Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Flexotisk - technologie současnosti
Patrik Thoma - Svět tisku

Jednou z rozšířených tiskových technik, která v posledních letech získává stále více příznivců, je flexotisk. Po nástupu digitálních technologií do výrobních postupů tiskové formy totiž u ní došlo k výraznému zlepšení kvality tisku, a tak se může kromě výroby obalů uplatnit i v řadě dalších odvětví.

Za více jak sto let vývoje nacházel flexotisk řadu využití. V době svého vzniku na konci 19. století byl firmou Sperling z Lipska používán k potisku levných balicích papírů a obalů. Tisk byl prováděn z gumových ručně vyřezávaných knihtiskových válců, a tak je zřejmé, že kvalita tisku a soutisku neměla valnou úroveň. Většinou byly v tomto období používány jednoduché plošné útvary, nevyžadující náročné zpracování. V dalších letech se postupně začaly objevovat stroje na výrobu potištěných kornoutů a sáčků, na nichž byl papír odvíjený z kotouče potiskován anilinovým tiskem a dále transportován k dalšímu zpracování. Následně se tato tisková technika rozšířila také do oblasti potisku pytlů. Významného rozmachu dosáhl flexotisk až po druhé světové válce, kdy se začaly konstruovat výkonné rotační stroje pro potiskování balicích a obalových papírů. I nadále zde platilo především kvalitativní omezení, a tak se tato technika používala především pro tisk jednoduchých grafik a textů. Pro kvalitu tisku byly charakteristické takzvané „zdvojené okraje“, jež vznikaly tiskovým tlakem při současném tisku ploch a pérovek. Zde bylo nutné použít vyšší tiskový tlak pro vybarvenost ploch, čímž docházelo k deformaci pérovek a textů. Přesto už tehdy získával flexotisk stále větší oblibu. Napomohly tomu především nové materiály používané na výrobu tiskových forem, které znamenaly první (nikoliv však poslední) kvalitativní skok. V sedmdesátých letech minulého století se flexotisk již začíná mnohem častěji využívat při potisku obalových materiálů a obalů. Ty přitom mohly být z celé řady materiálů. Docházelo k nasazení parafinovaných papírů, celofánu, ubrouskových papírů, a zejména pak fólií z plastů. Flexotisk získal pozici tiskové techniky, která dokáže zpracovat i materiály pro jiné tiskové techniky nepoužitelné. Nové možnosti využití v rozvíjejícím se obalovém průmyslu vedly také k tomu, že se této technice začali více věnovat i samotní výrobci strojů, tiskových forem a barev. Dalším významným mezníkem se v historii flexotisku stal rok 1973, kdy byla objevena fotopolymerní tisková forma, jež velmi rychle nahradila do té doby používané gumové štočky. Předností těchto forem bylo především odstranění deformací způsobených tiskovým tlakem. Zlepšení kvality tisku a rozšíření reprodukčních možností flexotisku vyprovokovalo výrobce ke konstrukci a výrobě čtyřbarvových a šestibarvových flexotiskových strojů. Nástup flexotisku byl podpořen také výrobou nových tiskových barev. Od původních anilinových barev se začalo přecházet k pigmentovým, vodou ředitelným, a pochopitelně také k barvám vytvrzovaným UV zářením. Doposud poslední výkonnostní skok zaznamenal flexotisk s příchodem digitální přípravy tiskových forem. O této technologii se podrobněji zmiňujeme na jiném místě tohoto časopisu, a tak se zde pouze omezíme na informaci, že digitální příprava tiskových forem znamenala takové zvýšení kvality tisku, že otevřela flexotisku dveře prakticky do všech oblastí polygrafického a obalového průmyslu.

 


Jednou ze základních oblastí využití flexotisku je výroba obalů

 

Využití flexotisku

Flexotisk si za dobu své existence uhájil všechny oblasti, v nichž byl nasazován, a postupně se prosadil i v řadě dalších. Dnes je asi nejznámější jeho využití v obalovém průmyslu. Shrneme-li využití flexotisku v obalové technice, dá se říci, že jej lze aplikovat při potisku celé škály základních druhů obalů i při potisku kartonáže z vlnité lepenky či flexibilních papírových obalů, jako jsou velkorozměrové pytle, sáčky a kornouty. Flexotiskem jsou však zpracovávány také další obalové produkty, jako například aluminiová víčka jogurtových kelímků apod. Významnou měrou se tato tisková technologie prosadila také v segmentu výroby etiket, kde prakticky vytlačila všechny ostatní tiskové techniky v čele s ofsetovým tiskem. Tím je totiž možné velmi dobře potiskovat etikety na papírovém podkladu, flexibilní fóliové substráty však jsou zpracovatelné již obtížněji. Naopak úzkoformátové flexotiskové stroje jsou pro tyto zakázky ideální alternativou. Nejčastěji používanými materiály na výrobu obalů jsou v tomto segmentu fólie PET, polypropylénové, polyamidové a polyetylénové, tedy fólie polymerní. Z dalších materiálů se potom používají kovové fólie, téměř výhradně vyrobené z hliníku, ale objevují se i nové druhy materiálů, jejichž vlastnosti se blíží více plastům než papíru, jako jsou například materiály Synteap nebo Tyvek.

