Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Archiv - časopis TYPO

TYPO má nové stránky - www.typo.cz

Aktuální archiv časopisu naleznete zde: http://www.typo.cz/archiv/casopis/?rocnik=2009

 


TYPO.37

THEME
From newspapers towards Mexican school of typography / Od novin k mexické typografické škole / Oscar Yáñez
An overview of trends in contemporary Mexican type design and examples of the most important custom-made newspaper and magazine fonts made in the past fifteen years.
Přehled současných trendů v mexické tvorbě písma a ukázky nejvýznamnějších zakázkových fontů pro noviny a časopisy uplynulých patnácti let.

ESSAY
Typography and disorder / Typografie a nepořádek / Alejandro Cabrera Ávila
A cultural and social voyage to the world of city and vernacular typography of Mexico today, as seen through the eyes of graphic designer and activist Alexandro Cabrera Ávila.
Kulturně sociální exkurs do městské a lidové typografie současného Mexika očima grafického designéra a aktivisty.

HISTORY
How print arrived to the New World
/ Jak dorazil tisk do Nového světa / Cristóbal Henestrosa
A detailed research into the beginnings of printing in Mexico and an overview of the first prints printed there in the 16th century.
Detailní pohled na počátky tisku v Mexiku a díla prvních tamních tiskáren založených v šestnáctém století.

An unknown calligram by Manuel Maples Arce / Neznámý kaligram Manuela Maplese Arceho / Rubén Gallo
An essay on the Stridentism avant-garde movement based on the analysis of a yet-unknown calligram from 1923, written by one of the most well-known activists of this movement.
Esej o přínosu mexického avantgardního hnutí estridentistů na příkladu dosud neznámého kaligramu z roku 1923, jehož autorem je jeden z hlavních představitelů hnutí.

PROJECT
The rediscovery of Boudewijn Ietswaart / Znovuobjevení Boudewijna Ietswaarta / Feike de Jong
The work of half-forgotten Dutch designer whose types made in the Mexico City in early 1960s were digitalised nearly 40 years later by the members of the Círculo de Tipógrafos group.
Dílo pozapomenutého holandského designéra, jehož písma vzniklá v Mexico City na počátku šedesátých let se o více než čtyřicet let později rozhodli digitalizovat členové spolku Círculo de Tipógrafos. 

PHENOMENON
Bohuslav Blažej: All-round graphic designer / Bohuslav Blažej: Všestranný grafický designér / Filip Blažek
A short overview of the life and work of Czech graphic designer, typographer, lecturer and writer, who sadly did not become a European designer star due to unfortunate historic circumstances.
Stručný přehled tvorby významného českého grafika, typografa, pedagoga a spisovatele, který se kvůli nepříznivým historickým okolnostem nestal hvězdou evropského designérského nebe. 

FONTY
Tabac / Rob Keller
A review of a new type family designated for magazine and newspaper setting from the hand of Czech typographer Tomáš Brousil.
Recenze nové písmové rodiny českého typografa Tomáše Brousila určené k sazbě periodik. 

EDUCATION
In the international style / V medzinárodnom štýle / Ondrej Jób a Ján Filípek
One year of the Type and Media course at the Royal Academy of Visual Arts in the Hague, as seen by two young Slovak designers.
Rok studia v kurzu Type and Media na Královské akademii výtvarných umění v nizozemském v Haagu, jak jej zaznamenali dva mladí slovenští designéři.

BAZAAR
The book as an art scene / Kniha jevištěm umění / Jan Dvořák
A review of two books dedicated to Czech inter-war avant-garde.
Recenze dvou knih, které spojuje téma české meziválečné avantgardy.

 

 

TYPO.36

PHENOMENON
Estonian Style: Fact or fi ction? / Estonský styl: skutečnost,nebo fikce?/ Ivar Sakk
The history of the search for a national visual style of Estonia from the beginning of the 20th century up to this day.
Historický pohled na hledání národního vizuálního stylu v Estonsku od 10. let 20. století po současnost.

