Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Sítotiskový poloautomat CIMA Horizont M2
Gustav Konečný - Svět tisku

O sítotiskovém poloautomatu CIMA Horizont M1 z produkce firmy CIMA-Zlín a jeho využití v tiskárně V print v Tlumačově jsme psali v ST č. 11/2004. V lednu firma dokončila velkoformátový poloautomatický sítotiskový stroj CIMA Horizont M2 v provedení pro potisk skleněných tabulí do maximálního rozměru 1 500 x 2 200 mm. Tloušťka skleněné tabule může dosahovat až 16 mm.

Stroj Horizont M2 vznikl na základě speciálního požadavku zákazníka. První kontakt s klientem proběhl vloni na jaře, ale kontrakt byl uzavřen až na podzim. Firma CIMA produkt vyvinula a vyrobila během tří měsíců. Na přelomu ledna a února uspořádala firma CIMA-Zlín prezentaci sítotiskového stroje Horizont M2 ve své výrobní dílně ve Hvozdné u Zlína.

 


Tisková deska je v manipulační poloze

 

Stroj potiskuje tabule podle požadavku zákazníka až do hrany skla. Z technologie potisku skla, v níž se používají sklářské barvy rozpuštěné v UV médiu, vyplynulo základní konstrukční řešení stroje. Tisková deska horizontálně pojíždí mezi manipulační a tiskovou zónou. Na tiskovou desku se v manipulační zóně stroje položí skleněná tabule. Deska přejede do tiskové zóny, kde proběhne potisk skla. Při zpětném návratu do manipulační zóny prochází tisková deska s potištěným produktem pod UV mostem osazeným výkonnou UV lampou. Pracovní cyklus končí odebráním skleněné tabule z tiskové desky. Princip sítotiskového poloautomatu Horizont M2 je docela jednoduchý, ale konstruktér pan Milan Zimmermann musel vyřešit spoustu detailů, aby zajistil přesné a spolehlivé fungování stroje.

 

Tisková deska

Tisková deska a nosné prvky musely být řešeny s ohledem na hmotnost tabule skla, která může při maximálním formátu 1 500 x 2 200 x 16 mm dosahovat až 350 kg. Hmotnosti a rozměrům je přizpůsobena i rychlost pojezdu desky. Stroj je vybaven brzdicím systémem, který desku plynule dobrzdí při pojezdu do tiskové zóny a návratu do manipulační části, aniž by se tabule skla posunula, což by ohrozilo kvalitu tisku. V tiskové desce je zabudováno 230 prvků pro vytváření vzduchového polštáře, který se využívá při manipulaci s tabulí skla a jejím přesném usazení do pozice vymezené zakládacími kolíky. Přeměnou výfuku na sání se skleněná tabule přisátím upevní na tiskové desce.

Tisková deska je opatřena zakládacími kolíky, které se podle potřeby vysouvají nad úroveň desky. Ve funkci dorazů jsou vždy tři kolíky, které zajišťují přesné umístění skleněné tabule na tiskové desce. Funkce kolíků se nastavují z čelní strany tiskové desky. Při potisku menšího formátu může obsluha volit umístění skla vpravo nebo vlevo na desce a k tomu příslušné vysouvací kolíky. Kolíky jsou osazeny na pneumatických válečcích. Po přisátí skleněné tabule pomocí vývěvy se kolíky zasunou zpět do tělesa desky. Vzduchový polštář i zakládací kolíky se při nakládání a odebírání skleněných tabulí ovládají pomocí nožního pedálu. Tisková deska je seřiditelná, což je důležité zejména při opakovaném potisku tabule dalšími barvami. Soutisk se doladí pomocí seřizovacích hlavic opatřených stupnicí. Soutisk lze nastavit s přesností až 0,05 mm.

