Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Flexotisk
Patrik Thoma

V dnešní tiskové produkci se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezanedbatelné místo také flexotisk. Ten má za sebou dlouhou éru vývoje, v posledních letech však zaznamenal výrazný kvalitativní vzestup.

Tato tisková technologie prochází postupným vývojem již od konce 19. století, i když tehdy se ještě té dnešní příliš nepodobala. Jednalo se o tzv. gumotisk nebo také anilinový tisk, kde se původně používaly k tisku gumové, ručně vyřezávané knihtiskové válce, jež byly později opatřeny gumovými potahy. Jednalo se tak vlastně o předchůdce dnešních štočků, které se ve flexotisku používají. Již od počátku se tato technika používala k potisku nejrůznějších produktů – první aplikací byl potisk levných balicích papírů, postupem času se stoupající kvalitou tisku se objevovaly stále nové způsoby využití této tiskové technologie.

 


Jako tisková matrice se zde používá speciální fotopolymer, do něhož je vypálen obraz. Tyto materiály pak přicházejí do přímého kontaktu s potiskovaným substrátem

 

Základní principy

Než se budeme podrobněji zabývat moderními formami a možnostmi flexotisku, přibližme si, na jakém principu vlastně tato technologie pracuje. Flexotisk se řadí mezi tiskové techniky využívající tzv. tisk z výšky, což znamená, že tiskové body jsou na formě vyvýšeny oproti místům netisknoucím. Pro snazší představu je možné přirovnat tuto tiskovou technologii k razítku, kde je barva nanesena také pouze na místa, která mají tisknout. Ta pak přicházejí do kontaktu se samotným potiskovaným materiálem. Takto zjednodušeně lze popsat flexotisk, i když je nutné poznamenat, že tato technologie je dnes přece jen o něco složitější. Tisková barva je pak přenášena na povrch gumového válce či štočku pomocí soustavy válců (nejčastěji tří), z nichž nejdůležitějším je tzv. válec rastrový, označovaný též jako válec aniloxový. Jde o válec, který má ve svém povrchu geometricky definovanou soustavu malých jamek (cel), do nichž je nabírána tisková barva. Přebytečné množství barvy na povrchu tohoto válce je opětovně otíráno, čímž je zajištěno přenesení přesně definovaného množství barvy na tiskovou formu. 

 

Výhody a nevýhody flexotisku

Tato tisková technologie má nejenom řadu výhod, ale také nevýhody, s nimiž je nutné počítat při samotné přípravě podkladů. Mezi přednosti patří bezesporu schopnost potisknout široké spektrum materiálů, a to dokonce i s nerovným či plastickým povrchem. Potisknout je možné i nepapírové materiály. Právě plastické hmoty a především fólie tvoří širokou skupinu produktů potiskovaných flexotiskem. Mezi další výhody bychom mohli zařadit rovněž velkou životnost tiskových forem, o níž si podrobněji povíme níže. S formou je však spojena i nevýhoda, která byla zvláště v dřívější době u flexotisku velmi podstatná. Jednalo se totiž o deformaci motivu vlivem měkké formy nalepené na válci. Čím měl tiskový válec menší průměr, tím byla tato deformace motivu markantnější. Kruhové objekty tak například získávaly tvar elipsy. Tento problém proto bylo nutné eliminovat už při grafickém návrhu tiskového motivu. Dnes je situace poněkud lepší, k deformaci již příliš nedochází; navíc se můžeme na grafickém trhu setkat s celou řadou grafických nástrojů, které dokáží pro tuto technologii připravený motiv upravit tak, aby zkreslení bylo minimální – a to i u potisku na strojích s malými průměry tiskových válců.

 


Delaminační a relaminační jednotka se používá při požadavku na tisk do lepidla, tj. na vnitřní stranu samolepicí etikety

 

