Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


EFI Colorproof XF - nová generace RIPu pro digitální nátisk
Kamil Třešňák - Svět tisku

Společnost EFI přichází s prvním velkým upgradem balíku aplikací pro digitální nátisk, který získala akvizicí německé společnosti Best. Po několik minulých měsíců avizovaný produkt EFI Colorproof XF přináší nejen řadu nových funkcí, ale i zásadní změnu koncepce.

Jednotlivé varianty RIPů Best patřily po několik let k nejčastějšímu vybavení tuzemských pracovišť, zabývajících se digitálním nátiskem nebo fotografií (neboť ne všechny produktové řady byly určeny primárně pro předtiskovou přípravu, na fotografii byl zacílen třeba Best PhotoXposure). V roce 2003 byla dokončena akvizice Bestu společností EFI, na produktové řadě se ale tato změna projevovala jen velmi zvolna, a značka Best dlouho žila v podobě divize společnosti EFI (alespoň navenek). První skutečně zásadní změna se tak objevuje až v druhé polovině roku 2004, kdy se začíná na širší veřejnosti otevřeně hovořit o uvedení nové verze Colorproof XF, jež má nahradit několik variant doposud prodávaných RIPů Efi/Best (některé další osvědčené produkty, jako třeba Efi Designer/Photo Editon, jsou v nabídce). Po prvním předvedení na podzim 2004 v Praze se nyní EFI Colorproof XF dostává na českém trhu do běžného prodeje, proto si celý systém stručně představíme. O většině modulů máme jen základní informace, jednotlivé komponenty ale budeme postupně dlouhodobě a podrobně testovat. V několika příštích vydáních se poté budeme věnovat všem modulům a jejich funkcím podrobněji (některé moduly navíc ještě nejsou uvedeny na trh, což v následujícím textu nerozlišujeme).

 

 

Jedním z hlavních rysů aplikačního balíku Efi Colorproof XF je modulární koncepce, posílená důslednou orientací na architekturu klient/server. V praxi to znamená, že jádrem řešení je serverová aplikace Efi Colorproof XF Server, k níž jsou připojovány další softwarové moduly, tzv. Options, rozšiřující možnosti systému (například o schopnost generovat ICC profil apod.). Některé konfigurace přitom v zásadě odpovídají předcházející generaci RIPů (Colorproof, Screenproof), jiné moduly jsou zcela nové. Celý balík využívá přepracované sjednocené uživatelské rozhraní, které by mělo obsluze umožnit rychlé zapracování.

 

Základní sestava

Nejnižší plně funkční verze (základní sestava) nátiskového balíku Efi Colorproof XF sestává ze tří komponent – kromě serverové aplikace Efi Colorproof XF Server jde o front-end modul Client Option a výstupní modul Printer Option M. Serverová aplikace Colorproof XF Server slouží již v základní verzi jako úplný PostScript 3 RIP, když mimo jiné:

• obsahuje interpreter Adobe CPSI, zajišťující podporu pro moderní workflow (zejména in-rip separace, přetisky);

• podporuje souborové formáty PostScript, PDF, JPEG, TIFF/IT, Scitex CT/LW, Delta list, DCS, a je kompatibilní s ICC, PDF/X, JDF;

• zahrnuje integrovaný nástroj pro linearizaci tiskárny za pomoci měřících přístrojů;

• podporuje ICC Color Management a ICC proofing kompozitních tónových (nerastrovaných) souborů;

• podporuje vícekanálové a device-link profily.

Client Option je klientská aplikace, jejímž pro­střednictvím uživatel řídí zpracování jobů RIPem. Uživatel disponuje různě podrobnými pravomocemi, odvíjejícími se od toho, jaká úroveň práv je na daném počítači (stanici) nastavena. Pro základní obsluhu je určen Job Monitor, nástroj, jehož prostřednictvím uživatel řídí zpracování výhradně svých vlastních tisků v rámci přiděleného workflow (zařazení jobu, prohlížení fronty, přesuny a rušení jobů). Pokročilejší variantou je User, kdy je uživatel oprávněn prohlížet i další workflow, řídit smí ale opět jen zpracování svých vlastních tiskových zakázek. Nelze měnit nastavení žádného workflow, je ovšem povoleno měnit parametry tisku konkrétního vlastního jobu. Nejvyšší úroveň práv má administrátor, který je oprávněn plně konfigurovat celý systém a jednotlivá workflow – to zahrnuje jak management zpracovávaných jobů (zadávání, rušení, přesuny, určení priorit), tak i konfiguraci softwaru a řízení práv ostatních uživatelů (stanic). Pro přesnost připomeňme, že sice mluvíme o serveru a stanicích, ale obě aplikace, serverovou i řídícího klienta, lze přirozeně provozovat i na jednom počítači.

