Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Rozdíl mezi vyježděnou kolejí a hrobem je pouze v jejich hloubce (G. Baker)
Datum narození: 14. srpna 1932 v Chustu
Rodinný stav: ženatý
Děti: 2 synové
Oblíbené jídlo: česká a jihoslovanská kuchyně
Oblíbené pití: bílá vína
Auto: Citroen Xsara
Záliby: literatura (literatura faktu, beletrie i poezie), zahrádka, auto

 

Ve dnech 17. až 20. května se v Brně uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu obalového, papírenského a tiskařského průmyslu. Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc., bude letos již poosmé předsedat soutěžní porotě o Zlatý EmbaxPrint. Eduard Stehlík studoval na Vysoké škole chemicko-technologické a Českém vysokém učení technickém v Praze. Na obou školách později působil jako vysokoškolský pedagog v oborech řízení obchodní činnost podniku, výzkum trhu a propagace. Od roku 1993 přednáší marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

„Tři roky jsem studoval na VŠCHT v Praze. Měl jsem rád přírodní vědy, okouzlil mě bílý plášť chemika a fantastická atmosféra chemické laboratoře. Po šesti semestrech jsem se rozhodl ‚přehodit výhybku‘ a přestoupil jsem na ekonomicko-inženýrskou fakultu ČVUT. Získal jsem solidní základy v chemii i ekonomii,“ popisuje svá studentská léta prof. Stehlík. A kdy se poprvé setkal s polygrafií?

S lidmi z oboru polygrafie jsem se seznámil, když jsem před lety přednášel na Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků o obchodní činnosti podniků. Sešel jsem se tam s řadou ředitelů z polygrafického průmyslu a s některými jsem se později i spřátelil. Vzpomínám rád na svůj vztah se vzácným člověkem dr. Miroslavem Doskočilem, tehdy ředitelem Obchodních tiskáren v Kolíně. Získával jsem od něj mnoho důležitých poznatků z polygrafie. Mohl bych uvést i další jména, s nimiž se v posledních letech setkávám především na EmbaxPrintu, ale nerad bych někoho opomněl.

 

Marketing se stal i v polygrafickém průmyslu po roce 1989 hodně frekventovaným pojmem...

Ve slovníku pracovníků podniků se začal objevovat pojem marketing již dříve, především jako vyjádření jejich určitého postoje, jako určitý protest, neboť jeho používání nebylo v centrálně řízené ekonomice vítané. Chtěl bych ovšem připomenout, že řada průmyslových oborů nemohla bez činností, které dnes zahrnujeme do marketingu, dobře fungovat ani v předchozím systému. Čím jiným než marketingem byly v tehdejší terminologii průzkumy trhu a potřeb, obchodně-technické služby, propagace a třeba i veletrhy. V roce 1990 jsme obnovili Českou marketingovou společnost. Jejímu vlivu se nevyhnul ani polygrafický obor, jak dokládá profesní a oborová struktura účastníků našich konferencí a seminářů. Samozřejmě hovořit o marketingu se stalo také určitou módou a důkazem, že člověk jde s dobou.

 

Co by měla dělat firma v polygrafii, abychom o ní mohli prohlásit, že je marketingově orientovaná, resp. že ji vedení marketingově řídí?

Některé firmy se domnívají, že stačí mít marketingový útvar, který jim umožní prohlašovat, že jsou marketingově řízené a marketingově orientované. Marketing nejsou jen čísla, statistiky a marketingové plány. Marketing je určitá filozofie chování firmy, kterou musejí přijmout za svou všichni zaměstnanci. Každý pracovník ovlivňuje spokojenost zákazníka. I když se v obecném schématu 4P marketingového mixu zpravidla neuvádí další důležité P, tj. pracovník, je jedním z významných faktorů, jemuž by vedení podniku mělo věnovat velkou pozornost, neboť právě chování pracovníků rozhoduje často o tom, jak je podnik vnímán. Dosavadní poznatky dokazují, že vytvářet příznivou „marketingovou“ atmosféru se daří zejména tam, kde je o významu marketingu pro dobré fungování firmy přesvědčeno především vrcholové vedení firmy a svůj zájem dává veřejně najevo.