 


Řídící panel sítotiskového poloautomatu

 

Stroj se ovládá z panelu. Tlačítkem se spustí start automatického cyklu, při kterém tisková deska s naloženou skleněnou tabulí přejede do tiskové zóny, kde proběhne potisk produktu. Barva se usuší pod UV mostem při zpětném přesunu desky do manipulační zóny. Přestože se tabule potiskují až do hrany skla, výkonné sušení zajišťuje, že obsluha může tabuli odebrat ihned po návratu desky do manipulační zóny. Tabule lze potom skládat na sebe. Rychlost výjezdu desky je možné regulovat z ovládacího panelu a tím měnit i intenzitu sušení, jelikož různé nánosy barvy mohou vyžadovat rozdílnou délku působení UV lampy na produkt.

V centrální části ovládacího panelu je displej řídícího systému, který neustále indikuje polohu stroje a okamžitě hlásí případné závady nebo bezpečnostní překážky. Pomocí displeje se volí nastavení funkcí, rychlostí a časových parametrů. Na displeji se zobrazuje počet tisků v nastavené dávce a dále také celkový počet tisků stroje, podle něhož se určuje termín preventivní servisní prohlídky.

 

Síto

Maximální rozměr síta je 2 000 x 3 050 mm. Rámy, do nichž se upíná síto, jsou vyrobeny z profilů z hliníkové slitiny. Profily s drážkami jsou velmi pevné a přitom lehké. Řešení je záměrně předimenzované, aby se odstranila nežádoucí pružnost profilů. Použití hliníkových profilů působí příznivě také na design stroje. Hliníkové součásti navíc snižují hmotnost stroje, takže je přes značné rozměry 6,2 x 2,3 x 1,5 m poměrně lehký – váží cca 850 kg. Drážky v profilech umožňují snadno upevnit další prvky, jako jsou panty, tělesa upínačů, pneumatické válce apod.

 


Těrka a předtěrka jsou uchyceny nad sítem na hliníkových profilech

 

Přesnost potisku je závislá na spolehlivé fixaci desky i síta. Fixace tiskové desky v tiskové poloze se provádí pomocí dvou masivních pneumatických zámků. Síto je po vsunutí do rámu pevně upnuto pomocí čtyř pneumatických upínačů. Upnutí se provádí pootočením ovládací hlavice pneuventilu. Jeden upínací váleček vyvine sílu až 100 kg. Celá pohyblivá část stroje s těrkou, předtěrkou a upnutým sítem je v tiskové poloze fixována masivními zámky ve čtyřech rozích rámu. Každý zámek je samostatně regulovatelný, což umožňuje, aby síto bylo proti potiskovanému materiálu přesně nastaveno. Upínací elementy lze v drážkách posunovat, jelikož se samozřejmě předpokládá, že ne všechny zakázky budou využívat maximální rozměr síta. Při potisku velkých formátů sítotiskem je nezbytné počítat s řízeným odtrhem síta. Řízený odtrh je nastavitelný jak délkou zdvihu, která se mění v závislosti na délce potisku, tak i rychlostí, jež se musí přizpůsobit pojezdu těrky.

 

Těrka a předtěrka

Mezera mezi těrkou a předtěrkou je 120 mm. Pro uchycení těrky a předtěrky nad síto zvolil konstruktér stroje opět pevné a nosné profily z hliníkové slitiny s drážkami. Konstrukce připomíná most, který se pohybuje nad sítem. Řešení je dostatečně masivní, aby zajistilo kvalitní potisk, ale zároveň pružné při regulaci přítlaku těrky a předtěrky. Těrka i předtěrka jsou uchyceny na pneumatických válcích s přesným vedením. Válce zajišťují zdvih těrky nebo předtěrky nad sítem. Jelikož těrka může být dlouhá až 150 cm, je zavěšena na dvou válcích, jejichž zdvih lze regulovat samostatně. Sklon těrky a předtěrky je přednastavený a je dán sklonem hlavního nosného profilu ukotveného do nosné desky. Lze jej regulovat v rozmezí 10°.