Typographic Contraband: Tõnu Soo and the design of newspaper “Sirp ja Vasar” / Typografický kontraband: Tõnu Soo a design časopisu Sirp ja Vasar/ Ivar Sakk
The article is dedicated to the role of type and magazine layout in the totalitarian society: not only was it an unusual expression of creativity, it was also an original weapon in the struggle against political oppression and isolation.
Článek se věnuje úloze, kterou hrála písma a časopisecká úprava v totalitní společnosti: nebyla jen výjimečným projevem kreativity, ale i svérázným nástrojem boje proti politickému útlaku a izolovanosti.

Rather than make new letters, I watch the tree changing / Radši se dívat, jak se proměňuje strom, než dělat písmenka/ with Jan Solpera
Interview with an important Czech typographer dedicated to the days of his studies, to his design and lecturing career in the socialist Czechoslovakia, and to post stamps, too.
Bilanční rozhovor s významným českým typografem o studiích, o kariéře pedagoga i grafi ka v totalitním Československu a také o poštovních známkách.

INTERVIEW
“e” smiles funnily in most type styles / Ve většině abeced se „e“ trochu podivně usmívá…/ with Anton Koovit
An interview with young Estonian typographer about his typefaces, the importance of education, and the lack of role models.
Rozhovor s mladým estonským písmotvůrcem o jeho písmech, důležitosti vzdělání, inspiraci a absenci vzorů.

AWARDS
Looking for the message Humility in graphic design / Hledání myšlenky a pokora v grafickém designu/ Linda Kudrnovská
An overview of the winners of individual categories of this year‘s European Design Awards with tips and hints from one of the jury members.
Pohled na vítěze v jednotlivých kategoriích letošních cen za nejlepší evropský design European Design Awards 2009 doplněný o subjektivní tipy členky poroty.

FONTS
Klimax
Odile & Elido
/ David Březina
A review of new typefaces: Klimax by Ondrej Jób and two families by Sibylle Hagmann inspired by the experimental type Charter.
Recenze nových písem: titulkového Klimaxu Ondreje Jóba a dvou písmových rodin designérky Sibylle Hagmann inspirovaných experimentálním písmem Charter.

ACTION
Typo Berlin 2009
Fourteenth annual TYPO Berlin conference organised by FontShop was dedicated to a little troublesome theme, Space. An overview of the conference is made
complete with three mini-interviews with thee speakers: Ebon Heath, Alejandro Paul, and Timothy Donaldson.
Čtrnáctý ročník konference TYPO Berlin pořádané fi rmou FontShop byl věnován poněkud problematickému tématu Space. Shrnutí konference doplňují rozhovory
s třemi přednášejícími: Ebonem Heathem, Alejandrem Paulem a Timothy Donaldsonem.

BAZAAR
Complex Dutch Arab Complex / Komplikované komplexy aneb Arábie po holandsku/ Titus Nemeth
A review of Arabic Font Specimen Book, a faulty attempt at a specimen book of Arabic type by designer Edo Smitshuijzen.
Recenze nevydařené knihy o arabských písmech Arabic Font Specimen Book designéra Eda Smitshuijzena.

 

 

TYPO.35

PHENOMENON
Infographics—Myth and Meaning / Informační grafika – mýtus a význam / napsal Jan Middendorp
An overview of the evolution of infographics since 1982 up to the significant figures and prints of today.
A subjective look at an area of design, which used to be peripheral but which may soon become one of the key tools of global communication.
Přehled vývoje informační grafiky od roku 1982 po výrazné postavy a publikace současnosti.
Subjektivní pohled na obor, který býval marginálním fenoménem, ale který se možná brzy ocitne v centru zájmu globální komunikace

PROJECT
Flaminia—Type - System for Road Signs / Flaminia – typografický systém pro výzkum dopravního značení / napsala Andrea Bergamini
Presentation of a project focusing on type systems for road signs shows that typography must be tested in real-life environment.
Představení projektu zaměřeného na písmo v dopravním značení dokládá, že typografii je třeba testovat v reálném prostředí.


THEME
Karel Dyrynk / napsal Filip Blažek
The legacy of an important figure of Czech typography and type design of the first half of the 20th century.
Ohlédnutí za aktuálním odkazem výrazné postavy české typografie a písmotvorby 1. poloviny 20. století.