Podstatné změny s sebou nesou tiskové moduly. Ty jsou celkem tři: Printer Option M, XL a XXL. V základní sestavě je dodáván jeden modul Printer Option M, k němu je ale možné dokoupit libovolné množství ostatních tiskových modulů, a pohodlně tak pracovat s více tiskárnami zároveň. Nově je jediným kritériem pro volbu modulu rozměr tiskového média. Zcela zmizelo dělení podle tiskové technologie, výstupní modul je nyní společný pro všechny podporované tiskárny v dané kategorii – například Printer Option M podporuje jak inkoustové, tak LED a laserové tiskárny, stejně jako Pictroproof. Option M je určen pro tiskárny A3/A2 do šíře 17”, Option XL pro tiskárny šíře 18–24” a Option XXL pro tiskárny šíře nad 25”. Specifickou variantou výstupního modulu je File Export Option, který po barevném přepočtu „nátiskuje“ do PDF a TIFF souborů.

 


Editor barev modulu Spot Color Option

 

OneBit Option

Modul OneBit Option přináší funkčnost dřívějšího produktu Screenproof. Umožňuje zpracovat na vstupu jednobitové soubory, produkované běžnými RIPy CtF nebo CtP osvitové jednotky (reálná produkční, rozrast­rovaná data, ze kterých jsou svíceny tiskové desky, případně filmy). Z rastrovaných dat vytvářené nátisky přesně simulují jak barevnost, tak rastr finálního tisku, díky čemuž je na nátisku například možné odhalit problémy konkrétních, již k tisku připravených výtažků se vznikajícím moiré (které na běžném nátisku z nerastrovaných dat nelze odhalit).

 

Dot Creator Option

Nový modul Dot Creator Option posunuje celý komplet Colorproof XF za hranice nátiskového systému, když umožní vytvořit rastrové (jednobitové) soubory, určené k osvitu filmů a desek, a obejít se tak bez RIPů, dodávaných k osvitovým zařízením. O modulu i jeho včlenění do zbývajícího workflow jsou zatím k dispozici jen základní informace, v některém z dalších čísel přineseme podrobný test.

 

Spot Color Option

Modul Spot Color Option umožňuje nátisk souborů, obsahujících přímé barvy. Modul podporuje standardní knihovny barev Pantone, HKS, HKS 3000 plus a Toyo, i uživatelsky definované barvy s nestandardními jmény; množství přímých barev v dokumentu není omezeno. Barvy lze podrobně definovat v CMYK/CMYKOG nebo v Lab prostřednictvím naměřených hodnot (modul podporuje měřící přístroje nativně, bez nutnosti využít software třetích stran). K dispozici je možnost zadávat gradační křivky. Pro přesnější simulaci přetisků umožní modul definovat i průhlednost jednotlivých barev.

 

Ink Zone Option

Jakkoli to může být překvapivé, s modulem Ink Zone Option překračuje, jak název napovídá, Colorproof XF obvyklé hranice digitálního nátisku, a zasahuje spíše do produkční oblasti. Modul produkuje data, určená pro automatické nastavení barevníků věží tiskového stroje. Data pro nastavení barevníků jsou ukládána v podobě JDF souboru, kromě toho generuje Ink Zone Option volitelně i nátisky – jak tónové, tak rastrované – s měřící škálou.