Tiskové formy ve flexotisku

Jak jsme již zmínili v úvodu, používá se ve flexotisku pružná tisková forma. Zatímco dříve se aplikovaly gumové štočky, dnes flexotisk zpracovává především nejrůznější fotopolymery. K přípravě tiskové formy se přitom v současnosti používají dva základní postupy. Prvním je konvenční příprava, při níž se aplikuje na fotopolymer kontaktní film. Následně je fotopolymer vystaven UV záření, které způsobí vytvrzení hmoty fotopolymeru v tiskových místech. V ostatních, netiskových místech dochází k vymytí fotopolymeru a tím ke vzniku reliéfu tiskové formy. Tento konvenční postup s sebou přináší jisté nevýhody, mezi něž bychom mohli zařadit především nižší tiskovou kvalitu. Při kontaktním osvitu totiž nejsou hrany bodů tak strmé, což způsobuje větší nárůst tiskového bodu při opotřebování štočku. Nelze také přenášet velmi jemné rastry. Tyto výše zmíněné nevýhody však v posledních letech odstraňuje druhý, stále častěji prosazovaný postup. Podobně jako v ostatních tiskových technikách, také ve flexotisku se totiž dostávají ke slovu digitální technologie při přípravě tiskové formy. Z výrobního procesu je tak vyloučen kontaktní film, který je nahrazen laserem. Používají se speciální fotopolymerní štočky, opatřené navíc svrchní tzv. LAMS vrstvou, do níž je laserem zaznamenáván obraz. V podstatě se tato vrstva působením laseru „odpaluje“, čímž se v tiskových místech obnaží spodní fotopolymerní vrstva. Dále je postup velmi podobný tomu klasickému. Štoček je vystaven UV záření, způsobujícímu vytvrzení štočku v obnažených tiskových místech. Ostatní netisknoucí oblasti jsou následně vymyty. Díky tomuto postupu dochází k vytvoření štočku s velmi strmými hranami bodů, zajišťujícími kvalitní tisk i při produkci vysokých nákladů, které jsou mnohdy pomocí flexotisku zpracovávány.

 


Ukázka obalů, které byly potištěny flexotiskem. Jeho předností je možnost potisku i flexibilních materiálů

 

Aplikace flexotisku a zpracovávané materiály

Mezi obrovské přednosti této tiskové technologie patří její univerzálnost, která předurčuje flexotisk k velmi masivnímu využití. Ve světě, zvláště pak na americkém kontinentu, dokonce tato technologie v některých případech ovládla oblasti, kde byl v minulosti dominantní ofsetový tisk. Všeobecně však flexotisk získává především ve srovnání s hlubotiskem a je považován za ryze průmyslovou tiskovou technologii. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že jej není možné využít k reklamním účelům. Opak je ale pravdou. Pomocí flexotisku se totiž v dnešní době zpracovává především obalová produkce, a právě obaly jsou jedním z typických produktů vhodných pro umístění reklamního sdělení. Nesmíme také opomenout, že má flexotisk dominantní postavení také v oblasti potisku nejrůznějších fóliových materiálů. Tato technologie se tak aplikuje na samolepicí etikety, samolepky, sáčky apod. I když jsou stroje u drtivé většiny aplikací uzpůsobeny k potisku rolového materiálu, můžeme ve spektru produktů potiskovaných flexotiskem nalézt například tašky či pytle.

 


Stroj s tiskovými agregáty umístěnými v jedné řadě je častější než satelitní uspořádání tiskových jednotek okolo jednoho protitlakového válce

 

Stroje pro flexotisk

Již výše jsme uvedli, že obliba flexotisku roste mimo jiné i díky jeho vysoké univerzálnosti. Je tudíž zřejmé, že podobnou předností se musejí vyznačovat i samotné tiskové stroje. Ty jsou v mnoha případech modulární konstrukce, což ovšem neznamená, že by je bylo možné snadno neuváženě doplňovat. Je ovšem pravdou, že konfigurace stroje nemusí být konečná a v případě potřeby se dá stroj doplnit například o další tiskové agregáty, popřípadě o doplňková zařízení. Univerzálnost však spíše spočívá v tom, že lze pro daný druh výroby upravit tiskový stroj tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům. Setkat se můžeme se dvěma základními konstrukčními směry tiskových strojů. U prvního jsou standardně tiskové agregáty řazeny v řadě za sebou, podobně jako je tomu například u ofsetových strojů. V druhém případě jsou pak jednotlivé agregáty umístěny okolo centrálního protitlakového válce. Při průchodu materiálu přes tento válec je bez nutnosti předávky přeneseno na substrát postupně hned několik tikových barev. Toto řešení se využívá především při potisku flexibilních materiálů, které jsou náchylné na teplotní roztažnost.

Flexotiskové stroje ve většině případů pracují s tiskem z role do role, což znamená, že na straně nakladače je umístěn odvíječ s materiálem v roli. Po provedení potisku a dalších operací, o nichž se zmíníme později, je pak hotový produkt většinou opět navíjen na kotouč. V případě potřeby je však možné stroj vybavit také archovacím a stohovacím zařízením. Pak je na konci stroje umístěn speciální nůž, který odděluje z pásu materiálu jednotlivé archy v požadované délce.