THEME
Karel Dyrynk—Through the Eyes of Martin Dyrynk / Karel Dyrynk očima Martina Dyrynka / napsal Martin Dyrynk
A set of essays presents Karel Dyryk, book printer and typographer, editor, teacher and writer.
Soubor esejů představuje Karla Dyrynka jako knihtiskaře, tvůrce písem, redaktora, pedagoga a spisovatele.

PHENOMENON
Ausfahrt—Or Which Way Out from the Traffic Sign Jungle / Ausfahrt – aneb jak ven z džungle dopravních značek / napsal Filip Blažek
Thoughts on the development of road signs in time and the future possibilites.
Zamyšlení nad proměnami dopravního značení v čase a jeho možnou budoucností.

INTERVIEW
Frogs Ahead! / Pozor, žáby! / with Albert-Jan Pool
An interview dedicated to the problems of road signs: the tradition, the national specifics, globalization, and the future outlook.
Rozhovor na témata spojená s dopravním značením: tradice, národní specifika, globalizace a výhledy do budoucna.

EDUCATION
MATD 2008 / napsal David Březina
Presentation of works by eleven students of type design at the Reading University shows eleven different approaches to contemporary type design.
Prezentace prací jedenácti studentů oboru design písma na univerzitě v Readingu ukazuje jedenáct různých přístupů v současné písmotvorbě.

BAZAAR

 

 

TYPO.34

EDITORIAL 

ESSAY
Self-confidence of (Slovak) Design / Sebavedomie (slovenského) dizajnu / napsal Marcel Benčík
From the Hermetic towards the Interested—New Slovak Graphic Design / Od hermetického k angažovanému –Mladý slovenský grafický dizajn / napsal Zdeno Kolesár

ILLUSTRATION
Jan Kallweit in the Land of Stereotypes / Jan Kallwejt v zemi stereotypů / napsala Agata Szydłowska


PHENOMENON
H is for Hybrid / H ako hybridný / napsala Krisztina Somogyi

INTERVIEW
Young Designers in Bohemia or Partner of Pentagram for a Pack of Candy / Mladí designéři v Čechách aneb Partnerem Pentagramu za pytlík bonbonů / napsala Linda Kudrnovská 
Betting on Yourself—An Interview with Przemek Dębowski / Jít si za svým – Rozhovor s Przemkem Dębowským / napsal Jacek Mrowczyk
What is the State of Young Hungarian Design? / Aký je dnes mladý maďarský dizajn? / napsala Krisztina Somogyi
True Story / Skutočný príbeh / napsala Krisztina Somogyi
For the Moment / Len pre okamih / napsala Krisztina Somogyi
Bug You / napsal Eszter Götz
The New Wavelet of Slovak Type Design / Nová vlnka slovenského typo-dizajnunapsal Karol Prudil

3D
Wine Label Tasting / Ochutnávka vínnych etikiet / napsal Géza Ipacs
To Be or Not to Be... a Designer / Byť, či nebyť... dizajnérom / napsala Ľubica Hustá
Normal Latko / Normální Latko / napsal Tomasz Budzyń

PROJECT
The Cries of Trees / Výkriky stromov / napsal László Lelkes
Old and False or Letters, Poles and Their History / Dávno a nepravda neboli Písmena, Poláci a jejich historie / napsal Sebastian Cichocki
Comenia / napsali František Štorm, Radana Lencová, Tomáš Brousil, Martin Pecina

FONTS
Archer / napsal Martin Pecina

ACTION
ATypI 2008, St. Petersburg—The Old & The New / ATypI 2008, Petrohrad – Staré a nové / napsal Jasso Lamberg

BAZAAR

Podrobný obsah č. 34 zde.

 

 

 

TYPO.33

PHENOMENON
Filip Blažek & Jakub Krč > Jan Tschichold
Richard B. Doubleday > Jan Tschichold, Designer / Designér Jan Tschichold 

HISTORY
Jan Tschichold The importance of tradition for typography / Význam tradice pro typografii
Karel Teige > Graphic designer Jan Tschichold in Prague / Grafik Jan Tschichold v Praze

ESSAY
Christopher Burke > Ethnically a Slav / Původem Slovan

INTERVIEW
with Abbott Miller > Peeling off the Brno Onion / Loupání brněnské cibule

AWARDS
Martin Pecina > Brno Biennial 2008 / Bienále Brno 2008

FONTS
David Březina & Irene Vlachou > Maiola
Martin Pecina > Fakir
Pavel Kočička > Renewing the classics / Oprašujeme a dotesáváme klasiky

ACTION
David Březina > Symposium of the Brno Biennial / Sympozium Bienále Brno

BAZAAR

Podrobný obsah čísla 33 zde.