 


Okno správy workflow (Workflow manager)

 

Color Manager Option

Dřívější nástroj Premium Option se stal základem modulu Color Manager Option. Funkčnost modulu tak opět zahrnuje zejména linearizaci tiskáren, tvorbu profilu nátiskové tiskárny, tvorbu referenčního profilu a vizuální kompenzace tiskových desek. Modul těží, stejně jako dříve Premium Option, z pokročilých algoritmů, díky kterým se od uživatele nevyžaduje hlubší znalost problematiky Color Managementu (příkladem budiž iterační postup tvorby profilu nátiskové tiskárny, umožňující postupně minimalizovat rozdíly mezi nátiskem a referenčním výtiskem). Z předchozích verzí RIPů Best modul přejímá koncepci linearizace tiskárny ze spektrálních dat (Lab linearizace) a možnost adaptovat stávající profily prostřednictvím editace bílého bodu. Novinkou bude target, obsahující jen 44 barevných polí, určený pro tvorbu profilu tiskového stroje bez nutnosti tisknout terče samostatně (malý terč bude tištěn spolu se zakázkou). Modul nativně podporuje nejčastěji užívané měřící přístroje hlavních výrobců (Efi, Gretag Macbeth, X-Rite).

 

Color Verifier Option

Podobně jako Color Manager Option, i modul Color Verifier Option má svůj předobraz – v tomto případě jde o Best/Efi Remoteproof. Jak již ale i z názvu plyne, v pojetí balíku Colorproof XF je kladen důraz zejména na univerzální schopnost modulu ověřit barevnou přesnost – tedy nejen vzdálených nátisků, ale i nátisku vůči finálnímu tisku, tisku vůči referenčnímu tisku apod.

Modul je dodáván ve více konfiguracích, možný je nákup jen samotného softwaru, nebo kompletu softwaru a spektrofotometru ve variantách s UV filtrem a bez UV filtru.

Princip práce zůstává stejný, proměřením speciálně navrženého proužku (průmyslově je používáno více variant) určuje aplikace přesnost nátisku (to znamená míru shody nátisku s referenčním výtiskem, případně referenčním profilem). Získaná data jsou pro další analýzu opět zobrazena numericky i graficky, spolu s gamuty příslušných profilů, lze je i ukládat do JDF souborů a přes schránku přenášet do dalších aplikací (například Excel), a uživatel má nadále možnost definovat hranice, při jejichž překročení aplikace označí rozdíl mezi zkoumanými výtisky za neakceptovatelný.

 

Production Option

Modul Production Option je zaměřen na komerční poskytovatele velkoformátového tisku, produkující typicky plakáty, POS stojany nebo grafiku pro výstavnictví. Modul je schopen na vstupu zpracovat dokonce i soubory z aplikací CorelDraw a PowerPoint a obsahuje množství nástrojů pro obrazové úpravy tiskových souborů a pro urychlení přípravy výtisků (zvýšení průchodnosti workflow, automatizační funkce). Mimo jiné zde najdeme funkce pro otáčení a ořezávání obrázků, globální a selektivní barevné korekce nebo doostřování obrázků; modul obsahuje i speciální sofistikovaný algoritmus pro interpolace obrazu (využitelný při zvětšování malých obrázků). Pro usnadnění práce lze využít předdefinovaných layoutů pro billboardy a ostatní standardizované reklamní plochy.

 

Photo Option

V nabídce produktů Best v poslední době nikdy nechyběly nástroje pro fotografy. V rámci balíku Colorproof XF tuto funkci plní modul Photo Option, určený v prvé řadě pro zpracování a tisk digitální fotografie, ať již prováděný profesionálním fotografem, nebo komerční fotografickou laboratoří. Proto obsahuje mimo jiné nástroje pro efektivní rozmístění fotografií na tiskovém archu (obvykle s ohledem na co nejmenší spotřebu papíru) a funkci generování náhledových archů pro větší množství fotografií; podobně zaměřen je i vstupní filtr s možností konvertovat automaticky všechny vstupující fotografie do předem určených rozměrů, případně funkce, doplňující fotografie o nejrůznější rámečky. Naopak z pohledu náročných kreativních fotografů bude důležitá možnost pokročilé konverze fotografií z barevných na černobílé a nástroje pro přesné vyrovnání neutrálních tónů (grey balance).

V systému Efi Colorproof XF se k uživatelům dostává skutečně rozsáhlé a univerzální řešení. Na praktické zkušenosti je sice brzy, modulární koncept ale slibuje sám o sobě řadu výhod, které mohou být ještě umocněny funkčností nových modulů.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 1 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Best Premium Option (15. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× EFI Designer/Photo Edition 4.0 (28. 9. 2004 - Kamil Třešňák)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.