Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


ProofReport - kontrola nátisků od firmy FujiFilm
Kamil Třešňák - Svět tisku

Pro certifikaci nátisku lze využít funkce, zabudované či volitelně doplnitelné do komplexních nátiskových systémů; povzbuzeni rostoucím zájmem odborné veřejnosti o certifikované nátisky ovšem výrobci nabízejí i řadu samostatných aplikací. Jednou z nich je rovněž program pro kontrolu nátisků společnosti FujiFilm.

Svou koncepcí se FujiFilm ProofReport odlišuje od běžných produktů a zřetelně prozrazuje, že je úzce navázán na nátiskový systém ColorManager04 a filozofii jeho použití; podobně jako v případě ColorManageru04 je ostatně i ProofReport OEM verzí produktu německé společnosti GMG GmbH & Co. KG (ProofControl). Narozdíl od poměrně běžné praxe pro stanovení cílových (očekávaných) hodnot polí proužku nepoužívá ProofReport výpočet přes ICC profily, ale místo toho jsou potřebné údaje získávány přímým měřením na simulovaném výtisku (podrobněji viz dále). Aplikace, které se naopak spoléhají na ICC profily, obvykle vypočítávají očekávané barevné hodnoty proužku z ICC profilu simulovaného tiskového procesu, jindy, jako například u aplikace EFI Color Verifier, lze použít obě cesty, tedy proměření cíle i výpočet přes ICC profil.

 

Dodávaná sestava

ProofReport je samostatně dodávané řešení, které kromě příslušného programového vybavení ve standardní dodávce zahrnuje i jednoduchou tiskárnu štítků (label printer) a přístroj pro měření proužků. Testovaná sada obsahovala ruční spektrální fotometr GretagMacbeth Eye-One Pro, alternativně je podporován i konkurenční ruční spektrofotometr DTP 20 („Pulse“) společnosti X-Rite. Zajímavostí je, že dodávaný přístroj slouží zároveň jako hardwarový klíč, bez kterého nelze software provozovat; nejde jen o typ, je nutné použít přímo dodaný kus, neboť aplikace je vázána na jeho sériové číslo. Na to by měli uživatelé brát ohled, zvláště pokud jde o možnost zakoupení sestavy s přístrojem v provedení s/bez UV filtru. Software pro sondu je nainstalován automaticky během instalace programu.

Dodávaná tiskárna štítků je jednoduchý model Zebra TLP 2824. Rovněž ovladače pro tiskárnu se instalují automaticky v průběhu instalace ProofReportu. V testu vše proběhlo bez problémů, a stejně tak i následná manipulace s tiskárnou je triviální. Štítky jsou potiskovány černobíle; vzhledem k tomu, že jde o termální tisk, lze říci, že kvalita tisku je odpovídající informativnímu účelu štítku.

Aplikace je určena k provozu výhradně pod operačními systémy Windows 2000 Professional a Server, případně Windows XP Professional. Hardwarové požadavky jsou v zásadě nízké: jako nejnižší je požadován počítač s procesorem Intel Pentium III a 256 MB paměti, doporučený systém by měl obsahovat procesor Intel Pentium 4 a 512 MB paměti (příslušenství typu CD-ROM neuvádíme).

 


Příklad výstupních štítků s výsledkem měření

 

Koncepce programu

Jak jsme řekli, ProofReport nepočítá s využitím ICC profilu simulovaného tisku, ale je založen na porovnání dvou sad naměřených hodnot (s malou výjimkou, popsanou dále). To s sebou nese možnost získat cílové hodnoty s vyšší relevancí, než když jsou počítány přes ICC profil. Podmínkou je však nejen přesný měřící přístroj, ale zejména vyrovnanost tiskové kvality v čase. Jen pak budou produkční tisky v dobré shodě s OK výtiskem, na kterém byly změřeny hodnoty měřícího stripu pro porovnání s proužkem na nátisku, a certifikace nátisku bude mít tu vypovídací hodnotu, kterou klient očekává; v případě, že jsou očekávané hodnoty vypočítány z ICC profilu, přibývá k potřebě standardních tiskových výsledků navíc požadavek, aby profil skutečně pravdivě reprezentoval simulovaný tisk. Z toho je zřejmé, že ProofReport je funkčně poměrně velmi úzce navázán na konkrétní charakteristiky simulovaného tisku. To je výhodné v situaci, kdy při instalaci a nastavení aplikace dobře známe tiskový proces, který má být simulován. Naopak tam, kde je nutné kontrolovat nátisky, určené pro různorodé tiskové technologie, zejména méně frekventované, není způsob získání cílových hodnot, zavedený v ProofReportu, příliš pružný proti daleko snadnějšímu nátiskování podle ICC profilů.

 

Prakticky

Jestliže jsme doposud hovořili o porovnání dvou souborů měření, šlo o určité zjednodušení. Ve skutečnosti jsou cílové barevné souřadnice součástí tzv. „standardů“. Standard zastává v tomto případě funkci komplexní konfigurační předvolby (plní podobnou roli, jako například profily u aplikace pro preflight), když zahrnuje typ a tvar kontrolního stripu, hodnoty barev polí stripu, dále definuje i podmínky měření (použití UV filtru, geometrie měření) a v neposlední řadě i podmínky pro vyhodnocení měření. Standard jako předvolba zde tedy sice vychází z tiskového standardu v podobě, jak jsme o něm zvyklí běžně hovořit, definuje barevnost k němu vztaženého kontrolního proužku, navíc je zde ale doplněn o řadu dílčích konkrétních údajů; uživatel tak může například definovat dva standardy pro tisk na lesklou křídu podle standardu ISO 12 647-2, které se budou navzájem lišit způsobem, jakým je měření vyhodnoceno (toto „rozšíření“ pojmu standard je logické a pro užití v praxi pohodlné, na druhou stranu ale přináší dočasný problém se splýváním významů).