 

TYPO.32

 

  THEME
  Silvia Sfligiotti The Italian type design guide / Průvodce po italské typografii
  Marta Bernstein Contemporary graphic design in Italy / Současná grafika v Itálii

  AWARDS
  Filip Blažek ED Awards 2008

  INTERVIEW
  with Angie Rattay Planet Earth: Directions for Use / Planeta Země: Návod k použití
  with Steven Heller Totalitarian Temptation / Svody totality

  HISTORY
  Andreu Balius & José Scaglione A Brief History of ñ / Stručná historie ñ

  PHOTO
  Jana Štěpánová & Jakub Krč Cuba: The Revolutionary Typotheque / Kuba: Revoluční písmotéka

  FONTS

  Martin Pecina > Nami

  ACTION
  Jānis Štālbergs > Dum spiro, inspiror
  Filip Blažek > Typo Berlin 2008

  PROJECT
   Andrea Wilkinson & David Gardener The means by which we find our way / Způsoby hledání cesty

  BAZAAR

 

   


  TYPO.31

   

   THEME
   Hae-Joon Han > Korejské písmo hangul

   THEME
   Iksop Lee and S. Robert Ramsey > Stavební princip hangulu

   TOOLS
   Seonil Yun > Tvorba latinky pro CJK

   ACTION
   Gyeong Koh > Budoucnost korejské kaligrafie

   HISTORY
   Tae-Hyun Kim > Odolat a držet se fantazie

   INTERVIEW
   Kay Jun > Sulki & Min: Systém skrytý za typografií

   FONTS
   Martin Pecina > Arno Pro
   David Březina > Greta

  TYPO č. 31 je volně k prohlížení zde.   K jeho prohlížení je nutné mít poslední verzi adobe flash.


   

  TYPO.30


   typo.editorial

   typo.phenomenon
   Pavel Zelenka > Helvetica

   typo.theme
   Filip Blažek > Jak rozpoznávat písma - Rozpoznávání grotesků

   typo.action
   Martin Pecina > Vzdělání v designu: základy

   typo.education
   Filip Blažek > Reading 2007

   typo.bazaar

    

   

  TYPO.29


   typo.editorial

   typo.typeface
   Jakub Krč > Times New Roman: bůh novin, který skončil v kanceláři

   typo.project
   Radana Lencová > Comenia script - nová psací latinka

   typo.fonts
   Pavel Kočička > Přehled novinek

   typo.action
   Filip Blažek > ATypl Brighton
   David Březina > Nelatinková písma v Readingu a St Bride
   Filip Blažek > Kupé 03

   typo.bazaar

    

   

  TYPO.28


   typo.editorial

   typo.phenomenon
   Petr Marinov > České poznávací značky motorových vozidel

   typo.theme
   Pavel Kočička > Hry zubaté olympiády

   typo.action
   Artur Frankowski > Žhavá Soluň 

   typo.opinion
   Filip Blažek > Zvyk je železná košile aneb Nová loga České televize 

   typo.photo
   Aleksandra Nina Knezević > Sarajevo mezi východem a západem

   typo.bazaar

    

   

  TYPO.27


   typo.editorial

   typo.theme 
   Filip Blažek > Ed Awards 2007

   typo.anew
   Julian Koschwitz & Pavel Kočička > Bádání pro bádání, nebo skutečný výzkum?

   typo.action
   Filip Blažek > Typo Berlin 2007
   David Bartoň > Typotechnica Frankfurt 2007

   typo.project
   Gustavo Ferreira & Pavel Zelenka > Elementar

   typo.tools
   Pavel Kočička > Æ,Písma do velkých firem - serverové řešení

   typo.bazar

   

   

  TYPO.26


   typo.editorial

   typo.theme
   Jo De Baerdemaeker > Úvod do tibetskéhopísma a typografie

   typo.action
   Filip Blažek > ED Awards

   typo.live
   Honza Šípek > V oceánu indických písem

   typo.photo
   Jo De Baerdemaeker > Dva pohledy na tibetské písmo

   typo.fonts
   Pavel Kočička > Moderních bezpatkových písem není nikdy dost

   typo.bazaar

   