Zajímavostí těchto univerzálních strojů je pak také to, že kromě flexotiskových agregátů zde mohou být umístěny rovněž tiskové jednotky s dalšími technologiemi, mezi nimiž bychom měli jmenovat především ofset, hlubotisk, horkou ražbu a v neposlední řadě také sítotisk. Při jednom průchodu strojem tedy lze kombinací jednotlivých technologií docílit velmi netradičních efektů. Speciálními agregáty je tak možné aplikovat nejenom zlaté či stříbrné fólie pro horkou ražbu, o níž jsme se na stránkách Reklamní produkce také podrobněji zmiňovali, ale i speciální efektové barvy apod. Hlubotiskem lze například nanášet speciální ochranné prvky, rotační sítotisk, u něhož je tisková barva protlačována přes kruhové síto na potiskovaný substrát, pak nabízí aplikaci metalických barev, případně barev, u nichž je požadována vysoká vrstva nánosu. Díky tomu lze u některých tiskovin dosáhnout netradičního plastického efektu.

Zcela specifickým zařízením, s nímž se můžeme u flexotiskových strojů setkat, je delaminační a relaminační jednotka, využívaná při potisku samolepicích materiálů. Pomocí tohoto zařízení je možné v průběhu tisku odlepit svrchní samolepicí část materiálu od silikonového nosiče a opětovně pak obě součásti sendviče zase spojit. Toto zařízení, které lze umístit na libovolné místo tiskového stroje, se používá především při požadavku tzv. tisku do lepidla. S ním se můžeme setkat u některých druhů etiket (zejména na láhve), kde je tisk i na vnitřní straně etikety. Tohoto efektu se nedosahuje standardním oboustranným potiskem a následným nanesením lepidla, ale právě nasazením delaminační a relaminační jednotky u flexotiskových strojů.

 


Jedním z trendů posledních let je nástup laseru do segmentu dokončujícího zpracování flexotiskových strojů

 

Dokončující zpracování tiskových strojů

Univerzálnost těchto tiskových strojů dokresluje také možnost návazného dokončujícího zpracování. To bývá in-line umístěno na konci tiskového stroje a také zde můžeme nalézt celou řadu variant. Jedním ze základních modulů v segmentu dokončujícího zpracování jsou moduly podélného rozřezu a ořezu okrajů. K tomuto účelu se používají nejčastěji řezací kolečka, popřípadě rozřezové žiletky. V případě potřeby je možné použít i perforační či mikroperforační kolečka. Setkat se můžeme také se zařízeními, zajišťujícími podélnou vodící perforaci. Typickým modulem v tomto segmentu jsou rovněž výsekové nástroje, které mohou být jak rotační, tak i ploché. Častěji se zde aplikují rotační výsekové nástroje, jež se upevňují na magnetické válce. Odpadový materiál, neboli také odpadová mřížka, je pak následně automaticky odvíjen.

Podobně jako v přípravě flexotiskových štočků, také v dokončujícím zpracování se v posledních letech začíná pomalu prosazovat laser. Ten zde nahrazuje standardní kovové výsekové formy. Pomocí laseru přitom nemusí být proveden pouze kompletní výsek, ale u sendvičových samolepicích materiálů lze „vypálit“ jen svrchní vrstvu a provést její násek. Toho se využívá například u samolepek. Existují i další možnosti úpravy, jako jsou například různé druhy perforace.

 

Závěr

Flexotisk v posledních letech zaznamenal především díky nasazení digitálních technologií do přípravy štočků významný nárůst kvality, který vedl k otevření nových segmentů výroby pro tuto tiskovou technologii. I když jde o průmyslovou tiskovou techniku, má ve světě produkční výroby svou nezanedbatelnou roli. Lze předpokládat, že bude svou pozici i nadále upevňovat a zvláště ve výrobě obalů se s ní budeme setkávat stále častěji.

 

Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Reklamní produkce 3 / 05.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× LP 3000 – novinka mezi flexotiskovými stroji (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Flexosleevy Böttcher pro přímé gravírování (15. 1. 2004 - Gustav Konečný)
× Přímá laserová gravura - cesta k vyšší kvalitě flexotisku (18. 5. 2004 - ing. Jaroslav Pluhař, Marthinem Flokstrou)
× NOVOFLEX CM - nová generace flexotiskových rotaček (8. 10. 2004 - Ivan Doležal)
× Kaleidoscope - správa barev nejen pro flexo a obaly (7. 12. 2004 - Kamil Třešňák)
× Rastrové válce nejen pro flexotisk (15. 3. 2005 - Patrik Thoma)
× Laserové gravírování flexosleevů (12. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× Technologie CtP ve flexotisku (27. 6. 2005 - Patrik Thoma)
× Novinový flexotisk (8. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Stavba flexotiskového stroje (11. 8. 2005 - Patrik Thoma)
× Materiály pro flexotisk (18. 8. 2005 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.