Posun těrky a předtěrky zajišťuje nosná deska spolu s unašečem lineárních os. Dvě lineární osy jsou spojené hřídelí a poháněné elektromotorem. Lineární osy jsou rovněž zpevněny nosnými hliníkovými profily. V drážkách nosných profilů jsou uchycena bezdotyková čidla, která určují koncové polohy pojezdu těrky a předtěrky. Přesné vedení těrky je u sítotiskového nanášení sklářských barev obzvlášť důležité, neboť skleněná tabule po nanesení barev prochází ještě vypalovací pecí a jakékoli nerovnosti by se projevily ve změnách odstínu. Přítlak na těrku je řešen pomocí pneumatického válce, což zajišťuje jeho rovnoměrnost po celé délce těrky, která kopíruje plochu materiálu, i když není ideálně vyrovnaná poloha síta vůči desce. Přítlak se seřizuje z ovládacího panelu. Hodnota přítlaku je závislá na délce těrky, hustotě síta apod.

 


Blok řidícího systému je umístěn ve skříni elektrorozvaděče

 

V zadní části stroje je umístěn elektrorozvaděč s hlavním vypínačem. Ve skříni elektrorozvaděče je také blok řídícího systému a dva frekvenční měniče, které umožňují plynule měnit rychlost pojezdu tiskové desky a těrky. Vedle rozvaděče se nachází přívod stlačeného vzduchu z externího kompresoru a systém ovládání všech pneumatických komponent stroje. Řídící systém soustřeďuje veškeré informace z ovládacího panelu a čidel, která signalizují aktuální pozici pohyblivých částí stroje. Systém umožňuje komunikaci přes Internet. V případě poruchy může výrobce využít dálkovou diagnostiku stavu stroje a popřípadě i upravit naprogramování řídícího softwaru.

Příkon stroje bez UV sušení je zanedbatelný, představuje asi 2,5 kW. UV lampa má maximální výkon 19 kW. Podle charakteru potisku a rychlosti pojezdu stolu pod UV mostem může obsluha volit mezi třemi hodnotami výkonu lampy odstupňovanými po 33 %. Stroj není určen jen k potisku skleněných tabulí maximálního formátu. Naopak efektivní může být souběžný potisk několika užších pásů materiálu pomocí jednoho síta. Při potisku kratších produktů nemusí tisková deska vykonat úplný pohyb až do krajních poloh v manipulační a tiskové zóně. Jednoduchým posunem koncových elementů na vodicí liště se dráha omezí na potřebnou délku.

Při tisku vyjíždí síto nad potiskovaný materiál pouze na minimální vzdálenost 2–3 cm. Kromě toho existuje tzv. čisticí poloha, kdy síto s rámem a těrkami vyjede do výšky asi 40 cm nad tiskovou desku. Sítotiskový stroj odpovídá bezpečnostním standardům. Nežádoucí manipulaci např. při čištění zabraňuje jisticí klíček. Po nenadálém výpadku elektřiny nebo vzduchu se stroj zablokuje v aktuální poloze. Kritický prostor v tiskové zóně hlídá světelná závora.

Sítotiskový poloautomat Horizont M2 vyrobený firmou CIMA-Zlín má charakter jednoúčelového zařízení pro potisk skleněných tabulí. Je určen pro konkrétního zákazníka z prostředí sklářského průmyslu. V maximálním formátu stroj potiskne skleněnou tabuli včetně vysušení UV lampou za 40 sekund. Možnosti zvoleného konstrukčního řešení jsou ovšem daleko univerzálnější a stroj lze využít i pro potisk lehčích materiálů velkého formátu. Výkon zařízení a pojezdovou rychlost lze zvýšit nainstalováním elektromotorů s jinou převodovkou. Rychlost stroje není omezena hmotností pojezdových částí, jelikož jsou vyrobeny z hliníku. Výkonné UV sušení umožňuje použití UV barev. Firma ­CIMA-Zlín předpokládá, že bude Horizont M2 nabízet v různých provedeních.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 2 / 2005.

 

 

Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Třičtvrtěautomaty - Magra 21 a 22 (6. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Důležitost sušení v sítotiskovém výrobním procesu (16. 3. 2004 - Ivan Doležal)
× Sítotisk – technika vhodná pro reklamní účely (6. 8. 2004 - Patrik Thoma)
× CIMA Horizont M1 (11. 12. 2004 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.