  TYPO.25


   typo.editorial

   typo.theme 
   Yehuda Hofshi & Yanek Iontef > Izraelská typografie dnes

   Oded Ezer > Eklektická jednota

   John D. Berry > Biotypografie

   typo.history
   Adi Stern > Hebrejština - staronové písmo

   typo.bazaar

   

  TYPO.24


   typo.editorial

   typo.phenomenon
   Jacek Mrowczyk > Jiná tvář polského plakátu: Pokus o odhalení mýtu

   typo.theme
   Filip Blažek > Grotesky pro 21. století

   typo.education
   Filip Blažek > Reading 2006

   typo.action                                                                                                                                                                                                                                     
   Filip Blažek > Pismo śląskie - Slezské písmo 
   Artur Frankowski > Silesiana. Návrh nové regionální abecedy

   typo.bazaar

   

  TYPO.23

   

   typo.editorial

   typo.typefaces
   Pavel Kočička > Nová písma

   typo.history
   Filip Blažek > Hlaholice, cyrilice, azbuka

   typo.action
   Filip Blažek, Pavel Zelenka > ATypI Lisabon 2006 

   typo.photo                                                                                                                                                                                                                            
   Linda Kudrnovská > Čeburaškova cesta na Sibiř 

   typo.theme
   Emil Yakupov, Vladimir Yefimov > Písmo v Rusku: přehled současné situace 
   Dmitry Yakovlev > Srdečné pozdravy z Ruska                                                                                                                                                                         
   Yuri Gordon > Nad knihou o 99 písmenech ruské abecedy

   typo.bazaar

    

  TYPO.22


   typo.editorial

   typo.science
   Kevin Larson > Jak změřit zážitek ze čtení

   typo.history
   Jan Middendorp > Vyberte si, čím chcete být

   typo.action
   Stephen Banham > Rukopis nehody

   typo.anew
   David Bartoň > Elementy světa typografie II. 

   typo.theme
   Filip Blažek > Vaříme filmový plakát
   Juraj Horváth & Helena Šantavá > Jiný filmový plakát
   Pavel Kočička > Děkujeme, že kouříte

   typo.bazaar

    

  TYPO.21


   typo.editorial

   typo.history
   First Things First
   Petra Černe Oven > pozadí vzniku Manifestu 1964
   Jan Michl > nejdřív to hlavní - nebo nejdřív to naše?

   typo.phenomenon
   Martin Pecina > nejasná pravidla politické reklamy

   typo.action
   Filip Blažek & Pavel Zelenka > Typo Berlin 2006

   typo.people
   Jan Solpera & Tomáš Brousil > Pavel Teimer

   typo.photo
   Linda Kudrnovská > z Phnom Penhu do Krom Koh Kong

   typo.bazaar

   

  TYPO.20


   typo.editorial

   typo.theme
   Pavel Kočička > vzestupy a pády typografie aneb historie (nejen) psacích strojů

   typo.action
   Filip Blažek > Kitabat Dubaj 2006

   typo.anew
   David Bartoň > elementy světa typografie

   typo.phenomenon
   Martina Marešová > Marked by time

   typo.typeface
   Jan Solpera, František Štorm > Areplos

   typo.bazaar

   

  TYPO.19


   typo.editorial

   typo.theme
   Veronika Burian > Oldřich Menhart - kaligraf, typograf a řemeslník

   typo.project
   Mark Thomson > Mikrotypografie

   typo.phenomenon
   Pavel Zelenka, Bibiana Beňová > Nové logo České republiky

   typo.bazaar

   

  TYPO.18


   typo.editorial

   typo.essay
   Margaret Re > Typografické jubileum Matthewa Cartera

   typo.interwiev
   with Matthew Carter by Adam Twardoch > Carter: Gracias 

   typo.photo
   Jiří Karásek & Radek Sidum > Všechno je možné

   typo.bazar

   