 

Co o firmě naopak prozradí, že marketingově orientovaná není, přestože to o sobě prohlašuje?

S určitou nadsázkou lze říci, že prvním marketingovým pracovníkem, s nímž se zákazník setkává, je vrátný v podniku, pracovnice v telefonní ústředně nebo sekretářka. Úplně první kontakt se zaměstnanci firmy vám prozradí, zda to jejím pracovníkům „marketingově pálí“ a zda si uvědomují, že vy jste člověk, který je, obrazně řečeno, platí. Při dalším jednání či kontaktech s firmou zjistíte, jestli plní smlouvy v termínech a dohodnuté kvalitě, zda respektuje přání zákazníka a dovede mu poradit, třebas jednorázově i ve svůj neprospěch, zda přijímá zakázky v širokém spektru, aniž má pro ně vybavení apod. Potom už záleží jen na vás, jak s informacemi naložíte a zda se rozhodnete v kontaktech s firmou pokračovat nebo budete hledat jiného partnera, jenž sice o sobě neprohlašuje, že firmu marketingově řídí, ale který marketingově myslí a ve styku se zákazníkem je to znát.

 

Co mají v marketingu podnikat malé tiskárny, kterých je v oboru většina? Nemají samozřejmě žádné marketingové odborníky, ale jsou součástí trhu a měly by marketingově jednat.

Bohužel přežívá stále ještě vžitá představa, že firma marketingově podniká, pokud má nebo si vytvoří marketingový útvar, anebo si vyčlení samostatného pracovníka pro marketing. Ale to je naprosté neporozumění. Marketingový útvar se může zpravidla vyplatit jen opravdu velkým firmám. V ekonomicky vyspělých zemích se v poslední době začínají dokonce objevovat tendence marketingová oddělení rušit a koordinaci marketingových aktivit řešit jiným způsobem. Důležité je především pochopit, že podstatou marketingu je práce s informacemi. Bylo by dokonce možné psát marketing = informace! Marketingově se chová subjekt, který všechny informace o trhu má nebo si je umí získat, dovede je vyhodnotit a využít lépe než jeho konkurenti. A jak tedy posuzovat marketing v malých a středních firmách? Jejich existence a dosahování přijatelných výsledků je jedním z důkazů, že se chovají tržně a marketingově. Pro své aktivity nehledají nějaké zvláštní pojmenování, ale dělají vše, co považují v daných ekonomických podmínkách za správné. Nedávno vyšla publikace s názvem Intuitivní marketing. Jeho podstatu by nejlépe vystihoval pojem „marketing zdravého rozumu“. Jestliže firma spolupracuje se zákazníkem, nabízí výrobky, které trh požaduje, drží se v cenové relaci zajímavé pro zákazníka, dokáže vyhovět v termínech atd. – taková firma se chová marketingově, i když to o sobě neprohlašuje. Ale přimlouval bych se, aby se i pracovníci malých firem čas od času zúčastnili nějakého semináře o marketingu. Mohou se inspirovat.

 

Jak jste se stal poprvé předsedou poroty soutěže o Zlatý EmbaxPrint?

Součástí mých přednášek o řízení obchodní činnosti podniku byla také úloha obalů a jejich polygrafického zpracování. Postupně se dostávalo do povědomí odborné veřejnosti, že mám k problematice dobrý vztah. Několik let jsem získával zkušenosti také jako člen poroty soutěže Obal roku, kterou pořádá SYBA. Když mne vedení společnosti Fair Agency v roce 1995 požádalo, abych se stal předsedou poroty pro Zlatý EmbaxPrint, nabídku jsem s potěšením přijal.

 

Jaké změny nastaly během deseti let ve vnímání soutěže odbornou veřejností?

