Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Adobe Photoshop - práce s textem
Kamil Třešňák

Jako profesionální grafický editor Photoshop vždy umožňoval práci s vkládaným textem. S rostoucími verzemi přitom program nabízel uživatelům stále více komfortu.

 

Práce s textem původně nebývala u rastrových grafických editorů považována za prioritu, mimo jiné i proto, že text může sice tvořit podstatnou součást grafického návrhu, na druhou stranu nebude, pokud uvažujeme o tisku, v rastrové podobě nikdy tak precizně ostrý, jako když je v tiskovém podkladu uložen ve vektorové podobě (případně přímo jako text, jak to umožňuje například PDF). Pohled na důležitost práce s textem se ale změnil, zčásti zřejmě s masivním rozvojem elektronického publikování a tvorby pro Internet, kde námitka neostrého vykreslení pozbývá na důležitosti (ba naopak, právě grafický program nabízí, jak uvidíme, populární možnost záměrného mírného rozostření písma - antialiasingu), a dílem zřejmě i díky posílení tvůrčích možností programu v rámci konkurenčního boje. Byla by zřejmě navíc škoda nevyužít to, co je beztak k dispozici: pro svůj sázecí program InDesign vypracovali u Adobe precizní algoritmy pro sazbu textu, tak proč s jejich pomocí neposílit konkurenční výhody Photoshopu. Od verze Photoshop 6 tak program obsahuje velmi výkonné nástroje pro práci s textem, a to nejen typografické, ale i, jak se na grafický editor sluší, efektové.

 

Text v grafickém editoru

Než si ukážeme možnosti Photoshopu, ujasníme si některé základní souvislosti a podíváme se, jaké problémy při práci s textem obecně na grafické programy čekají a jak je lze řešit.

Grafické soubory, s nimiž rastrové editory pracují, jsou složeny z jednotlivých obrazových bodů. V nejprostší podobě proto, když se pokusíme do obrázku vložit text, program jednotlivé znaky vykreslí do sítě obrazových bodů. Takto pracují jednoduché obrazové editory: po vložení se text stane součástí obrázku, a pokud jej chceme odstranit (když nebudeme uvažovat funkci Undo/Zpět), musíme znaky odretušovat - jako každý jiný nežádoucí detail obrázku.

 


Obsah palety Odstavec

 

Takový postup přirozeně není nijak jednoduchý ani pohodlný, většina lepších aplikací proto nabízí pokročilejší nástroje. Prvním zásadním usnadněním byla práce ve vrstvách - i bez dalších inovací uživatel ocení fakt, že textové úpravy zůstávají autonomní a lze je případně i zcela odstranit. Dalším logickým krokem pak je, že program si interně ukládá text samostatně a uchovává i jeho textové atributy - to znamená, že i po vložení do obrázku je dále možné měnit jednotlivé znaky i font, jakým jsou provedeny. Program přitom na obrazovce simuluje vzhled textu v jeho finální podobě, jako by již byl součástí obrazu. Podle typu programu a jeho verze je ale nutné počítat s tím, že textový objekt není součástí grafiky, a tak na něj není možné aplikovat všechny grafické nástroje, které jsou jinak pro obrázky k dispozici. Abychom si k nim otevřeli cestu, je obvykle nutné textový objekt rozrastrovat - anglické verze používají (velmi univerzální) termín renderovat, česká verze se drží překladu "vykreslit" - jde opět o jeho rozkreslení do sítě obrazových bodů. Totéž je nutné učinit před finálním uložením do některého z grafických formátů (JPEG, TIFF, GIF), jež mohou obsahovat jen obrazová data a vložený text nepodporují; při ukládání do nativního formátu Photoshopu (soubory s koncovkou .psd) jsou přirozeně všechny dodatečné vlastnosti a efekty obrázku, jako jsou textové vrstvy a jejich efekty, zachovány.