Nespornou předností úzkoformátových flexotiskových strojů je také to, že je možné na těchto zařízeních kombinovat více tiskových technik, a tak výsledná etiketa může být opatřena i prvky, které není možné flexotiskem zhotovit. Flexotisk se zde kombinuje s ofsetem, hlubotiskem, horkou či studenou ražbou, knihtiskem, a v neposlední řadě také s rotačním sítotiskem, který nabízí nejenom možnost parciálního nanášení, ale zároveň i potisk speciálními barvami. Zde máme na mysli především barvy metalické či barvy s příměsí dalších speciálních látek. V posledních letech se pak rotační sítotisk na těchto strojích začíná využívat i pro výrobu RFID etiket; zde se pomocí této techniky vytváří anténa, která je součástí samotné etikety. Také touto technologií výroby etiket jsme se na stránkách Světa tisku již několikrát zabývali. Flexotisk se tak prosadil opravdu ve všech segmentech a z některých vzorových tisků je patrné, že může směle konkurovat i kvalitativně uznávanějšímu ofsetovému tisku.

 


Tiskový agregát s fotopolymerním štočkem. Právě nasazení tohoto materiálu znamenalo ve flexotisku výrazný kvalitativní skok

 

Trendy ve flexotisku

Tato technologie za dobu své existence prošla řadou vývojových zlomů a změn, a nejinak je tomu i v současnosti. I nyní zde totiž najdeme jisté trendy, které naznačují, jakým směrem se bude flexotisk ubírat v příštích letech. První, kterým se zde budeme zabývat, se týká konstrukce samotných flexotiskových strojů. Zde je asi nejvýznamnějším trendem konstrukce pohonů. Dříve se totiž u těchto zařízení využívala centrální hřídel, pohánějící jednotlivé tiskové agregáty; současný vývoj však ukazuje, že výhodnější je nasazení servopohonů a tzv. virtuální hřídele. U tohoto řešení je každá tisková jednotka poháněna samostatným servomotorem či servomotory, jejichž přesná poloha je synchronizována centrálním řídícím systémem. Tento krok potvrzuje nejenom digitalizaci výrobního procesu, ale má i ekonomické pozadí – umožňuje totiž snížit výrobní náklady. Samostatné servopohony garantují nejenom podstatné zkrácení časů na přípravu flexotiskového stroje k tisku, což znamená odbourání ztrátových časů, ale zároveň díky nim dochází k dramatické redukci množství makulatury. Mezi výhody servopohonů bezesporu patří rovněž skutečnost, že více odpovídají modulární konstrukci těchto strojů. Zatímco dříve bylo prakticky nemyslitelné, aby při změně zakázkové náplně či při změněných potřebách tiskárny došlo k doplnění stroje o další segmenty (ať již tiskové, či moduly pro další dokončující operace), dnes je situace taková, že stroj lze velmi jednoduchým způsobem rozpojit, doplnit o tyto moduly a opětovně spojit. V počátcích nasazení servopohonů se mnohdy tvrdilo, že toto řešení bude mít negativní vliv na kvalitu tisku. Opak se však ukázal být pravdou. V mnoha případech se totiž pro definici přesné pozice servomotoru používají velmi výkonné snímače, jež na obvodu válce dokáží rozeznat i desetitisíce poloh. Celkové nastavení a poloha válců je tak nyní pomocí počítače velmi dobře hlídána, což spolu s dalšími konstrukčními vylepšeními nabízí zákazníkům větší možnosti využití flexotiskových strojů.

Co se samotné konstrukce týče, ukázalo se, že mohou vedle sebe velmi dobře koexistovat dva základní konstrukční modely – stroj s jednotkami klasicky řazenými za sebou, jako je tomu například i u ofsetových strojů, a zařízení se satelitními tiskovými jednotkami, které jsou přistaveny k jednomu protitlakovému válci. Obě řešení totiž v současnosti mohou nabídnout jisté přednosti, a kromě toho využití těchto strojů bývá odlišné. Stroje se satelitní konstrukcí dosahují velmi dobrých výsledků především u aplikací, kde je materiál náchylný na rozměrovou nestálost při působení tepla, vznikajícího při sušení, zatímco modulární systém s jednotkami řazenými za sebou nabízí vyšší univerzálnost.