Odborná veřejnost se ve vztahu k soutěži dělí v zásadě na dvě skupiny. Jedna považuje účast za součást marketingové strategie. Každá příležitost, při níž se o firmě hovoří, přispívá ke zvýšení povědomí a upevňování image. Existují firmy, které přihlašují v každém ročníku nové výrobky a jejich zástupci si často s nelíčenou radostí přijdou na pódium převzít vytoužené ocenění. Druhá skupina se soutěže nezúčastňuje a příčin neúčasti může být více. Někomu může být líto poplatku, který je nutno s přihláškou zaplatit. Poplatek ale zpravidla činí zanedbatelnou částku ve srovnání s celkovými náklady na expozici. Jiní považují svůj výrobek za bezkonkurenční a nepotřebují si svůj názor ověřovat nestrannou odbornou komisí. A další si podle mého mínění nedovedou představit, k čemu by jim ocenění mělo sloužit. Samotného mne překvapuje, jak málo se v reklamních kampaních využívá cen, které vystavovatelé na veletrzích a výstavách získávají. Zlatý EmbaxPrint by neměl skončit na poličce v zasedací místnosti nebo v kanceláři vedoucího představitele firmy. Měli by o něm vědět všichni současní i potenciální zákazníci. Firmy vydávají řadu tiskových materiálů a domnívám se, že prezentace Zlatého EmbaxPrintu by jejich hodnotu z hlediska reklamy výrazně zvýšila.

 

Jaké změny v úrovni exponátů jste pozoroval během posledních ročníků soutěže o Zlatý EmbaxPrint?

Po dobu, kdy soutěž sleduji z bezprostřední blízkosti, lze již určité tendence v úrovni přihlášených exponátů vysledovat. Bohužel musím uvést, že existovalo jisté období, kdy některé podniky především s vyšším podílem exportu předpokládaly, že musejí ocenění automaticky dostat, aby je mohly využít pro získání zahraničního zákazníka. S tímto názorem se porota naštěstí už dlouho nesetkala. Situace se postupně mění k lepšímu i v úrovni exponátů. V posledních letech se nesetkáváme s přihláškami vyloženě problematických výrobků. Přijaté přihlášky můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin. V první jsou exponáty, které splňují všechny podmínky soutěže. Porota může udělit maximálně 10 Zlatých EmbaxPrintů. Pokud nepřekročí počet výborných výrobků limit, mají ocenění téměř jisté. Druhou skupinu tvoří přihlášky, kde si ani sám přihlašovatel není jist, zda výrobek má všech 5P, ale Zlatý EmbaxPrint je pro něj velmi lákavý. Spoléhá na to, že porota nějaký nedostatek přehlédne a vytoužené ocenění mu přizná. Snažíme se, aby k tomu nedocházelo. Odpovědnou práci poroty dokazuje skutečnost, že existuje již několik ročníků, kdy povolený počet ocenění Zlatý EmbaxPrint nebyl vyčerpán. V minulém ročníku jich bylo např. uděleno pouze sedm.

 

Co byste vzkázal těm, kteří pochybují o férovosti soutěže?

Rád bych jim řekl, že od počátku existence poroty se snažíme, abychom k pochybnostem vůbec nezavdali příčinu. Když jsem se ujímal funkce předsedy, prohlásil jsem, že se veškerou svou autoritou budu snažit zamezit jakýmkoli pokusům porotu ovlivnit. Porota je složená z nezávislých odborníků, kteří nemají žádné vazby ke konkrétním firmám. Nemůže u nich dojít ke střetu zájmu, k preferování výrobků určitých firem nebo k poškozování konkurence. Porota je po několik ročníků stabilní, pracuje velice zodpovědně a když exponáty nesplňují kritéria, ocenění neudělíme, i kdybychom neměli udělit všech deset Zlatých EmbaxPrintů.

 

Jak pracuje porota soutěže?