Photoshop nabízí tradičně jednu z nejdokonalejších implementací - za zatím nejvyšší stupeň můžeme považovat trend nejnovějších verzí Photoshopu; ty, jak si postupně ukážeme, konečně podstatně rozšířily i spektrum grafických operací, které je možné provést s textem, aniž by bylo nutné jej vykreslovat. Následující pasáže nejprve popisují hlavní možnosti vkládání textu a úpravy sazby ve verzi Photoshop 6 a vyšších.

 

Vkládání textu

Pokud budeme kdekoliv dále mluvit o vkládání textu, máme vždy na mysli buď zápis textu z klávesnice, nebo jeho vložení ze schránky (clipboardu). Text je přitom možné vkládat ve dvou základních podobách, a to jako bodový či odstavcový.

Vkládání bodového textu je zahájeno prostým kliknutím textovým nástrojem kamkoliv do obrázku. Photoshop vytvoří novou vrstvu a do ní je text následně vložen. Bodový text je chápán jako složený z jednotlivých řádků - uživatel sice může přejít na nový řádek tím, že vloží znak konce řádku (zjednodušeně řečeno stiskne Enter), ale sám od sebe text na nový řádek nepřejde - pokud je text příliš dlouhý, jednoduše "zmizí" za okrajem obrázku. Bodový text je užitečný právě v případě, že chceme ručně ovlivnit délku každého řádku.

 


Pokročilé nastavení palety odstavec

 

Odstavcový text je chápán jako blok textu. Jako takový je ohraničen rámečkem, ve kterém jsou řádky podle daných pravidel sazby lámány. Aby bylo možné vkládat odstavcový text, je třeba textovým nástrojem kliknout a tažením vytvořit příslušný textový rámeček. Photoshop opět vytvoří pro text novou vrstvu, vkládaný text ale natéká do rámečku, jako jsme zvyklí ze sázecích aplikací (InDesign, QuarkXPress). Dodejme, že již existující textovou vrstvu lze volně převádět z bodového na odstavcový typ a zpět, jen je třeba počítat s tím, že při převodu na bodový text budou do textu přidány znaky "nový řádek" a text, který je v odstavcovém módu přetečený "mimo" rámeček, bude odmazán.

Jak jsme řekli, Photoshop přejímá vyspělé sázecí algoritmy z layout aplikace InDesign. K dispozici jsou zde dvě paletky, Znak a Odstavec. V paletce Znak v rozšiřujícím menu (po rozbalení šipkou v rohu paletky) nastavujeme vlastnosti vybraného textu, jako je převod do verzálek a kapitálek, textové efekty (podtržení, přeškrtnutí, umělé ztučnění a kurzíva). Lze zde zakázat dělení a volit, zda se bude pozice znaků v řádce vypočítávat i ve zlomcích obrazových bodů (obecně je to přesnější, u menších velikostí písma může ale tato volba, pokud je aktivní, vést ke vzniku nehezkých mezer mezi znaky). V hlavní části okna Znak se nacházejí běžné volby fontu, velikosti textu a dalších parametrů, které patrně není nutné vysvětlovat - povšimněme si ale možnosti nastavit prostrkání a kerning; rozdíl je ten, že zatímco změnou prostrkání ovlivníme vzdálenosti znaků v celém textu, změnou kerningu ovlivníme vzdálenost jen dvou konkrétních vybraných znaků.

 


Definice způsobů zarovnání řádků

 

Paletka Odstavec nabízí výkonné nástroje pro ovlivnění vzhledu sazby. V hlavní části okna se nacházejí známé ikonky pro nastavení způsobu zarovnání: zarovnání tzv. na praporek (doleva, na střed a doprava) a zarovnání do bloku (s možnostmi zarovnat poslední řádek doleva, na střed, doprava, a nakonec vynutit zarovnání i posledního řádku do bloku). V grafickém programu již méně obvyklé jsou následující volby pro řízení odsazení textu zprava a zleva a také pro nastavení odsazení prvního řádku odstavce; spolu s následujícími definicemi mezery před a za odstavcem jde již jednoznačně o funkce, kterými bývají vybaveny layout programy.