  TYPO.17


   typo.editorial

   typo.interview
   with Albert-Jan Pool > Každé písmo má konkrétní účel

   typo.phenomenon
   Alber-Jan Pool > Industriální archeologie

   typo.action
   Pavel Zelenka > Kde sobi dávají typografům dobrou noc

   typo.typoface
   Tomáš Brousil > Dederon

   typo.photo
   Kryštof Blažek > Samos

   typo.tools
   Pavel Kočička > FonTunes

   typo.bazar

   

  TYPO.16


   typo.editorial

   typo.téma 
   Krisztina Somogyi > Typografové z Maďarska

   typo.fenomén
   Johannes Bergerhausen > Demokratizace znaků

   typo.projekt
   Filip Blažek > Projekt Diacritics

   typo.anniversary
   Jan Middendorp > FiFFteen: písmo pro nezávislé

   typo.foto
   Alejandro Cabrera Ávila > Typografie se srdcem

   typo.bazar

   

  TYPO.15


   typo.editorial

   typo.téma 
   Filip Blažek & Linda Kudrnovská > Poetika, tradice a klávesnice

   Reza Abedini > Perské písmo a typografie

   Majid Abbasi > Současný design a originalita

   typo.akce
   Filip Blažek > Typo.Graphic.Beirut

   typo.jinak
   David Bartoň > Egypt

   typo.bazar

   

  TYPO.14


   typo.editorial

   typo.téma 
   Iva Knobloch > Vojtěch Pressig - typograf český?

   typo.jinak
   David Bartoň > Písmena, obrazy a věci

   typo.nástroje
   Adam Twardoch > FontLab 5: typografovo potěšení

   typo.foto
   Vladimír Weigert > Mongolsko a proměny rudého bohatýra

   typo.bazar

   

  TYPO.13


   typo.editorial

   typo.science 
   Kevin Larson > Věda o rozpoznání slov

   typo.dialogue
   Hrant Papazian > Boumův mýtus

   typo.fenomén
   Peter Enneson > Lateral Interference, Response Bias, Computation Costs and Cue Value
   David Bartoň > Delfské orákulum čtení a rozumění (v) textu Petera Ennesona

   typo.know/how
   Mary C. Dyson > Tvorba čitelného textu na obrazovce: Jak na to?

   typo.foto
   Linda Kudrnovská > Æ, Ð + Þ

   typo.bazar

   

  TYPO.12


   typo.editorial

   typo.fenomén 
   Jakub Krč > Osm století lomených písem

   typo.interview
   Denisa Kera a Pavel Kočička > O sboru kastrátů s impotentní výbavou aneb Fascinace veřejným prostorem

   typo.fotoesej
   Filip Blažek > Ničte mouchy aneb Alkohol snižuje morálku, zvyšuje absenci

   typo.názor
   Ivan Knobloch > Spolu
   Jan Šípek > Catalunia Independent!

   typo.bazar

   

  TYPO.11


   typo.editorial

   typo.jinak
   Rick Poynor > nová Evropa, nový duch

   typo.téma
   Filip Blažek, Pavel Zelenka > ATypI v Praze

   typo.fenomén 
   Pavel Zelenka > zřetelný, čitelný a hezký

   typo.projekt
   Alan Záruba > muzeum, které baví a inspiruje každého

   typo.fotoesej
   Edita Hadravská > 45° západní délky, 73° severní šířky 

   typo.bazar

   

  TYPO.10


   typo.editorial

   typo.téma 
   Jakub Krč > kde se vzala tu se vzala...

   typo.téma 
   Filip Blažek > diakritická znaménka

   typo.interview
   Pavel Zelenka > Neville Brody: Co teď?

   typo.fenomén
   Radek Sidun > typografické soutěže v komunistickém Československu

   typo.fotoesej
   Pavel Zelenka > Thessaloniki

   typo.bazar

   

  TYPO.09


   typo.editorial

   typo.fenomén 
   Jakub Krč > egyptienka: monstrum, které se nechalo polidštit

   typo.téma 
   Denisa Kera > ikonofilie a grafický hédonismus

   typo.esej
   Bohuslav Vaněk-Úvalský > vzpomínka na doby, kdy se ještě psalo písmeny

   typo.projekt
   Alan Záruba > E-A-T

   typo.akce
   Pavel Kočička a Pavel Zelenka > typo na typo

   typo.interview
   Filip Blažek a Pavel Kočička > Jan Middendorp

   typo.fotoesej
   Linda Kudrnovská > uklízejte v Umzimkulu

   typo.recenze

   