Pro práci poroty je podstatné včasné splnění požadavků ze strany přihlašovatelů. Přihlašovatel má s přihláškou ve stanovených termínech předat dokumentaci podrobně charakterizující exponát. V případě exponátů menších rozměrů se předávají jejich vzorky. Větší exponáty jsou k dispozici až na stáncích. Pro stroje a zařízení platí, že přihlašovatel je povinen pro porotu zajistit kvalifikované předvedení exponátu již den před oficiálním zahájením veletrhu v době od 12 do 17 hodin. Všechny podklady o přihlášených exponátech se přidělují jednotlivým členům podle jejich odbornosti. Po prostudování písemných dokumentů, popřípadě i videomateriálů, navštíví členové komise stánky vystavovatelů, kde si vyžádají případné doplnění či zpřesnění informací. Na následující společné schůzce poroty se v první fázi rozhoduje o užší nominaci exponátů, o tzv. short listu. Nekompromisně se vyřazují exponáty, které nesplňují jedno nebo dokonce více kritérií. Užší nominaci organizátor soutěže Kongresové centrum veřejně vyhlásí a komise musí vybrat z nominovaných maximálně 10 exponátů, které si ze slavnostního večera hned první den konání veletrhu odnesou Zlatý EmbaxPrint. Porota společně znovu prochází všemi stánky, aby každý člen byl seznámen se všemi exponáty, o nichž se bude v závěrečné fázi jednání poroty rozhodovat. Dobrá znalost všech nominovaných exponátů velice znesnadňuje případné lobbování, a tím významně přispívá k vyšší regulérnosti soutěže. Zahájení práce poroty již před otevřením veletrhu se osvědčilo a je vedeno snahou, aby držitelé mohli ocenění Zlatý EmbaxPrint využít během trvání veletrhu pro vlastní propagaci a získání konkurenční výhody.

 

Dochází v podmínkách soutěže pro rok 2005 k nějakým změnám? Jak postupovat při přihlášce do soutěže?

Ve stanovách letošní soutěže o Zlatý EmbaxPrint nedošlo ke změnám. Složení komise se nezměnilo a zůstává stejné jako v roce 2003. Ani o změně dosavadního postupu při hodnocení exponátů se neuvažuje. K otázce, jak by měl postupovat vystavovatel, chce-li se přihlásit do soutěže, první doporučení zní – měl by být velice sebekritický a měl by exponát velice přísně posuzovat. Sám by měl nejprve zhodnotit, jestli jeho exponát odpovídá kritériím novosti a originality koncep­čního řešení. Měl by posoudit, zda výrobek představuje technickou a technologickou inovaci, je zajímavý po stránce designu a splňuje ekologické parametry apod. Pokud je přesvědčen, že exponát kritériím vyhovuje, pak by se měl seznámit se stanovami soutěže.
Stanovy vyhlásily Veletrhy Brno a organizací pověřily Kongresové centrum Brno. Důležitou fází je pečlivá příprava požadované dokumentace podrobně charakterizující exponát a současné dodání vzorku menších exponátů do Kongresového centra. U větších strojů a zařízení, které jsou umístěny na stáncích, by měl vystavovatel zajistit, aby den před zahájením veletrhu byla přítomna v době od 12 do 17 hodin kvalifikovaná obsluha. Úplná a přehledně zpracovaná dokumentace značně zrychluje a usnadňuje práci poroty. Nedostatky v dokumentaci mohou vést až k vyřazení exponátu ze soutěže.

 

Jak hodnotíte skutečnost, že některé velké firmy z oboru polygrafie dávají v posledních letech přednost cíleným prezentacím pro vybrané okruhy zákazníků, regionální výstavy, jako je EmbaxPrint, neobsazují a soustřeďují se na velké světové veletrhy?