To hlavní, alespoň z hlediska automatické sazby, ale najdeme v rozšiřujícím menu (šipka v rohu palety). Photoshop nabízí stejné metody sazby jako InDesign, a uživatel tak může volit mezi jednořádkovým a víceřádkovým sázecím algoritmem. Oba sázecí algoritmy vypočítávají způsob, jak zalomit jednotlivé řádky textu - berou přitom v potaz zejména tyto faktory: případnou nutnost rozdělení slova na konci řádku, velikost mezery mezi slovy a velikost mezery mezi znaky. Algoritmus najde možné varianty a vyhodnotí mezi nimi tu nejlepší. Rozdíl mezi oběma metodami je v oblasti, kterou bere v úvahu - jednořádkový algoritmus vypočítává varianty vždy pro jeden řádek textu, víceřádkový zohlední i změny, jež nastávají v ostatních souvisejících řádcích textu. Při použití víceřádkového algoritmu vytváří Photoshop velmi úhlednou sazbu, při použití jednořádkového algoritmu je ale zase snazší vnutit programu ruční úpravy sazby (například zalomení proti pravidlům), aniž by vyvolaly nežádoucí snahy programu o jejich kompenzaci.

 


Ukázka odstavcového textu, základní podoba paletky Znak a Odstavec

 

Rozšiřující menu nabízí ještě další dvě položky, známé z layout aplikací, Dělení slov a Zarovnání. Prostřednictvím paletky Dělení slov je možné nastavit, jak smějí sázecí algoritmy dělit slova (minimální délku slova, minimální délku obou částí vzniklých dělením i počet dělení po sobě), v paletce Zarovnání předepíšeme, jak lze modifikovat polohu slov a znaků v řádku (určujeme povolené zmenšení a roztažení mezer mezi slovy, mezi znaky i znaků samotných; položka Autoproklad určuje, jaké "řádkování" program použije, pokud v příslušném poli neurčíme přesnou hodnotu řádkového prokladu - procentní údaj se vztahuje k velikosti písma v bodech). Vliv nastavení v těchto paletkách nelze podrobněji popsat, jejich účinek je příliš komplexní - účinky změn jsou ale v textu ihned velmi dobře patrné, proto čtenářům doporučujeme s nastavením experimentovat a sledovat, jak se vzhled bloku textu mění podle konkrétního způsobu dělení a volnosti, kterou programu poskytneme v paletce Zarovnání. Takovým způsobem lze chování obou algoritmů velmi rychle porozumět.

 

Jak jsme si řekli, ve verzích Photoshop 6 a vyšších dostává uživatel navíc k dispozici možnost pracovat s textem velmi dlouho v různých podobách, aniž by jej musel renderovat (vykreslit). Otvírá se tak snadná cesta k mnoha grafickým efektům, jejichž dosažení bylo dříve vyhrazeno jen zkušenějším grafikům; věnovat se jim budeme v příštím čísle Reklamní produkce.

 

Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopisu Reklamní produkce 4 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Zabudované filtry Adobe Photoshopu (30. 11. 2004 - Kamil Třešňák)
× Zabudované filtry Adobe Photoshopu II (6. 12. 2004 - Kamil Třešňák)
× Zabudované filtry Photoshopu III - styly vrstev (16. 12. 2004 - Kamil Třešňák)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

10. 9. 2017
LABELEXPO EUROPE 2017
25.-28. září 2017, Brusel
9 hal, 650 vystavovatelů

29. 8. 2017
Tiskaři v Německu
Německá odborná asociace tiskařů a médií Bundesverband Druck und Medien (bvdm) zveřejnila statistické výsledky daného oboru za loňský rok. Celkový finanční obrat se zvýšil z 20,2 mld. EUR v roce 2015 na 21,1 mld. EUR, investice sledovaných společností dosáhly výše až 666 mil. EUR.
V oboru tisku a médií v Německu je evidováno 8 316 společností, ve kterých pracovalo 139 399 zaměstnanců.

8. 3. 2017
Moderní technologie v polygrafii
Katedra polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice otevírá v roce 2017 XI. ročník licenčního studia.
Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu.
Více informací ZDE.

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.