV laků a barev, ve formátech odpovídajících formátům tiskových strojů. Důležité jsou i jejich další vlastnosti, například rychlost, výkon, vzdálenost místa zahájení sušení respektive vytvrzování od výstupu z tiskového stroje atd. A právě to jsou klíčové faktory pro racionalizaci výrobního procesu, která je nastíněna v úvodu. Tak například poměrně velkým problémem je, když rychlost sušení, závisející na rychlosti průběhu sušeného archu sušicím tunelem a na délce a výkonu tohoto tunelu, neodpovídá rychlosti sítotiskového stroje. Tiskový proces se v tomto případě dostává do jakéhosi uzavřeného bludného kruhu, neboť rychlost tisku je třeba přizpůsobit rychlosti sušení, to znamená tisknout pomaleji, aby mohl být hotový tisk dokonale usušen. Při pomalejším tisku je ale nutné přidávat do tiskové barvy zpomalovač, aby v sítotiskovém stroji samovolně nezasychala. Ovšem pokud barva obsahuje zpomalovač, je třeba ji sušit déle – a tak dále. Jedinou cestou z tohoto bludného kruhu je potom prodloužení sušicího tunelu a sladění jeho výkonu s výkonem sítotiskového stroje. Názorným příkladem je v tomto případě výroba stíracích losů, kdy se zakrytí stíracího pole provádí jeho přetištěním poměrně vysokou vrstvou zpravidla ředidlové stírací barvy, kterou je potom třeba dostatečně usušit, aby nedošlo ke slepení hotových archů ve stohu - jak si každý sítotiskař jistě alespoň jednou v životě ověřil. Přetisk se provádí mimořádně řídkým sítem, takže by se dalo říci, že stírací barva na podklad přímo „stéká“, a čím je tlustší nános této barvy, tím důkladněji je třeba ji usušit. Přitom ale neplatí, že k usušení dvojnásobně tlusté vrstvy barvy je třeba dvojnásobného množství energie. V těchto případech úměra stoupá téměř geometrickou řadou, takže množství energie musí být větší 4x nebo 5x.

 


Automatické archové stohovací zařízení AeroStack S107, in-line připojené k sušicímu tunelu

 

S podobnými problémy se potýkali v tiskárně JH Print, kde měli za sítotiskovým třičtvrtěautomatem Thieme s automatickým zakládáním archů připojen sušicí tunel, jehož výkon ale dosahoval jen 75 % rychlosti tiskového stroje, takže nemohli plně využívat kapacitu tisku. A protože navíc potřebovali na tomto tiskovém stroji Thieme provádět i celoplošné a parciální UV lakování sítotiskem, k čemuž je nutné i UV sušení, rozhodli se problém řešit nákupem nového kombinovaného sušicího tunelu s odpovídajícími parametry. Z nabídky ostravské společnosti Aeroterm si vybrali její nový produkt, kombinovaný UV/horkovzdušný sušicí tunel Ultraterm (UV)HA 1100 s chladicí sekcí a automatickým archovým stohovačem AeroStack S107 (informovali jsme o něm v zářijovém čísle loňského ročníku Světa tisku), ale vzhledem k tomu, že se jedná o modulové řešení kombinovaného sušicího tunelu, objednali si jej v konfiguraci, kterou si sestavili přesně podle potřeb současného i případně možného budoucího využití sítotiskového stroje Thieme, odpovídajícího skladbě jejich zakázkové náplně.