Především bych oponoval, že EmbaxPrint je pouze regionální výstavou. Díky přechodu na dvouletý cyklus se stal z hlediska prezentace novinek pro řadu firem velice atraktivním veletrhem a naše porota změnu zájmu zachytila i v úrovni přihlášených exponátů. Pro mnohé vystavovatele by se mohlo ocenění Zlatý EmbaxPrint stát významnou podporou a prodejním argumentem i v zahraničí, což by mohlo přispívat i ke zvýšení prestiže samotného EmbaxPrintu. Rozhodování, zda jít na veletrh nebo uspořádat nějaký „special event“, řeší velké firmy občas právě druhou eventualitou. K původním obchodním spojením mohou „zvláštní akce“ přispět tvorbou emocionálních a neformálních vazeb, které výrazně usnadňují komunikaci v rámci obchodních vztahů. Pro mnohé menší firmy je rozhodování o účasti na veletrzích často zjednodušeno známým heslem „nemůžeme se nezúčastnit, když se účastní konkurence“. Veletrh je svým způsobem také event – událost, a mnoho odborných návštěvníků veletrhu mu dá přednost díky jeho neopakovatelné atmosféře a možnostem výběru osob k obchodnímu či přátelskému setkání.

 

Celou kariéru vysokoškolského pedagoga jste zasvětil marketingu. Čím se zabýváte ve volném čase?

Má-li se člověk v roli vysokoškolského pedagoga udržet na vysoké odborné úrovni, pak mnoho volného času nemá. Studenti mají často škodolibou radost, když mohou uvést pedagoga do rozpaků, což by jim zvláště dnes v éře Internetu, na který mají paradoxně podstatně více času než on, nemuselo dělat takové potíže. Takže volného času mám relativně málo. Snažím se ho poctivě dělit mezi zahrádku v jedné pražské zahrádkářské kolonii, kde pěstuji hlavně květiny, a mezi svá čtyři vnoučata, k nimž brzy přibude páté. Ještě před časem jsem miloval projížďky autem, jen tak, bez cíle. Kochal jsem se – ach, má vesničko středisková – kolem běžící krajinou, ale současná situace na silnicích mi radost z projížděk vzala. A taky rád čtu, v poslední době jsem překvapivě objevil řadu skrytých pokladů naší knihovny.

 

Narodil jste se v Chustu na Podkarpatské Rusi. Jak vzpomínáte na dobu dětství?

Vzpomínám, a rád. Člověk, který se narodil v tak nádherné nedot­čené přírodě, je jí prý poznamenán na celý život. Já jsem prožil na Podkarpatské Rusi prvních sedm let svého života. I jako malému človíčkovi se mi do paměti vryly některé nezapomenutelné dojmy. Jak ty velice krásné – mohl jsem si pohladit nádherné medvědí a vlčí kůže na stěnách bytu českého lesníka, přítele mých rodičů, výlety na poloniny, hledání čirých krystalků křemene, tzv. „marmarošských démantů“, v nánosech řeky Riky a koupání v jejích průzračných vodách, tak také přímo děsivé – stáda černých hrozivě vyhlížejících buvolů, která jdou proti mně po celé šíři ulice a já nemám kam uhnout, střelba a urputné boje našich vojáků s postupující maďarskou armádou, které v chustských ulicích probíhaly ještě v době, kdy už Němci obsadili české země. A také odsun všech Čechů, kteří se zvláštními vlaky, plnými zoufalých lidí a plačících dětí, velkou oklikou přes Budapešť a Vídeň vraceli do Čech. Byl jsem se na Podkarpatí s rodiči podívat ještě jednou v roce 1945. Potom se oblast na dlouhou dobu hermeticky uzavřela. Rád bych se do krajiny dětství ještě jednou podíval, ale bojím se už náročnosti cesty i konfrontace mých vzpomínek se současnou realitou země.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 3 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Bernhard Schreier - osobnost ST 5/04 (23. 6. 2004 - Gustav Konečný)
× Richard B. Black - osobnost ST 6 / 2004 (8. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich )
× Eijiro Hori - osobnost ST 9/2004 (2. 10. 2004 - Ivan Doležal)
× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.