Součástí základní instalace je soubor standardů pro často užívané způsoby tisku: ISO, Quiz (evropské standardy novinového tisku), SWOP, GRACol a PSR (hlubotisk, process standard gravure); například pro tisk podle ISO jsou instalovány standardy pro všechny základní varianty (ISO Coated 27L, ISO Uncoated 29L a další). Pokud se proto omezíme na kontrolu nátisků, provedených pro některý z výše uvedených defaultních standardů, pozbývá výše uvedená námitka proti nižší univerzálnosti na významu a se systémem je možné pracovat ihned po instalaci.

Kromě nainstalovaných defaultních standardů má uživatel možnost definovat i svoje vlastní standardy, buď přizpůsobené odlišným tiskovým podmínkám, nebo třeba jen s odlišnými podmínkami pro vyhodnocení přesnosti nátisku. Definice standardu je velmi podrobná a umožňuje dobře přizpůsobit proces certifikace i speciálním požadavkům. Opět zde vidíme podobný přístup jako u proofingového řešení ColorManager04/ColorProof04 – prvotní nastavení je náročnější na analýzu potřeb pracoviště i na znalost aplikace, následná obsluha během provozu je ale velmi jednoduchá a program nevyžaduje od uživatele prakticky vůbec žádné odborné znalosti, neboť všechny kontroly a jejich vyhodnocení jsou bez ohledu na složitost provedeny automaticky.

Prvním krokem ještě před vytvořením nového standardu je definice měřícího proužku. Pokud nevyužijeme některý z defaultních layoutů, lze proužek vytvořit zcela individuálně, včetně definice jeho jména, počtu sloupců a řádků, velikosti barevných polí a vzdálenosti polí od okraje proužku, mezery mezi ploškami atd.; jednou z položek je i určení CMYK hodnot patchů, které ovšem nejsou využívány při měření nátisku (viz dále), v tomto okamžiku je proužek definován jako obecný objekt, svou geometrií a typem polí bez vztahu ke konkrétnímu způsobu tisku. Vytvořený proužek je nutné uložit a od toho okamžiku jej lze používat při definici standardů.

Vlastní vytvoření standardu začíná výběrem kontrolního proužku. Následně je třeba „naplnit“ pole cílovými hodnotami. Ty lze získat v zásadě dvěma, byť do určité míry příbuznými způsoby, a to přímým měřením (na simulovaném výtisku) nebo numerickým vložením v Lab souřadnicích. Právě k tomuto okamžiku se vztahuje výše zmíněná výjimka – v zásadě lze připustit možnost, že požadované barevné souřadnice nebudou naměřeny na výtisku, ale spočteny z ICC profilu, v praxi je ale takový postup nelehký a přistoupili bychom k němu zřejmě jen ve výjimečných případech.

Po změření nebo vložení cílových hodnot přistoupíme k definicím souvisejícím s výpočtem odchylek. Je povoleno nastavit model výpočtu odchylky (∆E Lab/94/CMC, běžně je ale zatím užívána jen první uvedená) a maximální a průměrnou hodnotu ∆E pro defaultní srovnávací podmínky. Navíc je ale k dispozici možnost definovat až čtyři další vyhodnocovací podmínky pro výpočet průměrné nebo maximální odchylky. Tím lze snadno vytvářet specializované testovací mechanismy, například zaměřené na problémové nebo firemní barvy. V našem případě (viz obrázek), jsme definovali uživatelskou podmínku (na štítku Podmínka1), zpřísňující podmínky pro tisk neutrálních odstínů. Aplikace podle této podmínky vyhodnotí odchylky v segmentu proužku, obsahujícím soutiskové neutrální tóny, a výsledek testu zahrne do celkového hodnocení (výtisk je uznán jako vyhovující, je-li průměrná odchylka z námi definovaných měřených polí nižší než 3). Poznamenejme pro pořádek, že číselné hodnoty na námi otištěných štítcích nemají praktický význam, měřili jsme na simulovaných výtiscích, připravených tak, abychom získali jak měření v limitu, tak i mimo limit, bez ohledu na přesnou hodnotu jednotlivých odchylek.

V dalším kroku jsou definovány ostatní údaje deklaračního charakteru (bližší popis standardu, geometrie měření, použití UV filtru, podložka).

 


Základní okno aplikace po provedeném měření

 

Měření v praxi

Měření je velmi jednoduché. Po spuštění aplikace a případné kalibraci připojeného zařízení pokračuje uživatel výběrem standardu, podle něhož měření proběhne. Navíc je zde k dispozici možnost vyplnit pole identifikující uživatele a textové pole s doplňujícím komentářem.

Po spuštění měření již zbývá jen podle typu přístroje a proužku projet jeden čí více stripů s barevnými políčky. Po následném výpočtu aplikace zobrazí výpis naměřených odchylek. Výsledek kontroly lze v kompaktní souhrnné podobě vytisknout na štítek, dále je možné zobrazit podrobnější výpis očekávaných a naměřených hodnot i s odchylkami (ten lze tisknout na běžných stolních tiskárnách), a v neposlední řadě program umožňuje i uložení naměřených dat do výsledkové databáze.

FujiFilm ProofReport představuje zajímavou variantu kontroly přesnosti nátisků. Nastavení systému pro konkrétní podmínky vyžaduje určité znalosti, v provozu se ovšem aplikace vyznačuje minimální náročností. Poměrně příznivě je nastavena i prodejní cena na úrovni zhruba 60 tisíc korun za celý komplet.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 1/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.