„Z opčních nabídek společnosti Aeroterm na sestavu sušicího tunelu jsme využili prakticky všechny, a mimo to jsme formulovali své speciální požadavky, třeba na rozmístění UV lamp, a některé další drobnosti,“ říká vedoucí sítotiskového provozu tiskárny JH Print Jindřich Havlík. „Vycházeli jsme při tom z možností sítotiskového stroje Thieme, na němž je možné potiskovat jak například papírové archy ve formátu A3, tak i desky z různých materiálů až do tloušťky 6 milimetrů.“

Výsledkem tímto způsobem na přání sestavené konfigurace je sušicí tunel obsahující kombinaci horkovzdušné a UV technologie sušení, dlouhý 8 700 mm. Začíná první, hydraulicky sklápěnou částí dopravníku, která ho připojuje k vykladači sítotiskového stroje Thieme. Za ní následuje pevná část dopravníku, nad níž je umístěn mobilní UV most s tepelnými filtry, aby mohly být vytvrzovány UV barvy a zejména UV laky i na tepelně citlivých materiálech. Tento předřazený UV most je nutný zejména při sušení tisků nebo parciálního lakování s negativním písmem nebo jemnými konturami. UV laky jsou totiž poměrně řídké a mají proto tendenci se rozlévat, takže u těchto grafických motivů je třeba nastartovat vytvrzování co nejdříve po natištění lakovací vrstvy, aby k rozlití kontur nemohlo dojít. Vytištěné archy jsou na dopravníku unášeny mechanicky, teplotně i vůči UV záření velice odolným transportním pásem s šířkou 1 100 mm, zhotoveným ze skelných vláken krytých teflonem, na kterém jsou při průchodu sušicím tunelem přidržovány podtlakem. Rychlost pohybu tohoto transportního pásu je regulovatelná až do 30 metrů za minutu, takže rychlost sušení je možné přizpůsobovat produkční rychlosti připojeného sítotiskového stroje.

 


Mobilní UV most, zařazený na začátku sušicího tunelu před dvěma horkovzdušnými sekcemi

 

První část sušicího tunelu je tvořena dvěma horkovzdušnými sekcemi, z nichž každá je dlouhá 2 500 mm. V první je možno dosáhnout teploty až 55 °C, ve druhé potom 48 °C. Dokonalé sušení tisků ředidlovými barvami i barvami na vodní bázi je zajišťováno originálním systémem nízkoteplotního horkovzdušného sušení s vysokorychlostním a vysokoturbulentním prouděním horkého vzduchu. Tento způsob nízkoteplotního sušení je výhodný jak z hlediska energetických úspor, neboť tunel je v obou horkovzdušných sekcích vybaven systémem rekuperace odpadního tepla (to znamená, že přiváděný vzduch je částečně ohříván teplými odváděnými exhaláty), tak i z hlediska rozměrové stability potiskovaných materiálů, což je důležité zejména u fólií z plastů.

Další částí sušicího tunelu je UV sekce a chladicí sekce. Jejich celková délka je 2 000 mm. UV sekce je vybavena třemi UV lampami v jedné řadě a jejich lineární výkon je přepínatelný v krocích 60/120/180/140 W/cm. Důvod zařazení UV sekce až za obě horkovzdušné sekce spočívá v chování UV laku nanášeného sítotiskem při celoplošném lakování. Aby byla nalakovaná plocha co nejvíce hladká a lesklá a působila co nejefektněji, je na rozdíl od zmíněného parciálního lakování jemných detailů nutné, aby se lak po ploše optimálně rozlil, to znamená, aby nastartování jeho vytvrzování UV paprsky proběhlo relativně co nejpozději od nanesení vrstvy sítotiskem - zkrátka, aby časový interval mezi nanesením a vytvrzováním byl co nejdelší. U takto sestavené konfigurace sušicího tunelu musejí nalakované archy urazit dráhu téměř šesti metrů, než je vytvrzování UV laku zahájeno (protože před tunel předřazený UV most nad dopravníkem je samozřejmě při sušení celoplošně lakovaných tisků vyřazen z provozu), což podstatným způsobem přispívá ke zvýšení kvality i optického efektu UV lakování.