 


Jednou z předností flexotiskových strojů pro výrobu etiket je možnost kombinace s dalšími tiskovými technikami, především rotačním sítotiskem

 

Další trend, s nímž se v oblasti flexotisku můžeme setkávat, jsme již naznačili v části věnované využití flexotisku. Jde o možnost kombinace jednotlivých tiskových technologií. Z výše uvedených tiskových technik, které lze zařadit do flexotiskového stroje, je asi nejvýznamnější technologie rotačního sítotisku, jež přináší velké rozšíření možností těchto tiskových strojů. U zařazení rotačního sítotisku se přitom v současnosti prosazují dva základní konstrukční modely. V prvém je do konfigurace flexotiskového stroje zařazena jedna nebo více samostatných sítotiskových jednotek nebo jsou flexotiskové jednotky zkonstruovány tak, že je z nich možné jednoduchým způsobem vyjmout barevník, aniloxový a formový flexotiskový válec. Na jejich místo se pak zasune sítotisková kazeta, která zapadne na bajonetové uzávěry pohonu. Celý tento vývojový směr pouze dokládá snahu výrobců o co největší univerzálnost těchto tiskových strojů. K univerzálnosti strojů přispívá rovněž možnost začlenění celé řady systémů sušení, podobně jako je tomu například u strojů MSP ProGlide od společností Mark Andy a Comco. Zde se podle požadavků výroby volí jeden z mnoha systémů sušení tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám tisku.

Stále častěji se můžeme v posledních letech ve flexotisku setkat také s používáním UV tiskových barev a UV laků, případně jejich kombinace. Tento vývojový směr však pochopitelně s sebou přináší také úpravy strojů, především pak sušicích zařízení. Nasazením těchto barev je možné dosáhnout velice rychlého tisku i na materiály s velmi obtížnou potiskovatelností, jako jsou nejrůznější fólie.

 


Úzkoformátový flexotiskový stroj s konstrukcí využívající jednotlivých agregátů v řadě za sebou

 

Podobně jako do ostatních tiskových technologií, také do flexotisku stále častěji vstupují digitální procesy. Ty se přitom projevují nejenom v automatizované přípravě tiskových strojů a ve vysokém podílu automatizačních prvků, které vedou ke zkrácení neproduktivních časů. V posledních letech je totiž stále citelnější tlak ze strany zadavatelů na snižování nákladů vyráběných etiket a dalších produktů, na což pochopitelně musejí reagovat i samotní výrobci zařízení. Proto také vznikají řešení, která jsou vhodná i pro zpracování velmi malých nákladů. V tomto segmentu flexotiskové výroby přitom nejčastěji působí problémy dokončující zpracování, v prvé řadě výsek. Výroba rotačních výsekových forem je totiž nejenom zdlouhavá, ale také poměrně nákladná, takže by se takovéto zakázky staly cenově nezajímavými. Z tohoto důvodu se některé společnosti zabývají výrobou laserových vysekávacích zařízení, kde místo klasického kontaktního výseku je tvar etikety vytvořen laserem. S těmito specializovanými zařízeními je možné pracovat jak v in-line řazení, tak i off-line. Alternativou k flexotisku se pak mohou stávat rovněž digitální stroje předřazené těmto laserovým výsekům, jež mohou sloužit k přípravě zakázek i v nákladu několika kusů. Tato oblast je však zatím jen velmi málo využívána a není předmětem našeho článku.

 

Závěr

Technologie flexotisku prochází postupným vývojem, vedoucím ke zvýšení produktivity a kvality při současném snižování provozních nákladů. Díky vysoké univerzálnosti této techniky z hlediska potiskovaných materiálů nachází stále větší uplatnění i v segmentech, jež byly donedávna doménou jiných tiskových technik. Bylo by asi mylné se domnívat, že by v následujících letech flexotisk vytlačil jiné technologie, ale lze předpokládat, že se bude jeho podíl na trhu nadále mírným tempem zvyšovat – a to nejenom ve světě, kde je obliba flexotisku vyšší (zvláště v USA), ale také v našem regionu.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 4/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× LP 3000 – novinka mezi flexotiskovými stroji (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Přímá laserová gravura - cesta k vyšší kvalitě flexotisku (18. 5. 2004 - ing. Jaroslav Pluhař, Marthinem Flokstrou)
× NOVOFLEX CM - nová generace flexotiskových rotaček (8. 10. 2004 - Ivan Doležal)
× Rastrové válce nejen pro flexotisk (15. 3. 2005 - Patrik Thoma)
× Technologie CtP ve flexotisku (27. 6. 2005 - Patrik Thoma)
× Novinový flexotisk (8. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Stavba flexotiskového stroje (11. 8. 2005 - Patrik Thoma)
× Flexotisk (21. 10. 2005 - Patrik Thoma)
× Expresní sušák flexotiskových štočků Mekrom HTD (29. 12. 2005 - Ivan Doležal)
× Flexotiskové rotačky Nilpeter FA-Line (4. 1. 2006 - Ivan Doležal)
× Materiály pro flexotisk (15. 5. 2006 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.