  TYPO.08


   typo.editorial

   typo.lidi
   Filip Blažek, Pavel Zelenka > pražské metro

   typo.projekt
   Jean Rrancois Porchez > písmo pro metro

   typo.téma 
   Alan Záruba > Mind the Gap

   typo.fenomén 
   Pavel Zelenka > příběh mapy londýnského metra

   typo.historie
   Justin Howes > Johnston Sans - souvislosti

   typo.projekt
   Richard Kegler > digitální revival

   typo.bazar

   

  TYPO.07


   typo.editorial

   typo.téma 
   Iva Janáková > Typo &

   typo.fenomén 
   Filip Blažek > česká písma typografická

   typo.lidi
   Tomáš Brousil > člověk musí umět hlavně koukat, v tom to je...

   typo.fotoesej
   Štěpánka Koutná > minidesign

   typo.nástroje
   Pavel Kočička > návrat krále?

   typo.projekt
   František Štorm > Crossroads of Interpretation

   typo.bazar

   

  TYPO.06


   typo.aktualita

   typo.lidi
   Aleš Roleček > západní čára je čára odnikud nikam...

   typo.téma 
   Jan Sýkora > vývoj japonského písma a japonské písmové systémy

   typo.fenomén 
   Petr Holý > promlouvající znaky

   typo.nástroje
   Kentaro Horiuchi > japonská sazba

   typo.nástroje
   Pavel Kočička > (většinou) shora dolů

   typo.jinak
   Adam Twardoch > typografický Vancouver

   typo.fotoesej
   Linda Kudrnovská > ztraceni mezi znaky aneb Pay Attention To Civilisation

   typo.bazar

   

  TYPO.05


   typo.aktualita

   typo.téma 
   Iva Janáková > Ladislav Sutnar a typografie

   typo.projekt
   Pocta. Ladislav Sutnar.

   typo.jinak
   Filip Blažek a Bibiana Beňová > do ZOO na typografii

   typo.nástroje
   Pavel Kočička > král otce

   typo.fenomén 
   Filip Blažek a Pavel Zelenka > korporátní písma

   typo.bazar

   

  TYPO.04


   typo.aktualita

   typo.fenomén 
   František Štorm > Gill - originální myslitel

   typo.téma
   Vladimír Czumalo > architektura a písmo

   typo.téma
   Bohuslav Blažek > grafologie písma ve veřejném prostoru

   typo.nástroje
   Pavel Kočička > freeedit

   typo.fotoesej
   Jirka Karásek a Radek Sidun > typografie z ulic

   typo.recenze

   

  TYPO.03


   typo.bazar

   typo.fenomén 
   Filip Blažek > bitmapová písma

   typo.jinak
   Tomáš Fassati > vizuální gramotnost

   typo.nástroje
   Pavel Kočička > "ikonografie" aneb umění minimalismu

   typo.lidi
   Pavel Zelenka > Susan Kare - královna ikonek

   typo.komunikace
   Alan Záruba > zapomenutý svět moderní vizuální komunikace

   typo.recenze

   

  TYPO.02


   typo.editorial

   typo.téma
   Filip Blažek, Jakub Krč, Pavel Zelenka > Adrian Frutiger

   typo.nástroje
   Pavel Zelenka > fonty - olovo dneška

   typo.fenomén 
   Bibiana Beňová > Praha - nový vizuální styl
   Filip Blažek > interview s Ruedi Baurem
   Alan Záruba > kvalita se prosadí sama

   typo.foto
   Linda Kudrnovská > ve jménu Boha milosrdného, slitovného

   typo.bazar

   

  TYPO.01


   typo.editorial

   typo.téma
   Walbaum

   typo.nástroje
   Pavel Zelenka > správa písem

   typo.lidé
   Ondřej Koupil > typografie v klášteře

   typo.fenomén 
   Filip Blažek > novinové písmo současnosti

   typo.přesahy
   Peter Biľak > stereotypy v ulicích

   typo.foto
   František Štorm > proč se žena nemůže stát Buddhou

   typo.bazar

 


Kontakty na redakci TYPOVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.