Vzhledem k tomu, že nový, podle potřeb výroby sestavený kombinovaný sušicí tunel Ultraterm 1100 je v tiskárně JH Print z více než 95 % využíván k sušení ředidlových sítotiskových barev nebo UV laků (tisk vodou ředitelnými sítotiskovými barvami je zde pouze okrajovou záležitostí a je využíván pouze v případech, kdy to vyžaduje respektive umožňuje materiál, tedy papír), bylo třeba velice pečlivě zabezpečit jeho odvětrávání, tedy jak odvod ředidlových exhalátů z horkovzdušných sekcí, tak i ozónu z UV sekce. To není možné uskutečnit současně jedním potrubím, ale je nutné obě tyto sušicí technologie odvětrávat zvlášť.

 


Zařízení na odstraňování statického elektrického náboje z usušených archů před stohováním

 

Komfort obsluhy podstatným způsobem zvyšuje i připojený automatický archový stohovač AeroStack S107 s pneumatickým rovnáním archů a automatickým klesáním stohu v závislosti na jeho výšce, která může dosáhnout maxima až 700 mm. Krátký dopravník mezi výstupem z chladicí sekce a stohovačem má regulovatelnou rychlost pro potřebné urychlení archů a je vybaven několika řadami regulovatelných trysek pro zajištění příslušného usměrnění archů z různého materiálu a s různou plošnou hmotností. Využívání automatického stohování je sice limitováno minimální plošnou hmotností archů 120 g/m2, to však při naprosté převaze potiskování nebo lakování archů samolepicích materiálů není žádný problém. Nad částí dopravníku vystupující z chladicí sekce je nainstalováno zařízení zajišťující antistatickou úpravu usušených archů. Při průchodu sušicím tunelem se totiž potištěné archy stačí nabít statickým elektrickým nábojem, který následně může působit problémy při stohování, tedy například zachytávání archů ve vykladači, případně jejich mačkání nebo jinou deformaci. Proto je z nich třeba tuto statickou elektřinu na výstupu z chladicí sekce odstranit. Využitím automatického stohovače dochází nejenom k úspoře pracovní síly, ale i k usnadnění práce při následném dokončujícím zpracování archů, tedy např. výseku, náseku, řezání atd.

Instalace nového sušicího tunelu Ultraterm 1100 proběhla v tiskárně JH Print v prosinci loňského roku, takže v současné době je stále ještě dalo by se říci „v záběhu“, tedy ve zkušebním provozu. Už teď se ale výrazně projevují výhody tohoto racionalizačního řešení, realizovaného s důrazem na maximální flexibilitu možností využití zařízení na produkci tiskárny.

„Hlavním důvodem, proč jsme si nový kombinovaný sušicí tunel pořizovali, bylo stoprocentní využití produkční kapacity sítotiskového stroje Thieme,“ vysvětluje Jindřich Havlík. „Tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout, neboť sušicí tunel je zkonstruován tak, že dokáže v horkovzdušných sekcích usušit 1 400–1 500 potištěných archů ve formátu B1 za hodinu, takže je schopen být výkonově s jednobarvovým sítotiskovým strojem Thieme plně kompatibilní a může k němu být připojen in-line, aniž by bylo nutné zpomalovat chod tiskového stroje. V UV sekci potom může vytvrzovat ještě vyšší rychlostí. Ale navíc nám tento stroj umožnil i snížit ceny tiskových výstupů. Jednak je totiž schopen usušit za hodinu více archů a jednak dosahuje menší energetické náročnosti a tudíž finančních nákladů na usušení jednoho archu, což platí zejména u UV lakování. To nás logicky vedlo ke snížení cen. A nepominutelným přínosem je také zvýšení kvality, opět zejména u UV lakování. Vždy jsme se snažili, aby jeho kvalita, ať už ve větších plochách, kde by UV lak měl být lesklý a hladký jako zrcadlo, nebo při parciálním lakování, byla co nejvyšší, jak to zákazníci očekávají. Nový sušicí tunel nám dosahování tohoto ideálu podstatně usnadnil.“

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.